qt5-websockets

Paket-Details
Name qt5-websockets
Version 5.7.0-1
Beschreibung Provides WebSocket communication compliant with RFC 6455
URL http://qt-project.org/
Lizenzen GPL3, LGPL, FDL, custom
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur i686
Gruppen qt, qt5
Packer Antonio Rojas @
Erstellt am 16.06.2016 14:01
Veröffentlicht am 24.06.2016 16:46
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket qt5-websockets-5.7.0-1-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 892fec3fa301acb6ba793535b575773e
SHA256-Prüfsumme 3083bf86ee7c6e266d692552771d99805db52ad7a745f841ad0928b9af07e8da
PGP-Signatur qt5-websockets-5.7.0-1-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 85,28 KByte
Installations-Größe 329 KByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
      Dateien
      • usr
       • include
        • qt
         • QtWebSockets
          • 5.7.0
           • QtWebSockets
            • private
             • qdefaultmaskgenerator_p.h
             • qsslserver_p.h
             • qwebsocketcorsauthenticator_p.h
             • qwebsocketdataprocessor_p.h
             • qwebsocketframe_p.h
             • qwebsockethandshakerequest_p.h
             • qwebsockethandshakeresponse_p.h
             • qwebsocketprotocol_p.h
             • qwebsocketserver_p.h
             • qwebsocket_p.h
          • QMaskGenerator
          • qmaskgenerator.h
          • QtWebSockets
          • QtWebSocketsDepends
          • QtWebSocketsVersion
          • qtwebsocketsversion.h
          • QWebSocket
          • qwebsocket.h
          • QWebSocketCorsAuthenticator
          • qwebsocketcorsauthenticator.h
          • qwebsocketprotocol.h
          • QWebSocketServer
          • qwebsocketserver.h
          • qwebsockets_global.h
       • lib
        • cmake
         • Qt5WebSockets
          • Qt5WebSocketsConfig.cmake
          • Qt5WebSocketsConfigVersion.cmake
        • libQt5WebSockets.prl
        • libQt5WebSockets.so
        • libQt5WebSockets.so.5
        • libQt5WebSockets.so.5.7
        • libQt5WebSockets.so.5.7.0
        • pkgconfig
         • Qt5WebSockets.pc
        • qt
         • mkspecs
          • modules
           • qt_lib_websockets.pri
           • qt_lib_websockets_private.pri
         • qml
          • Qt
           • WebSockets
            • qmldir
          • QtWebSockets
           • libdeclarative_qmlwebsockets.so
           • plugins.qmltypes
           • qmldir
       • share
        • licenses
         • qt5-websockets