gtksourceviewmm

Paket-Details
Name gtksourceviewmm
Version 1:3.18.0-2
Beschreibung C++ bindings for the gtksourceview library
URL http://projects.gnome.org/gtksourceviewmm/
Lizenzen LGPL2.1
Paket-Details
Repositorium community
Architektur x86_64
Gruppen
Packer Bartłomiej Piotrowski @
Erstellt am 07.12.2015 16:36
Veröffentlicht am 10.12.2015 05:30
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket gtksourceviewmm-1:3.18.0-2-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme ff675c316115d79b7e238a57a0e9996c
SHA256-Prüfsumme 006c9df2808720f74c8719fc4e46531516e9189394f77e7d7cc24c2673ade467
PGP-Signatur gtksourceviewmm-1:3.18.0-2-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 769,57 KByte
Installations-Größe 12,33 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
         Dateien
         • usr
          • include
           • gtksourceviewmm-3.0
            • gtksourceviewmm.h
            • gtksourceviewmm
             • buffer.h
             • completion.h
             • completionactivation.h
             • completioncontext.h
             • completioninfo.h
             • completionitem.h
             • completionproposal.h
             • completionprovider.h
             • completionwords.h
             • gutter.h
             • gutterrenderer.h
             • gutterrendererpixbuf.h
             • gutterrenderertext.h
             • init.h
             • language.h
             • languagemanager.h
             • mark.h
             • markattributes.h
             • markup.h
             • printcompositor.h
             • private
              • buffer_p.h
              • completionactivation_p.h
              • completioncontext_p.h
              • completioninfo_p.h
              • completionitem_p.h
              • completionproposal_p.h
              • completionprovider_p.h
              • completionwords_p.h
              • completion_p.h
              • gutterrendererpixbuf_p.h
              • gutterrenderertext_p.h
              • gutterrenderer_p.h
              • gutter_p.h
              • languagemanager_p.h
              • language_p.h
              • markattributes_p.h
              • mark_p.h
              • printcompositor_p.h
              • styleschememanager_p.h
              • stylescheme_p.h
              • style_p.h
              • undomanager_p.h
              • view_p.h
             • style.h
             • stylescheme.h
             • styleschememanager.h
             • undomanager.h
             • view.h
             • wrap_init.h
          • lib
           • gtksourceviewmm-3.0
            • include
             • gtksourceviewmmconfig.h
           • libgtksourceviewmm-3.0.so
           • libgtksourceviewmm-3.0.so.0
           • libgtksourceviewmm-3.0.so.0.0.0
           • pkgconfig
            • gtksourceviewmm-3.0.pc
          • share
           • devhelp
            • books
             • gtksourceviewmm-3.0
              • gtksourceviewmm-3.0.devhelp2
           • doc
            • gtksourceviewmm-3.0
             • reference
              • gtksourceviewmm-3.0.tag
              • html
               • annotated.html
               • arrowdown.png
               • arrowright.png
               • bc_s.png
               • bdwn.png
               • classes.html
               • classGsv_1_1Buffer-members.html
               • classGsv_1_1Buffer.html
               • classGsv_1_1Buffer__inherit__graph.png
               • classGsv_1_1Completion-members.html
               • classGsv_1_1Completion.html
               • classGsv_1_1CompletionContext-members.html
               • classGsv_1_1CompletionContext.html
               • classGsv_1_1CompletionContext__inherit__graph.png
               • classGsv_1_1CompletionInfo-members.html
               • classGsv_1_1CompletionInfo.html
               • classGsv_1_1CompletionInfo__inherit__graph.png
               • classGsv_1_1CompletionItem-members.html
               • classGsv_1_1CompletionItem.html
               • classGsv_1_1CompletionItem__inherit__graph.png
               • classGsv_1_1CompletionProposal-members.html
               • classGsv_1_1CompletionProposal.html
               • classGsv_1_1CompletionProposal__inherit__graph.png
               • classGsv_1_1CompletionProvider-members.html
               • classGsv_1_1CompletionProvider.html
               • classGsv_1_1CompletionProvider__inherit__graph.png
               • classGsv_1_1CompletionWords-members.html
               • classGsv_1_1CompletionWords.html
               • classGsv_1_1CompletionWords__inherit__graph.png
               • classGsv_1_1Completion__inherit__graph.png
               • classGsv_1_1Gutter-members.html
               • classGsv_1_1Gutter.html
               • classGsv_1_1GutterRenderer-members.html
               • classGsv_1_1GutterRenderer.html
               • classGsv_1_1GutterRendererPixbuf-members.html
               • classGsv_1_1GutterRendererPixbuf.html
               • classGsv_1_1GutterRendererPixbuf__inherit__graph.png
               • classGsv_1_1GutterRendererText-members.html
               • classGsv_1_1GutterRendererText.html
               • classGsv_1_1GutterRendererText__inherit__graph.png
               • classGsv_1_1GutterRenderer__inherit__graph.png
               • classGsv_1_1Gutter__inherit__graph.png
               • classGsv_1_1Language-members.html
               • classGsv_1_1Language.html
               • classGsv_1_1LanguageManager-members.html
               • classGsv_1_1LanguageManager.html
               • classGsv_1_1LanguageManager__inherit__graph.png
               • classGsv_1_1Language__inherit__graph.png
               • classGsv_1_1Mark-members.html
               • classGsv_1_1Mark.html
               • classGsv_1_1MarkAttributes-members.html
               • classGsv_1_1MarkAttributes.html
               • classGsv_1_1MarkAttributes__inherit__graph.png
               • classGsv_1_1Markup-members.html
               • classGsv_1_1Markup.html
               • classGsv_1_1Mark__inherit__graph.png
               • classGsv_1_1PrintCompositor-members.html
               • classGsv_1_1PrintCompositor.html
               • classGsv_1_1PrintCompositor__inherit__graph.png
               • classGsv_1_1SourceCompletionError-members.html
               • classGsv_1_1SourceCompletionError.html
               • classGsv_1_1SourceCompletionError__inherit__graph.png
               • classGsv_1_1Style-members.html
               • classGsv_1_1Style.html
               • classGsv_1_1StyleScheme-members.html
               • classGsv_1_1StyleScheme.html
               • classGsv_1_1StyleSchemeManager-members.html
               • classGsv_1_1StyleSchemeManager.html
               • classGsv_1_1StyleSchemeManager__inherit__graph.png
               • classGsv_1_1StyleScheme__inherit__graph.png
               • classGsv_1_1Style__inherit__graph.png
               • classGsv_1_1UndoManager-members.html
               • classGsv_1_1UndoManager.html
               • classGsv_1_1UndoManager__inherit__graph.png
               • classGsv_1_1View-members.html
               • classGsv_1_1View.html
               • classGsv_1_1View__inherit__graph.png
               • closed.png
               • deprecated.html
               • dir_6d02fc40b5aadb97ed1ee757a469faa4.html
               • doc.png
               • doxygen-extra.css
               • doxygen.css
               • doxygen.png
               • dynsections.js
               • folderclosed.png
               • folderopen.png
               • functions.html
               • functions_b.html
               • functions_c.html
               • functions_d.html
               • functions_e.html
               • functions_enum.html
               • functions_eval.html
               • functions_f.html
               • functions_func.html
               • functions_func_b.html
               • functions_func_c.html
               • functions_func_d.html
               • functions_func_e.html
               • functions_func_f.html
               • functions_func_g.html
               • functions_func_h.html
               • functions_func_i.html
               • functions_func_l.html
               • functions_func_m.html
               • functions_func_n.html
               • functions_func_o.html
               • functions_func_p.html
               • functions_func_q.html
               • functions_func_r.html
               • functions_func_s.html
               • functions_func_u.html
               • functions_func_v.html
               • functions_func_w.html
               • functions_func_~.html
               • functions_g.html
               • functions_h.html
               • functions_i.html
               • functions_l.html
               • functions_m.html
               • functions_n.html
               • functions_o.html
               • functions_p.html
               • functions_q.html
               • functions_r.html
               • functions_s.html
               • functions_type.html
               • functions_u.html
               • functions_v.html
               • functions_vars.html
               • functions_w.html
               • functions_~.html
               • graph_legend.html
               • graph_legend.png
               • group__gtksourceviewmmEnums.html
               • hierarchy.html
               • index.html
               • inherits.html
               • inherit_graph_0.png
               • inherit_graph_1.png
               • inherit_graph_2.png
               • jquery.js
               • migration.html
               • modules.html
               • namespaceGsv.html
               • namespacemembers.html
               • namespacemembers_enum.html
               • namespacemembers_eval.html
               • namespacemembers_func.html
               • namespaces.html
               • nav_f.png
               • nav_g.png
               • nav_h.png
               • open.png
               • pages.html
               • since_2_10.html
               • since_2_2.html
               • since_2_8.html
               • since_3_0.html
               • splitbar.png
               • sync_off.png
               • sync_on.png
               • tabs.css
               • tab_a.png
               • tab_b.png
               • tab_h.png
               • tab_s.png