dosemu

Paket-Details
Name dosemu
Version 1:1.4.git20151102-1
Beschreibung DOS emulator
URL http://www.dosemu.org/
Lizenzen GPL, custom
Paket-Details
Repositorium community
Architektur i686
Gruppen
Packer Sergej Pupykin @
Erstellt am 02.11.2015 14:50
Veröffentlicht am 02.11.2015 18:24
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket dosemu-1:1.4.git20151102-1-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme ac6f434a26f60f5500ff14458df3e63a
SHA256-Prüfsumme b94e5323592ba6742a073239de04ae3a414bfcd67ea3c2ce3d397936844e4fa9
PGP-Signatur dosemu-1:1.4.git20151102-1-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 2,01 MByte
Installations-Größe 5,6 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
     hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
         Dateien
         • etc
          • dosemu
           • dosemu.conf
           • dosemu.users
           • drives
            • c
            • d
           • global.conf
         • usr
          • bin
           • dosdebug
           • dosemu
           • dosemu.bin
           • midid
           • mkfatimage
           • mkfatimage16
           • xdosemu
          • lib
           • dosemu
            • libplugin_alsa.so
            • libplugin_gpm.so
            • libplugin_sdl.so
            • libplugin_sndfile.so
            • libplugin_term.so
            • libplugin_X.so
          • share
           • applications
            • dosemu.desktop
           • doc
            • dosemu
             • announce
             • BUGS
             • ChangeLog
             • COPYING
             • COPYING.DOSEMU
             • DANG.txt
             • dosemu-HOWTO.txt
             • EMUfailure.txt
             • NEWS
             • NOVELL-HOWTO.txt
             • README-tech.txt
             • README.bindist
             • README.gdb
             • README.txt
             • sound-usage.txt
             • THANKS
           • dosemu
            • commands
            • drive_z
             • appinfo
              • assign.lsm
              • attrib.lsm
              • bwbasic.lsm
              • choice.lsm
              • command.lsm
              • comp.lsm
              • cpi.lsm
              • debug.lsm
              • deltree.lsm
              • diskcomp.lsm
              • diskcopy.lsm
              • display.lsm
              • edit.lsm
              • edlin.lsm
              • exe2bin.lsm
              • fasthelp.lsm
              • fc.lsm
              • fdkernel.lsm
              • find.lsm
              • format.lsm
              • fsuite04.lsm
              • label.lsm
              • lib.lsm
              • mem.lsm
              • mode.lsm
              • morex.lsm
              • move.lsm
              • nansi.lsm
              • replace.lsm
              • share.lsm
              • sort.lsm
              • swsubst.lsm
              • sys.lsm
              • tee.lsm
              • touch.lsm
              • tree.lsm
              • wcd.lsm
              • xcopyx.lsm
             • autoemu.bat
             • autoexec.bat
             • bin
              • assign.com
              • attrib.com
              • bwbasic.exe
              • choice.exe
              • command.com
              • comp.com
              • debug.com
              • deltree.com
              • diskcomp.com
              • diskcopy.exe
              • diskcopy.ini
              • display.exe
              • edit.cfg
              • edit.exe
              • edit.hlp
              • edlin.exe
              • exe2bin.com
              • fc.exe
              • find.com
              • format.exe
              • help.exe
              • join.exe
              • label.exe
              • lib.exe
              • mem.exe
              • mode.com
              • more.exe
              • move.exe
              • nansi.sys
              • replace.exe
              • share.com
              • sort.com
              • subst.exe
              • swsubst.exe
              • sys.com
              • tee.com
              • touch.com
              • tree.com
              • wcd.exe
              • xcopy.exe
             • command.com
             • config.emu
             • config.sys
             • cpi
              • ega.cpx
              • ega10.cpx
              • ega11.cpx
              • ega12.cpx
              • ega13.cpx
              • ega14.cpx
              • ega15.cpx
              • ega16.cpx
              • ega2.cpx
              • ega3.cpx
              • ega4.cpx
              • ega5.cpx
              • ega6.cpx
              • ega7.cpx
              • ega8.cpx
              • ega9.cpx
             • doc
              • assign
               • bugs
               • copying
               • history
               • notes
              • attrib
               • copying
               • files.lst
               • history.txt
               • plans.txt
              • bwbasic
               • bwbasic.doc
               • copying
               • readme
               • readme2
              • choice
               • bugs
               • copying
               • install
               • news
               • readme
              • comp
               • comp.doc
              • copying
              • cpidos
               • codepage.txt
               • Codepage.txt
               • copying.txt
               • History.txt
               • history.txt
               • Readme.txt
               • readme.txt
              • debug
               • debug.doc
               • readme
              • deltree
               • copying
               • deltree.txt
               • file_id.diz
              • diskcomp
               • copying
               • readme.txt
              • diskcopy
               • copying
               • diskcopy
              • display
               • 204.txt
               • copying
               • newhw.txt
               • readme.txt
              • edit
               • bugs.txt
               • contrib.txt
               • copying
               • readme
              • edlin
               • authors
               • changelo
               • copying
               • news
               • readme
               • todo
              • exe2bin
               • exe2bin.txt
              • fasthelp
               • bugs
               • copying
               • install
               • news
               • readme
              • fc
               • copying
               • fc.txt
               • history.txt
              • find
               • bugs
               • copying
               • install
               • news
               • readme
              • format
               • bugs.txt
               • contrib.txt
               • help.txt
               • install.txt
               • license.txt
               • news.txt
               • readme.txt
               • todo.txt
              • freecom
               • cmd.html
               • copying
               • file_id.diz
               • freecom.html
               • k-swap.txt
               • read1st.txt
               • readme.txt
               • version.txt
               • vspawn.txt
              • kernel
               • config.txt
               • contrib.txt
               • copying
               • sys.txt
              • label
               • history.txt
               • license.txt
              • lib
               • license.txt
               • readme
              • mem
               • bugs.txt
               • license.txt
               • readme
              • mode
               • copying
               • mode.txt
              • more
               • bugs
               • copying
               • install
               • news
               • readme
              • move
               • bugs.txt
               • copying.txt
               • readme
              • nansi
               • license.txt
               • nansi.doc
              • replace
               • history.txt
               • license.txt
               • readme.txt
              • share
               • copying
               • share.hlp
              • sort
               • changes
               • license.txt
               • sort.1
               • sort.rof
              • swsubst
               • file_id.diz
               • history
               • join
                • deutsch.nro
                • english.nro
                • join.1
                • join.1g
                • join.bat
               • readme
               • subst
                • deutsch.nro
                • english.nro
                • subst.1
                • subst.1g
                • subst.bat
               • swsubst.1
               • swsubst.1g
              • tree
               • bugs.txt
               • history.txt
               • license.txt
              • wcd
               • copying.txt
               • wcd.txt
              • xcopy
               • copying.txt
               • history.txt
               • xcopy.txt
             • dosemu
              • aspi.sys
              • blaster.com
              • bootoff.com
              • booton.com
              • cdrom.sys
              • cmdline.com
              • dosdbg.com
              • dpmi.com
              • dumpconf.sys
              • ecpuoff.com
              • ecpuon.com
              • eject.com
              • ems.sys
              • emufs.sys
              • emumouse.com
              • exitemu.com
              • fossil.com
              • generic.com
              • isemu.com
              • lredir.com
              • mgarrot.com
              • speed.com
              • uchdir.com
              • ugetcwd.com
              • unix.com
              • vgaoff.com
              • vgaon.com
              • xmode.com
             • gnu
              • cat.exe
              • cmp.exe
              • cp.exe
              • cut.exe
              • grep.exe
              • head.exe
              • ls.exe
              • mv.exe
              • rm.exe
              • tac.exe
              • tail.exe
             • help
              • assign.en
              • attrib.en
              • bwbasic.en
              • choice.en
              • command.en
              • debug.en
              • deltree.en
              • diskcomp.en
              • diskcopy.en
              • display.en
              • edit.en
              • edlin.en
              • exe2bin.en
              • fc.en
              • freecom.en
              • help.en
              • index.en
              • join.en
              • label.en
              • lib.en
              • mem.en
              • mode.en
              • move.en
              • nansi.en
              • replace.en
              • share.en
              • sort.en
              • subst.en
              • swsubst.en
              • sys.en
              • tee.en
              • touch.en
              • tree.en
              • xcopy.en
             • kernel.sys
             • nls
              • choice.de
              • choice.en
              • choice.es
              • choice.fr
              • choice.hu
              • choice.it
              • choice.lv
              • choice.nl
              • choice.pl
              • choice.ru
              • choice.sv
              • diskcopy.de
              • diskcopy.en
              • diskcopy.es
              • diskcopy.fr
              • diskcopy.it
              • diskcopy.nl
              • diskcopy.pl
              • edit.ru
              • edlin.da
              • edlin.de
              • edlin.en
              • edlin.es
              • edlin.eu
              • edlin.fi
              • edlin.fr
              • edlin.is
              • edlin.it
              • edlin.ja
              • edlin.nl
              • edlin.no
              • edlin.pt
              • edlin.sv
              • fc.de
              • fc.en
              • fc.es
              • fc.fr
              • fc.it
              • fc.lv
              • fc.nl
              • fc.pl
              • fc.sv
              • find.de
              • find.en
              • find.es
              • find.fr
              • find.hu
              • find.it
              • find.lv
              • find.nl
              • find.pl
              • find.ru
              • find.sv
              • help.de
              • help.en
              • help.es
              • help.fr
              • help.hu
              • help.it
              • help.lv
              • help.nl
              • help.pl
              • help.ru
              • mem.de
              • mem.en
              • mem.es
              • mem.it
              • mem.nl
              • mem.pl
              • more.de
              • more.en
              • more.es
              • more.fr
              • more.hu
              • more.it
              • more.lv
              • more.nl
              • more.pl
              • more.sv
              • move.en
              • move.es
              • move.it
              • sort.de
              • sort.en
              • sort.es
              • sort.fr
              • sort.it
              • sort.lv
              • sort.nl
              • sort.pl
              • tree.de
              • tree.en
              • tree.es
              • tree.it
              • tree.pl
              • xcopy.de
              • xcopy.en
              • xcopy.es
              • xcopy.it
              • xcopy.nl
             • tmp
            • freedos
            • keymap
             • be
             • cz-qwerty
             • cz-qwertz
             • de
             • de-latin1
             • dk
             • dk-latin1
             • dvorak
             • es
             • es-latin1
             • finnish
             • finnish-latin1
             • fr
             • fr-latin1
             • hr-cp852
             • hr-latin2
             • hu
             • hu-cwi
             • hu-latin2
             • it
             • jp106
             • keyb-no
             • no-latin1
             • pl
             • po
             • sf
             • sf-latin1
             • sg
             • sg-latin1
             • sw
             • tr
             • uk
             • us
            • Xfonts
             • fonts.alias
             • fonts.dir
             • vga-cp866.pcf.gz
             • vga.pcf.gz
             • vga10x20-cp866.pcf.gz
             • vga10x24.pcf.gz
             • vga11x19.pcf.gz
             • vga12x30.pcf.gz
             • vga8x19.pcf.gz
           • licenses
            • dosemu
             • COPYING
             • COPYING.DOSEMU
           • man
            • man1
             • dosdebug.1.gz
             • dosemu.1.gz
             • dosemu.bin.1.gz
             • midid.1.gz
             • mkfatimage16.1.gz
             • xdosemu.1.gz
            • ru
             • man1
              • dosdebug.1.gz
              • dosemu.1.gz
              • dosemu.bin.1.gz
              • mkfatimage16.1.gz
              • xdosemu.1.gz
           • pixmaps
            • dosemu.png