libchamplain

Paket-Details
Name libchamplain
Version 0.12.14-1
Beschreibung Gtk3 widget for displaying rasterized maps
URL http://projects.gnome.org/libchamplain/
Lizenzen LGPL
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur i686
Gruppen
Packer Jan Alexander Steffens (heftig) @
Erstellt am 07.09.2016 22:06
Veröffentlicht am 07.09.2016 22:14
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket libchamplain-0.12.14-1-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 9e8c350441c84fe546d2b117f0897f08
SHA256-Prüfsumme f026fd1e3d154876ca5b487f8ea5664614b919ecf0fd47a3cddb51f877cf2535
PGP-Signatur libchamplain-0.12.14-1-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 205,38 KByte
Installations-Größe 1,98 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
      Dateien
      • usr
       • include
        • libchamplain-0.12
         • champlain
          • champlain-adjustment.h
          • champlain-bounding-box.h
          • champlain-coordinate.h
          • champlain-custom-marker.h
          • champlain-defines.h
          • champlain-enum-types.h
          • champlain-error-tile-renderer.h
          • champlain-exportable.h
          • champlain-features.h
          • champlain-file-cache.h
          • champlain-file-tile-source.h
          • champlain-image-renderer.h
          • champlain-kinetic-scroll-view.h
          • champlain-label.h
          • champlain-layer.h
          • champlain-license.h
          • champlain-location.h
          • champlain-map-source-chain.h
          • champlain-map-source-desc.h
          • champlain-map-source-factory.h
          • champlain-map-source.h
          • champlain-marker-layer.h
          • champlain-marker.h
          • champlain-marshal.h
          • champlain-memory-cache.h
          • champlain-network-bbox-tile-source.h
          • champlain-network-tile-source.h
          • champlain-null-tile-source.h
          • champlain-path-layer.h
          • champlain-point.h
          • champlain-renderer.h
          • champlain-scale.h
          • champlain-tile-cache.h
          • champlain-tile-source.h
          • champlain-tile.h
          • champlain-version.h
          • champlain-view.h
          • champlain-viewport.h
          • champlain.h
        • libchamplain-gtk-0.12
         • champlain-gtk
          • champlain-gtk-enum-types.h
          • champlain-gtk-marshal.h
          • champlain-gtk.h
          • gtk-champlain-embed.h
       • lib
        • girepository-1.0
         • Champlain-0.12.typelib
         • GtkChamplain-0.12.typelib
        • libchamplain-0.12.so
        • libchamplain-0.12.so.0
        • libchamplain-0.12.so.0.9.0
        • libchamplain-gtk-0.12.so
        • libchamplain-gtk-0.12.so.0
        • libchamplain-gtk-0.12.so.0.9.0
        • pkgconfig
         • champlain-0.12.pc
         • champlain-gtk-0.12.pc
       • share
        • gir-1.0
         • Champlain-0.12.gir
         • GtkChamplain-0.12.gir
        • gtk-doc
         • html
          • libchamplain-0.12
           • annotation-glossary.html
           • ch01.html
           • ch02.html
           • ch03.html
           • ch04.html
           • ch05.html
           • ch06.html
           • ChamplainBoundingBox.html
           • ChamplainCoordinate.html
           • ChamplainCustomMarker.html
           • ChamplainErrorTileRenderer.html
           • ChamplainExportable.html
           • ChamplainFileCache.html
           • ChamplainFileTileSource.html
           • ChamplainImageRenderer.html
           • ChamplainLabel.html
           • ChamplainLayer.html
           • ChamplainLicense.html
           • ChamplainLocation.html
           • ChamplainMapSource.html
           • ChamplainMapSourceChain.html
           • ChamplainMapSourceDesc.html
           • ChamplainMapSourceFactory.html
           • ChamplainMarker.html
           • ChamplainMarkerLayer.html
           • ChamplainMemoryCache.html
           • ChamplainNetworkBboxTileSource.html
           • ChamplainNetworkTileSource.html
           • ChamplainNullTileSource.html
           • ChamplainPathLayer.html
           • ChamplainPoint.html
           • ChamplainRenderer.html
           • ChamplainScale.html
           • ChamplainTile.html
           • ChamplainTileCache.html
           • ChamplainTileSource.html
           • ChamplainView.html
           • home.png
           • index.html
           • ix01.html
           • ix02.html
           • ix03.html
           • ix04.html
           • ix05.html
           • ix06.html
           • ix07.html
           • ix08.html
           • ix09.html
           • left-insensitive.png
           • left.png
           • libchamplain-0.12.devhelp2
           • libchamplain-ChamplainVersion.html
           • pt01.html
           • pt02.html
           • pt03.html
           • pt04.html
           • pt05.html
           • pt06.html
           • pt07.html
           • right-insensitive.png
           • right.png
           • style.css
           • up-insensitive.png
           • up.png
          • libchamplain-gtk-0.12
           • annotation-glossary.html
           • GtkChamplainEmbed.html
           • home.png
           • index.html
           • left-insensitive.png
           • left.png
           • libchamplain-gtk-0.12.devhelp2
           • pt01.html
           • right-insensitive.png
           • right.png
           • style.css
           • up-insensitive.png
           • up.png
        • vala
         • vapi
          • champlain-0.12.vapi
          • champlain-gtk-0.12.vapi