torcs

Paket-Details
Name torcs
Version 1.3.7-1
Beschreibung A 3D racing cars simulator using OpenGL
URL http://torcs.sourceforge.net
Lizenzen GPL
Paket-Details
Repositorium community
Architektur x86_64
Gruppen
Packer Sergej Pupykin @
Erstellt am 09.08.2016 20:55
Veröffentlicht am 09.08.2016 20:57
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket torcs-1.3.7-1-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme f728ed94e5e9446f7feb0d48386cf380
SHA256-Prüfsumme 042c371abed8e22ef21eaf06517441ce247ca4aa9f06f3f03ae23b0b00304023
PGP-Signatur torcs-1.3.7-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 7,52 MByte
Installations-Größe 36,6 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
     hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
         Dateien
         • usr
          • bin
           • accc
           • nfs2ac
           • nfsperf
           • texmapper
           • torcs
           • trackgen
          • lib
           • torcs
            • accc-bin
            • drivers
             • berniw
              • berniw.so
             • berniw2
              • berniw2.so
             • berniw3
              • berniw3.so
             • bt
              • bt.so
             • damned
              • damned.so
             • human
              • human.so
             • inferno
              • inferno.so
             • inferno2
              • inferno2.so
             • lliaw
              • lliaw.so
             • olethros
              • olethros.so
             • sparkle
              • sparkle.so
             • tita
              • tita.so
            • lib
             • libclient.so
             • libconfscreens.so
             • liblearning.so
             • libmusicplayer.so
             • libraceengine.so
             • libracescreens.so
             • librobottools.so
             • libtgf.so
             • libtgfclient.so
             • libtxml.so
            • modules
             • graphic
              • ssggraph.so
             • simu
              • simuv2.so
             • telemetry
              • telemetry.so
             • track
              • track.so
            • nfs2ac-bin
            • nfsperf-bin
            • setup_linux.sh
            • texmapper-bin
            • torcs-bin
            • trackgen-bin
          • share
           • applications
            • torcs.desktop
           • games
            • torcs
             • config
              • graph.xml
              • params.dtd
              • raceengine.xml
              • raceman
               • champ.xml
               • dtmrace.xml
               • endrace.xml
               • ncrace.xml
               • practice.xml
               • quickrace.xml
              • screen.xml
              • sound.xml
              • style.xsl
             • drivers
              • berniw
               • 1
                • car1-stock1.rgb
                • default.xml
               • 10
                • car1-trb3.rgb
                • default.xml
               • 2
                • car1-stock1.rgb
                • default.xml
               • 3
                • car1-trb1.rgb
                • default.xml
               • 4
                • car2-trb1.rgb
                • default.xml
               • 5
                • car3-trb1.rgb
                • default.xml
               • 6
                • car4-trb1.rgb
                • default.xml
               • 7
                • car5-trb1.rgb
                • default.xml
               • 8
                • car6-trb1.rgb
                • default.xml
               • 9
                • car7-trb1.rgb
                • default.xml
               • berniw.xml
               • logo.rgb
              • berniw2
               • 1
                • default.xml
               • 10
                • car1-trb3.rgb
                • default.xml
               • 2
                • default.xml
               • 3
                • default.xml
               • 4
                • default.xml
               • 5
                • default.xml
               • 6
                • default.xml
               • 7
                • car5-trb1.rgb
                • default.xml
               • 8
                • car4-trb1.rgb
                • default.xml
               • 9
                • car7-trb1.rgb
                • default.xml
               • berniw2.xml
               • logo.rgb
              • berniw3
               • 1
                • default.xml
               • 10
                • default.xml
               • 2
                • default.xml
               • 3
                • default.xml
               • 4
                • default.xml
               • 5
                • default.xml
               • 6
                • default.xml
               • 7
                • default.xml
               • 8
                • default.xml
               • 9
                • default.xml
               • berniw3.xml
               • logo.rgb
              • bt
               • 0
                • car1-stock1.rgb
                • default.xml
                • practice
                • qualifying
                • race
               • 1
                • car1-stock1.rgb
                • default.xml
                • practice
                • qualifying
                • race
               • 2
                • car1-trb1.rgb
                • default.xml
               • 3
                • car2-trb1.rgb
                • default.xml
               • 4
                • car3-trb1.rgb
                • default.xml
               • 5
                • car4-trb1.rgb
                • default.xml
               • 6
                • car5-trb1.rgb
                • default.xml
               • 7
                • car6-trb1.rgb
                • default.xml
               • 8
                • car7-trb1.rgb
                • default.xml
               • 9
                • default.xml
               • bt.xml
               • logo.rgb
              • damned
               • 0
                • default.xml
               • 1
                • default.xml
               • 2
                • default.xml
               • 3
                • default.xml
               • 4
                • default.xml
               • 5
                • default.xml
               • 6
                • car5-trb1.rgb
                • default.xml
               • 7
                • car6-trb1.rgb
                • default.xml
               • 8
                • car7-trb1.rgb
                • default.xml
               • 9
                • car1-trb3.rgb
                • default.xml
               • damned.xml
               • logo.rgb
              • human
               • car.xml
               • human.xml
               • logo.rgb
               • preferences.xml
              • inferno
               • 1
                • default.xml
               • 10
                • car1-trb3.rgb
                • default.xml
               • 2
                • default.xml
                • p406.rgb
               • 3
                • car1-trb1.rgb
                • default.xml
               • 4
                • car2-trb1.rgb
                • default.xml
               • 5
                • car3-trb1.rgb
                • default.xml
               • 6
                • car4-trb1.rgb
                • default.xml
               • 7
                • car5-trb1.rgb
                • default.xml
               • 8
                • car6-trb1.rgb
                • default.xml
               • 9
                • car7-trb1.rgb
                • default.xml
               • inferno.xml
               • logo.rgb
              • inferno2
               • 1
                • default.xml
                • defaultcar.xml
                • Makefile
               • 10
                • default.xml
                • defaultcar.xml
                • Makefile
               • 2
                • default.xml
                • defaultcar.xml
                • Makefile
               • 3
                • default.xml
                • defaultcar.xml
                • Makefile
               • 4
                • default.xml
                • defaultcar.xml
                • Makefile
               • 5
                • default.xml
                • defaultcar.xml
                • Makefile
               • 6
                • default.xml
                • defaultcar.xml
                • Makefile
               • 7
                • default.xml
                • defaultcar.xml
                • Makefile
               • 8
                • default.xml
                • defaultcar.xml
                • Makefile
               • 9
                • default.xml
                • defaultcar.xml
                • Makefile
               • inferno2.xml
               • logo.rgb
              • lliaw
               • 1
                • default.xml
               • 10
                • default.xml
               • 2
                • default.xml
               • 3
                • car1-trb1.rgb
                • default.xml
               • 4
                • car2-trb1.rgb
                • default.xml
               • 5
                • car3-trb1.rgb
                • default.xml
               • 6
                • car4-trb1.rgb
                • default.xml
               • 7
                • car5-trb1.rgb
                • default.xml
               • 8
                • car6-trb1.rgb
                • default.xml
               • 9
                • car7-trb1.rgb
                • default.xml
               • lliaw.xml
               • logo.rgb
              • olethros
               • 0
                • default.xml
               • 1
                • default.xml
               • 2
                • car1-trb1.rgb
                • default.xml
               • 3
                • car2-trb1.rgb
                • default.xml
               • 4
                • car3-trb1.rgb
                • default.xml
               • 5
                • car4-trb1.rgb
                • default.xml
               • 6
                • car5-trb1.rgb
                • default.xml
               • 7
                • car6-trb1.rgb
                • default.xml
               • 8
                • car7-trb1.rgb
                • default.xml
               • 9
                • car1-trb3.rgb
                • default.xml
               • logo.rgb
               • olethros.xml
              • sparkle
               • 0
                • baja-bug.rgb
                • default.xml
               • logo.rgb
               • sparkle.xml
              • tita
               • 1
                • default.xml
               • 10
                • default.xml
               • 2
                • default.xml
               • 3
                • car1-trb1.rgb
                • default.xml
               • 4
                • car2-trb1.rgb
                • default.xml
               • 5
                • car3-trb1.rgb
                • default.xml
               • 6
                • car4-trb1.rgb
                • default.xml
               • 7
                • car5-trb1.rgb
                • default.xml
               • 8
                • car6-trb1.rgb
                • default.xml
               • 9
                • car7-trb1.rgb
                • default.xml
               • logo.rgb
               • tita.xml
             • results
              • champ
              • dtmrace
              • endrace
              • ncrace
              • practice
              • quickrace
             • telemetry
              • telemetry.sh
           • pixmaps
            • torcs.png