qt5-quickcontrols

Paket-Details
Name qt5-quickcontrols
Version 5.6.0-1
Beschreibung Reusable Qt Quick based UI controls to create classic desktop-style user interfaces
URL http://qt-project.org/
Lizenzen GPL3, LGPL, FDL, custom
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur i686
Gruppen qt, qt5
Packer Antonio Rojas @
Erstellt am 16.03.2016 12:21
Veröffentlicht am 27.03.2016 18:49
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket qt5-quickcontrols-5.6.0-1-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme d862ad40cb6ba40255d40645c0842bb1
SHA256-Prüfsumme 264e3e2bae6c203714361e3bdacdc80e0fc9d7cbffcc286c7d25b873fc6492b4
PGP-Signatur qt5-quickcontrols-5.6.0-1-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 796,59 KByte
Installations-Größe 3,58 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
  • qt
   hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
        Dateien
        • usr
         • lib
          • qt
           • qml
            • QtQuick
             • Controls
              • ApplicationWindow.qml
              • BusyIndicator.qml
              • Button.qml
              • Calendar.qml
              • CheckBox.qml
              • ComboBox.qml
              • GroupBox.qml
              • Label.qml
              • libqtquickcontrolsplugin.so
              • Menu.qml
              • MenuBar.qml
              • plugins.qmltypes
              • Private
               • AbstractCheckable.qml
               • BasicButton.qml
               • BasicTableView.qml
               • CalendarHeaderModel.qml
               • CalendarUtils.js
               • ColumnMenuContent.qml
               • ContentItem.qml
               • Control.qml
               • EditMenu.qml
               • EditMenu_base.qml
               • EditMenu_ios.qml
               • FastGlow.qml
               • FocusFrame.qml
               • HoverButton.qml
               • MenuContentItem.qml
               • MenuContentScroller.qml
               • MenuItemSubControls.qml
               • ModalPopupBehavior.qml
               • qmldir
               • ScrollBar.qml
               • ScrollViewHelper.qml
               • SourceProxy.qml
               • StackView.js
               • StackViewSlideDelegate.qml
               • style.js
               • Style.qml
               • SystemPaletteSingleton.qml
               • TabBar.qml
               • TableViewItemDelegateLoader.qml
               • TableViewSelection.qml
               • TextHandle.qml
               • TextInputWithHandles.qml
               • TextSingleton.qml
               • ToolMenuButton.qml
               • TreeViewItemDelegateLoader.qml
              • ProgressBar.qml
              • qmldir
              • RadioButton.qml
              • ScrollView.qml
              • Slider.qml
              • SpinBox.qml
              • SplitView.qml
              • StackView.qml
              • StackViewDelegate.qml
              • StackViewTransition.qml
              • StatusBar.qml
              • Styles
               • Base
                • ApplicationWindowStyle.qml
                • BasicTableViewStyle.qml
                • BusyIndicatorStyle.qml
                • ButtonStyle.qml
                • CalendarStyle.qml
                • CheckBoxStyle.qml
                • CircularButtonStyle.qml
                • CircularGaugeStyle.qml
                • CircularTickmarkLabelStyle.qml
                • ComboBoxStyle.qml
                • CommonStyleHelper.qml
                • DelayButtonStyle.qml
                • DialStyle.qml
                • FocusFrameStyle.qml
                • GaugeStyle.qml
                • GroupBoxStyle.qml
                • HandleStyle.qml
                • HandleStyleHelper.qml
                • images
                 • arrow-down.png
                 • arrow-down@2x.png
                 • arrow-left.png
                 • arrow-left@2x.png
                 • arrow-right.png
                 • arrow-right@2x.png
                 • arrow-up.png
                 • arrow-up@2x.png
                 • button.png
                 • button_down.png
                 • check.png
                 • check@2x.png
                 • editbox.png
                 • focusframe.png
                 • groupbox.png
                 • header.png
                 • knob.png
                 • leftanglearrow.png
                 • needle.png
                 • progress-indeterminate.png
                 • rightanglearrow.png
                 • scrollbar-handle-horizontal.png
                 • scrollbar-handle-transient.png
                 • scrollbar-handle-vertical.png
                 • slider-groove.png
                 • slider-handle.png
                 • spinner_large.png
                 • spinner_medium.png
                 • spinner_small.png
                 • tab.png
                 • tab_selected.png
                • MenuBarStyle.qml
                • MenuStyle.qml
                • PieMenuStyle.qml
                • ProgressBarStyle.qml
                • RadioButtonStyle.qml
                • ScrollViewStyle.qml
                • SliderStyle.qml
                • SpinBoxStyle.qml
                • StatusBarStyle.qml
                • StatusIndicatorStyle.qml
                • SwitchStyle.qml
                • TableViewStyle.qml
                • TabViewStyle.qml
                • TextAreaStyle.qml
                • TextFieldStyle.qml
                • ToggleButtonStyle.qml
                • ToolBarStyle.qml
                • ToolButtonStyle.qml
                • TreeViewStyle.qml
                • TumblerStyle.qml
               • Desktop
                • ApplicationWindowStyle.qml
                • BusyIndicatorStyle.qml
                • ButtonStyle.qml
                • CalendarStyle.qml
                • CheckBoxStyle.qml
                • ComboBoxStyle.qml
                • FocusFrameStyle.qml
                • GroupBoxStyle.qml
                • MenuBarStyle.qml
                • MenuStyle.qml
                • ProgressBarStyle.qml
                • qmldir
                • RadioButtonStyle.qml
                • RowItemSingleton.qml
                • ScrollViewStyle.qml
                • SliderStyle.qml
                • SpinBoxStyle.qml
                • StatusBarStyle.qml
                • SwitchStyle.qml
                • TableViewStyle.qml
                • TabViewStyle.qml
                • TextAreaStyle.qml
                • TextFieldStyle.qml
                • ToolBarStyle.qml
                • ToolButtonStyle.qml
                • TreeViewStyle.qml
               • Flat
                • libqtquickextrasflatplugin.so
                • qmldir
               • qmldir
              • Switch.qml
              • Tab.qml
              • TableView.qml
              • TableViewColumn.qml
              • TabView.qml
              • TextArea.qml
              • TextField.qml
              • ToolBar.qml
              • ToolButton.qml
              • TreeView.qml
             • Dialogs
              • libdialogplugin.so
              • plugins.qmltypes
              • Private
               • libdialogsprivateplugin.so
               • plugins.qmltypes
               • qmldir
              • qmldir
             • Extras
              • designer
               • CircularGaugeSpecifics.qml
               • DelayButtonSpecifics.qml
               • DialSpecifics.qml
               • GaugeSpecifics.qml
               • images
                • circulargauge-icon.png
                • circulargauge-icon16.png
                • delaybutton-icon.png
                • delaybutton-icon16.png
                • dial-icon.png
                • dial-icon16.png
                • gauge-icon.png
                • gauge-icon16.png
                • picture-icon.png
                • picture-icon16.png
                • piemenu-icon.png
                • piemenu-icon16.png
                • statusindicator-icon.png
                • statusindicator-icon16.png
                • togglebutton-icon.png
                • togglebutton-icon16.png
                • tumbler-icon.png
                • tumbler-icon16.png
               • PictureSpecifics.qml
               • PieMenuSpecifics.qml
               • qtquickextras.metainfo
               • StatusIndicatorSpecifics.qml
               • ToggleButtonSpecifics.qml
              • libqtquickextrasplugin.so
              • plugins.qmltypes
              • qmldir
             • Layouts
              • libqquicklayoutsplugin.so
              • plugins.qmltypes
              • qmldir
             • PrivateWidgets
              • libwidgetsplugin.so
              • plugins.qmltypes
              • qmldir
         • share
          • licenses
           • qt5-quickcontrols