calf

Paket-Details
Name calf
Version 0.0.60-4
Beschreibung LV2/DSSI/LADSPA plug-ins suite and standalone JACK host
URL http://calf-studio-gear.org/
Lizenzen LGPL
Paket-Details
Repositorium community
Architektur x86_64
Gruppen
Packer Alexander Rødseth @
Erstellt am 30.04.2016 13:03
Veröffentlicht am 30.04.2016 13:20
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket calf-0.0.60-4-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 921ef887d897ab3b53292b2706df7f92
SHA256-Prüfsumme 5b08ac3b08d003c8278a53f60235efb5ab181147404110999d2d1df62e141422
PGP-Signatur calf-0.0.60-4-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 5,46 MByte
Installations-Größe 10,89 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
     hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
         Dateien
         • usr
          • bin
           • calfjackhost
          • lib
           • calf
            • calf.so
           • lv2
            • calf.lv2
             • Analyzer.ttl
             • BassEnhancer.ttl
             • calf.so
             • calflv2gui.so
             • CompensationDelay.ttl
             • Compressor.ttl
             • Crusher.ttl
             • Deesser.ttl
             • Emphasis.ttl
             • EnvelopeFilter.ttl
             • Equalizer12Band.ttl
             • Equalizer30Band.ttl
             • Equalizer5Band.ttl
             • Equalizer8Band.ttl
             • Exciter.ttl
             • Filter.ttl
             • Filterclavier.ttl
             • Flanger.ttl
             • Fluidsynth.ttl
             • Gate.ttl
             • HaasEnhancer.ttl
             • Limiter.ttl
             • manifest.ttl
             • MonoCompressor.ttl
             • MonoInput.ttl
             • Monosynth.ttl
             • MultibandCompressor.ttl
             • MultibandGate.ttl
             • MultibandLimiter.ttl
             • MultiChorus.ttl
             • Organ.ttl
             • Phaser.ttl
             • presets-Filter.ttl
             • presets-Flanger.ttl
             • presets-MonoCompressor.ttl
             • presets-Monosynth.ttl
             • presets-Organ.ttl
             • presets-Reverb.ttl
             • presets-Wavetable.ttl
             • Pulsator.ttl
             • Reverb.ttl
             • ReverseDelay.ttl
             • RingModulator.ttl
             • RotarySpeaker.ttl
             • Saturator.ttl
             • SidechainCompressor.ttl
             • SidechainGate.ttl
             • SidechainLimiter.ttl
             • StereoTools.ttl
             • TapeSimulator.ttl
             • TransientDesigner.ttl
             • VintageDelay.ttl
             • Vocoder.ttl
             • Wavetable.ttl
             • XOver2Band.ttl
             • XOver3Band.ttl
             • XOver4Band.ttl
          • share
           • applications
            • calf.desktop
           • calf
            • background_black.png
            • background_dark.png
            • background_light.png
            • calf-gui.xml
            • calf.rc
            • combo_arrow.png
            • gui-analyzer.xml
            • gui-bassenhancer.xml
            • gui-compdelay.xml
            • gui-compressor.xml
            • gui-crusher.xml
            • gui-deesser.xml
            • gui-emphasis.xml
            • gui-envelopefilter.xml
            • gui-eq12.xml
            • gui-eq30.xml
            • gui-eq5.xml
            • gui-eq8.xml
            • gui-exciter.xml
            • gui-filter.xml
            • gui-filterclavier.xml
            • gui-flanger.xml
            • gui-fluidsynth.xml
            • gui-gate.xml
            • gui-haasenhancer.xml
            • gui-limiter.xml
            • gui-mono.xml
            • gui-monocompressor.xml
            • gui-monosynth.xml
            • gui-multibandcompressor.xml
            • gui-multibandgate.xml
            • gui-multibandlimiter.xml
            • gui-multichorus.xml
            • gui-organ.xml
            • gui-phaser.xml
            • gui-pulsator.xml
            • gui-reverb.xml
            • gui-reversedelay.xml
            • gui-ringmodulator.xml
            • gui-rotaryspeaker.xml
            • gui-saturator.xml
            • gui-sidechaincompressor.xml
            • gui-sidechaingate.xml
            • gui-sidechainlimiter.xml
            • gui-stereo.xml
            • gui-tapesimulator.xml
            • gui-transientdesigner.xml
            • gui-vintagedelay.xml
            • gui-vocoder.xml
            • gui-wavetable.xml
            • gui-xover2.xml
            • gui-xover3.xml
            • gui-xover4.xml
            • icons
             • LV2
              • Allpass.svg
              • Amplifier.svg
              • Analyser.svg
              • Bandpass.svg
              • Chorus.svg
              • Comb.svg
              • Compressor.svg
              • Constant.svg
              • Converter.svg
              • Delay.svg
              • Distortion.svg
              • Dynamics.svg
              • Envelope.svg
              • EQ.svg
              • Expander.svg
              • Filter.svg
              • Flanger.svg
              • Function.svg
              • Gate.svg
              • Generator.svg
              • Highpass.svg
              • Instrument.svg
              • Limiter.svg
              • Mixer.svg
              • Modulator.svg
              • MultiEQ.svg
              • Oscillator.svg
              • ParaEQ.svg
              • Phaser.svg
              • Pitch.svg
              • Reverb.svg
              • Simulator.svg
              • Spatial.svg
              • Spectral.svg
              • Utility.svg
              • Waveshaper.svg
            • knob1.png
            • knob2.png
            • knob3.png
            • knob4.png
            • knob5.png
            • light_bottom.png
            • light_top.png
            • logo_button.png
            • presets.xml
            • screw1.png
            • screw2.png
            • screw_black.png
            • screw_silver.png
            • side_d_e.png
            • side_d_ne.png
            • side_d_nw.png
            • side_d_se.png
            • side_d_sw.png
            • side_d_w.png
            • side_e.png
            • side_e_logo.png
            • side_ne.png
            • side_nw.png
            • side_se.png
            • side_sw.png
            • side_w.png
            • slider1-horiz-prelight.png
            • slider1-horiz.png
            • slider1-vert-prelight.png
            • slider1-vert.png
            • slider2-horiz-prelight.png
            • slider2-horiz.png
            • slider2-vert-prelight.png
            • slider2-vert.png
            • tap_active.png
            • tap_inactive.png
            • tap_prelight.png
            • toggle0_silver.png
            • toggle1_silver.png
            • toggle2_silver.png
            • tubeH1.png
            • tubeH2.png
            • tubeV1.png
            • tubeV2.png
           • doc
            • calf
             • About.html
             • Analyzer.html
             • Bass Enhancer.html
             • Calf.html
             • Compensation Delay Line.html
             • Compressor.html
             • Controls.html
             • Crusher.html
             • Deesser.html
             • Emphasis.html
             • Envelope Filter.html
             • Equalizer 12 Band.html
             • Equalizer 30 Band.html
             • Equalizer 5 Band.html
             • Equalizer 8 Band.html
             • Exciter.html
             • Filter.html
             • Filterclavier.html
             • Flanger.html
             • Fluidsynth.html
             • Gate.html
             • Haas Stereo Enhancer.html
             • images
              • About.png
              • Calf - Analyzer - Spectralizer.jpg
              • Calf - Analyzer - Stereo Difference.jpg
              • Calf - Analyzer - Stereo Image.jpg
              • Calf - Analyzer.jpg
              • Calf - Bass Enhancer.jpg
              • Calf - Compensation Delay Line.jpg
              • Calf - Compressor.jpg
              • Calf - Controls.jpg
              • Calf - Crusher.jpg
              • Calf - Deesser.jpg
              • Calf - Emphasis.jpg
              • Calf - Envelope Filter.jpg
              • Calf - Equalizer 12 Band.jpg
              • Calf - Equalizer 30 Band.jpg
              • Calf - Equalizer 5 Band.jpg
              • Calf - Equalizer 8 Band.jpg
              • Calf - Exciter.jpg
              • Calf - Filter.jpg
              • Calf - Filterclavier.jpg
              • Calf - Flanger.jpg
              • Calf - Fluidsynth.jpg
              • Calf - Gate.jpg
              • Calf - Haas Stereo Enhancer.jpg
              • Calf - Limiter.jpg
              • Calf - Mono Compressor.jpg
              • Calf - Mono Input.jpg
              • Calf - Monosynth - Audio Path.jpg
              • Calf - Monosynth - Modulation Matrix.jpg
              • Calf - Monosynth - Modulation.jpg
              • Calf - Multi Chorus.jpg
              • Calf - Multiband Compressor.jpg
              • Calf - Multiband Gate.jpg
              • Calf - Multiband Limiter.jpg
              • Calf - Organ - Sound Processor.jpg
              • Calf - Organ - Tone Generator.jpg
              • Calf - Phaser.jpg
              • Calf - Pulsator.jpg
              • Calf - Reverb.jpg
              • Calf - Reverse Delay.jpg
              • Calf - Ring Modulator.jpg
              • Calf - Rotary Speaker.jpg
              • Calf - Saturator.jpg
              • Calf - Sidechain Compressor.jpg
              • Calf - Sidechain Gate.jpg
              • Calf - Sidechain Limiter.jpg
              • Calf - Stereo Tools.jpg
              • Calf - Tape Simulator.jpg
              • Calf - Transient Designer.jpg
              • Calf - Vintage Delay.jpg
              • Calf - Vocoder.jpg
              • Calf - Wavetable.jpg
              • Calf - X-Over 2 Band.jpg
              • Calf - X-Over 3 Band.jpg
              • Calf - X-Over 4 Band.jpg
              • Calf JACK Host.jpg
              • Calf Studio Gear.jpg
              • Calf.jpg
              • icons
               • delay.png
               • distortion.png
               • dynamics.png
               • filters.png
               • index.png
               • modulation.png
               • synthesizer.png
               • tools.png
              • Index.png
              • marrow.png
              • prettyPhoto
               • dark_rounded
                • btnNext.png
                • btnPrevious.png
                • contentPattern.png
                • default_thumbnail.gif
                • loader.gif
                • sprite.png
              • style_logo.png
              • style_p.png
             • index.html
             • Limiter.html
             • Mono Compressor.html
             • Mono Input.html
             • Monosynth.html
             • Multi Chorus.html
             • Multiband Compressor.html
             • Multiband Gate.html
             • Multiband Limiter.html
             • Organ.html
             • Phaser.html
             • Pulsator.html
             • Reverb.html
             • Ring Modulator.html
             • Rotary Speaker.html
             • Saturator.html
             • scripts
              • jquery.js
              • jquery.prettyPhoto.js
              • manual.js
              • prettyPhoto.css
              • style.css
             • Sidechain Compressor.html
             • Sidechain Gate.html
             • Sidechain Limiter.html
             • Stereo Tools.html
             • Tape Simulator.html
             • Transient Designer.html
             • Vintage Delay.html
             • Vocoder.html
             • Wavetable.html
             • X-Over 2 Band.html
             • X-Over 3 Band.html
             • X-Over 4 Band.html
             • _blank.html
           • icons
            • hicolor
             • 128x128
              • apps
               • calf.png
               • calf_plugin.png
             • 16x16
              • apps
               • calf.png
               • calf_plugin.png
             • 22x22
              • apps
               • calf.png
               • calf_plugin.png
             • 24x24
              • apps
               • calf.png
               • calf_plugin.png
             • 256x256
              • apps
               • calf.png
               • calf_plugin.png
             • 32x32
              • apps
               • calf.png
               • calf_plugin.png
             • 48x48
              • apps
               • calf.png
               • calf_plugin.png
             • 64x64
              • apps
               • calf.png
               • calf_plugin.png
             • scalable
              • apps
               • calf.svg
               • calf_plugin.svg
           • man
            • man1
             • calfjackhost.1.gz
            • man7
             • calf.7.gz