libchamplain

Paket-Details
Name libchamplain
Version 0.12.15-1
Beschreibung A map widget
URL https://wiki.gnome.org/Projects/libchamplain
Lizenzen LGPL
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur i686
Gruppen
Packer Jan Alexander Steffens (heftig) @
Erstellt am 08.03.2017 14:07
Veröffentlicht am 08.03.2017 14:23
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket libchamplain-0.12.15-1-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 576a3b1e8da7106fdce10dd82f9cbece
SHA256-Prüfsumme fd97ffee7d9eafe31dd0128738d77e79070c62d5d83844a3db5adc629edd8442
PGP-Signatur libchamplain-0.12.15-1-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 206,14 KByte
Installations-Größe 2,01 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
      Dateien
      • usr
       • include
        • libchamplain-0.12
         • champlain
          • champlain-adjustment.h
          • champlain-bounding-box.h
          • champlain-coordinate.h
          • champlain-custom-marker.h
          • champlain-defines.h
          • champlain-enum-types.h
          • champlain-error-tile-renderer.h
          • champlain-exportable.h
          • champlain-features.h
          • champlain-file-cache.h
          • champlain-file-tile-source.h
          • champlain-image-renderer.h
          • champlain-kinetic-scroll-view.h
          • champlain-label.h
          • champlain-layer.h
          • champlain-license.h
          • champlain-location.h
          • champlain-map-source-chain.h
          • champlain-map-source-desc.h
          • champlain-map-source-factory.h
          • champlain-map-source.h
          • champlain-marker-layer.h
          • champlain-marker.h
          • champlain-marshal.h
          • champlain-memory-cache.h
          • champlain-network-bbox-tile-source.h
          • champlain-network-tile-source.h
          • champlain-null-tile-source.h
          • champlain-path-layer.h
          • champlain-point.h
          • champlain-renderer.h
          • champlain-scale.h
          • champlain-tile-cache.h
          • champlain-tile-source.h
          • champlain-tile.h
          • champlain-version.h
          • champlain-view.h
          • champlain-viewport.h
          • champlain.h
        • libchamplain-gtk-0.12
         • champlain-gtk
          • champlain-gtk-enum-types.h
          • champlain-gtk-marshal.h
          • champlain-gtk.h
          • gtk-champlain-embed.h
       • lib
        • girepository-1.0
         • Champlain-0.12.typelib
         • GtkChamplain-0.12.typelib
        • libchamplain-0.12.so
        • libchamplain-0.12.so.0
        • libchamplain-0.12.so.0.9.1
        • libchamplain-gtk-0.12.so
        • libchamplain-gtk-0.12.so.0
        • libchamplain-gtk-0.12.so.0.9.1
        • pkgconfig
         • champlain-0.12.pc
         • champlain-gtk-0.12.pc
       • share
        • gir-1.0
         • Champlain-0.12.gir
         • GtkChamplain-0.12.gir
        • gtk-doc
         • html
          • libchamplain-0.12
           • annotation-glossary.html
           • ch01.html
           • ch02.html
           • ch03.html
           • ch04.html
           • ch05.html
           • ch06.html
           • ChamplainBoundingBox.html
           • ChamplainCoordinate.html
           • ChamplainCustomMarker.html
           • ChamplainErrorTileRenderer.html
           • ChamplainExportable.html
           • ChamplainFileCache.html
           • ChamplainFileTileSource.html
           • ChamplainImageRenderer.html
           • ChamplainLabel.html
           • ChamplainLayer.html
           • ChamplainLicense.html
           • ChamplainLocation.html
           • ChamplainMapSource.html
           • ChamplainMapSourceChain.html
           • ChamplainMapSourceDesc.html
           • ChamplainMapSourceFactory.html
           • ChamplainMarker.html
           • ChamplainMarkerLayer.html
           • ChamplainMemoryCache.html
           • ChamplainNetworkBboxTileSource.html
           • ChamplainNetworkTileSource.html
           • ChamplainNullTileSource.html
           • ChamplainPathLayer.html
           • ChamplainPoint.html
           • ChamplainRenderer.html
           • ChamplainScale.html
           • ChamplainTile.html
           • ChamplainTileCache.html
           • ChamplainTileSource.html
           • ChamplainView.html
           • home.png
           • index.html
           • ix01.html
           • ix02.html
           • ix03.html
           • ix04.html
           • ix05.html
           • ix06.html
           • ix07.html
           • ix08.html
           • ix09.html
           • left-insensitive.png
           • left.png
           • libchamplain-0.12.devhelp2
           • libchamplain-ChamplainVersion.html
           • pt01.html
           • pt02.html
           • pt03.html
           • pt04.html
           • pt05.html
           • pt06.html
           • pt07.html
           • right-insensitive.png
           • right.png
           • style.css
           • up-insensitive.png
           • up.png
          • libchamplain-gtk-0.12
           • annotation-glossary.html
           • GtkChamplainEmbed.html
           • home.png
           • index.html
           • left-insensitive.png
           • left.png
           • libchamplain-gtk-0.12.devhelp2
           • pt01.html
           • right-insensitive.png
           • right.png
           • style.css
           • up-insensitive.png
           • up.png
        • vala
         • vapi
          • champlain-0.12.vapi
          • champlain-gtk-0.12.vapi