awesome

Paket-Details
Name awesome
Version 3.5.9-1
Beschreibung Highly configurable framework window manager
URL http://awesome.naquadah.org/
Lizenzen GPL2
Paket-Details
Repositorium community
Architektur i686
Gruppen
Packer Levente Polyak @
Erstellt am 12.03.2016 01:10
Veröffentlicht am 12.03.2016 01:14
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket awesome-3.5.9-1-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 6ffe308e84b4ce6fa291c30fbc37b5b6
SHA256-Prüfsumme 33b028c071155ab65c3603111ccfd5e584c1ffdb50b78d61271b8d7b8c2f0c18
PGP-Signatur awesome-3.5.9-1-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 782,7 KByte
Installations-Größe 2,59 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
       Dateien
       • etc
        • xdg
         • awesome
          • rc.lua
       • usr
        • bin
         • awesome
         • awesome-client
        • share
         • awesome
          • icons
           • awesome16.png
           • awesome32.png
           • awesome48.png
           • awesome64.png
          • lib
           • awful
            • autofocus.lua
            • button.lua
            • client.lua
            • completion.lua
            • dbus.lua
            • ewmh.lua
            • init.lua
            • key.lua
            • keygrabber.lua
            • layout
             • init.lua
             • suit
              • fair.lua
              • floating.lua
              • init.lua
              • magnifier.lua
              • max.lua
              • spiral.lua
              • tile.lua
            • menu.lua
            • mouse
             • finder.lua
             • init.lua
            • placement.lua
            • prompt.lua
            • remote.lua
            • rules.lua
            • screen.lua
            • startup_notification.lua
            • tag.lua
            • titlebar.lua
            • tooltip.lua
            • util.lua
            • wibox.lua
            • widget
             • button.lua
             • common.lua
             • graph.lua
             • init.lua
             • launcher.lua
             • layoutbox.lua
             • progressbar.lua
             • prompt.lua
             • taglist.lua
             • tasklist.lua
             • textclock.lua
           • beautiful.lua
           • gears
            • color.lua
            • debug.lua
            • init.lua
            • object.lua
            • sort.lua
            • surface.lua
            • wallpaper.lua
           • menubar
            • init.lua
            • menu_gen.lua
            • utils.lua
           • naughty.lua
           • wibox
            • drawable.lua
            • init.lua
            • layout
             • align.lua
             • base.lua
             • constraint.lua
             • fixed.lua
             • flex.lua
             • init.lua
             • margin.lua
             • mirror.lua
             • rotate.lua
            • widget
             • background.lua
             • base.lua
             • imagebox.lua
             • init.lua
             • systray.lua
             • textbox.lua
          • themes
           • default
            • background.png
            • background_white.png
            • layouts
             • dwindle.png
             • dwindlew.png
             • fairh.png
             • fairhw.png
             • fairv.png
             • fairvw.png
             • floating.png
             • floatingw.png
             • fullscreen.png
             • fullscreenw.png
             • magnifier.png
             • magnifierw.png
             • max.png
             • maxw.png
             • spiral.png
             • spiralw.png
             • tile.png
             • tilebottom.png
             • tilebottomw.png
             • tileleft.png
             • tileleftw.png
             • tiletop.png
             • tiletopw.png
             • tilew.png
            • README
            • submenu.png
            • taglist
             • squarefw.png
             • squarew.png
            • theme.lua
            • titlebar
             • close_focus.png
             • close_normal.png
             • floating_focus_active.png
             • floating_focus_inactive.png
             • floating_normal_active.png
             • floating_normal_inactive.png
             • maximized_focus_active.png
             • maximized_focus_inactive.png
             • maximized_normal_active.png
             • maximized_normal_inactive.png
             • ontop_focus_active.png
             • ontop_focus_inactive.png
             • ontop_normal_active.png
             • ontop_normal_inactive.png
             • sticky_focus_active.png
             • sticky_focus_inactive.png
             • sticky_normal_active.png
             • sticky_normal_inactive.png
           • sky
            • awesome-icon.png
            • layouts
             • dwindle.png
             • fairh.png
             • fairv.png
             • floating.png
             • fullscreen.png
             • magnifier.png
             • max.png
             • spiral.png
             • tile.png
             • tilebottom.png
             • tileleft.png
             • tiletop.png
            • sky-background.png
            • theme.lua
           • zenburn
            • awesome-icon.png
            • layouts
             • dwindle.png
             • fairh.png
             • fairv.png
             • floating.png
             • fullscreen.png
             • magnifier.png
             • max.png
             • spiral.png
             • tile.png
             • tilebottom.png
             • tileleft.png
             • tiletop.png
            • taglist
             • squarefz.png
             • squarez.png
            • theme.lua
            • titlebar
             • close_focus.png
             • close_normal.png
             • floating_focus_active.png
             • floating_focus_inactive.png
             • floating_normal_active.png
             • floating_normal_inactive.png
             • maximized_focus_active.png
             • maximized_focus_inactive.png
             • maximized_normal_active.png
             • maximized_normal_inactive.png
             • ontop_focus_active.png
             • ontop_focus_inactive.png
             • ontop_normal_active.png
             • ontop_normal_inactive.png
             • sticky_focus_active.png
             • sticky_focus_inactive.png
             • sticky_normal_active.png
             • sticky_normal_inactive.png
            • zenburn-background.png
         • doc
          • awesome
           • AUTHORS
           • BUGS
           • doc
            • index.html
            • ldoc.css
            • modules
             • awesome.html
             • awful.autofocus.html
             • awful.button.html
             • awful.client.html
             • awful.completion.html
             • awful.dbus.html
             • awful.ewmh.html
             • awful.html
             • awful.key.html
             • awful.keygrabber.html
             • awful.layout.html
             • awful.layout.suit.fair.html
             • awful.layout.suit.floating.html
             • awful.layout.suit.html
             • awful.layout.suit.magnifier.html
             • awful.layout.suit.max.html
             • awful.layout.suit.spiral.html
             • awful.layout.suit.tile.html
             • awful.menu.html
             • awful.mouse.finder.html
             • awful.mouse.html
             • awful.placement.html
             • awful.prompt.html
             • awful.remote.html
             • awful.rules.html
             • awful.screen.html
             • awful.startup_notification.html
             • awful.tag.html
             • awful.titlebar.html
             • awful.tooltip.html
             • awful.util.html
             • awful.wibox.html
             • awful.widget.button.html
             • awful.widget.common.html
             • awful.widget.graph.html
             • awful.widget.html
             • awful.widget.launcher.html
             • awful.widget.layoutbox.html
             • awful.widget.progressbar.html
             • awful.widget.prompt.html
             • awful.widget.taglist.html
             • awful.widget.tasklist.html
             • awful.widget.textclock.html
             • beautiful.html
             • button.html
             • client.html
             • dbus.html
             • drawable.html
             • drawin.html
             • gears.color.html
             • gears.debug.html
             • gears.html
             • gears.object.html
             • gears.sort.html
             • gears.surface.html
             • gears.wallpaper.html
             • key.html
             • keygrabber.html
             • menubar.html
             • menubar.menu_gen.html
             • menubar.utils.html
             • mouse.html
             • mousegrabber.html
             • naughty.html
             • root.html
             • screen.html
             • selection.html
             • tag.html
             • timer.html
             • wibox.drawable.html
             • wibox.html
             • wibox.layout.align.html
             • wibox.layout.base.html
             • wibox.layout.constraint.html
             • wibox.layout.fixed.html
             • wibox.layout.flex.html
             • wibox.layout.html
             • wibox.layout.margin.html
             • wibox.layout.mirror.html
             • wibox.layout.rotate.html
             • wibox.widget.background.html
             • wibox.widget.base.html
             • wibox.widget.html
             • wibox.widget.imagebox.html
             • wibox.widget.systray.html
             • wibox.widget.textbox.html
           • LICENSE
           • README
         • man
          • de
           • man1
            • awesome-client.1.gz
            • awesome.1.gz
           • man5
            • awesomerc.5.gz
          • es
           • man1
            • awesome-client.1.gz
            • awesome.1.gz
           • man5
            • awesomerc.5.gz
          • fr
           • man1
            • awesome-client.1.gz
            • awesome.1.gz
           • man5
            • awesomerc.5.gz
          • it
           • man1
            • awesome-client.1.gz
            • awesome.1.gz
           • man5
            • awesomerc.5.gz
          • man1
           • awesome-client.1.gz
           • awesome.1.gz
          • man5
           • awesomerc.5.gz
          • ru
           • man1
            • awesome-client.1.gz
            • awesome.1.gz
           • man5
            • awesomerc.5.gz
         • xsessions
          • awesome.desktop