qt5-quickcontrols

Paket-Details
Name qt5-quickcontrols
Version 5.8.0-1
Beschreibung Reusable Qt Quick based UI controls to create classic desktop-style user interfaces
URL http://qt-project.org/
Lizenzen GPL3, LGPL3, FDL, custom
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur i686
Gruppen qt, qt5
Packer Antonio Rojas @
Erstellt am 23.01.2017 11:30
Veröffentlicht am 29.01.2017 00:26
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket qt5-quickcontrols-5.8.0-1-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme d8c490981b792d259000991b386b26ce
SHA256-Prüfsumme 3e5f708e948a0f63ad02fae5bf84ee83ccfa87927a9ad8fe5afdb7caa7e5c491
PGP-Signatur qt5-quickcontrols-5.8.0-1-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 776,24 KByte
Installations-Größe 3,55 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
         Dateien
         • usr
          • lib
           • qt
            • qml
             • QtQuick
              • Controls
               • ApplicationWindow.qml
               • BusyIndicator.qml
               • Button.qml
               • Calendar.qml
               • CheckBox.qml
               • ComboBox.qml
               • GroupBox.qml
               • Label.qml
               • libqtquickcontrolsplugin.so
               • Menu.qml
               • MenuBar.qml
               • plugins.qmltypes
               • Private
                • AbstractCheckable.qml
                • BasicButton.qml
                • BasicTableView.qml
                • CalendarHeaderModel.qml
                • CalendarUtils.js
                • ColumnMenuContent.qml
                • ContentItem.qml
                • Control.qml
                • EditMenu.qml
                • EditMenu_base.qml
                • FastGlow.qml
                • FocusFrame.qml
                • HoverButton.qml
                • MenuContentItem.qml
                • MenuContentScroller.qml
                • MenuItemSubControls.qml
                • ModalPopupBehavior.qml
                • qmldir
                • ScrollBar.qml
                • ScrollViewHelper.qml
                • SourceProxy.qml
                • StackView.js
                • StackViewSlideDelegate.qml
                • style.js
                • Style.qml
                • SystemPaletteSingleton.qml
                • TabBar.qml
                • TableViewItemDelegateLoader.qml
                • TableViewSelection.qml
                • TextHandle.qml
                • TextInputWithHandles.qml
                • TextSingleton.qml
                • ToolMenuButton.qml
                • TreeViewItemDelegateLoader.qml
               • ProgressBar.qml
               • qmldir
               • RadioButton.qml
               • ScrollView.qml
               • Slider.qml
               • SpinBox.qml
               • SplitView.qml
               • StackView.qml
               • StackViewDelegate.qml
               • StackViewTransition.qml
               • StatusBar.qml
               • Styles
                • Base
                 • ApplicationWindowStyle.qml
                 • BasicTableViewStyle.qml
                 • BusyIndicatorStyle.qml
                 • ButtonStyle.qml
                 • CalendarStyle.qml
                 • CheckBoxStyle.qml
                 • CircularButtonStyle.qml
                 • CircularGaugeStyle.qml
                 • CircularTickmarkLabelStyle.qml
                 • ComboBoxStyle.qml
                 • CommonStyleHelper.qml
                 • DelayButtonStyle.qml
                 • DialStyle.qml
                 • FocusFrameStyle.qml
                 • GaugeStyle.qml
                 • GroupBoxStyle.qml
                 • HandleStyle.qml
                 • HandleStyleHelper.qml
                 • images
                  • arrow-down.png
                  • arrow-down@2x.png
                  • arrow-left.png
                  • arrow-left@2x.png
                  • arrow-right.png
                  • arrow-right@2x.png
                  • arrow-up.png
                  • arrow-up@2x.png
                  • button.png
                  • button_down.png
                  • check.png
                  • check@2x.png
                  • editbox.png
                  • focusframe.png
                  • groupbox.png
                  • header.png
                  • knob.png
                  • leftanglearrow.png
                  • needle.png
                  • progress-indeterminate.png
                  • rightanglearrow.png
                  • scrollbar-handle-horizontal.png
                  • scrollbar-handle-transient.png
                  • scrollbar-handle-vertical.png
                  • slider-groove.png
                  • slider-handle.png
                  • spinner_large.png
                  • spinner_medium.png
                  • spinner_small.png
                  • tab.png
                  • tab_selected.png
                 • MenuBarStyle.qml
                 • MenuStyle.qml
                 • PieMenuStyle.qml
                 • ProgressBarStyle.qml
                 • RadioButtonStyle.qml
                 • ScrollViewStyle.qml
                 • SliderStyle.qml
                 • SpinBoxStyle.qml
                 • StatusBarStyle.qml
                 • StatusIndicatorStyle.qml
                 • SwitchStyle.qml
                 • TableViewStyle.qml
                 • TabViewStyle.qml
                 • TextAreaStyle.qml
                 • TextFieldStyle.qml
                 • ToggleButtonStyle.qml
                 • ToolBarStyle.qml
                 • ToolButtonStyle.qml
                 • TreeViewStyle.qml
                 • TumblerStyle.qml
                • Desktop
                 • ApplicationWindowStyle.qml
                 • BusyIndicatorStyle.qml
                 • ButtonStyle.qml
                 • CalendarStyle.qml
                 • CheckBoxStyle.qml
                 • ComboBoxStyle.qml
                 • FocusFrameStyle.qml
                 • GroupBoxStyle.qml
                 • MenuBarStyle.qml
                 • MenuStyle.qml
                 • ProgressBarStyle.qml
                 • qmldir
                 • RadioButtonStyle.qml
                 • RowItemSingleton.qml
                 • ScrollViewStyle.qml
                 • SliderStyle.qml
                 • SpinBoxStyle.qml
                 • StatusBarStyle.qml
                 • SwitchStyle.qml
                 • TableViewStyle.qml
                 • TabViewStyle.qml
                 • TextAreaStyle.qml
                 • TextFieldStyle.qml
                 • ToolBarStyle.qml
                 • ToolButtonStyle.qml
                 • TreeViewStyle.qml
                • Flat
                 • libqtquickextrasflatplugin.so
                 • qmldir
                • qmldir
               • Switch.qml
               • Tab.qml
               • TableView.qml
               • TableViewColumn.qml
               • TabView.qml
               • TextArea.qml
               • TextField.qml
               • ToolBar.qml
               • ToolButton.qml
               • TreeView.qml
              • Dialogs
               • libdialogplugin.so
               • plugins.qmltypes
               • Private
                • libdialogsprivateplugin.so
                • plugins.qmltypes
                • qmldir
               • qmldir
              • Extras
               • designer
                • CircularGaugeSpecifics.qml
                • DelayButtonSpecifics.qml
                • DialSpecifics.qml
                • GaugeSpecifics.qml
                • images
                 • circulargauge-icon.png
                 • circulargauge-icon16.png
                 • delaybutton-icon.png
                 • delaybutton-icon16.png
                 • dial-icon.png
                 • dial-icon16.png
                 • gauge-icon.png
                 • gauge-icon16.png
                 • picture-icon.png
                 • picture-icon16.png
                 • piemenu-icon.png
                 • piemenu-icon16.png
                 • statusindicator-icon.png
                 • statusindicator-icon16.png
                 • togglebutton-icon.png
                 • togglebutton-icon16.png
                 • tumbler-icon.png
                 • tumbler-icon16.png
                • PictureSpecifics.qml
                • PieMenuSpecifics.qml
                • qtquickextras.metainfo
                • StatusIndicatorSpecifics.qml
                • ToggleButtonSpecifics.qml
               • libqtquickextrasplugin.so
               • plugins.qmltypes
               • Private
                • CircularButton.qml
                • CircularButtonStyleHelper.qml
                • CircularTickmarkLabel.qml
                • Handle.qml
                • PieMenuIcon.qml
                • qmldir
                • TextSingleton.qml
               • qmldir
              • PrivateWidgets
               • libwidgetsplugin.so
               • plugins.qmltypes
               • qmldir
          • share
           • licenses
            • qt5-quickcontrols