libgphobos-devel

Paket-Details
Name libgphobos-devel
Version 6.2.1-1
Beschreibung Standard library for D programming language, GDC port
URL https://github.com/D-Programming-GDC/GDC
Lizenzen GPL
Paket-Details
Repositorium community
Architektur x86_64
Gruppen
Packer Dicebot @
Erstellt am 26.12.2016 23:01
Veröffentlicht am 26.12.2016 23:49
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket libgphobos-devel-6.2.1-1-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 327763c02d384effd8c34f5e2e569ba2
SHA256-Prüfsumme c61a5ef8b4e43bd3366098fd110a79e2482515e5641742fe0cac3b6f966116c2
PGP-Signatur libgphobos-devel-6.2.1-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 2,91 MByte
Installations-Größe 27,92 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
  • d-runtime
  • d-stdlib
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
        Dateien
        • usr
         • include
          • dlang
           • gdc
            • core
             • atomic.d
             • bitop.d
             • checkedint.d
             • cpuid.d
             • demangle.d
             • exception.d
             • internal
              • convert.d
              • hash.d
              • traits.d
             • math.d
             • memory.d
             • runtime.d
             • simd.d
             • stdc
              • complex.d
              • config.d
              • ctype.d
              • errno.d
              • fenv.d
              • float_.d
              • inttypes.d
              • limits.d
              • locale.d
              • math.d
              • signal.d
              • stdarg.d
              • stddef.d
              • stdint.d
              • stdio.d
              • stdlib.d
              • string.d
              • tgmath.d
              • time.d
              • wchar_.d
              • wctype.d
             • sync
              • barrier.d
              • condition.d
              • config.d
              • exception.d
              • mutex.d
              • rwmutex.d
              • semaphore.d
             • sys
              • freebsd
               • dlfcn.d
               • execinfo.d
               • sys
                • cdefs.d
                • elf.d
                • elf32.d
                • elf64.d
                • elf_common.d
                • event.d
                • link_elf.d
                • mman.d
               • time.d
              • linux
               • config.d
               • dlfcn.d
               • elf.d
               • epoll.d
               • errno.d
               • execinfo.d
               • link.d
               • stdio.d
               • sys
                • inotify.d
                • mman.d
                • signalfd.d
                • sysinfo.d
                • xattr.d
               • termios.d
               • time.d
               • tipc.d
              • osx
               • execinfo.d
               • mach
                • dyld.d
                • getsect.d
                • kern_return.d
                • loader.d
                • port.d
                • semaphore.d
                • thread_act.d
               • pthread.d
               • sys
                • cdefs.d
                • event.d
                • mman.d
              • posix
               • arpa
                • inet.d
               • config.d
               • dirent.d
               • dlfcn.d
               • fcntl.d
               • grp.d
               • inttypes.d
               • net
                • if_.d
               • netdb.d
               • netinet
                • in_.d
                • tcp.d
               • poll.d
               • pthread.d
               • pwd.d
               • sched.d
               • semaphore.d
               • setjmp.d
               • signal.d
               • stdio.d
               • stdlib.d
               • sys
                • ioctl.d
                • ipc.d
                • mman.d
                • msg.d
                • resource.d
                • select.d
                • shm.d
                • socket.d
                • stat.d
                • statvfs.d
                • time.d
                • types.d
                • uio.d
                • un.d
                • utsname.d
                • wait.d
               • syslog.d
               • termios.d
               • time.d
               • ucontext.d
               • unistd.d
               • utime.d
              • solaris
               • dlfcn.d
               • elf.d
               • execinfo.d
               • libelf.d
               • link.d
               • sys
                • elf.d
                • elftypes.d
                • elf_386.d
                • elf_amd64.d
                • elf_notes.d
                • elf_SPARC.d
                • link.d
                • priocntl.d
                • procset.d
                • types.d
              • windows
               • com.d
               • dbghelp.d
               • dll.d
               • stacktrace.d
               • stat.d
               • threadaux.d
               • windows.d
               • winsock2.d
             • thread.d
             • time.d
             • vararg.d
            • etc
             • c
              • curl.d
              • sqlite3.d
              • zlib.d
             • linux
              • memoryerror.d
            • gc
             • bits.d
             • config.d
             • gc.d
             • os.d
             • pooltable.d
             • proxy.d
             • stats.d
            • gcc
             • atomics.d
             • attribute.d
             • backtrace.d
             • builtins.d
             • config.d
             • deh.d
             • libbacktrace.d
             • unwind
              • arm.d
              • generic.d
              • package.d
              • pe.d
            • gcstub
             • gc.d
            • object.d
            • rt
             • aaA.d
             • aApply.d
             • aApplyR.d
             • adi.d
             • arrayassign.d
             • arraycast.d
             • arraycat.d
             • cast_.d
             • config.d
             • critical_.d
             • deh.d
             • dmain2.d
             • invariant.d
             • lifetime.d
             • memory.d
             • minfo.d
             • monitor_.d
             • obj.d
             • qsort.d
             • sections.d
             • sections_android.d
             • sections_elf_shared.d
             • sections_osx.d
             • sections_solaris.d
             • sections_win32.d
             • sections_win64.d
             • switch_.d
             • tlsgc.d
             • typeinfo
              • ti_AC.d
              • ti_Acdouble.d
              • ti_Acfloat.d
              • ti_Acreal.d
              • ti_Adouble.d
              • ti_Afloat.d
              • ti_Ag.d
              • ti_Aint.d
              • ti_Along.d
              • ti_Areal.d
              • ti_Ashort.d
              • ti_byte.d
              • ti_C.d
              • ti_cdouble.d
              • ti_cent.d
              • ti_cfloat.d
              • ti_char.d
              • ti_creal.d
              • ti_dchar.d
              • ti_delegate.d
              • ti_double.d
              • ti_float.d
              • ti_idouble.d
              • ti_ifloat.d
              • ti_int.d
              • ti_ireal.d
              • ti_long.d
              • ti_ptr.d
              • ti_real.d
              • ti_short.d
              • ti_ubyte.d
              • ti_ucent.d
              • ti_uint.d
              • ti_ulong.d
              • ti_ushort.d
              • ti_void.d
              • ti_wchar.d
             • util
              • array.d
              • container
               • array.d
               • common.d
               • hashtab.d
               • treap.d
              • hash.d
              • random.d
              • string.d
              • typeinfo.d
              • utf.d
            • std
             • algorithm
              • comparison.d
              • internal.d
              • iteration.d
              • mutation.d
              • package.d
              • searching.d
              • setops.d
              • sorting.d
             • array.d
             • ascii.d
             • base64.d
             • bigint.d
             • bitmanip.d
             • c
              • fenv.d
              • freebsd
               • socket.d
              • linux
               • linux.d
               • linuxextern.d
               • pthread.d
               • socket.d
               • termios.d
               • tipc.d
              • locale.d
              • math.d
              • osx
               • socket.d
              • process.d
              • stdarg.d
              • stddef.d
              • stdio.d
              • stdlib.d
              • string.d
              • time.d
              • wcharh.d
              • windows
               • com.d
               • stat.d
               • windows.d
               • winsock.d
             • compiler.d
             • complex.d
             • concurrency.d
             • container
              • array.d
              • binaryheap.d
              • dlist.d
              • package.d
              • rbtree.d
              • slist.d
              • util.d
             • conv.d
             • cstream.d
             • csv.d
             • datetime.d
             • demangle.d
             • digest
              • crc.d
              • digest.d
              • md.d
              • ripemd.d
              • sha.d
             • encoding.d
             • exception.d
             • experimental
              • logger
               • core.d
               • filelogger.d
               • multilogger.d
               • nulllogger.d
               • package.d
             • file.d
             • format.d
             • functional.d
             • getopt.d
             • internal
              • cstring.d
              • digest
               • sha_SSSE3.d
              • math
               • biguintcore.d
               • biguintnoasm.d
               • biguintx86.d
               • errorfunction.d
               • gammafunction.d
              • processinit.d
              • scopebuffer.d
              • test
               • dummyrange.d
              • unicode_comp.d
              • unicode_decomp.d
              • unicode_grapheme.d
              • unicode_norm.d
              • unicode_tables.d
              • windows
               • advapi32.d
             • json.d
             • math.d
             • mathspecial.d
             • meta.d
             • mmfile.d
             • net
              • curl.d
              • isemail.d
             • numeric.d
             • outbuffer.d
             • parallelism.d
             • path.d
             • process.d
             • random.d
             • range
              • interfaces.d
              • package.d
              • primitives.d
             • regex
              • internal
               • backtracking.d
               • generator.d
               • ir.d
               • kickstart.d
               • parser.d
               • tests.d
               • thompson.d
              • package.d
             • signals.d
             • socket.d
             • socketstream.d
             • stdint.d
             • stdio.d
             • stdiobase.d
             • stream.d
             • string.d
             • syserror.d
             • system.d
             • traits.d
             • typecons.d
             • typelist.d
             • typetuple.d
             • uni.d
             • uri.d
             • utf.d
             • uuid.d
             • variant.d
             • windows
              • charset.d
              • iunknown.d
              • registry.d
              • syserror.d
             • xml.d
             • zip.d
             • zlib.d
            • __entrypoint.di
         • lib
          • libgdruntime.a
          • libgphobos.a
          • libgphobos.spec