clonezilla

Paket-Details
Name clonezilla
Version 3.21.13-1
Beschreibung ncurses partition and disk imaging/cloning program
URL http://clonezilla.org
Lizenzen GPL2
Paket-Details
Repositorium community
Architektur any
Gruppen
Packer Jonathan Steel @
Erstellt am 31.05.2016 10:10
Veröffentlicht am 31.05.2016 10:21
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket clonezilla-3.21.13-1-any.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 8d1f272734119553486143a264abff2e
SHA256-Prüfsumme 7b9938a87c3db969a095e24de3e50fe108eaaa1c7e6b722eb0b5440ce178fd60
PGP-Signatur clonezilla-3.21.13-1-any.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 744,9 KByte
Installations-Größe 2,49 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
     hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
          Dateien
          • etc
           • drbl
            • drbl-ocs.conf
          • usr
           • bin
            • clonezilla
            • cnvt-ocs-dev
            • create-debian-live
            • create-drbl-live
            • create-drbl-live-by-pkg
            • create-gparted-live
            • create-ocs-tmp-img
            • create-ubuntu-live
            • cv-ocsimg-v1-to-v2
            • drbl-ocs
            • drbl-ocs-live-prep
            • get-latest-ocs-live-ver
            • ocs-chkimg
            • ocs-chnthn
            • ocs-cnvt-usb-zip-to-dsk
            • ocs-cvtimg-comp
            • ocs-decrypt-img
            • ocs-encrypt-img
            • ocs-expand-gpt-pt
            • ocs-expand-mbr-pt
            • ocs-gen-grub2-efi-bldr
            • ocs-get-part-info
            • ocs-img-2-vdk
            • ocs-install-grub
            • ocs-iso
            • ocs-label-dev
            • ocs-lang-kbd-conf
            • ocs-langkbdconf-bterm
            • ocs-live
            • ocs-live-boot-menu
            • ocs-live-bug-report
            • ocs-live-dev
            • ocs-live-final-action
            • ocs-live-general
            • ocs-live-netcfg
            • ocs-live-postrun
            • ocs-live-preload
            • ocs-live-prerun
            • ocs-live-restore
            • ocs-live-run-menu
            • ocs-live-save
            • ocs-lvm2-start
            • ocs-lvm2-stop
            • ocs-makeboot
            • ocs-match-checksum
            • ocs-onthefly
            • ocs-put-signed-grub2-efi-bldr
            • ocs-related-srv
            • ocs-resize-part
            • ocs-restore-mbr
            • ocs-restore-mdisks
            • ocs-rm-win-swap-hib
            • ocs-scan-disk
            • ocs-socket
            • ocs-sr
            • ocs-srv-live
            • ocs-tune-conf-for-s3-swift
            • ocs-tune-conf-for-webdav
            • ocs-tux-postprocess
            • ocs-update-initrd
            • ocs-update-syslinux
            • ocsmgrd
            • prep-ocsroot
            • update-efi-nvram-boot-entry
           • share
            • clonezilla
             • doc
              • AUTHORS
              • ChangeLog.txt
              • VERSION
            • drbl
             • postrun
              • ocs
               • 00-readme.txt
             • prerun
              • ocs
               • 00-readme.txt
             • samples
              • create-1P-pt-sf
              • create-2P-pt-sf
              • custom-ocs
              • custom-ocs-1
              • custom-ocs-2
              • gen-netcfg
              • gen-rec-iso
              • gen-rec-usb
              • mdisks-checksum
             • sbin
              • ocs-chnthn-functions
              • ocs-functions
              • set-netboot-1st-efi-nvram
             • setup
              • files
               • gparted
                • fluxbox
                 • apps
                 • menu
                • gparted-live.d
                 • S02cmdline
                 • S03prep-gparted-live
                 • S05kbd-conf
                 • S07choose-lang
                 • S08pre-run
                 • S09start-X
                • ideskrc
                • idesktop
                 • exit.lnk
                 • gparted.lnk
                 • lxrandr.lnk
                 • netcfg.lnk
                 • netsurf.lnk
                 • screenshot.lnk
                 • terminal.lnk
                • image
                 • Gsplash.png
                • live-hook
                 • efi-binary-hook
                 • gparted-live-hook
                 • start-gparted-live
                 • systemd
                  • serial-console-autologin.conf
                  • start-gparted-live.service
                  • tty-autologin-override.conf
                • usr
                 • bin
                  • gl-gen-grub2-efi-bldr
                  • gl-get-ipadd
                  • gl-get-macadd
                  • gl-killx
                  • gl-screenshot
                 • sbin
                  • Forcevideo
                  • gl-live-netcfg
                  • gl-shutdown-menu
                 • share
                  • gparted
                   • bin
                    • gl-functions
                   • lang
                    • check-bash-lang
                    • de_DE
                    • de_DE.UTF-8
                    • en_US
                    • en_US.UTF-8
                    • es_ES
                    • es_ES.UTF-8
                    • fr_FR
                    • fr_FR.UTF-8
                    • it_IT
                    • it_IT.UTF-8
                    • ja_JP.UTF-8
                    • pt_BR
                    • pt_BR.UTF-8
                    • ru_RU.UTF-8
                    • zh_CN.UTF-8
                    • zh_TW.UTF-8
                  • pixmaps
                   • 00-README.txt
                   • exit.xpm
                   • gparted.xpm
                   • info.xpm
                   • lxrandr.xpm
                   • netcfg.xpm
                   • screenshot.xpm
                   • shutdown-menu.xpm
                   • terminal.xpm
               • ocs
                • drbl-live.d
                 • K06post-run
                 • S00drbl-start
                 • S02cmdline
                 • S03prep-drbl-clonezilla
                 • S05kbd-conf
                 • S06pre-run
                 • S09config-X
                 • S99drbl-stop
                • live-hook
                 • drbl-live-hook
                 • efi-binary-hook
                 • ocs-live-hook
                 • ocs-live-hook-functions
                 • ocs-live-hook.conf
                 • start-drbl-live
                 • start-ocs-live
                 • stop-drbl-live
                 • stop-ocs-live
                 • systemd
                  • drbl-live
                   • serial-console-autologin.conf
                   • start-drbl-live.service
                   • tty-autologin-override.conf
                  • ocs-live
                   • serial-console-autologin.conf
                   • start-ocs-live.service
                   • tty-autologin-override.conf
                 • upstart
                  • 00_README.txt
                  • ttyS0
                  • ttyS0.conf
                  • ttyS1
                  • ttyS1.conf
                  • ttyS2
                  • ttyS2.conf
                  • ttyS3
                  • ttyS3.conf
                • ocs-live.d
                 • S00ocs-start
                 • S02cmdline
                 • S03prep-drbl-clonezilla
                 • S05-lang-kbd-conf
                 • S07arm-wol
                 • S99ocs-end
                • ocs-run