firefox-firebug

Paket-Details
Name firefox-firebug
Version 2.0.8-1
Beschreibung Firefox extension with tools for web development.
URL http://getfirebug.com/
Lizenzen custom:BSD
Paket-Details
Repositorium community
Architektur any
Gruppen firefox-addons
Packer speps @
Erstellt am 16.03.2015 17:55
Veröffentlicht am 16.03.2015 18:29
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket firefox-firebug-2.0.8-1-any.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 517cd2ad7a3f979f6af1b8dc87d32229
SHA256-Prüfsumme 265cfdff5baf2f8525ab7cf40dda43d000ff429e3f2722e2d11d4b2607160815
PGP-Signatur firefox-firebug-2.0.8-1-any.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 1,22 MByte
Installations-Größe 9,27 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
  • firebug
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
         Dateien
         • usr
          • lib
           • firefox
            • browser
             • extensions
              • firebug@software.joehewitt.com
               • bootstrap.js
               • build.js
               • chrome.manifest
               • content
                • firebug
                 • accessible
                  • a11y.js
                 • branch.properties
                 • bti
                  • inProcess
                   • browser.js
                   • compilationunit.js
                   • javascripttool.js
                   • webApp.js
                 • chrome
                  • activableModule.js
                  • activablePanel.js
                  • activation.js
                  • annotations.js
                  • balloonNote.js
                  • chrome.js
                  • domTree.js
                  • eventSource.js
                  • firefox.js
                  • infotip.js
                  • knownIssues.js
                  • measureBox.js
                  • menu.js
                  • module.js
                  • navigationHistory.js
                  • panel.js
                  • panelActivation.js
                  • panelNotification.js
                  • panelSelector.js
                  • plugin.js
                  • privacy.js
                  • rep.js
                  • reps.js
                  • searchBox.js
                  • shortcuts.js
                  • statusPath.js
                  • tabContext.js
                  • tableRep.js
                  • tabWatcher.js
                  • toggleSidePanels.js
                  • tool.js
                  • toolbar.js
                  • window.js
                 • console
                  • autoCompleter.js
                  • closureInspector.js
                  • commandEditor.js
                  • commandHistory.js
                  • commandLine.js
                  • commandLineAPI.js
                  • commandLineExposed.js
                  • commandLinePopup.js
                  • commands
                   • commandLineHelp.js
                   • commandLineInclude.js
                   • eventMonitor.js
                   • getEventListeners.js
                   • lastCommandLineResult.js
                   • profiler.js
                   • useInCommandLine.js
                  • console.js
                  • consoleBase.js
                  • consoleExposed.js
                  • consoleInjector.js
                  • consolePanel.js
                  • errorCopy.js
                  • errorMessageObj.js
                  • errorMessageRep.js
                  • errors.js
                  • errorStackTraceObserver.js
                  • exceptionRep.js
                  • functionMonitor.js
                  • inlineJSEditor.js
                  • performanceTiming.js
                  • profilerEngine.js
                  • toggleCommandEditor.js
                 • cookies
                  • baseObserver.js
                  • breakpoints.js
                  • cookie.js
                  • cookieClipboard.js
                  • cookieEvents.js
                  • cookieModule.js
                  • cookieObserver.js
                  • cookiePanel.js
                  • cookiePanel.xul
                  • cookiePermissions.js
                  • cookieReps.js
                  • cookies.css
                  • cookieUtils.js
                  • dateTimePicker.xml
                  • editCookie.css
                  • editCookie.js
                  • editCookie.xul
                  • headerResizer.js
                  • httpObserver.js
                  • legacy.js
                  • menuUtils.js
                  • popupFilterPanel.xml
                 • css
                  • autoCompleter.js
                  • computedPanel.js
                  • cssDirtyListener.js
                  • cssEditor.js
                  • cssModule.js
                  • cssPanel.js
                  • cssPanelMutationObserver.js
                  • cssPanelUpdater.js
                  • cssReps.js
                  • cssRuleEditor.js
                  • loadHandler.js
                  • selectorEditor.js
                  • selectorModule.js
                  • selectorPanel.js
                  • stylePanel.js
                  • styleSheetEditor.js
                 • debugger
                  • actors
                   • breakpointActor.js
                   • elementActor.js
                   • objectActor.js
                   • threadActor.js
                  • breakpoints
                   • breakOnError.js
                   • breakOnNext.js
                   • breakpoint.js
                   • breakpointConditionEditor.js
                   • breakpointGroup.js
                   • breakpointModule.js
                   • breakpointPanel.js
                   • breakpointReps.js
                   • breakpointStore.js
                   • breakpointTool.js
                   • debuggerKeyword.js
                  • clients
                   • clientCache.js
                   • clientFactory.js
                   • clientProvider.js
                   • functionClient.js
                   • grip.js
                   • objectClient.js
                   • remoteNodeListRep.js
                   • scopeClient.js
                  • commands.js
                  • debugger.js
                  • debuggerHalter.js
                  • debuggerLib.js
                  • debuggerTool.js
                  • main.js
                  • rdp.js
                  • script
                   • breakNotification.js
                   • scriptPanel.js
                   • scriptPanelLineUpdater.js
                   • scriptPanelWarning.js
                   • scriptView.js
                   • sourceFile.js
                   • sourceLink.js
                   • sourceTool.js
                  • stack
                   • callstackPanel.js
                   • stackFrame.js
                   • stackFrameRep.js
                   • stackTrace.js
                   • stackTraceRep.js
                  • watch
                   • returnValueModifier.js
                   • watchEditor.js
                   • watchExpression.js
                   • watchPanel.js
                   • watchProvider.js
                   • watchTree.js
                 • dom
                  • domBasePanel.js
                  • domBaseTree.js
                  • domBreakpoint.js
                  • domBreakpointGroup.js
                  • domEditor.js
                  • domMemberProvider.js
                  • domModule.js
                  • domPanel.js
                  • domPanelTree.js
                  • domProvider.js
                  • domReps.js
                  • domSidePanel.js
                  • toggleBranch.js
                 • editor
                  • baseEditor.js
                  • codemirror
                   • addon
                    • search
                     • searchcursor.js
                    • show-hint.js
                   • codemirror.js
                   • html-hint-data.js
                   • LICENSE.txt
                   • mode
                    • css.js
                    • htmlmixed.js
                    • javascript.js
                    • xml.js
                  • editor.js
                  • editorSelector.js
                  • inlineEditor.js
                  • sourceEditor.js
                  • sourceSearch.js
                 • firebug.css
                 • firebug.js
                 • firebugOverlay.xul
                 • firebugui
                  • blank.gif
                  • codemirror-firebug.css
                  • codemirror-showhint.css
                  • codemirror.css
                  • commandEditor.html
                  • filters.svg
                  • panel.css
                  • panel.html
                 • firefox
                  • auroraNotificationPanel.xml
                  • bindings.xml
                  • browserCommands.js
                  • browserMenu.js
                  • browserOverlay.css
                  • browserOverlay.js
                  • browserOverlayLib.js
                  • browserToolbar.js
                  • customizeShortcuts.js
                  • customizeShortcuts.xul
                  • external-editors
                   • changeeditor.js
                   • changeeditor.xul
                   • editors.js
                   • editors.xul
                   • externalEditors.js
                  • firebug.xul
                  • firebugFrame.xul
                  • firebugMenuOverlay.xul
                  • macBrowserOverlay.css
                  • multiprocessNotificationPanel.xml
                  • panelBarWaiter.js
                  • searchBox.xml
                  • start-button
                   • startButton.xml
                   • startButtonOverlay.js
                  • upgradeFirebugPanel.xml
                 • html
                  • attributeEditor.js
                  • eventsPanel.js
                  • highlighter.css
                  • highlighterCache.js
                  • htmlEditor.js
                  • htmlEditorSearch.js
                  • htmlLib.js
                  • htmlModule.js
                  • htmlPanel.js
                  • htmlReps.js
                  • insideOutBox.js
                  • inspector.js
                  • layout.js
                  • quickInfoBox.css
                  • quickInfoBox.js
                  • textDataEditor.js
                  • textNodeEditor.js
                 • legacy.js
                 • lib
                  • array.js
                  • css.js
                  • deprecated.js
                  • dom.js
                  • domplate.js
                  • dragdrop.js
                  • events.js
                  • fonts.js
                  • http.js
                  • json.js
                  • keywords.js
                  • lib.js
                  • locale.js
                  • object.js
                  • options.js
                  • persist.js
                  • promise.js
                  • search.js
                  • string.js
                  • system.js
                  • tool.js
                  • trace.js
                  • url.js
                  • wrapper.js
                  • xml.js
                  • xpath.js
                  • xpcom.js
                 • main.js
                 • moduleConfig.js
                 • net
                  • fontViewer.js
                  • httpActivityObserver.js
                  • jsonViewer.js
                  • netCacheReader.js
                  • netDebugger.js
                  • netMonitor.js
                  • netPanel.js
                  • netProgress.js
                  • netReps.js
                  • netUtils.js
                  • requestObserver.js
                  • responseObserver.js
                  • sourceCache.js
                  • spy.js
                  • svgViewer.js
                  • tabCache.js
                  • timeInfoTip.js
                  • xmlViewer.js
                 • remoting
                  • connectionMenu.css
                  • connectionMenu.js
                  • connectionMenu.xul
                  • debuggerClient.js
                  • tabClient.js
                  • tabListMenu.js
                  • tabWatcherProxy.js
                 • server
                  • main.js
                  • server.js
                 • trace.js
                 • trace
                  • debug.js
                  • traceListener.js
                  • traceModule.js
               • defaults
                • preferences
                 • cookies.js
                 • firebug.js
                 • tracingConsole.js
               • icons
                • default
                 • firebug.ico
               • install.rdf
               • license.txt
               • locale
                • bg
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                 • keys.properties
                 • selectors.properties
                • ca-AD
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                • cs
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                • da
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                • de
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                 • keys.properties
                 • selectors.properties
                • el
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                • en-US
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug.properties
                 • keys.properties
                 • multiprocess-notification.properties
                 • selectors.properties
                • es-AR
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                 • keys.properties
                 • selectors.properties
                • es-ES
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                 • keys.properties
                 • selectors.properties
                • es
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                • eu
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                • fa
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                • fr
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                 • keys.properties
                 • selectors.properties
                • he
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                • hr-HR
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                • hu-HU
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                 • keys.properties
                 • selectors.properties
                • hy-AM
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                • is-IS
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                • it
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                • ja-JP
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                 • keys.properties
                 • selectors.properties
                • ko-KR
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                • nl
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                 • keys.properties
                 • selectors.properties
                • pl
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                 • keys.properties
                 • selectors.properties
                • pt-BR
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                • pt-PT
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                • ro-RO
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                • ru
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                 • keys.properties
                 • selectors.properties
                • sk-SK
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                 • selectors.properties
                • sl-SI
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                 • selectors.properties
                • sr
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                • sv-SE
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                 • selectors.properties
                • tr
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                • uk-UA
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                • vi
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                • zh-CN
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                 • keys.properties
                 • selectors.properties
                • zh-TW
                 • cookies.properties
                 • firebug-amo.properties
                 • firebug-tracing.properties
                 • firebug.properties
                 • keys.properties
                 • selectors.properties
               • modules
                • fbtrace.js
                • firebug-http-observer.js
                • firebug-trace-service.js
                • gcli.js
                • loader.js
                • locale.js
                • mini-require.js
                • observer-service.js
                • prefLoader.js
                • require-debug.js
                • require.js
                • storageService.js
               • skin
                • classic
                 • activation-menu-console.png
                 • activation-menu-net.png
                 • activation-menu-script.png
                 • arrowDown.svg
                 • arrowUp.svg
                 • balloonNote.css
                 • bindings.xml
                 • breakOn.svg
                 • breakOn
                  • breakOnError.svg
                  • breakOnMutate.svg
                  • breakOnNext.svg
                  • breakOnXHR.svg
                 • breakOnArmed.svg
                 • breakpoint.css
                 • breakpoint.svg
                 • breakpointCondition.svg
                 • callstack.css
                 • callstackPanel.css
                 • collapseSidePanels.svg
                 • collapseSidePanelsVertical.svg
                 • command.svg
                 • commandLinePopup.svg
                 • console.css
                 • continue.svg
                 • cookies
                  • activation-menu-cookies.png
                  • breakOnCookie.svg
                  • cookie.svg
                  • cookies.css
                  • editCookie.css
                  • trace.css
                 • css.css
                 • customizeShortcuts.css
                 • debugger.css
                 • disable.svg
                 • dom.css
                 • dropMarker.svg
                 • error.svg
                 • errorColumnIndicator.svg
                 • events.css
                 • executionPointer.svg
                 • expandSidePanels.svg
                 • expandSidePanelsVertical.svg
                 • firebug.css
                 • firebug64.png
                 • firebugBig.png
                 • firebugSmall.svg
                 • fontViewer.css
                 • html.css
                 • info.svg
                 • inspect.svg
                 • jsonViewer.css
                 • layout.css
                 • linux
                  • console.css
                  • cookies.css
                  • firebug.css
                  • net.css
                 • loading.svg
                 • mac
                  • breakpointConditionEditor.png
                  • breakpointConditionEditorDown.png
                  • close.svg
                  • collapseSidePanels.svg
                  • collapseSidePanelsVertical.svg
                  • commandHistory.svg
                  • console.css
                  • cookies.css
                  • debugger.css
                  • detach.svg
                  • expandSidePanels.svg
                  • expandSidePanelsVertical.svg
                  • firebug.css
                  • minimize.svg
                  • net.css
                  • optionsMenuTarget.svg
                  • optionsMenuTargetHover.svg
                  • panel.css
                  • pin.svg
                  • pinned.svg
                  • quickInfoBox.css
                  • search.svg
                  • twistyClosed.svg
                  • twistyOpen.svg
                  • window.css
                 • navigationBack.svg
                 • navigationForward.svg
                 • net.css
                 • noteBorders.png
                 • noteBordersUps.png
                 • noteContent.png
                 • noteContentUps.png
                 • noteCorners.png
                 • noteCornersUps.png
                 • optionsMenuTarget.svg
                 • optionsMenuTargetHover.svg
                 • panel.css
                 • panelbase.css
                 • panelNotification.css
                 • performanceTiming.css
                 • prettyPrint.svg
                 • quickInfoBox.css
                 • quickInfoBoxPanel.css
                 • readOnlyProp.svg
                 • rerun.svg
                 • rulerH.png
                 • rulerV.png
                 • scriptPanel.css
                 • search.svg
                 • searchCancel.svg
                 • searchNext.svg
                 • searchPrevious.svg
                 • selectors.css
                 • spinner.png
                 • statusPathSeparator.svg
                 • stepInto.svg
                 • stepOut.svg
                 • stepOver.svg
                 • tableRep.css
                 • timeInfoTip.css
                 • trace.css
                 • warning.svg
                 • watch.css
                 • win
                  • breakpointConditionEditor.png
                  • breakpointConditionEditorDown.png
                  • close.svg
                  • commandHistory.svg
                  • deactivate.svg
                  • detach.svg
                  • down.svg
                  • firebug.css
                  • minimize.svg
                  • pin.svg
                  • pinned.svg
                  • twistyClosed.svg
                  • twistyOpen.svg
                  • up.svg
                 • window.css
                 • wrappedListener.svg
          • share
           • licenses
            • firefox-firebug
             • LICENSE