libphobos-devel

Paket-Details
Name libphobos-devel
Version 1:2.073.1-1
Beschreibung The Phobos standard library for D programming language. Modules and static library.
URL http://www.dlang.org
Lizenzen custom
Paket-Details
Repositorium community
Architektur x86_64
Gruppen dlang, dlang-dmd
Packer Levente Polyak @
Erstellt am 22.02.2017 19:52
Veröffentlicht am 22.02.2017 20:00
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket libphobos-devel-1:2.073.1-1-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme ec48aeb4b0d6c29dd17eb5661d410966
SHA256-Prüfsumme d596f1fa30c16c9b9183fb607a111d31ee07382f9268e5857a9b3b7782666691
PGP-Signatur libphobos-devel-1:2.073.1-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 3,78 MByte
Installations-Größe 77,02 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
  • d-runtime=2.073.1
  • d-stdlib=2.073.1
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
       Dateien
       • usr
        • include
         • dlang
          • dmd
           • core
            • atomic.d
            • attribute.d
            • bitop.d
            • checkedint.d
            • cpuid.d
            • demangle.d
            • exception.d
            • internal
             • abort.d
             • convert.d
             • hash.d
             • spinlock.d
             • string.d
             • traits.d
            • math.d
            • memory.d
            • runtime.d
            • simd.d
            • stdc
             • complex.d
             • config.d
             • ctype.d
             • errno.d
             • fenv.d
             • float_.d
             • inttypes.d
             • limits.d
             • locale.d
             • math.d
             • signal.d
             • stdarg.d
             • stddef.d
             • stdint.d
             • stdio.d
             • stdlib.d
             • string.d
             • tgmath.d
             • time.d
             • wchar_.d
             • wctype.d
            • stdcpp
             • exception.d
             • typeinfo.d
            • sync
             • barrier.di
             • condition.di
             • config.di
             • exception.di
             • mutex.di
             • rwmutex.di
             • semaphore.di
            • sys
             • darwin
              • execinfo.d
              • mach
               • dyld.d
               • getsect.d
               • kern_return.d
               • loader.d
               • port.d
               • semaphore.d
               • thread_act.d
              • pthread.d
              • sys
               • cdefs.d
               • event.d
               • mman.d
             • freebsd
              • dlfcn.d
              • execinfo.d
              • pthread_np.d
              • sys
               • cdefs.d
               • elf.d
               • elf32.d
               • elf64.d
               • elf_common.d
               • event.d
               • link_elf.d
               • mman.d
               • _bitset.d
               • _cpuset.d
              • time.d
             • linux
              • config.d
              • dlfcn.d
              • elf.d
              • epoll.d
              • errno.d
              • execinfo.d
              • fcntl.d
              • ifaddrs.d
              • link.d
              • sched.d
              • sys
               • auxv.d
               • inotify.d
               • mman.d
               • netinet
                • tcp.d
               • prctl.d
               • signalfd.d
               • socket.d
               • sysinfo.d
               • time.d
               • xattr.d
              • termios.d
              • time.d
              • timerfd.d
              • tipc.d
              • unistd.d
             • openbsd
              • dlfcn.d
             • osx
              • execinfo.d
              • mach
               • dyld.d
               • getsect.d
               • kern_return.d
               • loader.d
               • port.d
               • semaphore.d
               • thread_act.d
              • pthread.d
              • sys
               • cdefs.d
               • mman.d
             • posix
              • arpa
               • inet.d
              • config.d
              • dirent.d
              • dlfcn.d
              • fcntl.d
              • grp.d
              • iconv.d
              • inttypes.d
              • libgen.d
              • net
               • if_.d
              • netdb.d
              • netinet
               • in_.d
               • tcp.d
              • poll.d
              • pthread.d
              • pwd.d
              • sched.d
              • semaphore.d
              • setjmp.d
              • signal.d
              • stdio.d
              • stdlib.d
              • sys
               • filio.d
               • ioccom.d
               • ioctl.d
               • ipc.d
               • mman.d
               • resource.d
               • select.d
               • shm.d
               • socket.d
               • stat.d
               • statvfs.d
               • time.d
               • ttycom.d
               • types.d
               • uio.d
               • un.d
               • utsname.d
               • wait.d
              • syslog.d
              • termios.d
              • time.d
              • ucontext.d
              • unistd.d
              • utime.d
             • solaris
              • dlfcn.d
              • elf.d
              • execinfo.d
              • libelf.d
              • link.d
              • sys
               • elf.d
               • elftypes.d
               • elf_386.d
               • elf_amd64.d
               • elf_notes.d
               • elf_SPARC.d
               • link.d
               • priocntl.d
               • procset.d
               • types.d
              • time.d
             • windows
              • accctrl.d
              • aclapi.d
              • aclui.d
              • basetsd.d
              • basetyps.d
              • cderr.d
              • cguid.d
              • com.d
              • comcat.d
              • commctrl.d
              • commdlg.d
              • core.d
              • cpl.d
              • cplext.d
              • custcntl.d
              • dbghelp.d
              • dbghelp_types.d
              • dbt.d
              • dde.d
              • ddeml.d
              • dhcpcsdk.d
              • dlgs.d
              • dll.d
              • docobj.d
              • errorrep.d
              • exdisp.d
              • exdispid.d
              • httpext.d
              • idispids.d
              • imagehlp.d
              • imm.d
              • intshcut.d
              • ipexport.d
              • iphlpapi.d
              • ipifcons.d
              • iprtrmib.d
              • iptypes.d
              • isguids.d
              • lm.d
              • lmaccess.d
              • lmalert.d
              • lmapibuf.d
              • lmat.d
              • lmaudit.d
              • lmbrowsr.d
              • lmchdev.d
              • lmconfig.d
              • lmcons.d
              • lmerr.d
              • lmerrlog.d
              • lmmsg.d
              • lmremutl.d
              • lmrepl.d
              • lmserver.d
              • lmshare.d
              • lmsname.d
              • lmstats.d
              • lmsvc.d
              • lmuse.d
              • lmuseflg.d
              • lmwksta.d
              • lzexpand.d
              • mapi.d
              • mciavi.d
              • mcx.d
              • mgmtapi.d
              • mmsystem.d
              • msacm.d
              • mshtml.d
              • mswsock.d
              • nb30.d
              • nddeapi.d
              • nspapi.d
              • ntdef.d
              • ntdll.d
              • ntldap.d
              • ntsecapi.d
              • ntsecpkg.d
              • oaidl.d
              • objbase.d
              • objfwd.d
              • objidl.d
              • objsafe.d
              • ocidl.d
              • odbcinst.d
              • ole.d
              • ole2.d
              • ole2ver.d
              • oleacc.d
              • oleauto.d
              • olectl.d
              • olectlid.d
              • oledlg.d
              • oleidl.d
              • pbt.d
              • powrprof.d
              • prsht.d
              • psapi.d
              • rapi.d
              • ras.d
              • rasdlg.d
              • raserror.d
              • rassapi.d
              • reason.d
              • regstr.d
              • richedit.d
              • richole.d
              • rpc.d
              • rpcdce.d
              • rpcdce2.d
              • rpcdcep.d
              • rpcndr.d
              • rpcnsi.d
              • rpcnsip.d
              • rpcnterr.d
              • schannel.d
              • secext.d
              • security.d
              • servprov.d
              • setupapi.d
              • shellapi.d
              • shldisp.d
              • shlguid.d
              • shlobj.d
              • shlwapi.d
              • snmp.d
              • sql.d
              • sqlext.d
              • sqltypes.d
              • sqlucode.d
              • sspi.d
              • stacktrace.d
              • stat.d
              • subauth.d
              • threadaux.d
              • tlhelp32.d
              • tmschema.d
              • unknwn.d
              • uuid.d
              • vfw.d
              • w32api.d
              • winbase.d
              • winber.d
              • wincon.d
              • wincrypt.d
              • windef.d
              • windows.d
              • winerror.d
              • wingdi.d
              • winhttp.d
              • wininet.d
              • winioctl.d
              • winldap.d
              • winnetwk.d
              • winnls.d
              • winnt.d
              • winperf.d
              • winreg.d
              • winsock2.d
              • winspool.d
              • winsvc.d
              • winuser.d
              • winver.d
              • wtsapi32.d
              • wtypes.d
            • thread.d
            • time.d
            • vararg.d
           • etc
            • c
             • curl.d
             • odbc
              • sql.d
              • sqlext.d
              • sqltypes.d
              • sqlucode.d
             • sqlite3.d
             • zlib.d
             • zlib
              • adler32.c
              • algorithm.txt
              • ChangeLog
              • compress.c
              • crc32.c
              • crc32.h
              • deflate.c
              • deflate.h
              • example.c
              • gzclose.c
              • gzguts.h
              • gzlib.c
              • gzread.c
              • gzwrite.c
              • infback.c
              • inffast.c
              • inffast.h
              • inffixed.h
              • inflate.c
              • inflate.h
              • inftrees.c
              • inftrees.h
              • linux.mak
              • minigzip.c
              • osx.mak
              • README
              • trees.c
              • trees.h
              • uncompr.c
              • win32.mak
              • win64.mak
              • zconf.h
              • zlib.3
              • zlib.h
              • zutil.c
              • zutil.h
            • linux
             • memoryerror.d
           • index.d
           • object.d
           • std
            • algorithm
             • comparison.d
             • internal.d
             • iteration.d
             • mutation.d
             • package.d
             • searching.d
             • setops.d
             • sorting.d
            • array.d
            • ascii.d
            • base64.d
            • bigint.d
            • bitmanip.d
            • c
             • fenv.d
             • freebsd
              • socket.d
             • linux
              • linux.d
              • linuxextern.d
              • pthread.d
              • socket.d
              • termios.d
              • tipc.d
             • locale.d
             • math.d
             • osx
              • socket.d
             • process.d
             • stdarg.d
             • stddef.d
             • stdio.d
             • stdlib.d
             • string.d
             • time.d
             • wcharh.d
             • windows
              • com.d
              • stat.d
              • windows.d
              • winsock.d
            • compiler.d
            • complex.d
            • concurrency.d
            • concurrencybase.d
            • container
             • array.d
             • binaryheap.d
             • dlist.d
             • package.d
             • rbtree.d
             • slist.d
             • util.d
            • conv.d
            • csv.d
            • datetime.d
            • demangle.d
            • digest
             • crc.d
             • digest.d
             • hmac.d
             • md.d
             • murmurhash.d
             • ripemd.d
             • sha.d
            • encoding.d
            • exception.d
            • experimental
             • allocator
              • building_blocks
               • affix_allocator.d
               • allocator_list.d
               • bitmapped_block.d
               • bucketizer.d
               • fallback_allocator.d
               • free_list.d
               • free_tree.d
               • kernighan_ritchie.d
               • null_allocator.d
               • package.d
               • quantizer.d
               • region.d
               • scoped_allocator.d
               • segregator.d
               • stats_collector.d
              • common.d
              • gc_allocator.d
              • mallocator.d
              • mmap_allocator.d
              • package.d
              • showcase.d
              • typed.d
             • logger
              • core.d
              • filelogger.d
              • multilogger.d
              • nulllogger.d
              • package.d
             • ndslice
              • internal.d
              • iteration.d
              • package.d
              • selection.d
              • slice.d
             • note.md
             • typecons.d
            • file.d
            • format.d
            • functional.d
            • getopt.d
            • internal
             • cstring.d
             • digest
              • sha_SSSE3.d
             • encodinginit.d
             • math
              • biguintcore.d
              • biguintnoasm.d
              • biguintx86.d
              • errorfunction.d
              • gammafunction.d
             • processinit.d
             • scopebuffer.d
             • test
              • dummyrange.d
              • uda.d
             • unicode_comp.d
             • unicode_decomp.d
             • unicode_grapheme.d
             • unicode_norm.d
             • unicode_tables.d
             • windows
              • advapi32.d
            • json.d
            • math.d
            • mathspecial.d
            • meta.d
            • mmfile.d
            • net
             • curl.d
             • isemail.d
            • numeric.d
            • outbuffer.d
            • parallelism.d
            • path.d
            • process.d
            • random.d
            • range
             • interfaces.d
             • package.d
             • primitives.d
            • regex
             • internal
              • backtracking.d
              • generator.d
              • ir.d
              • kickstart.d
              • parser.d
              • shiftor.d
              • tests.d
              • thompson.d
             • package.d
            • signals.d
            • socket.d
            • stdint.d
            • stdio.d
            • stdiobase.d
            • string.d
            • system.d
            • traits.d
            • typecons.d
            • typetuple.d
            • uni.d
            • uri.d
            • utf.d
            • uuid.d
            • variant.d
            • windows
             • charset.d
             • iunknown.d
             • registry.d
             • syserror.d
            • xml.d
            • zip.d
            • zlib.d
           • unittest.d
        • lib
         • libphobos2.a
        • share
         • licenses
          • libphobos-devel
           • LICENSE
           • LICENSE-druntime
           • LICENSE-phobos