libtorrent-rasterbar

Paket-Details
Name libtorrent-rasterbar
Version 1:1.1.1-1
Beschreibung A C++ BitTorrent library that aims to be a good alternative to all the other implementations around
URL http://www.rasterbar.com/products/libtorrent/
Lizenzen BSD
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur i686
Gruppen
Packer Felix Yan @
Erstellt am 26.08.2016 19:29
Veröffentlicht am 10.09.2016 18:45
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket libtorrent-rasterbar-1:1.1.1-1-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 7656a16f7aa4322ef1b45f7452bdc2c6
SHA256-Prüfsumme d8623f210017845dece429c69fe234ed016bacefc2894430754285981d179741
PGP-Signatur libtorrent-rasterbar-1:1.1.1-1-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 1,95 MByte
Installations-Größe 8,34 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
       Dateien
       • usr
        • bin
         • bt_get
         • bt_get2
         • dump_torrent
         • fuzz_torrent
         • make_torrent
        • include
         • libtorrent
          • address.hpp
          • add_torrent_params.hpp
          • alert.hpp
          • alert_manager.hpp
          • alert_types.hpp
          • alloca.hpp
          • allocator.hpp
          • announce_entry.hpp
          • assert.hpp
          • aux_
           • alert_manager_variadic_emplace.hpp
           • allocating_handler.hpp
           • byteswap.hpp
           • cpuid.hpp
           • disable_warnings_pop.hpp
           • disable_warnings_push.hpp
           • escape_string.hpp
           • file_progress.hpp
           • merkle.hpp
           • openssl.hpp
           • proxy_settings.hpp
           • session_call.hpp
           • session_impl.hpp
           • session_interface.hpp
           • session_settings.hpp
           • time.hpp
          • bandwidth_limit.hpp
          • bandwidth_manager.hpp
          • bandwidth_queue_entry.hpp
          • bandwidth_socket.hpp
          • bdecode.hpp
          • bencode.hpp
          • bitfield.hpp
          • block_cache.hpp
          • bloom_filter.hpp
          • broadcast_socket.hpp
          • bt_peer_connection.hpp
          • buffer.hpp
          • build_config.hpp
          • chained_buffer.hpp
          • choker.hpp
          • close_reason.hpp
          • config.hpp
          • ConvertUTF.h
          • copy_ptr.hpp
          • crc32c.hpp
          • create_torrent.hpp
          • deadline_timer.hpp
          • debug.hpp
          • disk_buffer_holder.hpp
          • disk_buffer_pool.hpp
          • disk_interface.hpp
          • disk_io_job.hpp
          • disk_io_thread.hpp
          • disk_job_pool.hpp
          • disk_observer.hpp
          • ed25519.hpp
          • entry.hpp
          • enum_net.hpp
          • error.hpp
          • error_code.hpp
          • export.hpp
          • extensions.hpp
          • extensions
           • lt_trackers.hpp
           • metadata_transfer.hpp
           • smart_ban.hpp
           • ut_metadata.hpp
           • ut_pex.hpp
          • file.hpp
          • file_pool.hpp
          • file_storage.hpp
          • fingerprint.hpp
          • gzip.hpp
          • hasher.hpp
          • heterogeneous_queue.hpp
          • hex.hpp
          • http_connection.hpp
          • http_parser.hpp
          • http_seed_connection.hpp
          • http_stream.hpp
          • http_tracker_connection.hpp
          • i2p_stream.hpp
          • identify_client.hpp
          • instantiate_connection.hpp
          • invariant_check.hpp
          • io.hpp
          • io_service.hpp
          • io_service_fwd.hpp
          • ip_filter.hpp
          • ip_voter.hpp
          • kademlia
           • dht_observer.hpp
           • dht_storage.hpp
           • dht_tracker.hpp
           • direct_request.hpp
           • dos_blocker.hpp
           • find_data.hpp
           • get_item.hpp
           • get_peers.hpp
           • item.hpp
           • msg.hpp
           • node.hpp
           • node_entry.hpp
           • node_id.hpp
           • observer.hpp
           • put_data.hpp
           • refresh.hpp
           • routing_table.hpp
           • rpc_manager.hpp
           • traversal_algorithm.hpp
          • lazy_entry.hpp
          • link.hpp
          • linked_list.hpp
          • lsd.hpp
          • magnet_uri.hpp
          • max.hpp
          • natpmp.hpp
          • network_thread_pool.hpp
          • operations.hpp
          • packet_buffer.hpp
          • parse_url.hpp
          • part_file.hpp
          • peer.hpp
          • peer_class.hpp
          • peer_class_set.hpp
          • peer_class_type_filter.hpp
          • peer_connection.hpp
          • peer_connection_handle.hpp
          • peer_connection_interface.hpp
          • peer_id.hpp
          • peer_info.hpp
          • peer_list.hpp
          • peer_request.hpp
          • performance_counters.hpp
          • pe_crypto.hpp
          • piece_block_progress.hpp
          • piece_picker.hpp
          • platform_util.hpp
          • proxy_base.hpp
          • puff.hpp
          • random.hpp
          • receive_buffer.hpp
          • request_blocks.hpp
          • resolver.hpp
          • resolver_interface.hpp
          • resolve_links.hpp
          • rss.hpp
          • session.hpp
          • session_handle.hpp
          • session_settings.hpp
          • session_stats.hpp
          • session_status.hpp
          • settings_pack.hpp
          • sha1.hpp
          • sha1_hash.hpp
          • sliding_average.hpp
          • socket.hpp
          • socket_io.hpp
          • socket_type.hpp
          • socket_type_fwd.hpp
          • socks5_stream.hpp
          • ssl_stream.hpp
          • stack_allocator.hpp
          • stat.hpp
          • stat_cache.hpp
          • storage.hpp
          • storage_defs.hpp
          • string_util.hpp
          • tailqueue.hpp
          • thread.hpp
          • thread_pool.hpp
          • time.hpp
          • timestamp_history.hpp
          • tommath.h
          • tommath_class.h
          • tommath_private.h
          • tommath_superclass.h
          • torrent.hpp
          • torrent_handle.hpp
          • torrent_info.hpp
          • torrent_peer.hpp
          • torrent_peer_allocator.hpp
          • torrent_status.hpp
          • tracker_manager.hpp
          • udp_socket.hpp
          • udp_tracker_connection.hpp
          • uncork_interface.hpp
          • union_endpoint.hpp
          • upnp.hpp
          • utf8.hpp
          • utp_socket_manager.hpp
          • utp_stream.hpp
          • vector_utils.hpp
          • version.hpp
          • web_connection_base.hpp
          • web_peer_connection.hpp
          • xml_parse.hpp
        • lib
         • libtorrent-rasterbar.so
         • libtorrent-rasterbar.so.9
         • libtorrent-rasterbar.so.9.0.0
         • pkgconfig
          • libtorrent-rasterbar.pc
         • python2.7
          • site-packages
           • libtorrent.so
           • python_libtorrent-1.1.1-py2.7.egg-info
         • python3.5
          • site-packages
           • libtorrent.cpython-35m-i386-linux-gnu.so
           • python_libtorrent-1.1.1-py3.5.egg-info
        • share
         • licenses
          • libtorrent-rasterbar
           • LICENSE