qmmp

Paket-Details
Name qmmp
Version 1.1.3-1
Beschreibung Qt5 based audio-player
URL http://qmmp.ylsoftware.com/
Lizenzen GPL
Paket-Details
Repositorium community
Architektur x86_64
Gruppen
Packer Jaroslav Lichtblau @
Erstellt am 26.08.2016 17:39
Veröffentlicht am 26.08.2016 18:09
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket qmmp-1.1.3-1-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme a46a187a24abab033003d077a07ebf60
SHA256-Prüfsumme d8120cd565142fc9af23a3755de6dfa15ada9f4619d2de40cd6cb4e912295db2
PGP-Signatur qmmp-1.1.3-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 1,79 MByte
Installations-Größe 9,92 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
     hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
        Dateien
        • usr
         • bin
          • qmmp
         • include
          • qmmp
           • abstractengine.h
           • audioconverter.h
           • audioparameters.h
           • buffer.h
           • channelmap.h
           • decoder.h
           • decoderfactory.h
           • effect.h
           • effectfactory.h
           • enginefactory.h
           • eqsettings.h
           • fileinfo.h
           • inputsource.h
           • inputsourcefactory.h
           • metadatamanager.h
           • metadatamodel.h
           • output.h
           • outputfactory.h
           • qmmp.h
           • qmmpsettings.h
           • soundcore.h
           • statehandler.h
           • tagmodel.h
           • visual.h
           • visualfactory.h
           • volume.h
          • qmmpui
           • commandlinemanager.h
           • commandlineoption.h
           • configdialog.h
           • detailsdialog.h
           • filedialog.h
           • filedialogfactory.h
           • general.h
           • generalfactory.h
           • mediaplayer.h
           • metadataformatter.h
           • playlistdownloader.h
           • playlistformat.h
           • playlistgroup.h
           • playlistheadermodel.h
           • playlistitem.h
           • playlistmanager.h
           • playlistmodel.h
           • playlistparser.h
           • playlisttrack.h
           • qmmpuisettings.h
           • templateeditor.h
           • uifactory.h
           • uihelper.h
           • uiloader.h
         • lib
          • libqmmp.so
          • libqmmp.so.1
          • libqmmp.so.1.1.3
          • libqmmpui.so
          • libqmmpui.so.1
          • libqmmpui.so.1.1.3
          • pkgconfig
           • qmmp.pc
           • qmmpui.pc
          • qmmp
           • CommandLineOptions
            • libincdecvolumeoption.so
            • libplaylistoption.so
            • libseekoption.so
            • libstatusoption.so
           • Effect
            • libcrossfade.so
            • libladspa.so
            • libsoxr.so
            • libstereo.so
           • Engines
            • libmplayer.so
           • FileDialogs
            • libqmmpfiledialog.so
            • libtwopanelfiledialog.so
           • General
            • libconverter.so
            • libcopypaste.so
            • libcovermanager.so
            • libfileops.so
            • libgnomehotkey.so
            • libhotkey.so
            • libkdenotify.so
            • liblyrics.so
            • libmpris.so
            • libnotifier.so
            • librgscan.so
            • libscrobbler.so
            • libstatusicon.so
            • libstreambrowser.so
            • libtrackchange.so
            • libudisks2.so
           • Input
            • libaac.so
            • libcdaudio.so
            • libcue.so
            • libffmpeg.so
            • libflac.so
            • libgme.so
            • libmad.so
            • libmodplug.so
            • libmpc.so
            • libopus.so
            • libsid.so
            • libsndfile.so
            • libvorbis.so
            • libwavpack.so
            • libwildmidi.so
           • Output
            • libalsa.so
            • libjack.so
            • libnull.so
            • libpulseaudio.so
           • PlayListFormats
            • libm3uplaylistformat.so
            • libplsplaylistformat.so
            • libxspfplaylistformat.so
           • Transports
            • libhttp.so
            • libmms.so
           • Ui
            • libqsui.so
            • libskinned.so
           • Visual
            • libanalyzer.so
            • libprojectm.so
         • share
          • applications
           • qmmp.desktop
           • qmmp_dir.desktop
           • qmmp_enqueue.desktop
          • icons
           • hicolor
            • 16x16
             • apps
              • qmmp.png
            • 32x32
             • apps
              • qmmp.png
            • 48x48
             • apps
              • qmmp.png
            • scalable
             • apps
              • qmmp-simple.svgz
              • qmmp.svgz
          • qmmp
           • images
            • app_icon.png
            • empty_cover.png