qt5-websockets

Paket-Details
Name qt5-websockets
Version 5.6.0-1
Beschreibung Provides WebSocket communication compliant with RFC 6455
URL http://qt-project.org/
Lizenzen GPL3, LGPL, FDL, custom
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur i686
Gruppen qt, qt5
Packer Antonio Rojas @
Erstellt am 16.03.2016 13:55
Veröffentlicht am 27.03.2016 18:49
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket qt5-websockets-5.6.0-1-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme c956f3d59e1c94bb96cf4e2d15def16a
SHA256-Prüfsumme f61d7cd0a320d7ed9cb948a6b98500ddb1e4668b759f84bbd31fe40eccfef7f8
PGP-Signatur qt5-websockets-5.6.0-1-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 84,11 KByte
Installations-Größe 320 KByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
   • qt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
      Dateien
      • usr
       • include
        • qt
         • QtWebSockets
          • 5.6.0
           • QtWebSockets
            • private
             • qdefaultmaskgenerator_p.h
             • qsslserver_p.h
             • qwebsocketcorsauthenticator_p.h
             • qwebsocketdataprocessor_p.h
             • qwebsocketframe_p.h
             • qwebsockethandshakerequest_p.h
             • qwebsockethandshakeresponse_p.h
             • qwebsocketprotocol_p.h
             • qwebsocketserver_p.h
             • qwebsocket_p.h
          • QMaskGenerator
          • qmaskgenerator.h
          • QtWebSockets
          • QtWebSocketsDepends
          • QtWebSocketsVersion
          • qtwebsocketsversion.h
          • QWebSocket
          • qwebsocket.h
          • QWebSocketCorsAuthenticator
          • qwebsocketcorsauthenticator.h
          • qwebsocketprotocol.h
          • QWebSocketServer
          • qwebsocketserver.h
          • qwebsockets_global.h
       • lib
        • cmake
         • Qt5WebSockets
          • Qt5WebSocketsConfig.cmake
          • Qt5WebSocketsConfigVersion.cmake
        • libQt5WebSockets.prl
        • libQt5WebSockets.so
        • libQt5WebSockets.so.5
        • libQt5WebSockets.so.5.6
        • libQt5WebSockets.so.5.6.0
        • pkgconfig
         • Qt5WebSockets.pc
        • qt
         • mkspecs
          • modules
           • qt_lib_websockets.pri
           • qt_lib_websockets_private.pri
         • qml
          • Qt
           • WebSockets
            • qmldir
          • QtWebSockets
           • libdeclarative_qmlwebsockets.so
           • plugins.qmltypes
           • qmldir
       • share
        • licenses
         • qt5-websockets