libchamplain

Paket-Details
Name libchamplain
Version 0.12.13-1
Beschreibung Gtk3 widget for displaying rasterized maps
URL http://projects.gnome.org/libchamplain/
Lizenzen LGPL
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur i686
Gruppen
Packer Jan de Groot @
Erstellt am 17.03.2016 15:57
Veröffentlicht am 09.04.2016 15:21
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket libchamplain-0.12.13-1-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 2282a89833984393d48a99154ee2120d
SHA256-Prüfsumme 1ccce17c7ecab2cd03473c093318130241e58c645a923017dcd8245c01ed8c79
PGP-Signatur libchamplain-0.12.13-1-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 203,25 KByte
Installations-Größe 2,03 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
      Dateien
      • usr
       • include
        • libchamplain-0.12
         • champlain
          • champlain-adjustment.h
          • champlain-bounding-box.h
          • champlain-coordinate.h
          • champlain-custom-marker.h
          • champlain-defines.h
          • champlain-enum-types.h
          • champlain-error-tile-renderer.h
          • champlain-exportable.h
          • champlain-features.h
          • champlain-file-cache.h
          • champlain-file-tile-source.h
          • champlain-image-renderer.h
          • champlain-kinetic-scroll-view.h
          • champlain-label.h
          • champlain-layer.h
          • champlain-license.h
          • champlain-location.h
          • champlain-map-source-chain.h
          • champlain-map-source-desc.h
          • champlain-map-source-factory.h
          • champlain-map-source.h
          • champlain-marker-layer.h
          • champlain-marker.h
          • champlain-marshal.h
          • champlain-memory-cache.h
          • champlain-network-bbox-tile-source.h
          • champlain-network-tile-source.h
          • champlain-null-tile-source.h
          • champlain-path-layer.h
          • champlain-point.h
          • champlain-renderer.h
          • champlain-scale.h
          • champlain-tile-cache.h
          • champlain-tile-source.h
          • champlain-tile.h
          • champlain-version.h
          • champlain-view.h
          • champlain-viewport.h
          • champlain.h
        • libchamplain-gtk-0.12
         • champlain-gtk
          • champlain-gtk-enum-types.h
          • champlain-gtk-marshal.h
          • champlain-gtk.h
          • gtk-champlain-embed.h
       • lib
        • girepository-1.0
         • Champlain-0.12.typelib
         • GtkChamplain-0.12.typelib
        • libchamplain-0.12.so
        • libchamplain-0.12.so.0
        • libchamplain-0.12.so.0.8.0
        • libchamplain-gtk-0.12.so
        • libchamplain-gtk-0.12.so.0
        • libchamplain-gtk-0.12.so.0.8.0
        • pkgconfig
         • champlain-0.12.pc
         • champlain-gtk-0.12.pc
       • share
        • gir-1.0
         • Champlain-0.12.gir
         • GtkChamplain-0.12.gir
        • gtk-doc
         • html
          • libchamplain-0.12
           • annotation-glossary.html
           • ch01.html
           • ch02.html
           • ch03.html
           • ch04.html
           • ch05.html
           • ch06.html
           • ChamplainBoundingBox.html
           • ChamplainCoordinate.html
           • ChamplainCustomMarker.html
           • ChamplainErrorTileRenderer.html
           • ChamplainExportable.html
           • ChamplainFileCache.html
           • ChamplainFileTileSource.html
           • ChamplainImageRenderer.html
           • ChamplainLabel.html
           • ChamplainLayer.html
           • ChamplainLicense.html
           • ChamplainLocation.html
           • ChamplainMapSource.html
           • ChamplainMapSourceChain.html
           • ChamplainMapSourceDesc.html
           • ChamplainMapSourceFactory.html
           • ChamplainMarker.html
           • ChamplainMarkerLayer.html
           • ChamplainMemoryCache.html
           • ChamplainNetworkBboxTileSource.html
           • ChamplainNetworkTileSource.html
           • ChamplainNullTileSource.html
           • ChamplainPathLayer.html
           • ChamplainPoint.html
           • ChamplainRenderer.html
           • ChamplainScale.html
           • ChamplainTile.html
           • ChamplainTileCache.html
           • ChamplainTileSource.html
           • ChamplainView.html
           • home.png
           • index.html
           • index.sgml
           • ix01.html
           • ix02.html
           • ix03.html
           • ix04.html
           • ix05.html
           • ix06.html
           • ix07.html
           • ix08.html
           • ix09.html
           • left-insensitive.png
           • left.png
           • libchamplain-0.12.devhelp2
           • libchamplain-ChamplainVersion.html
           • pt01.html
           • pt02.html
           • pt03.html
           • pt04.html
           • pt05.html
           • pt06.html
           • pt07.html
           • right-insensitive.png
           • right.png
           • style.css
           • up-insensitive.png
           • up.png
          • libchamplain-gtk-0.12
           • annotation-glossary.html
           • GtkChamplainEmbed.html
           • home.png
           • index.html
           • index.sgml
           • left-insensitive.png
           • left.png
           • libchamplain-gtk-0.12.devhelp2
           • pt01.html
           • right-insensitive.png
           • right.png
           • style.css
           • up-insensitive.png
           • up.png
        • vala
         • vapi
          • champlain-0.12.vapi
          • champlain-gtk-0.12.vapi