qt5-websockets

Paket-Details
Name qt5-websockets
Version 5.8.0-1
Beschreibung Provides WebSocket communication compliant with RFC 6455
URL http://qt-project.org/
Lizenzen GPL3, LGPL3, FDL, custom
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur i686
Gruppen qt, qt5
Packer Antonio Rojas @
Erstellt am 23.01.2017 11:38
Veröffentlicht am 29.01.2017 00:26
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket qt5-websockets-5.8.0-1-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 772cdc80e1e8307143c1fc8e26bc4163
SHA256-Prüfsumme a7b069f84e80c20b3eb8197d41e9422956f5f144d0ba0b3479543584143267b4
PGP-Signatur qt5-websockets-5.8.0-1-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 84,45 KByte
Installations-Größe 338 KByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
      Dateien
      • usr
       • include
        • qt
         • QtWebSockets
          • 5.8.0
           • QtWebSockets
            • private
             • qdefaultmaskgenerator_p.h
             • qsslserver_p.h
             • qwebsocketcorsauthenticator_p.h
             • qwebsocketdataprocessor_p.h
             • qwebsocketframe_p.h
             • qwebsockethandshakerequest_p.h
             • qwebsockethandshakeresponse_p.h
             • qwebsocketprotocol_p.h
             • qwebsocketserver_p.h
             • qwebsocket_p.h
          • QMaskGenerator
          • qmaskgenerator.h
          • QtWebSockets
          • QtWebSocketsDepends
          • QtWebSocketsVersion
          • qtwebsocketsversion.h
          • QWebSocket
          • qwebsocket.h
          • QWebSocketCorsAuthenticator
          • qwebsocketcorsauthenticator.h
          • qwebsocketprotocol.h
          • QWebSocketServer
          • qwebsocketserver.h
          • qwebsockets_global.h
       • lib
        • cmake
         • Qt5WebSockets
          • Qt5WebSocketsConfig.cmake
          • Qt5WebSocketsConfigVersion.cmake
        • libQt5WebSockets.prl
        • libQt5WebSockets.so
        • libQt5WebSockets.so.5
        • libQt5WebSockets.so.5.8
        • libQt5WebSockets.so.5.8.0
        • pkgconfig
         • Qt5WebSockets.pc
        • qt
         • mkspecs
          • modules
           • qt_lib_websockets.pri
           • qt_lib_websockets_private.pri
         • qml
          • Qt
           • WebSockets
            • qmldir
          • QtWebSockets
           • libdeclarative_qmlwebsockets.so
           • plugins.qmltypes
           • qmldir
       • share
        • licenses
         • qt5-websockets