gmpc

Paket-Details
Name gmpc
Version 11.8.16-4
Beschreibung MPD client
URL http://gmpclient.org/home
Lizenzen GPL
Paket-Details
Repositorium community
Architektur x86_64
Gruppen
Packer Balló György @
Erstellt am 26.01.2017 15:46
Veröffentlicht am 26.01.2017 15:50
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket gmpc-11.8.16-4-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 67631298419d4f27e8d72d2f91d1df17
SHA256-Prüfsumme 275c24da75193d08a516c10bbb5375cf912f975858b795bf781eef41b69c18fd
PGP-Signatur gmpc-11.8.16-4-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 5,02 MByte
Installations-Größe 8,42 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
     hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
         Dateien
         • usr
          • bin
           • gmpc
          • include
           • gmpc
            • config1.h
            • gmpc-extras.h
            • gmpc-meta-text-view.h
            • gmpc-meta-watcher.h
            • gmpc-metaimage.h
            • gmpc-mpddata-model-sort.h
            • gmpc-mpddata-model.h
            • gmpc-mpddata-treeview.h
            • gmpc-profiles.h
            • gmpc-version.h
            • gmpc_easy_download.h
            • metadata.h
            • misc.h
            • mpd-async-request.h
            • mpdinteraction.h
            • playlist3-messages.h
            • plugin.h
            • status_icon.h
          • lib
           • pkgconfig
            • gmpc.pc
          • share
           • applications
            • gmpc.desktop
           • gmpc
            • aboutdialog.ui
            • gmpc-add-url.ui
            • gmpc-gtk-win32.rc
            • icons
             • gmpc-loading-cover.png
             • gmpc-no-cover.png
             • hicolor
              • 128x128
               • apps
                • gmpc.png
               • categories
                • mpd.png
               • status
                • fetching-artist.png
                • frame-artist.png
                • media-album.png
                • media-artist.png
                • media-codec.png
                • media-date.png
                • media-format.png
                • media-genre.png
                • media-num-tracks.png
                • media-track-length.png
                • no-artist.png
                • stylized-cover.png
                • stylized-fetching-cover.png
                • stylized-no-cover.png
              • 16x16
               • actions
                • gmpc-database.png
                • gmpc-metabrowser.png
                • media-audiofile.png
                • media-consume.png
                • media-playlist.png
                • media-repeat-single.png
                • media-tag.png
                • playlist-browser.png
                • playlist-search-browser.png
                • tag-browser.png
               • apps
                • gmpc.png
               • status
                • audio-volume-high.png
                • audio-volume-low.png
                • audio-volume-medium.png
                • audio-volume-muted.png
                • emblem-favorite.png
                • gmpc-tray-disconnected.png
                • gmpc-tray-pause.png
                • gmpc-tray-play.png
                • gmpc-tray.png
                • media-album.png
                • media-artist.png
                • media-codec.png
                • media-date.png
                • media-format.png
                • media-genre.png
                • media-num-tracks.png
                • media-track-length.png
                • rating.png
                • stock_repeat.png
                • stock_shuffle.png
              • 22x22
               • actions
                • gmpc-database.png
                • gmpc-metabrowser.png
                • media-audiofile.png
                • media-playlist.png
               • apps
                • gmpc.png
               • status
                • audio-volume-high.png
                • audio-volume-low.png
                • audio-volume-medium.png
                • audio-volume-muted.png
                • emblem-favorite.png
                • gmpc-tray-disconnected.png
                • gmpc-tray-pause.png
                • gmpc-tray-play.png
                • gmpc-tray.png
                • media-album.png
                • media-artist.png
                • media-codec.png
                • media-date.png
                • media-format.png
                • media-genre.png
                • media-num-tracks.png
                • media-track-length.png
                • rating.png
              • 32x32
               • actions
                • add-url.png
                • gmpc-database.png
                • gmpc-metabrowser.png
                • media-audiofile.png
                • media-playlist.png
                • media-tag.png
                • playlist-browser.png
                • playlist-search-browser.png
                • tag-browser.png
               • apps
                • gmpc.png
               • status
                • audio-volume-high.png
                • audio-volume-low.png
                • audio-volume-medium.png
                • audio-volume-muted.png
                • emblem-favorite.png
                • media-album.png
                • media-artist.png
                • media-codec.png
                • media-date.png
                • media-format.png
                • media-genre.png
                • media-num-tracks.png
                • media-track-length.png
                • rating.png
              • 48x48
               • actions
                • gmpc-database.png
                • gmpc-metabrowser.png
                • media-playlist.png
                • media-tag.png
                • tag-browser.png
               • apps
                • gmpc.png
               • status
                • fetching-artist.png
                • frame-artist.png
                • media-album.png
                • media-artist.png
                • media-codec.png
                • media-date.png
                • media-format.png
                • media-genre.png
                • media-num-tracks.png
                • media-track-length.png
                • no-artist.png
                • stylized-cover.png
              • 64x64
               • apps
                • gmpc.png
               • status
                • fetching-artist.png
                • frame-artist.png
                • media-album.png
                • media-artist.png
                • media-date.png
                • media-format.png
                • media-genre.png
                • media-num-tracks.png
                • media-track-length.png
                • no-artist.png
                • stylized-cover.png
                • stylized-fetching-cover.png
                • stylized-no-cover.png
              • 72x72
               • apps
                • gmpc.png
               • status
                • fetching-artist.png
                • frame-artist.png
                • media-album.png
                • media-artist.png
                • media-date.png
                • media-format.png
                • media-genre.png
                • media-num-tracks.png
                • media-track-length.png
                • no-artist.png
                • stylized-cover.png
                • stylized-fetching-cover.png
                • stylized-no-cover.png
              • 96x96
               • apps
                • gmpc.png
               • status
                • fetching-artist.png
                • frame-artist.png
                • media-album.png
                • media-artist.png
                • media-date.png
                • media-format.png
                • media-genre.png
                • media-num-tracks.png
                • media-track-length.png
                • no-artist.png
                • stylized-fetching-cover.png
                • stylized-no-cover.png
              • scalable
               • actions
                • gmpc-database.svg
                • gmpc-metabrowser.svg
                • media-audiofile.svg
                • media-consume.svg
                • media-playlist.svg
                • media-repeat-single.svg
                • media-tag.svg
                • tag-browser.svg
               • apps
                • gmpc.svg
               • categories
                • mpd.svg
               • status
                • audio-volume-high.svg
                • audio-volume-low.svg
                • audio-volume-medium.svg
                • audio-volume-muted.svg
                • emblem-favorite.svg
                • fetching-artist.svg
                • frame-artist.svg
                • gmpc-tray-disconnected.svg
                • gmpc-tray-pause.svg
                • gmpc-tray-play.svg
                • gmpc-tray.svg
                • media-album.svg
                • media-artist.svg
                • media-codec.svg
                • media-date.svg
                • media-format.svg
                • media-genre.svg
                • media-num-tracks.svg
                • media-track-length.svg
                • no-artist.svg
                • stylized-cover.svg
                • stylized-fetching-cover.svg
                • stylized-no-cover.svg
             • Humanity
              • 128x128
               • actions
                • dynamic.png
                • gmpc-database.png
                • gmpc-metabrowser.png
                • gmpc-serve.png
                • info.png
                • media-audiofile.png
                • media-consume.png
                • media-playlist.png
                • media-repeat-single.png
                • media-tag.png
                • playlist-browser.png
                • playlist-search-browser.png
                • tag-browser.png
               • apps
                • gmpc.png
               • status
                • audio-volume-high.png
                • audio-volume-low.png
                • audio-volume-medium.png
                • audio-volume-muted.png
                • emblem-favorite.png
                • fetching-artist.png
                • frame-artist.png
                • gmpc-tray-disconnected.png
                • gmpc-tray-pause.png
                • gmpc-tray-play.png
                • gmpc-tray.png
                • media-album.png
                • media-artist.png
                • media-codec.png
                • media-date.png
                • media-format.png
                • media-genre.png
                • media-num-tracks.png
                • media-track-length.png
                • no-artist.png
                • stock_repeat.png
                • stock_shuffle.png
                • stylized-cover.png
                • stylized-fetching-cover.png
                • stylized-no-cover.png
              • 16x16
               • actions
                • dynamic.png
                • gmpc-database.png
                • gmpc-metabrowser.png
                • gmpc-serve.png
                • info.png
                • media-audiofile.png
                • media-consume.png
                • media-playlist.png
                • media-repeat-single.png
                • media-tag.png
                • playlist-browser.png
                • playlist-search-browser.png
                • tag-browser.png
               • apps
                • gmpc.png
               • status
                • audio-volume-high.png
                • audio-volume-low.png
                • audio-volume-medium.png
                • audio-volume-muted.png
                • emblem-favorite.png
                • fetching-artist.png
                • frame-artist.png
                • gmpc-tray-disconnected.png
                • gmpc-tray-pause.png
                • gmpc-tray-play.png
                • gmpc-tray.png
                • media-album.png
                • media-artist.png
                • media-codec.png
                • media-date.png
                • media-format.png
                • media-genre.png
                • media-num-tracks.png
                • media-track-length.png
                • no-artist.png
                • rating.png
                • stock_repeat.png
                • stock_shuffle.png
                • stylized-cover.png
                • stylized-fetching-cover.png
                • stylized-no-cover.png
              • 22x22
               • actions
                • dynamic.png
                • gmpc-database.png
                • gmpc-metabrowser.png
                • gmpc-serve.png
                • info.png
                • media-audiofile.png
                • media-consume.png
                • media-playlist.png
                • media-repeat-single.png
                • media-tag.png
                • playlist-browser.png
                • playlist-search-browser.png
                • tag-browser.png
               • apps
                • gmpc.png
               • status
                • audio-volume-high.png
                • audio-volume-low.png
                • audio-volume-medium.png
                • audio-volume-muted.png
                • emblem-favorite.png
                • fetching-artist.png
                • frame-artist.png
                • gmpc-tray-disconnected.png
                • gmpc-tray-pause.png
                • gmpc-tray-play.png
                • gmpc-tray.png
                • media-album.png
                • media-artist.png
                • media-codec.png
                • media-date.png
                • media-format.png
                • media-genre.png
                • media-num-tracks.png
                • media-track-length.png
                • no-artist.png
                • rating.png
                • stock_repeat.png
                • stock_shuffle.png
                • stylized-cover.png
                • stylized-fetching-cover.png
                • stylized-no-cover.png
              • 24x24
               • actions
                • dynamic.png
                • gmpc-database.png
                • gmpc-metabrowser.png
                • gmpc-serve.png
                • media-audiofile.png
                • media-consume.png
                • media-playlist.png
                • media-repeat-single.png
                • media-tag.png
                • playlist-browser.png
                • playlist-search-browser.png
                • tag-browser.png
               • apps
                • gmpc.png
               • categories
                • mpd.png
               • status
                • audio-volume-high.png
                • audio-volume-low.png
                • audio-volume-medium.png
                • audio-volume-muted.png
                • emblem-favorite.png
                • fetching-artist.png
                • frame-artist.png
                • gmpc-tray-disconnected.png
                • gmpc-tray-pause.png
                • gmpc-tray-play.png
                • gmpc-tray.png
                • media-album.png
                • media-artist.png
                • media-codec.png
                • media-date.png
                • media-format.png
                • media-genre.png
                • media-num-tracks.png
                • media-track-length.png
                • no-artist.png
                • stylized-cover.png
                • stylized-fetching-cover.png
                • stylized-no-cover.png
              • 32x32
               • actions
                • dynamic.png
                • gmpc-database.png
                • gmpc-metabrowser.png
                • gmpc-serve.png
                • info.png
                • media-audiofile.png
                • media-consume.png
                • media-playlist.png
                • media-repeat-single.png
                • media-tag.png
                • playlist-browser.png
                • playlist-search-browser.png
                • tag-browser.png
               • apps
                • gmpc.png
               • status
                • audio-volume-high.png
                • audio-volume-low.png
                • audio-volume-medium.png
                • audio-volume-muted.png
                • emblem-favorite.png
                • fetching-artist.png
                • frame-artist.png
                • media-album.png
                • media-artist.png
                • media-codec.png
                • media-date.png
                • media-format.png
                • media-genre.png
                • media-num-tracks.png
                • media-track-length.png
                • no-artist.png
                • rating.png
                • stock_repeat.png
                • stock_shuffle.png
                • stylized-cover.png
                • stylized-fetching-cover.png
                • stylized-no-cover.png
              • 48x48
               • actions
                • dynamic.png
                • gmpc-database.png
                • gmpc-metabrowser.png
                • gmpc-serve.png
                • info.png
                • media-audiofile.png
                • media-consume.png
                • media-playlist.png
                • media-repeat-single.png
                • media-tag.png
                • playlist-browser.png
                • playlist-search-browser.png
                • tag-browser.png
               • apps
                • gmpc.png
               • status
                • audio-volume-high.png
                • audio-volume-low.png
                • audio-volume-medium.png
                • audio-volume-muted.png
                • emblem-favorite.png
                • fetching-artist.png
                • frame-artist.png
                • gmpc-tray-disconnected.png
                • gmpc-tray-pause.png
                • gmpc-tray-play.png
                • gmpc-tray.png
                • media-album.png
                • media-artist.png
                • media-codec.png
                • media-date.png
                • media-format.png
                • media-genre.png
                • media-num-tracks.png
                • media-track-length.png
                • no-artist.png
                • stock_repeat.png
                • stock_shuffle.png
                • stylized-cover.png
                • stylized-fetching-cover.png
                • stylized-no-cover.png
              • 64x64
               • actions
                • dynamic.png
                • gmpc-database.png
                • gmpc-metabrowser.png
                • gmpc-serve.png
                • media-audiofile.png
                • media-consume.png
                • media-playlist.png
                • media-repeat-single.png
                • media-tag.png
                • playlist-browser.png
                • playlist-search-browser.png
                • tag-browser.png
               • apps
                • gmpc.png
               • status
                • audio-volume-high.png
                • audio-volume-low.png
                • audio-volume-medium.png
                • audio-volume-muted.png
                • emblem-favorite.png
                • fetching-artist.png
                • frame-artist.png
                • media-album.png
                • media-artist.png
                • media-codec.png
                • media-date.png
                • media-format.png
                • media-genre.png
                • media-num-tracks.png
                • media-track-length.png
                • no-artist.png
                • stock_repeat.png
                • stock_shuffle.png
                • stylized-cover.png
                • stylized-fetching-cover.png
                • stylized-no-cover.png
              • 72x72
               • actions
                • dynamic.png
                • gmpc-database.png
                • gmpc-metabrowser.png
                • gmpc-serve.png
                • media-audiofile.png
                • media-consume.png
                • media-playlist.png
                • media-repeat-single.png
                • media-tag.png
                • playlist-browser.png
                • playlist-search-browser.png
                • tag-browser.png
               • apps
                • gmpc.png
               • status
                • audio-volume-high.png
                • audio-volume-low.png
                • audio-volume-medium.png
                • audio-volume-muted.png
                • emblem-favorite.png
                • fetching-artist.png
                • frame-artist.png
                • media-album.png
                • media-artist.png
                • media-codec.png
                • media-date.png
                • media-format.png
                • media-genre.png
                • media-num-tracks.png
                • media-track-length.png
                • no-artist.png
                • stock_repeat.png
                • stock_shuffle.png
                • stylized-cover.png
                • stylized-fetching-cover.png
                • stylized-no-cover.png
              • 96x96
               • actions
                • dynamic.png
                • gmpc-database.png
                • gmpc-metabrowser.png
                • gmpc-serve.png
                • media-audiofile.png
                • media-consume.png
                • media-playlist.png
                • media-repeat-single.png
                • media-tag.png
                • playlist-browser.png
                • playlist-search-browser.png
                • tag-browser.png
               • apps
                • gmpc.png
               • status
                • audio-volume-high.png
                • audio-volume-low.png
                • audio-volume-medium.png
                • audio-volume-muted.png
                • emblem-favorite.png
                • fetching-artist.png
                • frame-artist.png
                • media-album.png
                • media-artist.png
                • media-codec.png
                • media-date.png
                • media-format.png
                • media-genre.png
                • media-num-tracks.png
                • media-track-length.png
                • no-artist.png
                • stock_repeat.png
                • stock_shuffle.png
                • stylized-cover.png
                • stylized-fetching-cover.png
                • stylized-no-cover.png
              • scalable
               • actions
                • dynamic.svg
                • gmpc-database.svg
                • gmpc-metabrowser.svg
                • gmpc-serve.svg
                • info.svg
                • media-audiofile.svg
                • media-consume.svg
                • media-playlist.svg
                • media-repeat-single.svg
                • media-tag.svg
                • playlist-browser.svg
                • playlist-search-browser.svg
                • tag-browser.svg
               • apps
                • gmpc.svg
               • categories
                • mpd.svg
               • status
                • audio-volume-high.svg
                • audio-volume-low.svg
                • audio-volume-medium.svg
                • audio-volume-muted.svg
                • emblem-favorite.svg
                • fetching-artist.svg
                • frame-artist.svg
                • media-album.svg
                • media-artist.svg
                • media-codec.svg
                • media-date.svg
                • media-format.svg
                • media-genre.svg
                • media-num-tracks.svg
                • media-track-length.svg
                • no-artist.svg
                • stock_repeat.svg
                • stock_shuffle.svg
                • stylized-cover.svg
                • stylized-fetching-cover.svg
                • stylized-no-cover.svg
             • media-album.png
             • media-artist.png
             • media-stream.png
            • password-dialog.ui
            • playlist-message-window.ui
            • playlist-save-dialog.ui
            • playlist3.ui
            • preferences-connection.ui
            • preferences-esf-dialog.ui
            • preferences-metadata-appearance.ui
            • preferences-mmkeys.ui
            • preferences-playlist.ui
            • preferences-plugins.ui
            • preferences-proxy.ui
            • preferences-server.ui
            • preferences-trayicon.ui
            • preferences.ui
            • weblinks.list
           • gnome
            • help
             • gmpc
              • C
               • AboutThisDocument.page
               • BrowserArtistBrowser.page
               • BrowserDatabase.page
               • BrowserGenreBrowser.page
               • BrowserMetadataBrowser.page
               • BrowserNowPlaying.page
               • BrowserPlaylistEditor.page
               • BrowserPlayQueue.page
               • Browsers.page
               • BrowserSearch.page
               • BuildInstallInstructions.page
               • EasyCommand.page
               • Images
                • browser-artist-browser.png
                • browser-database.png
                • browser-genre-browser.png
                • browser-metadata-browser.png
                • browser-nowplaying.png
                • browser-pane-double.png
                • browser-pane-single.png
                • browser-playlist-editor.png
                • browser-playqueue.png
                • browser-search.png
                • database-columns.png
                • database.png
                • easy-command.png
                • gmpc-dev-install-guidestep_10.png
                • gmpc-dev-install-guidestep_11.png
                • gmpc-dev-install-guidestep_12.png
                • gmpc-dev-install-guidestep_13.png
                • gmpc-dev-install-guidestep_14.png
                • gmpc-dev-install-guidestep_15.png
                • gmpc-dev-install-guidestep_16.png
                • gmpc-dev-install-guidestep_9.png
                • Gmpc-easy-command.png
                • main-view-collapsed2.png
                • main-window-collapsed1.png
                • main-window.png
                • menu-bar.png
                • message-bar.png
                • meta-data-selector-artist.png
                • meta-data-selector-lyrics.png
                • nowplaying.png
                • pc-cover-plain.png
                • pc-cover.png
                • pc-favorite-hl.png
                • pc-favorite-nhl.png
                • pc-playback-control.png
                • pc-seek-bar.png
                • pc-song-info.png
                • play-queue-rightclick.png
                • play-queue.png
                • playback-control.png
                • preferences-connection.png
                • preferences-interface.png
                • preferences-internal-extra-playlist-view.png
                • preferences-metadata-appearance.png
                • preferences-metadata-browser.png
                • preferences-metadata-handler.png
                • preferences-multimedia-keys.png
                • preferences-notification.png
                • preferences-plugins.png
                • preferences-proxy.png
                • preferences-server-settings.png
                • preferences-tag-based-browser.png
                • server-information.png
                • sidebar-hori1.png
                • sidebar-hori2.png
                • sidebar.png
                • status-bar.png
                • status-icons.png
               • index.page
               • legal.xml
               • MainInterface.page
               • Preferences.page
               • PreferencesConnection.page
               • PreferencesInterface.page
               • PreferencesInternalExtraPlaylistView.page
               • PreferencesMetadataAppearance.page
               • PreferencesMetadataHandler.page
               • PreferencesMultimediaKeys.page
               • PreferencesNotification.page
               • PreferencesPlugins.page
               • PreferencesProxy.page
               • PreferencesServerSettings.page
               • PreferencesTagBasedBrowser.page
               • ProblemSolving.page
               • QuickStartGuide.page
               • TipsAndTricks.page
           • icons
            • hicolor
             • 128x128
              • apps
               • gmpc.png
             • 16x16
              • apps
               • gmpc.png
             • 22x22
              • apps
               • gmpc.png
             • 32x32
              • apps
               • gmpc.png
             • 48x48
              • apps
               • gmpc.png
             • 64x64
              • apps
               • gmpc.png
             • 72x72
              • apps
               • gmpc.png
             • 96x96
              • apps
               • gmpc.png
             • scalable
              • apps
               • gmpc.svg
            • Humanity
             • 128x128
              • apps
               • gmpc.png
             • 16x16
              • apps
               • gmpc.png
             • 22x22
              • apps
               • gmpc.png
             • 24x24
              • apps
               • gmpc.png
             • 32x32
              • apps
               • gmpc.png
             • 48x48
              • apps
               • gmpc.png
             • 64x64
              • apps
               • gmpc.png
             • 72x72
              • apps
               • gmpc.png
             • 96x96
              • apps
               • gmpc.png
             • scalable
              • apps
               • gmpc.svg
           • locale
            • ar
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • bg
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • bn
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • bs
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • cs
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • da
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • de
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • el
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • en_CA
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • en_GB
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • es
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • et
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • fi
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • fr
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • gl
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • he
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • hi
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • hu
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • hy
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • id
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • it
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • ja
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • jv
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • lv
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • ml
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • ms
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • nb
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • ne
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • nl
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • oc
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • pl
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • pt
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • pt_BR
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • ro
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • ru
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • sq
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • sv
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • th
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • tr
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • zh_CN
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
            • zh_TW
             • LC_MESSAGES
              • gmpc.mo
           • man
            • man1
             • gmpc-remote-stream.1.gz
             • gmpc-remote.1.gz
             • gmpc.1.gz