libldap

Paket-Details
Name libldap
Version 2.4.44-3
Beschreibung Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) client libraries
URL http://www.openldap.org/
Lizenzen custom
Paket-Details
Repositorium core
Architektur i686
Gruppen
Packer Christian Hesse @
Erstellt am 12.01.2017 12:52
Veröffentlicht am 14.01.2017 01:53
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket libldap-2.4.44-3-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme bce3c853e1f9fd90af2969ca4786cd59
SHA256-Prüfsumme b211ea1809a7eadcdf97092d195c9b640480cfde5fc47497db2015c1edaa9339
PGP-Signatur libldap-2.4.44-3-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 300,9 KByte
Installations-Größe 979 KByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
      Dateien
      • etc
       • openldap
        • ldap.conf
      • usr
       • include
        • lber.h
        • lber_types.h
        • ldap.h
        • ldap_cdefs.h
        • ldap_features.h
        • ldap_schema.h
        • ldap_utf8.h
        • ldif.h
        • slapi-plugin.h
       • lib
        • liblber-2.4.so.2
        • liblber-2.4.so.2.10.7
        • liblber.so
        • liblber.so.2
        • libldap-2.4.so.2
        • libldap-2.4.so.2.10.7
        • libldap.so
        • libldap.so.2
        • libldap_r-2.4.so.2
        • libldap_r-2.4.so.2.10.7
        • libldap_r.so
       • share
        • licenses
         • libldap
          • LICENSE
        • man
         • man3
          • ber_alloc_t.3.gz
          • ber_bvarray_add.3.gz
          • ber_bvarray_free.3.gz
          • ber_bvdup.3.gz
          • ber_bvecadd.3.gz
          • ber_bvecfree.3.gz
          • ber_bvfree.3.gz
          • ber_bvstr.3.gz
          • ber_bvstrdup.3.gz
          • ber_dupbv.3.gz
          • ber_first_element.3.gz
          • ber_flush.3.gz
          • ber_free.3.gz
          • ber_get_bitstring.3.gz
          • ber_get_boolean.3.gz
          • ber_get_enum.3.gz
          • ber_get_int.3.gz
          • ber_get_next.3.gz
          • ber_get_null.3.gz
          • ber_get_stringa.3.gz
          • ber_get_stringb.3.gz
          • ber_next_element.3.gz
          • ber_peek_tag.3.gz
          • ber_printf.3.gz
          • ber_put_enum.3.gz
          • ber_put_int.3.gz
          • ber_put_null.3.gz
          • ber_put_ostring.3.gz
          • ber_put_seq.3.gz
          • ber_put_set.3.gz
          • ber_put_string.3.gz
          • ber_scanf.3.gz
          • ber_skip_tag.3.gz
          • ber_start_set.3.gz
          • ber_str2bv.3.gz
          • lber-decode.3.gz
          • lber-encode.3.gz
          • lber-memory.3.gz
          • lber-sockbuf.3.gz
          • lber-types.3.gz
          • ldap.3.gz
          • ldap_abandon.3.gz
          • ldap_abandon_ext.3.gz
          • ldap_add.3.gz
          • ldap_add_ext.3.gz
          • ldap_add_ext_s.3.gz
          • ldap_add_s.3.gz
          • ldap_attributetype2name.3.gz
          • ldap_attributetype2str.3.gz
          • ldap_attributetype_free.3.gz
          • ldap_bind.3.gz
          • ldap_bind_s.3.gz
          • ldap_compare.3.gz
          • ldap_compare_ext.3.gz
          • ldap_compare_ext_s.3.gz
          • ldap_compare_s.3.gz
          • ldap_controls.3.gz
          • ldap_controls_dup.3.gz
          • ldap_controls_free.3.gz
          • ldap_control_create.3.gz
          • ldap_control_dup.3.gz
          • ldap_control_find.3.gz
          • ldap_control_free.3.gz
          • ldap_count_entries.3.gz
          • ldap_count_messages.3.gz
          • ldap_count_references.3.gz
          • ldap_count_values.3.gz
          • ldap_count_values_len.3.gz
          • ldap_dcedn2dn.3.gz
          • ldap_delete.3.gz
          • ldap_delete_ext.3.gz
          • ldap_delete_ext_s.3.gz
          • ldap_delete_s.3.gz
          • ldap_destroy.3.gz
          • ldap_dn2ad_canonical.3.gz
          • ldap_dn2dcedn.3.gz
          • ldap_dn2str.3.gz
          • ldap_dn2ufn.3.gz
          • ldap_dnfree.3.gz
          • ldap_dup.3.gz
          • ldap_err2string.3.gz
          • ldap_errlist.3.gz
          • ldap_error.3.gz
          • ldap_explode_dn.3.gz
          • ldap_explode_rdn.3.gz
          • ldap_extended_operation.3.gz
          • ldap_extended_operation_s.3.gz
          • ldap_first_attribute.3.gz
          • ldap_first_entry.3.gz
          • ldap_first_message.3.gz
          • ldap_first_reference.3.gz
          • ldap_free_urldesc.3.gz
          • ldap_get_dn.3.gz
          • ldap_get_option.3.gz
          • ldap_get_values.3.gz
          • ldap_get_values_len.3.gz
          • ldap_init.3.gz
          • ldap_initialize.3.gz
          • ldap_init_fd.3.gz
          • ldap_install_tls.3.gz
          • ldap_is_ldap_url.3.gz
          • ldap_matchingrule2name.3.gz
          • ldap_matchingrule2str.3.gz
          • ldap_matchingrule_free.3.gz
          • ldap_memalloc.3.gz
          • ldap_memcalloc.3.gz
          • ldap_memfree.3.gz
          • ldap_memory.3.gz
          • ldap_memrealloc.3.gz
          • ldap_memvfree.3.gz
          • ldap_modify.3.gz
          • ldap_modify_ext.3.gz
          • ldap_modify_ext_s.3.gz
          • ldap_modify_s.3.gz
          • ldap_modrdn.3.gz
          • ldap_modrdn2.3.gz
          • ldap_modrdn2_s.3.gz
          • ldap_modrdn_s.3.gz
          • ldap_mods_free.3.gz
          • ldap_msgfree.3.gz
          • ldap_msgid.3.gz
          • ldap_msgtype.3.gz
          • ldap_next_attribute.3.gz
          • ldap_next_entry.3.gz
          • ldap_next_message.3.gz
          • ldap_next_reference.3.gz
          • ldap_objectclass2name.3.gz
          • ldap_objectclass2str.3.gz
          • ldap_objectclass_free.3.gz
          • ldap_open.3.gz
          • ldap_parse_extended_result.3.gz
          • ldap_parse_reference.3.gz
          • ldap_parse_result.3.gz
          • ldap_parse_sasl_bind_result.3.gz
          • ldap_parse_sort_control.3.gz
          • ldap_parse_vlv_control.3.gz
          • ldap_perror.3.gz
          • ldap_rename.3.gz
          • ldap_rename_s.3.gz
          • ldap_result.3.gz
          • ldap_result2error.3.gz
          • ldap_sasl_bind.3.gz
          • ldap_sasl_bind_s.3.gz
          • ldap_schema.3.gz
          • ldap_scherr2str.3.gz
          • ldap_search.3.gz
          • ldap_search_ext.3.gz
          • ldap_search_ext_s.3.gz
          • ldap_search_s.3.gz
          • ldap_search_st.3.gz
          • ldap_set_option.3.gz
          • ldap_set_rebind_proc.3.gz
          • ldap_set_urllist_proc.3.gz
          • ldap_simple_bind.3.gz
          • ldap_simple_bind_s.3.gz
          • ldap_sort.3.gz
          • ldap_sort_entries.3.gz
          • ldap_sort_strcasecmp.3.gz
          • ldap_sort_values.3.gz
          • ldap_start_tls.3.gz
          • ldap_start_tls_s.3.gz
          • ldap_str2attributetype.3.gz
          • ldap_str2dn.3.gz
          • ldap_str2matchingrule.3.gz
          • ldap_str2objectclass.3.gz
          • ldap_str2syntax.3.gz
          • ldap_strdup.3.gz
          • ldap_sync.3.gz
          • ldap_syntax2name.3.gz
          • ldap_syntax2str.3.gz
          • ldap_syntax_free.3.gz
          • ldap_tls.3.gz
          • ldap_tls_inplace.3.gz
          • ldap_unbind.3.gz
          • ldap_unbind_ext.3.gz
          • ldap_unbind_ext_s.3.gz
          • ldap_unbind_s.3.gz
          • ldap_url.3.gz
          • ldap_url_parse.3.gz
          • ldap_value_free.3.gz
          • ldap_value_free_len.3.gz
          • ld_errno.3.gz
         • man5
          • ldap.conf.5.gz