gmpc

Paket-Details
Name gmpc
Version 11.8.16-2
Beschreibung MPD client (Gtk2)
URL http://gmpclient.org/home
Lizenzen GPL
Paket-Details
Repositorium community
Architektur x86_64
Gruppen
Packer Alexander Rødseth @
Erstellt am 30.07.2013 23:17
Veröffentlicht am 30.07.2013 23:21
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket gmpc-11.8.16-2-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme a80e8604ac3e65ef9842fff3aabfd306
SHA256-Prüfsumme c81c316745972cc5251e3de6a12b90f00436c197afa318312f228b1a816f0378
PGP-Signatur gmpc-11.8.16-2-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 5,02 MByte
Installations-Größe 9,25 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
          hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
                  Dateien
                  • usr
                    • bin
                      • gmpc
                      • gmpc-remote
                      • gmpc-remote-stream
                    • include
                      • gmpc
                        • config1.h
                        • gmpc-extras.h
                        • gmpc-meta-text-view.h
                        • gmpc-meta-watcher.h
                        • gmpc-metaimage.h
                        • gmpc-mpddata-model-sort.h
                        • gmpc-mpddata-model.h
                        • gmpc-mpddata-treeview.h
                        • gmpc-profiles.h
                        • gmpc-version.h
                        • gmpc_easy_download.h
                        • metadata.h
                        • misc.h
                        • mpd-async-request.h
                        • mpdinteraction.h
                        • playlist3-messages.h
                        • plugin.h
                        • status_icon.h
                    • lib
                      • pkgconfig
                        • gmpc.pc
                    • share
                      • applications
                        • gmpc.desktop
                      • gmpc
                        • aboutdialog.ui
                        • gmpc-add-url.ui
                        • gmpc-gtk-win32.rc
                        • icons
                          • gmpc-loading-cover.png
                          • gmpc-no-cover.png
                          • hicolor
                            • 128x128
                              • apps
                                • gmpc.png
                              • categories
                                • mpd.png
                              • status
                                • fetching-artist.png
                                • frame-artist.png
                                • media-album.png
                                • media-artist.png
                                • media-codec.png
                                • media-date.png
                                • media-format.png
                                • media-genre.png
                                • media-num-tracks.png
                                • media-track-length.png
                                • no-artist.png
                                • stylized-cover.png
                                • stylized-fetching-cover.png
                                • stylized-no-cover.png
                            • 16x16
                              • actions
                                • gmpc-database.png
                                • gmpc-metabrowser.png
                                • media-audiofile.png
                                • media-consume.png
                                • media-playlist.png
                                • media-repeat-single.png
                                • media-tag.png
                                • playlist-browser.png
                                • playlist-search-browser.png
                                • tag-browser.png
                              • apps
                                • gmpc.png
                              • status
                                • audio-volume-high.png
                                • audio-volume-low.png
                                • audio-volume-medium.png
                                • audio-volume-muted.png
                                • emblem-favorite.png
                                • gmpc-tray-disconnected.png
                                • gmpc-tray-pause.png
                                • gmpc-tray-play.png
                                • gmpc-tray.png
                                • media-album.png
                                • media-artist.png
                                • media-codec.png
                                • media-date.png
                                • media-format.png
                                • media-genre.png
                                • media-num-tracks.png
                                • media-track-length.png
                                • rating.png
                                • stock_repeat.png
                                • stock_shuffle.png
                            • 22x22
                              • actions
                                • gmpc-database.png
                                • gmpc-metabrowser.png
                                • media-audiofile.png
                                • media-playlist.png
                              • apps
                                • gmpc.png
                              • status
                                • audio-volume-high.png
                                • audio-volume-low.png
                                • audio-volume-medium.png
                                • audio-volume-muted.png
                                • emblem-favorite.png
                                • gmpc-tray-disconnected.png
                                • gmpc-tray-pause.png
                                • gmpc-tray-play.png
                                • gmpc-tray.png
                                • media-album.png
                                • media-artist.png
                                • media-codec.png
                                • media-date.png
                                • media-format.png
                                • media-genre.png
                                • media-num-tracks.png
                                • media-track-length.png
                                • rating.png
                            • 32x32
                              • actions
                                • add-url.png
                                • gmpc-database.png
                                • gmpc-metabrowser.png
                                • media-audiofile.png
                                • media-playlist.png
                                • media-tag.png
                                • playlist-browser.png
                                • playlist-search-browser.png
                                • tag-browser.png
                              • apps
                                • gmpc.png
                              • status
                                • audio-volume-high.png
                                • audio-volume-low.png
                                • audio-volume-medium.png
                                • audio-volume-muted.png
                                • emblem-favorite.png
                                • media-album.png
                                • media-artist.png
                                • media-codec.png
                                • media-date.png
                                • media-format.png
                                • media-genre.png
                                • media-num-tracks.png
                                • media-track-length.png
                                • rating.png
                            • 48x48
                              • actions
                                • gmpc-database.png
                                • gmpc-metabrowser.png
                                • media-playlist.png
                                • media-tag.png
                                • tag-browser.png
                              • apps
                                • gmpc.png
                              • status
                                • fetching-artist.png
                                • frame-artist.png
                                • media-album.png
                                • media-artist.png
                                • media-codec.png
                                • media-date.png
                                • media-format.png
                                • media-genre.png
                                • media-num-tracks.png
                                • media-track-length.png
                                • no-artist.png
                                • stylized-cover.png
                            • 64x64
                              • apps
                                • gmpc.png
                              • status
                                • fetching-artist.png
                                • frame-artist.png
                                • media-album.png
                                • media-artist.png
                                • media-date.png
                                • media-format.png
                                • media-genre.png
                                • media-num-tracks.png
                                • media-track-length.png
                                • no-artist.png
                                • stylized-cover.png
                                • stylized-fetching-cover.png
                                • stylized-no-cover.png
                            • 72x72
                              • apps
                                • gmpc.png
                              • status
                                • fetching-artist.png
                                • frame-artist.png
                                • media-album.png
                                • media-artist.png
                                • media-date.png
                                • media-format.png
                                • media-genre.png
                                • media-num-tracks.png
                                • media-track-length.png
                                • no-artist.png
                                • stylized-cover.png
                                • stylized-fetching-cover.png
                                • stylized-no-cover.png
                            • 96x96
                              • apps
                                • gmpc.png
                              • status
                                • fetching-artist.png
                                • frame-artist.png
                                • media-album.png
                                • media-artist.png
                                • media-date.png
                                • media-format.png
                                • media-genre.png
                                • media-num-tracks.png
                                • media-track-length.png
                                • no-artist.png
                                • stylized-fetching-cover.png
                                • stylized-no-cover.png
                            • scalable
                              • actions
                                • gmpc-database.svg
                                • gmpc-metabrowser.svg
                                • media-audiofile.svg
                                • media-consume.svg
                                • media-playlist.svg
                                • media-repeat-single.svg
                                • media-tag.svg
                                • tag-browser.svg
                              • apps
                                • gmpc.svg
                              • categories
                                • mpd.svg
                              • status
                                • audio-volume-high.svg
                                • audio-volume-low.svg
                                • audio-volume-medium.svg
                                • audio-volume-muted.svg
                                • emblem-favorite.svg
                                • fetching-artist.svg
                                • frame-artist.svg
                                • gmpc-tray-disconnected.svg
                                • gmpc-tray-pause.svg
                                • gmpc-tray-play.svg
                                • gmpc-tray.svg
                                • media-album.svg
                                • media-artist.svg
                                • media-codec.svg
                                • media-date.svg
                                • media-format.svg
                                • media-genre.svg
                                • media-num-tracks.svg
                                • media-track-length.svg
                                • no-artist.svg
                                • stylized-cover.svg
                                • stylized-fetching-cover.svg
                                • stylized-no-cover.svg
                          • Humanity
                            • 128x128
                              • actions
                                • dynamic.png
                                • gmpc-database.png
                                • gmpc-metabrowser.png
                                • gmpc-serve.png
                                • info.png
                                • media-audiofile.png
                                • media-consume.png
                                • media-playlist.png
                                • media-repeat-single.png
                                • media-tag.png
                                • playlist-browser.png
                                • playlist-search-browser.png
                                • tag-browser.png
                              • apps
                                • gmpc.png
                              • status
                                • audio-volume-high.png
                                • audio-volume-low.png
                                • audio-volume-medium.png
                                • audio-volume-muted.png
                                • emblem-favorite.png
                                • fetching-artist.png
                                • frame-artist.png
                                • gmpc-tray-disconnected.png
                                • gmpc-tray-pause.png
                                • gmpc-tray-play.png
                                • gmpc-tray.png
                                • media-album.png
                                • media-artist.png
                                • media-codec.png
                                • media-date.png
                                • media-format.png
                                • media-genre.png
                                • media-num-tracks.png
                                • media-track-length.png
                                • no-artist.png
                                • stock_repeat.png
                                • stock_shuffle.png
                                • stylized-cover.png
                                • stylized-fetching-cover.png
                                • stylized-no-cover.png
                            • 16x16
                              • actions
                                • dynamic.png
                                • gmpc-database.png
                                • gmpc-metabrowser.png
                                • gmpc-serve.png
                                • info.png
                                • media-audiofile.png
                                • media-consume.png
                                • media-playlist.png
                                • media-repeat-single.png
                                • media-tag.png
                                • playlist-browser.png
                                • playlist-search-browser.png
                                • tag-browser.png
                              • apps
                                • gmpc.png
                              • status
                                • audio-volume-high.png
                                • audio-volume-low.png
                                • audio-volume-medium.png
                                • audio-volume-muted.png
                                • emblem-favorite.png
                                • fetching-artist.png
                                • frame-artist.png
                                • gmpc-tray-disconnected.png
                                • gmpc-tray-pause.png
                                • gmpc-tray-play.png
                                • gmpc-tray.png
                                • media-album.png
                                • media-artist.png
                                • media-codec.png
                                • media-date.png
                                • media-format.png
                                • media-genre.png
                                • media-num-tracks.png
                                • media-track-length.png
                                • no-artist.png
                                • rating.png
                                • stock_repeat.png
                                • stock_shuffle.png
                                • stylized-cover.png
                                • stylized-fetching-cover.png
                                • stylized-no-cover.png
                            • 22x22
                              • actions
                                • dynamic.png
                                • gmpc-database.png
                                • gmpc-metabrowser.png
                                • gmpc-serve.png
                                • info.png
                                • media-audiofile.png
                                • media-consume.png
                                • media-playlist.png
                                • media-repeat-single.png
                                • media-tag.png
                                • playlist-browser.png
                                • playlist-search-browser.png
                                • tag-browser.png
                              • apps
                                • gmpc.png
                              • status
                                • audio-volume-high.png
                                • audio-volume-low.png
                                • audio-volume-medium.png
                                • audio-volume-muted.png
                                • emblem-favorite.png
                                • fetching-artist.png
                                • frame-artist.png
                                • gmpc-tray-disconnected.png
                                • gmpc-tray-pause.png
                                • gmpc-tray-play.png
                                • gmpc-tray.png
                                • media-album.png
                                • media-artist.png
                                • media-codec.png
                                • media-date.png
                                • media-format.png
                                • media-genre.png
                                • media-num-tracks.png
                                • media-track-length.png
                                • no-artist.png
                                • rating.png
                                • stock_repeat.png
                                • stock_shuffle.png
                                • stylized-cover.png
                                • stylized-fetching-cover.png
                                • stylized-no-cover.png
                            • 24x24
                              • actions
                                • dynamic.png
                                • gmpc-database.png
                                • gmpc-metabrowser.png
                                • gmpc-serve.png
                                • media-audiofile.png
                                • media-consume.png
                                • media-playlist.png
                                • media-repeat-single.png
                                • media-tag.png
                                • playlist-browser.png
                                • playlist-search-browser.png
                                • tag-browser.png
                              • apps
                                • gmpc.png
                              • categories
                                • mpd.png
                              • status
                                • audio-volume-high.png
                                • audio-volume-low.png
                                • audio-volume-medium.png
                                • audio-volume-muted.png
                                • emblem-favorite.png
                                • fetching-artist.png
                                • frame-artist.png
                                • gmpc-tray-disconnected.png
                                • gmpc-tray-pause.png
                                • gmpc-tray-play.png
                                • gmpc-tray.png
                                • media-album.png
                                • media-artist.png
                                • media-codec.png
                                • media-date.png
                                • media-format.png
                                • media-genre.png
                                • media-num-tracks.png
                                • media-track-length.png
                                • no-artist.png
                                • stylized-cover.png
                                • stylized-fetching-cover.png
                                • stylized-no-cover.png
                            • 32x32
                              • actions
                                • dynamic.png
                                • gmpc-database.png
                                • gmpc-metabrowser.png
                                • gmpc-serve.png
                                • info.png
                                • media-audiofile.png
                                • media-consume.png
                                • media-playlist.png
                                • media-repeat-single.png
                                • media-tag.png
                                • playlist-browser.png
                                • playlist-search-browser.png
                                • tag-browser.png
                              • apps
                                • gmpc.png
                              • status
                                • audio-volume-high.png
                                • audio-volume-low.png
                                • audio-volume-medium.png
                                • audio-volume-muted.png
                                • emblem-favorite.png
                                • fetching-artist.png
                                • frame-artist.png
                                • media-album.png
                                • media-artist.png
                                • media-codec.png
                                • media-date.png
                                • media-format.png
                                • media-genre.png
                                • media-num-tracks.png
                                • media-track-length.png
                                • no-artist.png
                                • rating.png
                                • stock_repeat.png
                                • stock_shuffle.png
                                • stylized-cover.png
                                • stylized-fetching-cover.png
                                • stylized-no-cover.png
                            • 48x48
                              • actions
                                • dynamic.png
                                • gmpc-database.png
                                • gmpc-metabrowser.png
                                • gmpc-serve.png
                                • info.png
                                • media-audiofile.png
                                • media-consume.png
                                • media-playlist.png
                                • media-repeat-single.png
                                • media-tag.png
                                • playlist-browser.png
                                • playlist-search-browser.png
                                • tag-browser.png
                              • apps
                                • gmpc.png
                              • status
                                • audio-volume-high.png
                                • audio-volume-low.png
                                • audio-volume-medium.png
                                • audio-volume-muted.png
                                • emblem-favorite.png
                                • fetching-artist.png
                                • frame-artist.png
                                • gmpc-tray-disconnected.png
                                • gmpc-tray-pause.png
                                • gmpc-tray-play.png
                                • gmpc-tray.png
                                • media-album.png
                                • media-artist.png
                                • media-codec.png
                                • media-date.png
                                • media-format.png
                                • media-genre.png
                                • media-num-tracks.png
                                • media-track-length.png
                                • no-artist.png
                                • stock_repeat.png
                                • stock_shuffle.png
                                • stylized-cover.png
                                • stylized-fetching-cover.png
                                • stylized-no-cover.png
                            • 64x64
                              • actions
                                • dynamic.png
                                • gmpc-database.png
                                • gmpc-metabrowser.png
                                • gmpc-serve.png
                                • media-audiofile.png
                                • media-consume.png
                                • media-playlist.png
                                • media-repeat-single.png
                                • media-tag.png
                                • playlist-browser.png
                                • playlist-search-browser.png
                                • tag-browser.png
                              • apps
                                • gmpc.png
                              • status
                                • audio-volume-high.png
                                • audio-volume-low.png
                                • audio-volume-medium.png
                                • audio-volume-muted.png
                                • emblem-favorite.png
                                • fetching-artist.png
                                • frame-artist.png
                                • media-album.png
                                • media-artist.png
                                • media-codec.png
                                • media-date.png
                                • media-format.png
                                • media-genre.png
                                • media-num-tracks.png
                                • media-track-length.png
                                • no-artist.png
                                • stock_repeat.png
                                • stock_shuffle.png
                                • stylized-cover.png
                                • stylized-fetching-cover.png
                                • stylized-no-cover.png
                            • 72x72
                              • actions
                                • dynamic.png
                                • gmpc-database.png
                                • gmpc-metabrowser.png
                                • gmpc-serve.png
                                • media-audiofile.png
                                • media-consume.png
                                • media-playlist.png
                                • media-repeat-single.png
                                • media-tag.png
                                • playlist-browser.png
                                • playlist-search-browser.png
                                • tag-browser.png
                              • apps
                                • gmpc.png
                              • status
                                • audio-volume-high.png
                                • audio-volume-low.png
                                • audio-volume-medium.png
                                • audio-volume-muted.png
                                • emblem-favorite.png
                                • fetching-artist.png
                                • frame-artist.png
                                • media-album.png
                                • media-artist.png
                                • media-codec.png
                                • media-date.png
                                • media-format.png
                                • media-genre.png
                                • media-num-tracks.png
                                • media-track-length.png
                                • no-artist.png
                                • stock_repeat.png
                                • stock_shuffle.png
                                • stylized-cover.png
                                • stylized-fetching-cover.png
                                • stylized-no-cover.png
                            • 96x96
                              • actions
                                • dynamic.png
                                • gmpc-database.png
                                • gmpc-metabrowser.png
                                • gmpc-serve.png
                                • media-audiofile.png
                                • media-consume.png
                                • media-playlist.png
                                • media-repeat-single.png
                                • media-tag.png
                                • playlist-browser.png
                                • playlist-search-browser.png
                                • tag-browser.png
                              • apps
                                • gmpc.png
                              • status
                                • audio-volume-high.png
                                • audio-volume-low.png
                                • audio-volume-medium.png
                                • audio-volume-muted.png
                                • emblem-favorite.png
                                • fetching-artist.png
                                • frame-artist.png
                                • media-album.png
                                • media-artist.png
                                • media-codec.png
                                • media-date.png
                                • media-format.png
                                • media-genre.png
                                • media-num-tracks.png
                                • media-track-length.png
                                • no-artist.png
                                • stock_repeat.png
                                • stock_shuffle.png
                                • stylized-cover.png
                                • stylized-fetching-cover.png
                                • stylized-no-cover.png
                            • scalable
                              • actions
                                • dynamic.svg
                                • gmpc-database.svg
                                • gmpc-metabrowser.svg
                                • gmpc-serve.svg
                                • info.svg
                                • media-audiofile.svg
                                • media-consume.svg
                                • media-playlist.svg
                                • media-repeat-single.svg
                                • media-tag.svg
                                • playlist-browser.svg
                                • playlist-search-browser.svg
                                • tag-browser.svg
                              • apps
                                • gmpc.svg
                              • categories
                                • mpd.svg
                              • status
                                • audio-volume-high.svg
                                • audio-volume-low.svg
                                • audio-volume-medium.svg
                                • audio-volume-muted.svg
                                • emblem-favorite.svg
                                • fetching-artist.svg
                                • frame-artist.svg
                                • media-album.svg
                                • media-artist.svg
                                • media-codec.svg
                                • media-date.svg
                                • media-format.svg
                                • media-genre.svg
                                • media-num-tracks.svg
                                • media-track-length.svg
                                • no-artist.svg
                                • stock_repeat.svg
                                • stock_shuffle.svg
                                • stylized-cover.svg
                                • stylized-fetching-cover.svg
                                • stylized-no-cover.svg
                          • media-album.png
                          • media-artist.png
                          • media-stream.png
                        • password-dialog.ui
                        • playlist-message-window.ui
                        • playlist-save-dialog.ui
                        • playlist3.ui
                        • preferences-connection.ui
                        • preferences-esf-dialog.ui
                        • preferences-metadata-appearance.ui
                        • preferences-mmkeys.ui
                        • preferences-playlist.ui
                        • preferences-plugins.ui
                        • preferences-proxy.ui
                        • preferences-server.ui
                        • preferences-trayicon.ui
                        • preferences.ui
                        • weblinks.list
                      • gnome
                        • help
                          • gmpc
                            • C
                              • AboutThisDocument.page
                              • BrowserArtistBrowser.page
                              • BrowserDatabase.page
                              • BrowserGenreBrowser.page
                              • BrowserMetadataBrowser.page
                              • BrowserNowPlaying.page
                              • BrowserPlaylistEditor.page
                              • BrowserPlayQueue.page
                              • Browsers.page
                              • BrowserSearch.page
                              • BuildInstallInstructions.page
                              • EasyCommand.page
                              • Images
                                • browser-artist-browser.png
                                • browser-database.png
                                • browser-genre-browser.png
                                • browser-metadata-browser.png
                                • browser-nowplaying.png
                                • browser-pane-double.png
                                • browser-pane-single.png
                                • browser-playlist-editor.png
                                • browser-playqueue.png
                                • browser-search.png
                                • database-columns.png
                                • database.png
                                • easy-command.png
                                • gmpc-dev-install-guidestep_10.png
                                • gmpc-dev-install-guidestep_11.png
                                • gmpc-dev-install-guidestep_12.png
                                • gmpc-dev-install-guidestep_13.png
                                • gmpc-dev-install-guidestep_14.png
                                • gmpc-dev-install-guidestep_15.png
                                • gmpc-dev-install-guidestep_16.png
                                • gmpc-dev-install-guidestep_9.png
                                • Gmpc-easy-command.png
                                • main-view-collapsed2.png
                                • main-window-collapsed1.png
                                • main-window.png
                                • menu-bar.png
                                • message-bar.png
                                • meta-data-selector-artist.png
                                • meta-data-selector-lyrics.png
                                • nowplaying.png
                                • pc-cover-plain.png
                                • pc-cover.png
                                • pc-favorite-hl.png
                                • pc-favorite-nhl.png
                                • pc-playback-control.png
                                • pc-seek-bar.png
                                • pc-song-info.png
                                • play-queue-rightclick.png
                                • play-queue.png
                                • playback-control.png
                                • preferences-connection.png
                                • preferences-interface.png
                                • preferences-internal-extra-playlist-view.png
                                • preferences-metadata-appearance.png
                                • preferences-metadata-browser.png
                                • preferences-metadata-handler.png
                                • preferences-multimedia-keys.png
                                • preferences-notification.png
                                • preferences-plugins.png
                                • preferences-proxy.png
                                • preferences-server-settings.png
                                • preferences-tag-based-browser.png
                                • server-information.png
                                • sidebar-hori1.png
                                • sidebar-hori2.png
                                • sidebar.png
                                • status-bar.png
                                • status-icons.png
                              • index.page
                              • legal.xml
                              • MainInterface.page
                              • Preferences.page
                              • PreferencesConnection.page
                              • PreferencesInterface.page
                              • PreferencesInternalExtraPlaylistView.page
                              • PreferencesMetadataAppearance.page
                              • PreferencesMetadataHandler.page
                              • PreferencesMultimediaKeys.page
                              • PreferencesNotification.page
                              • PreferencesPlugins.page
                              • PreferencesProxy.page
                              • PreferencesServerSettings.page
                              • PreferencesTagBasedBrowser.page
                              • ProblemSolving.page
                              • QuickStartGuide.page
                              • TipsAndTricks.page
                      • icons
                        • hicolor
                          • 128x128
                            • apps
                              • gmpc.png
                          • 16x16
                            • apps
                              • gmpc.png
                          • 22x22
                            • apps
                              • gmpc.png
                          • 32x32
                            • apps
                              • gmpc.png
                          • 48x48
                            • apps
                              • gmpc.png
                          • 64x64
                            • apps
                              • gmpc.png
                          • 72x72
                            • apps
                              • gmpc.png
                          • 96x96
                            • apps
                              • gmpc.png
                          • scalable
                            • apps
                              • gmpc.svg
                        • Humanity
                          • 128x128
                            • apps
                              • gmpc.png
                          • 16x16
                            • apps
                              • gmpc.png
                          • 22x22
                            • apps
                              • gmpc.png
                          • 24x24
                            • apps
                              • gmpc.png
                          • 32x32
                            • apps
                              • gmpc.png
                          • 48x48
                            • apps
                              • gmpc.png
                          • 64x64
                            • apps
                              • gmpc.png
                          • 72x72
                            • apps
                              • gmpc.png
                          • 96x96
                            • apps
                              • gmpc.png
                          • scalable
                            • apps
                              • gmpc.svg
                      • locale
                        • ar
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • bg
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • bn
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • bs
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • cs
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • da
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • de
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • el
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • en_CA
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • en_GB
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • es
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • et
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • fi
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • fr
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • gl
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • he
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • hi
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • hu
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • hy
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • id
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • it
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • ja
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • jv
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • lv
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • ml
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • ms
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • nb
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • ne
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • nl
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • oc
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • pl
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • pt
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • pt_BR
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • ro
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • ru
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • sq
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • sv
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • th
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • tr
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • zh_CN
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                        • zh_TW
                          • LC_MESSAGES
                            • gmpc.mo
                      • man
                        • man1
                          • gmpc-remote-stream.1.gz
                          • gmpc-remote.1.gz
                          • gmpc.1.gz