mate-control-center

Paket-Details
Name mate-control-center
Version 1.12.1-1
Beschreibung The Control Center for MATE (GTK2 version)
URL http://mate-desktop.org
Lizenzen GPL
Paket-Details
Repositorium community
Architektur i686
Gruppen mate
Packer Martin Wimpress @
Erstellt am 08.12.2015 09:27
Veröffentlicht am 08.12.2015 09:39
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket mate-control-center-1.12.1-1-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 9988866a634cf5b3b94b57e8dba3fc87
SHA256-Prüfsumme 11bb52fdc7d2b626de3dedf884231e356b633449ec68d1356c9dd4f877ab9145
PGP-Signatur mate-control-center-1.12.1-1-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 1,1 MByte
Installations-Größe 7,3 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
   hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
      Dateien
      • etc
       • xdg
        • menus
         • mate-preferences-categories.menu
         • matecc.menu
      • usr
       • bin
        • mate-about-me
        • mate-appearance-properties
        • mate-at-properties
        • mate-control-center
        • mate-default-applications-properties
        • mate-display-properties
        • mate-display-properties-install-systemwide
        • mate-font-viewer
        • mate-keybinding-properties
        • mate-keyboard-properties
        • mate-mouse-properties
        • mate-network-properties
        • mate-thumbnail-font
        • mate-typing-monitor
        • mate-window-properties
       • include
        • libmate-slab
         • app-resizer.h
         • app-shell.h
         • application-tile.h
         • bookmark-agent.h
         • directory-tile.h
         • document-tile.h
         • double-click-detector.h
         • libslab-utils.h
         • mate-utils.h
         • nameplate-tile.h
         • nld-marshal.c
         • nld-marshal.h
         • search-bar.h
         • search-context-picker.h
         • search-entry-watermark.h
         • search-entry.h
         • shell-window.h
         • slab-mate-util.h
         • slab-section.h
         • slab.h
         • system-tile.h
         • tile.h
        • mate-window-settings-2.0
         • mate-window-manager.h
         • mate-wm-manager.h
       • lib
        • libmate-slab.so
        • libmate-slab.so.0
        • libmate-slab.so.0.0.0
        • libmate-window-settings.so
        • libmate-window-settings.so.1
        • libmate-window-settings.so.1.0.0
        • pkgconfig
         • mate-default-applications.pc
         • mate-keybindings.pc
         • mate-slab.pc
         • mate-window-settings-2.0.pc
        • window-manager-settings
         • libmarco.so
       • share
        • applications
         • mate-about-me.desktop
         • mate-appearance-properties.desktop
         • mate-at-properties.desktop
         • mate-default-applications-properties.desktop
         • mate-display-properties.desktop
         • mate-font-viewer.desktop
         • mate-keybinding.desktop
         • mate-keyboard.desktop
         • mate-network-properties.desktop
         • mate-settings-mouse.desktop
         • mate-theme-installer.desktop
         • mate-window-properties.desktop
         • matecc.desktop
        • desktop-directories
         • matecc.directory
        • glib-2.0
         • schemas
          • org.mate.control-center.gschema.xml
          • org.mate.control-center.keybinding.gschema.xml
        • help
         • C
          • mate-control-center
           • config-accessibility-keyboard.xml
           • config-background.xml
           • config-behavior.xml
           • config-cds.xml
           • config-default-apps.xml
           • config-file-type.xml
           • config-hints.xml
           • config-html.xml
           • config-kbd.xml
           • config-keybindings.xml
           • config-mouse.xml
           • config-screensaver.xml
           • config-themes.xml
           • index.docbook
         • ca
          • mate-control-center
           • config-accessibility-keyboard.xml
           • config-background.xml
           • config-behavior.xml
           • config-cds.xml
           • config-default-apps.xml
           • config-file-type.xml
           • config-hints.xml
           • config-html.xml
           • config-kbd.xml
           • config-keybindings.xml
           • config-mouse.xml
           • config-screensaver.xml
           • config-themes.xml
           • index.docbook
         • ca@valencia
          • mate-control-center
           • config-accessibility-keyboard.xml
           • config-background.xml
           • config-behavior.xml
           • config-cds.xml
           • config-default-apps.xml
           • config-file-type.xml
           • config-hints.xml
           • config-html.xml
           • config-kbd.xml
           • config-keybindings.xml
           • config-mouse.xml
           • config-screensaver.xml
           • config-themes.xml
           • index.docbook
         • cs
          • mate-control-center
           • config-accessibility-keyboard.xml
           • config-background.xml
           • config-behavior.xml
           • config-cds.xml
           • config-default-apps.xml
           • config-file-type.xml
           • config-hints.xml
           • config-html.xml
           • config-kbd.xml
           • config-keybindings.xml
           • config-mouse.xml
           • config-screensaver.xml
           • config-themes.xml
           • index.docbook
         • de
          • mate-control-center
           • config-accessibility-keyboard.xml
           • config-background.xml
           • config-behavior.xml
           • config-cds.xml
           • config-default-apps.xml
           • config-file-type.xml
           • config-hints.xml
           • config-html.xml
           • config-kbd.xml
           • config-keybindings.xml
           • config-mouse.xml
           • config-screensaver.xml
           • config-themes.xml
           • index.docbook
         • el
          • mate-control-center
           • config-accessibility-keyboard.xml
           • config-background.xml
           • config-behavior.xml
           • config-cds.xml
           • config-default-apps.xml
           • config-file-type.xml
           • config-hints.xml
           • config-html.xml
           • config-kbd.xml
           • config-keybindings.xml
           • config-mouse.xml
           • config-screensaver.xml
           • config-themes.xml
           • index.docbook
         • en_GB
          • mate-control-center
           • config-accessibility-keyboard.xml
           • config-background.xml
           • config-behavior.xml
           • config-cds.xml
           • config-default-apps.xml
           • config-file-type.xml
           • config-hints.xml
           • config-html.xml
           • config-kbd.xml
           • config-keybindings.xml
           • config-mouse.xml
           • config-screensaver.xml
           • config-themes.xml
           • index.docbook
         • es
          • mate-control-center
           • config-accessibility-keyboard.xml
           • config-background.xml
           • config-behavior.xml
           • config-cds.xml
           • config-default-apps.xml
           • config-file-type.xml
           • config-hints.xml
           • config-html.xml
           • config-kbd.xml
           • config-keybindings.xml
           • config-mouse.xml
           • config-screensaver.xml
           • config-themes.xml
           • index.docbook
         • fr
          • mate-control-center
           • config-accessibility-keyboard.xml
           • config-background.xml
           • config-behavior.xml
           • config-cds.xml
           • config-default-apps.xml
           • config-file-type.xml
           • config-hints.xml
           • config-html.xml
           • config-kbd.xml
           • config-keybindings.xml
           • config-mouse.xml
           • config-screensaver.xml
           • config-themes.xml
           • index.docbook
         • id
          • mate-control-center
           • config-accessibility-keyboard.xml
           • config-background.xml
           • config-behavior.xml
           • config-cds.xml
           • config-default-apps.xml
           • config-file-type.xml
           • config-hints.xml
           • config-html.xml
           • config-kbd.xml
           • config-keybindings.xml
           • config-mouse.xml
           • config-screensaver.xml
           • config-themes.xml
           • index.docbook
         • it
          • mate-control-center
           • config-accessibility-keyboard.xml
           • config-background.xml
           • config-behavior.xml
           • config-cds.xml
           • config-default-apps.xml
           • config-file-type.xml
           • config-hints.xml
           • config-html.xml
           • config-kbd.xml
           • config-keybindings.xml
           • config-mouse.xml
           • config-screensaver.xml
           • config-themes.xml
           • index.docbook
         • ja
          • mate-control-center
           • config-accessibility-keyboard.xml
           • config-background.xml
           • config-behavior.xml
           • config-cds.xml
           • config-default-apps.xml
           • config-file-type.xml
           • config-hints.xml
           • config-html.xml
           • config-kbd.xml
           • config-keybindings.xml
           • config-mouse.xml
           • config-screensaver.xml
           • config-themes.xml
           • index.docbook
         • oc
          • mate-control-center
           • config-accessibility-keyboard.xml
           • config-background.xml
           • config-behavior.xml
           • config-cds.xml
           • config-default-apps.xml
           • config-file-type.xml
           • config-hints.xml
           • config-html.xml
           • config-kbd.xml
           • config-keybindings.xml
           • config-mouse.xml
           • config-screensaver.xml
           • config-themes.xml
           • index.docbook
         • pa
          • mate-control-center
           • config-accessibility-keyboard.xml
           • config-background.xml
           • config-behavior.xml
           • config-cds.xml
           • config-default-apps.xml
           • config-file-type.xml
           • config-hints.xml
           • config-html.xml
           • config-kbd.xml
           • config-keybindings.xml
           • config-mouse.xml
           • config-screensaver.xml
           • config-themes.xml
           • index.docbook
         • pl
          • mate-control-center
           • config-accessibility-keyboard.xml
           • config-background.xml
           • config-behavior.xml
           • config-cds.xml
           • config-default-apps.xml
           • config-file-type.xml
           • config-hints.xml
           • config-html.xml
           • config-kbd.xml
           • config-keybindings.xml
           • config-mouse.xml
           • config-screensaver.xml
           • config-themes.xml
           • index.docbook
         • pt
          • mate-control-center
           • config-accessibility-keyboard.xml
           • config-background.xml
           • config-behavior.xml
           • config-cds.xml
           • config-default-apps.xml
           • config-file-type.xml
           • config-hints.xml
           • config-html.xml
           • config-kbd.xml
           • config-keybindings.xml
           • config-mouse.xml
           • config-screensaver.xml
           • config-themes.xml
           • index.docbook
         • pt_BR
          • mate-control-center
           • config-accessibility-keyboard.xml
           • config-background.xml
           • config-behavior.xml
           • config-cds.xml
           • config-default-apps.xml
           • config-file-type.xml
           • config-hints.xml
           • config-html.xml
           • config-kbd.xml
           • config-keybindings.xml
           • config-mouse.xml
           • config-screensaver.xml
           • config-themes.xml
           • index.docbook
         • ru
          • mate-control-center
           • config-accessibility-keyboard.xml
           • config-background.xml
           • config-behavior.xml
           • config-cds.xml
           • config-default-apps.xml
           • config-file-type.xml
           • config-hints.xml
           • config-html.xml
           • config-kbd.xml
           • config-keybindings.xml
           • config-mouse.xml
           • config-screensaver.xml
           • config-themes.xml
           • index.docbook
         • sv
          • mate-control-center
           • config-accessibility-keyboard.xml
           • config-background.xml
           • config-behavior.xml
           • config-cds.xml
           • config-default-apps.xml
           • config-file-type.xml
           • config-hints.xml
           • config-html.xml
           • config-kbd.xml
           • config-keybindings.xml
           • config-mouse.xml
           • config-screensaver.xml
           • config-themes.xml
           • index.docbook
         • th
          • mate-control-center
           • config-accessibility-keyboard.xml
           • config-background.xml
           • config-behavior.xml
           • config-cds.xml
           • config-default-apps.xml
           • config-file-type.xml
           • config-hints.xml
           • config-html.xml
           • config-kbd.xml
           • config-keybindings.xml
           • config-mouse.xml
           • config-screensaver.xml
           • config-themes.xml
           • index.docbook
         • uk
          • mate-control-center
           • config-accessibility-keyboard.xml
           • config-background.xml
           • config-behavior.xml
           • config-cds.xml
           • config-default-apps.xml
           • config-file-type.xml
           • config-hints.xml
           • config-html.xml
           • config-kbd.xml
           • config-keybindings.xml
           • config-mouse.xml
           • config-screensaver.xml
           • config-themes.xml
           • index.docbook
         • vi
          • mate-control-center
           • config-accessibility-keyboard.xml
           • config-background.xml
           • config-behavior.xml
           • config-cds.xml
           • config-default-apps.xml
           • config-file-type.xml
           • config-hints.xml
           • config-html.xml
           • config-kbd.xml
           • config-keybindings.xml
           • config-mouse.xml
           • config-screensaver.xml
           • config-themes.xml
           • index.docbook
         • zh_CN
          • mate-control-center
           • config-accessibility-keyboard.xml
           • config-background.xml
           • config-behavior.xml
           • config-cds.xml
           • config-default-apps.xml
           • config-file-type.xml
           • config-hints.xml
           • config-html.xml
           • config-kbd.xml
           • config-keybindings.xml
           • config-mouse.xml
           • config-screensaver.xml
           • config-themes.xml
           • index.docbook
        • icons
         • hicolor
          • 16x16
           • apps
            • mate-network-properties.png
            • mate-preferences-desktop-display.png
          • 22x22
           • apps
            • mate-network-properties.png
            • mate-preferences-desktop-display.png
          • 24x24
           • apps
            • mate-network-properties.png
            • mate-preferences-desktop-display.png
          • 32x32
           • apps
            • mate-network-properties.png
            • mate-preferences-desktop-display.png
          • 48x48
           • apps
            • mate-network-properties.png
            • mate-typing-monitor.png
          • scalable
           • apps
            • mate-network-properties.svg
            • mate-preferences-desktop-display.svg
            • mate-typing-monitor.svg
        • locale
         • af
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • am
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • ar
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • as
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • ast
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • az
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • be
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • be@latin
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • bg
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • bn
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • bn_IN
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • br
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • bs
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • ca
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • ca@valencia
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • cmn
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • crh
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • cs
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • cy
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • da
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • de
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • dz
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • el
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • en@shaw
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • en_AU
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • en_CA
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • en_GB
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • eo
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • es
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • et
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • eu
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • fa
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • fi
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • fr
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • ga
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • gl
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • gu
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • he
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • hi
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • hr
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • hu
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • id
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • is
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • it
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • ja
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • ka
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • kk
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • kn
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • ko
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • ku
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • ky
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • lt
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • lv
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • mai
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • mg
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • mk
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • ml
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • mn
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • mr
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • ms
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • nb
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • nds
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • ne
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • nl
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • nn
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • nso
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • oc
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • or
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • pa
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • pl
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • pt
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • pt_BR
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • ro
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • ru
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • rw
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • si
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • sk
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • sl
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • sq
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • sr
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • sr@latin
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • sv
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • ta
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • te
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • th
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • tr
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • ug
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • uk
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • ur
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • uz
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • uz@cyrillic
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • vi
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • wa
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • xh
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • zh_CN
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • zh_HK
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • zh_TW
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
         • zu
          • LC_MESSAGES
           • mate-control-center.mo
        • man
         • man1
          • mate-about-me.1.gz
          • mate-appearance-properties.1.gz
          • mate-at-properties.1.gz
          • mate-control-center.1.gz
          • mate-default-applications-properties.1.gz
          • mate-display-properties-install-systemwide.1.gz
          • mate-display-properties.1.gz
          • mate-font-viewer.1.gz
          • mate-keybinding-properties.1.gz
          • mate-keyboard-properties.1.gz
          • mate-mouse-properties.1.gz
          • mate-network-properties.1.gz
          • mate-thumbnail-font.1.gz
          • mate-typing-monitor.1.gz
          • mate-window-properties.1.gz
        • mate-control-center
         • keybindings
          • 00-multimedia-key.xml
          • 01-desktop-key.xml
         • pixmaps
          • at-startup.png
          • at-support.png
          • bar-disabled.png
          • bar-green.png
          • bar-red.png
          • bar.png
          • double-click-maybe.png
          • double-click-off.png
          • double-click-on.png
          • gtk-theme-thumbnailing.png
          • icon-theme-thumbnailing.png
          • left-index-finger.png
          • left-index-finger.svg
          • left-little-finger.png
          • left-little-finger.svg
          • left-middle-finger.png
          • left-middle-finger.svg
          • left-ring-finger.png
          • left-ring-finger.svg
          • left-thumb.png
          • left-thumb.svg
          • mouse-cursor-normal-large.png
          • mouse-cursor-normal.png
          • mouse-cursor-white-large.png
          • mouse-cursor-white.png
          • ocean-stripes.png
          • print_error.png
          • print_error.svg
          • print_ok.png
          • print_ok.svg
          • right-index-finger.png
          • right-index-finger.svg
          • right-little-finger.png
          • right-little-finger.svg
          • right-middle-finger.png
          • right-middle-finger.svg
          • right-ring-finger.png
          • right-ring-finger.svg
          • right-thumb.png
          • right-thumb.svg
          • subpixel-bgr.png
          • subpixel-rgb.png
          • subpixel-vbgr.png
          • subpixel-vrgb.png
          • theme-thumbnailing.png
          • window-theme-thumbnailing.png
         • ui
          • appearance.ui
          • at-enable-dialog.ui
          • display-capplet.ui
          • mate-about-me-dialog.ui
          • mate-about-me-fingerprint.ui
          • mate-about-me-password.ui
          • mate-default-applications-properties.ui
          • mate-keybinding-properties.ui
          • mate-keyboard-properties-a11y-notifications.ui
          • mate-keyboard-properties-dialog.ui
          • mate-keyboard-properties-layout-chooser.ui
          • mate-keyboard-properties-model-chooser.ui
          • mate-keyboard-properties-options-dialog.ui
          • mate-mouse-properties.ui
          • mate-network-properties.ui
        • mate
         • cursor-fonts
          • cursor-large-white.pcf
          • cursor-large.pcf
          • cursor-white.pcf
        • MateConf
         • gsettings
          • mate-control-center.convert
        • mime
         • packages
          • mate-theme-package.xml
        • polkit-1
         • actions
          • org.mate.randr.policy
        • thumbnailers
         • mate-font-viewer.thumbnailer