qwt

Paket-Details
Name qwt
Version 6.1.2-3
Beschreibung Qt Widgets for Technical Applications
URL http://qwt.sourceforge.net/
Lizenzen custom:qwt
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur i686
Gruppen
Packer Allan McRae @
Erstellt am 07.12.2015 00:47
Veröffentlicht am 10.12.2015 06:22
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket qwt-6.1.2-3-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 57296d7dfbb7e2c580cbb07743625f31
SHA256-Prüfsumme 43d291f027aa06bc29b0c4a93f231c9db5da5bf3541c30f16225cc45a42c3195
PGP-Signatur qwt-6.1.2-3-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 2,92 MByte
Installations-Größe 17,2 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
        Dateien
        • usr
         • include
          • qwt
           • qwt.h
           • qwt_abstract_legend.h
           • qwt_abstract_scale.h
           • qwt_abstract_scale_draw.h
           • qwt_abstract_slider.h
           • qwt_analog_clock.h
           • qwt_arrow_button.h
           • qwt_clipper.h
           • qwt_color_map.h
           • qwt_column_symbol.h
           • qwt_compass.h
           • qwt_compass_rose.h
           • qwt_compat.h
           • qwt_counter.h
           • qwt_curve_fitter.h
           • qwt_date.h
           • qwt_date_scale_draw.h
           • qwt_date_scale_engine.h
           • qwt_dial.h
           • qwt_dial_needle.h
           • qwt_dyngrid_layout.h
           • qwt_event_pattern.h
           • qwt_global.h
           • qwt_graphic.h
           • qwt_interval.h
           • qwt_interval_symbol.h
           • qwt_knob.h
           • qwt_legend.h
           • qwt_legend_data.h
           • qwt_legend_label.h
           • qwt_magnifier.h
           • qwt_math.h
           • qwt_matrix_raster_data.h
           • qwt_null_paintdevice.h
           • qwt_painter.h
           • qwt_painter_command.h
           • qwt_panner.h
           • qwt_picker.h
           • qwt_picker_machine.h
           • qwt_pixel_matrix.h
           • qwt_plot.h
           • qwt_plot_abstract_barchart.h
           • qwt_plot_barchart.h
           • qwt_plot_canvas.h
           • qwt_plot_curve.h
           • qwt_plot_dict.h
           • qwt_plot_directpainter.h
           • qwt_plot_grid.h
           • qwt_plot_histogram.h
           • qwt_plot_intervalcurve.h
           • qwt_plot_item.h
           • qwt_plot_layout.h
           • qwt_plot_legenditem.h
           • qwt_plot_magnifier.h
           • qwt_plot_marker.h
           • qwt_plot_multi_barchart.h
           • qwt_plot_panner.h
           • qwt_plot_picker.h
           • qwt_plot_rasteritem.h
           • qwt_plot_renderer.h
           • qwt_plot_rescaler.h
           • qwt_plot_scaleitem.h
           • qwt_plot_seriesitem.h
           • qwt_plot_shapeitem.h
           • qwt_plot_spectrocurve.h
           • qwt_plot_spectrogram.h
           • qwt_plot_svgitem.h
           • qwt_plot_textlabel.h
           • qwt_plot_tradingcurve.h
           • qwt_plot_zoneitem.h
           • qwt_plot_zoomer.h
           • qwt_point_3d.h
           • qwt_point_data.h
           • qwt_point_mapper.h
           • qwt_point_polar.h
           • qwt_raster_data.h
           • qwt_round_scale_draw.h
           • qwt_samples.h
           • qwt_sampling_thread.h
           • qwt_scale_div.h
           • qwt_scale_draw.h
           • qwt_scale_engine.h
           • qwt_scale_map.h
           • qwt_scale_widget.h
           • qwt_series_data.h
           • qwt_series_store.h
           • qwt_slider.h
           • qwt_spline.h
           • qwt_symbol.h
           • qwt_system_clock.h
           • qwt_text.h
           • qwt_text_engine.h
           • qwt_text_label.h
           • qwt_thermo.h
           • qwt_transform.h
           • qwt_wheel.h
           • qwt_widget_overlay.h
         • lib
          • libqwt.so
          • libqwt.so.6
          • libqwt.so.6.1
          • libqwt.so.6.1.2
          • qt4
           • plugins
            • designer
             • libqwt_designer_plugin.so
         • share
          • doc
           • qwt
            • html
             • analogclock.png
             • annotated.html
             • bc_s.png
             • bdwn.png
             • classes.html
             • class_qwt_abstract_legend-members.html
             • class_qwt_abstract_legend.html
             • class_qwt_abstract_legend__inherit__graph.map
             • class_qwt_abstract_legend__inherit__graph.md5
             • class_qwt_abstract_legend__inherit__graph.png
             • class_qwt_abstract_scale-members.html
             • class_qwt_abstract_scale.html
             • class_qwt_abstract_scale_draw-members.html
             • class_qwt_abstract_scale_draw.html
             • class_qwt_abstract_scale_draw__inherit__graph.map
             • class_qwt_abstract_scale_draw__inherit__graph.md5
             • class_qwt_abstract_scale_draw__inherit__graph.png
             • class_qwt_abstract_scale__inherit__graph.map
             • class_qwt_abstract_scale__inherit__graph.md5
             • class_qwt_abstract_scale__inherit__graph.png
             • class_qwt_abstract_series_store-members.html
             • class_qwt_abstract_series_store.html
             • class_qwt_abstract_series_store__inherit__graph.map
             • class_qwt_abstract_series_store__inherit__graph.md5
             • class_qwt_abstract_series_store__inherit__graph.png
             • class_qwt_abstract_slider-members.html
             • class_qwt_abstract_slider.html
             • class_qwt_abstract_slider__inherit__graph.map
             • class_qwt_abstract_slider__inherit__graph.md5
             • class_qwt_abstract_slider__inherit__graph.png
             • class_qwt_alpha_color_map-members.html
             • class_qwt_alpha_color_map.html
             • class_qwt_alpha_color_map__inherit__graph.map
             • class_qwt_alpha_color_map__inherit__graph.md5
             • class_qwt_alpha_color_map__inherit__graph.png
             • class_qwt_analog_clock-members.html
             • class_qwt_analog_clock.html
             • class_qwt_analog_clock__inherit__graph.map
             • class_qwt_analog_clock__inherit__graph.md5
             • class_qwt_analog_clock__inherit__graph.png
             • class_qwt_array_series_data-members.html
             • class_qwt_array_series_data.html
             • class_qwt_array_series_data__inherit__graph.map
             • class_qwt_array_series_data__inherit__graph.md5
             • class_qwt_array_series_data__inherit__graph.png
             • class_qwt_arrow_button-members.html
             • class_qwt_arrow_button.html
             • class_qwt_arrow_button__inherit__graph.map
             • class_qwt_arrow_button__inherit__graph.md5
             • class_qwt_arrow_button__inherit__graph.png
             • class_qwt_clipper-members.html
             • class_qwt_clipper.html
             • class_qwt_color_map-members.html
             • class_qwt_color_map.html
             • class_qwt_color_map__inherit__graph.map
             • class_qwt_color_map__inherit__graph.md5
             • class_qwt_color_map__inherit__graph.png
             • class_qwt_column_rect-members.html
             • class_qwt_column_rect.html
             • class_qwt_column_symbol-members.html
             • class_qwt_column_symbol.html
             • class_qwt_compass-members.html
             • class_qwt_compass.html
             • class_qwt_compass_magnet_needle-members.html
             • class_qwt_compass_magnet_needle.html
             • class_qwt_compass_magnet_needle__inherit__graph.map
             • class_qwt_compass_magnet_needle__inherit__graph.md5
             • class_qwt_compass_magnet_needle__inherit__graph.png
             • class_qwt_compass_rose-members.html
             • class_qwt_compass_rose.html
             • class_qwt_compass_rose__inherit__graph.map
             • class_qwt_compass_rose__inherit__graph.md5
             • class_qwt_compass_rose__inherit__graph.png
             • class_qwt_compass_scale_draw-members.html
             • class_qwt_compass_scale_draw.html
             • class_qwt_compass_scale_draw__inherit__graph.map
             • class_qwt_compass_scale_draw__inherit__graph.md5
             • class_qwt_compass_scale_draw__inherit__graph.png
             • class_qwt_compass_wind_arrow-members.html
             • class_qwt_compass_wind_arrow.html
             • class_qwt_compass_wind_arrow__inherit__graph.map
             • class_qwt_compass_wind_arrow__inherit__graph.md5
             • class_qwt_compass_wind_arrow__inherit__graph.png
             • class_qwt_compass__inherit__graph.map
             • class_qwt_compass__inherit__graph.md5
             • class_qwt_compass__inherit__graph.png
             • class_qwt_counter-members.html
             • class_qwt_counter.html
             • class_qwt_counter__inherit__graph.map
             • class_qwt_counter__inherit__graph.md5
             • class_qwt_counter__inherit__graph.png
             • class_qwt_curve_fitter-members.html
             • class_qwt_curve_fitter.html
             • class_qwt_curve_fitter__inherit__graph.map
             • class_qwt_curve_fitter__inherit__graph.md5
             • class_qwt_curve_fitter__inherit__graph.png
             • class_qwt_c_pointer_data-members.html
             • class_qwt_c_pointer_data.html
             • class_qwt_c_pointer_data__inherit__graph.map
             • class_qwt_c_pointer_data__inherit__graph.md5
             • class_qwt_c_pointer_data__inherit__graph.png
             • class_qwt_date-members.html
             • class_qwt_date.html
             • class_qwt_date_scale_draw-members.html
             • class_qwt_date_scale_draw.html
             • class_qwt_date_scale_draw__inherit__graph.map
             • class_qwt_date_scale_draw__inherit__graph.md5
             • class_qwt_date_scale_draw__inherit__graph.png
             • class_qwt_date_scale_engine-members.html
             • class_qwt_date_scale_engine.html
             • class_qwt_date_scale_engine__inherit__graph.map
             • class_qwt_date_scale_engine__inherit__graph.md5
             • class_qwt_date_scale_engine__inherit__graph.png
             • class_qwt_dial-members.html
             • class_qwt_dial.html
             • class_qwt_dial_needle-members.html
             • class_qwt_dial_needle.html
             • class_qwt_dial_needle__inherit__graph.map
             • class_qwt_dial_needle__inherit__graph.md5
             • class_qwt_dial_needle__inherit__graph.png
             • class_qwt_dial_simple_needle-members.html
             • class_qwt_dial_simple_needle.html
             • class_qwt_dial_simple_needle__inherit__graph.map
             • class_qwt_dial_simple_needle__inherit__graph.md5
             • class_qwt_dial_simple_needle__inherit__graph.png
             • class_qwt_dial__inherit__graph.map
             • class_qwt_dial__inherit__graph.md5
             • class_qwt_dial__inherit__graph.png
             • class_qwt_dyn_grid_layout-members.html
             • class_qwt_dyn_grid_layout.html
             • class_qwt_dyn_grid_layout__inherit__graph.map
             • class_qwt_dyn_grid_layout__inherit__graph.md5
             • class_qwt_dyn_grid_layout__inherit__graph.png
             • class_qwt_event_pattern-members.html
             • class_qwt_event_pattern.html
             • class_qwt_event_pattern_1_1_key_pattern-members.html
             • class_qwt_event_pattern_1_1_key_pattern.html
             • class_qwt_event_pattern_1_1_mouse_pattern-members.html
             • class_qwt_event_pattern_1_1_mouse_pattern.html
             • class_qwt_event_pattern__inherit__graph.map
             • class_qwt_event_pattern__inherit__graph.md5
             • class_qwt_event_pattern__inherit__graph.png
             • class_qwt_graphic-members.html
             • class_qwt_graphic.html
             • class_qwt_graphic__inherit__graph.map
             • class_qwt_graphic__inherit__graph.md5
             • class_qwt_graphic__inherit__graph.png
             • class_qwt_interval-members.html
             • class_qwt_interval.html
             • class_qwt_interval_sample-members.html
             • class_qwt_interval_sample.html
             • class_qwt_interval_series_data-members.html
             • class_qwt_interval_series_data.html
             • class_qwt_interval_series_data__inherit__graph.map
             • class_qwt_interval_series_data__inherit__graph.md5
             • class_qwt_interval_series_data__inherit__graph.png
             • class_qwt_interval_symbol-members.html
             • class_qwt_interval_symbol.html
             • class_qwt_knob-members.html
             • class_qwt_knob.html
             • class_qwt_knob__inherit__graph.map
             • class_qwt_knob__inherit__graph.md5
             • class_qwt_knob__inherit__graph.png
             • class_qwt_legend-members.html
             • class_qwt_legend.html
             • class_qwt_legend_data-members.html
             • class_qwt_legend_data.html
             • class_qwt_legend_label-members.html
             • class_qwt_legend_label.html
             • class_qwt_legend_label__inherit__graph.map
             • class_qwt_legend_label__inherit__graph.md5
             • class_qwt_legend_label__inherit__graph.png
             • class_qwt_legend__inherit__graph.map
             • class_qwt_legend__inherit__graph.md5
             • class_qwt_legend__inherit__graph.png
             • class_qwt_linear_color_map-members.html
             • class_qwt_linear_color_map.html
             • class_qwt_linear_color_map__inherit__graph.map
             • class_qwt_linear_color_map__inherit__graph.md5
             • class_qwt_linear_color_map__inherit__graph.png
             • class_qwt_linear_scale_engine-members.html
             • class_qwt_linear_scale_engine.html
             • class_qwt_linear_scale_engine__inherit__graph.map
             • class_qwt_linear_scale_engine__inherit__graph.md5
             • class_qwt_linear_scale_engine__inherit__graph.png
             • class_qwt_log_scale_engine-members.html
             • class_qwt_log_scale_engine.html
             • class_qwt_log_scale_engine__inherit__graph.map
             • class_qwt_log_scale_engine__inherit__graph.md5
             • class_qwt_log_scale_engine__inherit__graph.png
             • class_qwt_log_transform-members.html
             • class_qwt_log_transform.html
             • class_qwt_log_transform__inherit__graph.map
             • class_qwt_log_transform__inherit__graph.md5
             • class_qwt_log_transform__inherit__graph.png
             • class_qwt_magnifier-members.html
             • class_qwt_magnifier.html
             • class_qwt_magnifier__inherit__graph.map
             • class_qwt_magnifier__inherit__graph.md5
             • class_qwt_magnifier__inherit__graph.png
             • class_qwt_math_m_l_text_engine-members.html
             • class_qwt_math_m_l_text_engine.html
             • class_qwt_math_m_l_text_engine__inherit__graph.map
             • class_qwt_math_m_l_text_engine__inherit__graph.md5
             • class_qwt_math_m_l_text_engine__inherit__graph.png
             • class_qwt_matrix_raster_data-members.html
             • class_qwt_matrix_raster_data.html
             • class_qwt_matrix_raster_data__inherit__graph.map
             • class_qwt_matrix_raster_data__inherit__graph.md5
             • class_qwt_matrix_raster_data__inherit__graph.png
             • class_qwt_null_paint_device-members.html
             • class_qwt_null_paint_device.html
             • class_qwt_null_paint_device__inherit__graph.map
             • class_qwt_null_paint_device__inherit__graph.md5
             • class_qwt_null_paint_device__inherit__graph.png
             • class_qwt_null_transform-members.html
             • class_qwt_null_transform.html
             • class_qwt_null_transform__inherit__graph.map
             • class_qwt_null_transform__inherit__graph.md5
             • class_qwt_null_transform__inherit__graph.png
             • class_qwt_o_h_l_c_sample-members.html
             • class_qwt_o_h_l_c_sample.html
             • class_qwt_painter-members.html
             • class_qwt_painter.html
             • class_qwt_painter_command-members.html
             • class_qwt_painter_command.html
             • class_qwt_panner-members.html
             • class_qwt_panner.html
             • class_qwt_panner__inherit__graph.map
             • class_qwt_panner__inherit__graph.md5
             • class_qwt_panner__inherit__graph.png
             • class_qwt_picker-members.html
             • class_qwt_picker.html
             • class_qwt_picker_click_point_machine-members.html
             • class_qwt_picker_click_point_machine.html
             • class_qwt_picker_click_point_machine__inherit__graph.map
             • class_qwt_picker_click_point_machine__inherit__graph.md5
             • class_qwt_picker_click_point_machine__inherit__graph.png
             • class_qwt_picker_click_rect_machine-members.html
             • class_qwt_picker_click_rect_machine.html
             • class_qwt_picker_click_rect_machine__inherit__graph.map
             • class_qwt_picker_click_rect_machine__inherit__graph.md5
             • class_qwt_picker_click_rect_machine__inherit__graph.png
             • class_qwt_picker_drag_line_machine-members.html
             • class_qwt_picker_drag_line_machine.html
             • class_qwt_picker_drag_line_machine__inherit__graph.map
             • class_qwt_picker_drag_line_machine__inherit__graph.md5
             • class_qwt_picker_drag_line_machine__inherit__graph.png
             • class_qwt_picker_drag_point_machine-members.html
             • class_qwt_picker_drag_point_machine.html
             • class_qwt_picker_drag_point_machine__inherit__graph.map
             • class_qwt_picker_drag_point_machine__inherit__graph.md5
             • class_qwt_picker_drag_point_machine__inherit__graph.png
             • class_qwt_picker_drag_rect_machine-members.html
             • class_qwt_picker_drag_rect_machine.html
             • class_qwt_picker_drag_rect_machine__inherit__graph.map
             • class_qwt_picker_drag_rect_machine__inherit__graph.md5
             • class_qwt_picker_drag_rect_machine__inherit__graph.png
             • class_qwt_picker_machine-members.html
             • class_qwt_picker_machine.html
             • class_qwt_picker_machine__inherit__graph.map
             • class_qwt_picker_machine__inherit__graph.md5
             • class_qwt_picker_machine__inherit__graph.png
             • class_qwt_picker_polygon_machine-members.html
             • class_qwt_picker_polygon_machine.html
             • class_qwt_picker_polygon_machine__inherit__graph.map
             • class_qwt_picker_polygon_machine__inherit__graph.md5
             • class_qwt_picker_polygon_machine__inherit__graph.png
             • class_qwt_picker_tracker_machine-members.html
             • class_qwt_picker_tracker_machine.html
             • class_qwt_picker_tracker_machine__inherit__graph.map
             • class_qwt_picker_tracker_machine__inherit__graph.md5
             • class_qwt_picker_tracker_machine__inherit__graph.png
             • class_qwt_picker__inherit__graph.map
             • class_qwt_picker__inherit__graph.md5
             • class_qwt_picker__inherit__graph.png
             • class_qwt_pixel_matrix-members.html
             • class_qwt_pixel_matrix.html
             • class_qwt_pixel_matrix__inherit__graph.map
             • class_qwt_pixel_matrix__inherit__graph.md5
             • class_qwt_pixel_matrix__inherit__graph.png
             • class_qwt_plain_text_engine-members.html
             • class_qwt_plain_text_engine.html
             • class_qwt_plain_text_engine__inherit__graph.map
             • class_qwt_plain_text_engine__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plain_text_engine__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot-members.html
             • class_qwt_plot.html
             • class_qwt_plot_abstract_bar_chart-members.html
             • class_qwt_plot_abstract_bar_chart.html
             • class_qwt_plot_abstract_bar_chart__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_abstract_bar_chart__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_abstract_bar_chart__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_bar_chart-members.html
             • class_qwt_plot_bar_chart.html
             • class_qwt_plot_bar_chart__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_bar_chart__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_bar_chart__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_canvas-members.html
             • class_qwt_plot_canvas.html
             • class_qwt_plot_canvas__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_canvas__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_canvas__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_curve-members.html
             • class_qwt_plot_curve.html
             • class_qwt_plot_curve__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_curve__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_curve__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_dict-members.html
             • class_qwt_plot_dict.html
             • class_qwt_plot_dict__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_dict__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_dict__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_direct_painter-members.html
             • class_qwt_plot_direct_painter.html
             • class_qwt_plot_direct_painter__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_direct_painter__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_direct_painter__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_grid-members.html
             • class_qwt_plot_grid.html
             • class_qwt_plot_grid__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_grid__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_grid__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_g_l_canvas-members.html
             • class_qwt_plot_g_l_canvas.html
             • class_qwt_plot_g_l_canvas__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_g_l_canvas__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_g_l_canvas__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_histogram-members.html
             • class_qwt_plot_histogram.html
             • class_qwt_plot_histogram__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_histogram__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_histogram__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_interval_curve-members.html
             • class_qwt_plot_interval_curve.html
             • class_qwt_plot_interval_curve__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_interval_curve__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_interval_curve__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_item-members.html
             • class_qwt_plot_item.html
             • class_qwt_plot_item__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_item__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_item__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_layout-members.html
             • class_qwt_plot_layout.html
             • class_qwt_plot_legend_item-members.html
             • class_qwt_plot_legend_item.html
             • class_qwt_plot_legend_item__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_legend_item__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_legend_item__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_magnifier-members.html
             • class_qwt_plot_magnifier.html
             • class_qwt_plot_magnifier__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_magnifier__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_magnifier__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_marker-members.html
             • class_qwt_plot_marker.html
             • class_qwt_plot_marker__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_marker__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_marker__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_multi_bar_chart-members.html
             • class_qwt_plot_multi_bar_chart.html
             • class_qwt_plot_multi_bar_chart__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_multi_bar_chart__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_multi_bar_chart__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_panner-members.html
             • class_qwt_plot_panner.html
             • class_qwt_plot_panner__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_panner__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_panner__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_picker-members.html
             • class_qwt_plot_picker.html
             • class_qwt_plot_picker__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_picker__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_picker__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_raster_item-members.html
             • class_qwt_plot_raster_item.html
             • class_qwt_plot_raster_item__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_raster_item__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_raster_item__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_renderer-members.html
             • class_qwt_plot_renderer.html
             • class_qwt_plot_renderer__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_renderer__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_renderer__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_rescaler-members.html
             • class_qwt_plot_rescaler.html
             • class_qwt_plot_rescaler__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_rescaler__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_rescaler__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_scale_item-members.html
             • class_qwt_plot_scale_item.html
             • class_qwt_plot_scale_item__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_scale_item__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_scale_item__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_series_item-members.html
             • class_qwt_plot_series_item.html
             • class_qwt_plot_series_item__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_series_item__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_series_item__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_shape_item-members.html
             • class_qwt_plot_shape_item.html
             • class_qwt_plot_shape_item__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_shape_item__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_shape_item__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_spectrogram-members.html
             • class_qwt_plot_spectrogram.html
             • class_qwt_plot_spectrogram__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_spectrogram__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_spectrogram__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_spectro_curve-members.html
             • class_qwt_plot_spectro_curve.html
             • class_qwt_plot_spectro_curve__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_spectro_curve__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_spectro_curve__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_svg_item-members.html
             • class_qwt_plot_svg_item.html
             • class_qwt_plot_svg_item__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_svg_item__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_svg_item__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_text_label-members.html
             • class_qwt_plot_text_label.html
             • class_qwt_plot_text_label__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_text_label__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_text_label__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_trading_curve-members.html
             • class_qwt_plot_trading_curve.html
             • class_qwt_plot_trading_curve__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_trading_curve__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_trading_curve__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_zone_item-members.html
             • class_qwt_plot_zone_item.html
             • class_qwt_plot_zone_item__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_zone_item__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_zone_item__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot_zoomer-members.html
             • class_qwt_plot_zoomer.html
             • class_qwt_plot_zoomer__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot_zoomer__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot_zoomer__inherit__graph.png
             • class_qwt_plot__inherit__graph.map
             • class_qwt_plot__inherit__graph.md5
             • class_qwt_plot__inherit__graph.png
             • class_qwt_point3_d-members.html
             • class_qwt_point3_d.html
             • class_qwt_point3_d_series_data-members.html
             • class_qwt_point3_d_series_data.html
             • class_qwt_point3_d_series_data__inherit__graph.map
             • class_qwt_point3_d_series_data__inherit__graph.md5
             • class_qwt_point3_d_series_data__inherit__graph.png
             • class_qwt_point_array_data-members.html
             • class_qwt_point_array_data.html
             • class_qwt_point_array_data__inherit__graph.map
             • class_qwt_point_array_data__inherit__graph.md5
             • class_qwt_point_array_data__inherit__graph.png
             • class_qwt_point_mapper-members.html
             • class_qwt_point_mapper.html
             • class_qwt_point_polar-members.html
             • class_qwt_point_polar.html
             • class_qwt_point_series_data-members.html
             • class_qwt_point_series_data.html
             • class_qwt_point_series_data__inherit__graph.map
             • class_qwt_point_series_data__inherit__graph.md5
             • class_qwt_point_series_data__inherit__graph.png
             • class_qwt_power_transform-members.html
             • class_qwt_power_transform.html
             • class_qwt_power_transform__inherit__graph.map
             • class_qwt_power_transform__inherit__graph.md5
             • class_qwt_power_transform__inherit__graph.png
             • class_qwt_raster_data-members.html
             • class_qwt_raster_data.html
             • class_qwt_raster_data__inherit__graph.map
             • class_qwt_raster_data__inherit__graph.md5
             • class_qwt_raster_data__inherit__graph.png
             • class_qwt_rich_text_engine-members.html
             • class_qwt_rich_text_engine.html
             • class_qwt_rich_text_engine__inherit__graph.map
             • class_qwt_rich_text_engine__inherit__graph.md5
             • class_qwt_rich_text_engine__inherit__graph.png
             • class_qwt_round_scale_draw-members.html
             • class_qwt_round_scale_draw.html
             • class_qwt_round_scale_draw__inherit__graph.map
             • class_qwt_round_scale_draw__inherit__graph.md5
             • class_qwt_round_scale_draw__inherit__graph.png
             • class_qwt_sampling_thread-members.html
             • class_qwt_sampling_thread.html
             • class_qwt_sampling_thread__inherit__graph.map
             • class_qwt_sampling_thread__inherit__graph.md5
             • class_qwt_sampling_thread__inherit__graph.png
             • class_qwt_scale_arithmetic-members.html
             • class_qwt_scale_arithmetic.html
             • class_qwt_scale_div-members.html
             • class_qwt_scale_div.html
             • class_qwt_scale_draw-members.html
             • class_qwt_scale_draw.html
             • class_qwt_scale_draw__inherit__graph.map
             • class_qwt_scale_draw__inherit__graph.md5
             • class_qwt_scale_draw__inherit__graph.png
             • class_qwt_scale_engine-members.html
             • class_qwt_scale_engine.html
             • class_qwt_scale_engine__inherit__graph.map
             • class_qwt_scale_engine__inherit__graph.md5
             • class_qwt_scale_engine__inherit__graph.png
             • class_qwt_scale_map-members.html
             • class_qwt_scale_map.html
             • class_qwt_scale_widget-members.html
             • class_qwt_scale_widget.html
             • class_qwt_scale_widget__inherit__graph.map
             • class_qwt_scale_widget__inherit__graph.md5
             • class_qwt_scale_widget__inherit__graph.png
             • class_qwt_series_data-members.html
             • class_qwt_series_data.html
             • class_qwt_series_data__inherit__graph.map
             • class_qwt_series_data__inherit__graph.md5
             • class_qwt_series_data__inherit__graph.png
             • class_qwt_series_store-members.html
             • class_qwt_series_store.html
             • class_qwt_series_store__inherit__graph.map
             • class_qwt_series_store__inherit__graph.md5
             • class_qwt_series_store__inherit__graph.png
             • class_qwt_set_sample-members.html
             • class_qwt_set_sample.html
             • class_qwt_set_series_data-members.html
             • class_qwt_set_series_data.html
             • class_qwt_set_series_data__inherit__graph.map
             • class_qwt_set_series_data__inherit__graph.md5
             • class_qwt_set_series_data__inherit__graph.png
             • class_qwt_simple_compass_rose-members.html
             • class_qwt_simple_compass_rose.html
             • class_qwt_simple_compass_rose__inherit__graph.map
             • class_qwt_simple_compass_rose__inherit__graph.md5
             • class_qwt_simple_compass_rose__inherit__graph.png
             • class_qwt_slider-members.html
             • class_qwt_slider.html
             • class_qwt_slider__inherit__graph.map
             • class_qwt_slider__inherit__graph.md5
             • class_qwt_slider__inherit__graph.png
             • class_qwt_spline-members.html
             • class_qwt_spline.html
             • class_qwt_spline_curve_fitter-members.html
             • class_qwt_spline_curve_fitter.html
             • class_qwt_spline_curve_fitter__inherit__graph.map
             • class_qwt_spline_curve_fitter__inherit__graph.md5
             • class_qwt_spline_curve_fitter__inherit__graph.png
             • class_qwt_symbol-members.html
             • class_qwt_symbol.html
             • class_qwt_synthetic_point_data-members.html
             • class_qwt_synthetic_point_data.html
             • class_qwt_synthetic_point_data__inherit__graph.map
             • class_qwt_synthetic_point_data__inherit__graph.md5
             • class_qwt_synthetic_point_data__inherit__graph.png
             • class_qwt_system_clock-members.html
             • class_qwt_system_clock.html
             • class_qwt_text-members.html
             • class_qwt_text.html
             • class_qwt_text_engine-members.html
             • class_qwt_text_engine.html
             • class_qwt_text_engine__inherit__graph.map
             • class_qwt_text_engine__inherit__graph.md5
             • class_qwt_text_engine__inherit__graph.png
             • class_qwt_text_label-members.html
             • class_qwt_text_label.html
             • class_qwt_text_label__inherit__graph.map
             • class_qwt_text_label__inherit__graph.md5
             • class_qwt_text_label__inherit__graph.png
             • class_qwt_thermo-members.html
             • class_qwt_thermo.html
             • class_qwt_thermo__inherit__graph.map
             • class_qwt_thermo__inherit__graph.md5
             • class_qwt_thermo__inherit__graph.png
             • class_qwt_trading_chart_data-members.html
             • class_qwt_trading_chart_data.html
             • class_qwt_trading_chart_data__inherit__graph.map
             • class_qwt_trading_chart_data__inherit__graph.md5
             • class_qwt_trading_chart_data__inherit__graph.png
             • class_qwt_transform-members.html
             • class_qwt_transform.html
             • class_qwt_transform__inherit__graph.map
             • class_qwt_transform__inherit__graph.md5
             • class_qwt_transform__inherit__graph.png
             • class_qwt_weeding_curve_fitter-members.html
             • class_qwt_weeding_curve_fitter.html
             • class_qwt_weeding_curve_fitter__inherit__graph.map
             • class_qwt_weeding_curve_fitter__inherit__graph.md5
             • class_qwt_weeding_curve_fitter__inherit__graph.png
             • class_qwt_wheel-members.html
             • class_qwt_wheel.html
             • class_qwt_wheel__inherit__graph.map
             • class_qwt_wheel__inherit__graph.md5
             • class_qwt_wheel__inherit__graph.png
             • class_qwt_widget_overlay-members.html
             • class_qwt_widget_overlay.html
             • class_qwt_widget_overlay__inherit__graph.map
             • class_qwt_widget_overlay__inherit__graph.md5
             • class_qwt_widget_overlay__inherit__graph.png
             • closed.png
             • controlscreenshots.html
             • cpuplot.png
             • curves.png
             • curvescreenshots.html
             • dials1.png
             • dials2.png
             • dir_0ba84e46c3a24bcc2b2dd7c07cca6530.html
             • dir_0ba84e46c3a24bcc2b2dd7c07cca6530_dep.map
             • dir_0ba84e46c3a24bcc2b2dd7c07cca6530_dep.md5
             • dir_0ba84e46c3a24bcc2b2dd7c07cca6530_dep.png
             • dir_a2dc34b29a5ffdb2d276659b9dbd84a8.html
             • dir_a2dc34b29a5ffdb2d276659b9dbd84a8_dep.map
             • dir_a2dc34b29a5ffdb2d276659b9dbd84a8_dep.md5
             • dir_a2dc34b29a5ffdb2d276659b9dbd84a8_dep.png
             • dir_eeff6b9a5e356c1bf34e4b6fb0ac7ba6.html
             • dir_eeff6b9a5e356c1bf34e4b6fb0ac7ba6_dep.map
             • dir_eeff6b9a5e356c1bf34e4b6fb0ac7ba6_dep.md5
             • dir_eeff6b9a5e356c1bf34e4b6fb0ac7ba6_dep.png
             • doxygen.css
             • doxygen.png
             • dynsections.js
             • formula.repository
             • form_0.png
             • form_1.png
             • form_2.png
             • form_3.png
             • form_4.png
             • form_5.png
             • ftv2blank.png
             • ftv2cl.png
             • ftv2doc.png
             • ftv2folderclosed.png
             • ftv2folderopen.png
             • ftv2lastnode.png
             • ftv2link.png
             • ftv2mlastnode.png
             • ftv2mnode.png
             • ftv2mo.png
             • ftv2node.png
             • ftv2ns.png
             • ftv2plastnode.png
             • ftv2pnode.png
             • ftv2splitbar.png
             • ftv2vertline.png
             • functions.html
             • functions_0x62.html
             • functions_0x63.html
             • functions_0x64.html
             • functions_0x65.html
             • functions_0x66.html
             • functions_0x67.html
             • functions_0x68.html
             • functions_0x69.html
             • functions_0x6a.html
             • functions_0x6b.html
             • functions_0x6c.html
             • functions_0x6d.html
             • functions_0x6e.html
             • functions_0x6f.html
             • functions_0x70.html
             • functions_0x72.html
             • functions_0x73.html
             • functions_0x74.html
             • functions_0x75.html
             • functions_0x76.html
             • functions_0x77.html
             • functions_0x78.html
             • functions_0x79.html
             • functions_0x7a.html
             • functions_0x7e.html
             • functions_enum.html
             • functions_eval.html
             • functions_eval_0x62.html
             • functions_eval_0x63.html
             • functions_eval_0x64.html
             • functions_eval_0x65.html
             • functions_eval_0x66.html
             • functions_eval_0x67.html
             • functions_eval_0x68.html
             • functions_eval_0x69.html
             • functions_eval_0x6a.html
             • functions_eval_0x6b.html
             • functions_eval_0x6c.html
             • functions_eval_0x6d.html
             • functions_eval_0x6e.html
             • functions_eval_0x6f.html
             • functions_eval_0x70.html
             • functions_eval_0x72.html
             • functions_eval_0x73.html
             • functions_eval_0x74.html
             • functions_eval_0x75.html
             • functions_eval_0x76.html
             • functions_eval_0x77.html
             • functions_eval_0x78.html
             • functions_eval_0x79.html
             • functions_func.html
             • functions_func_0x62.html
             • functions_func_0x63.html
             • functions_func_0x64.html
             • functions_func_0x65.html
             • functions_func_0x66.html
             • functions_func_0x67.html
             • functions_func_0x68.html
             • functions_func_0x69.html
             • functions_func_0x6b.html
             • functions_func_0x6c.html
             • functions_func_0x6d.html
             • functions_func_0x6e.html
             • functions_func_0x6f.html
             • functions_func_0x70.html
             • functions_func_0x72.html
             • functions_func_0x73.html
             • functions_func_0x74.html
             • functions_func_0x75.html
             • functions_func_0x76.html
             • functions_func_0x77.html
             • functions_func_0x78.html
             • functions_func_0x79.html
             • functions_func_0x7a.html
             • functions_func_0x7e.html
             • functions_type.html
             • functions_vars.html
             • graph.png
             • graph_legend.html
             • graph_legend.md5
             • graph_legend.png
             • hierarchy.html
             • histogram.png
             • histogramscreenshots.html
             • index.html
             • index.qhp
             • inherits.html
             • inherit_graph_0.map
             • inherit_graph_0.md5
             • inherit_graph_0.png
             • inherit_graph_1.map
             • inherit_graph_1.md5
             • inherit_graph_1.png
             • inherit_graph_10.map
             • inherit_graph_10.md5
             • inherit_graph_10.png
             • inherit_graph_11.map
             • inherit_graph_11.md5
             • inherit_graph_11.png
             • inherit_graph_12.map
             • inherit_graph_12.md5
             • inherit_graph_12.png
             • inherit_graph_13.map
             • inherit_graph_13.md5
             • inherit_graph_13.png
             • inherit_graph_14.map
             • inherit_graph_14.md5
             • inherit_graph_14.png
             • inherit_graph_15.map
             • inherit_graph_15.md5
             • inherit_graph_15.png
             • inherit_graph_16.map
             • inherit_graph_16.md5
             • inherit_graph_16.png
             • inherit_graph_17.map
             • inherit_graph_17.md5
             • inherit_graph_17.png
             • inherit_graph_18.map
             • inherit_graph_18.md5
             • inherit_graph_18.png
             • inherit_graph_19.map
             • inherit_graph_19.md5
             • inherit_graph_19.png
             • inherit_graph_2.map
             • inherit_graph_2.md5
             • inherit_graph_2.png
             • inherit_graph_20.map
             • inherit_graph_20.md5
             • inherit_graph_20.png
             • inherit_graph_21.map
             • inherit_graph_21.md5
             • inherit_graph_21.png
             • inherit_graph_22.map
             • inherit_graph_22.md5
             • inherit_graph_22.png
             • inherit_graph_23.map
             • inherit_graph_23.md5
             • inherit_graph_23.png
             • inherit_graph_24.map
             • inherit_graph_24.md5
             • inherit_graph_24.png
             • inherit_graph_25.map
             • inherit_graph_25.md5
             • inherit_graph_25.png
             • inherit_graph_26.map
             • inherit_graph_26.md5
             • inherit_graph_26.png
             • inherit_graph_27.map
             • inherit_graph_27.md5
             • inherit_graph_27.png
             • inherit_graph_28.map
             • inherit_graph_28.md5
             • inherit_graph_28.png
             • inherit_graph_29.map
             • inherit_graph_29.md5
             • inherit_graph_29.png
             • inherit_graph_3.map
             • inherit_graph_3.md5
             • inherit_graph_3.png
             • inherit_graph_30.map
             • inherit_graph_30.md5
             • inherit_graph_30.png
             • inherit_graph_31.map
             • inherit_graph_31.md5
             • inherit_graph_31.png
             • inherit_graph_32.map
             • inherit_graph_32.md5
             • inherit_graph_32.png
             • inherit_graph_33.map
             • inherit_graph_33.md5
             • inherit_graph_33.png
             • inherit_graph_34.map
             • inherit_graph_34.md5
             • inherit_graph_34.png
             • inherit_graph_35.map
             • inherit_graph_35.md5
             • inherit_graph_35.png
             • inherit_graph_36.map
             • inherit_graph_36.md5
             • inherit_graph_36.png
             • inherit_graph_37.map
             • inherit_graph_37.md5
             • inherit_graph_37.png
             • inherit_graph_38.map
             • inherit_graph_38.md5
             • inherit_graph_38.png
             • inherit_graph_39.map
             • inherit_graph_39.md5
             • inherit_graph_39.png
             • inherit_graph_4.map
             • inherit_graph_4.md5
             • inherit_graph_4.png
             • inherit_graph_40.map
             • inherit_graph_40.md5
             • inherit_graph_40.png
             • inherit_graph_41.map
             • inherit_graph_41.md5
             • inherit_graph_41.png
             • inherit_graph_42.map
             • inherit_graph_42.md5
             • inherit_graph_42.png
             • inherit_graph_43.map
             • inherit_graph_43.md5
             • inherit_graph_43.png
             • inherit_graph_44.map
             • inherit_graph_44.md5
             • inherit_graph_44.png
             • inherit_graph_45.map
             • inherit_graph_45.md5
             • inherit_graph_45.png
             • inherit_graph_46.map
             • inherit_graph_46.md5
             • inherit_graph_46.png
             • inherit_graph_47.map
             • inherit_graph_47.md5
             • inherit_graph_47.png
             • inherit_graph_48.map
             • inherit_graph_48.md5
             • inherit_graph_48.png
             • inherit_graph_49.map
             • inherit_graph_49.md5
             • inherit_graph_49.png
             • inherit_graph_5.map
             • inherit_graph_5.md5
             • inherit_graph_5.png
             • inherit_graph_50.map
             • inherit_graph_50.md5
             • inherit_graph_50.png
             • inherit_graph_6.map
             • inherit_graph_6.md5
             • inherit_graph_6.png
             • inherit_graph_7.map
             • inherit_graph_7.md5
             • inherit_graph_7.png
             • inherit_graph_8.map
             • inherit_graph_8.md5
             • inherit_graph_8.png
             • inherit_graph_9.map
             • inherit_graph_9.md5
             • inherit_graph_9.png
             • jquery.js
             • knob.png
             • nav_f.png
             • nav_g.png
             • nav_h.png
             • open.png
             • pages.html
             • plot.png
             • qwtchangelog.html
             • qwtinstall.html
             • qwtlicense.html
             • qwt__abstract__legend_8h_source.html
             • qwt__abstract__scale_8h_source.html
             • qwt__abstract__scale__draw_8h_source.html
             • qwt__abstract__slider_8h_source.html
             • qwt__analog__clock_8h_source.html
             • qwt__arrow__button_8h_source.html
             • qwt__clipper_8h_source.html
             • qwt__color__map_8h_source.html
             • qwt__column__symbol_8h_source.html
             • qwt__compass_8h_source.html
             • qwt__compass__rose_8h_source.html
             • qwt__compat_8h_source.html
             • qwt__counter_8h_source.html
             • qwt__curve__fitter_8h_source.html
             • qwt__date_8h_source.html
             • qwt__date__scale__draw_8h_source.html
             • qwt__date__scale__engine_8h_source.html
             • qwt__dial_8h_source.html
             • qwt__dial__needle_8h_source.html
             • qwt__dyngrid__layout_8h_source.html
             • qwt__event__pattern_8h_source.html
             • qwt__global_8h_source.html
             • qwt__graphic_8h_source.html
             • qwt__interval_8h_source.html
             • qwt__interval__symbol_8h_source.html
             • qwt__knob_8h_source.html
             • qwt__legend_8h_source.html
             • qwt__legend__data_8h_source.html
             • qwt__legend__label_8h_source.html
             • qwt__magnifier_8h_source.html
             • qwt__mathml__text__engine_8h_source.html
             • qwt__math_8h_source.html
             • qwt__matrix__raster__data_8h_source.html
             • qwt__mml__document_8h_source.html
             • qwt__null__paintdevice_8h_source.html
             • qwt__painter_8h_source.html
             • qwt__painter__command_8h_source.html
             • qwt__panner_8h_source.html
             • qwt__picker_8h_source.html
             • qwt__picker__machine_8h_source.html
             • qwt__pixel__matrix_8h_source.html
             • qwt__plot_8h_source.html
             • qwt__plot__abstract__barchart_8h_source.html
             • qwt__plot__barchart_8h_source.html
             • qwt__plot__canvas_8h_source.html
             • qwt__plot__curve_8h_source.html
             • qwt__plot__dict_8h_source.html
             • qwt__plot__directpainter_8h_source.html
             • qwt__plot__glcanvas_8h_source.html
             • qwt__plot__grid_8h_source.html
             • qwt__plot__histogram_8h_source.html
             • qwt__plot__intervalcurve_8h_source.html
             • qwt__plot__item_8h_source.html
             • qwt__plot__layout_8h_source.html
             • qwt__plot__legenditem_8h_source.html
             • qwt__plot__magnifier_8h_source.html
             • qwt__plot__marker_8h_source.html
             • qwt__plot__multi__barchart_8h_source.html
             • qwt__plot__panner_8h_source.html
             • qwt__plot__picker_8h_source.html
             • qwt__plot__rasteritem_8h_source.html
             • qwt__plot__renderer_8h_source.html
             • qwt__plot__rescaler_8h_source.html
             • qwt__plot__scaleitem_8h_source.html
             • qwt__plot__seriesitem_8h_source.html
             • qwt__plot__shapeitem_8h_source.html
             • qwt__plot__spectrocurve_8h_source.html
             • qwt__plot__spectrogram_8h_source.html
             • qwt__plot__svgitem_8h_source.html
             • qwt__plot__textlabel_8h_source.html
             • qwt__plot__tradingcurve_8h_source.html
             • qwt__plot__zoneitem_8h_source.html
             • qwt__plot__zoomer_8h_source.html
             • qwt__point__3d_8h_source.html
             • qwt__point__data_8h_source.html
             • qwt__point__mapper_8h_source.html
             • qwt__point__polar_8h_source.html
             • qwt__raster__data_8h_source.html
             • qwt__round__scale__draw_8h_source.html
             • qwt__samples_8h_source.html
             • qwt__sampling__thread_8h_source.html
             • qwt__scale__div_8h_source.html
             • qwt__scale__draw_8h_source.html
             • qwt__scale__engine_8h_source.html
             • qwt__scale__map_8h_source.html
             • qwt__scale__widget_8h_source.html
             • qwt__series__data_8h_source.html
             • qwt__series__store_8h_source.html
             • qwt__slider_8h_source.html
             • qwt__spline_8h_source.html
             • qwt__symbol_8h_source.html
             • qwt__system__clock_8h_source.html
             • qwt__text_8h_source.html
             • qwt__text__engine_8h_source.html
             • qwt__text__label_8h_source.html
             • qwt__thermo_8h_source.html
             • qwt__transform_8h_source.html
             • qwt__wheel_8h_source.html
             • qwt__widget__overlay_8h_source.html
             • radio.png
             • scatterplot.png
             • scatterscreenshots.html
             • search
              • all_61.html
              • all_61.js
              • all_62.html
              • all_62.js
              • all_63.html
              • all_63.js
              • all_64.html
              • all_64.js
              • all_65.html
              • all_65.js
              • all_66.html
              • all_66.js
              • all_67.html
              • all_67.js
              • all_68.html
              • all_68.js
              • all_69.html
              • all_69.js
              • all_6a.html
              • all_6a.js
              • all_6b.html
              • all_6b.js
              • all_6c.html
              • all_6c.js
              • all_6d.html
              • all_6d.js
              • all_6e.html
              • all_6e.js
              • all_6f.html
              • all_6f.js
              • all_70.html
              • all_70.js
              • all_71.html
              • all_71.js
              • all_72.html
              • all_72.js
              • all_73.html
              • all_73.js
              • all_74.html
              • all_74.js
              • all_75.html
              • all_75.js
              • all_76.html
              • all_76.js
              • all_77.html
              • all_77.js
              • all_78.html
              • all_78.js
              • all_79.html
              • all_79.js
              • all_7a.html
              • all_7a.js
              • all_7e.html
              • all_7e.js
              • classes_6b.html
              • classes_6b.js
              • classes_6d.html
              • classes_6d.js
              • classes_71.html
              • classes_71.js
              • close.png
              • enums_61.html
              • enums_61.js
              • enums_62.html
              • enums_62.js
              • enums_63.html
              • enums_63.js
              • enums_64.html
              • enums_64.js
              • enums_65.html
              • enums_65.js
              • enums_66.html
              • enums_66.js
              • enums_68.html
              • enums_68.js
              • enums_69.html
              • enums_69.js
              • enums_6b.html
              • enums_6b.js
              • enums_6c.html
              • enums_6c.js
              • enums_6d.html
              • enums_6d.js
              • enums_6f.html
              • enums_6f.js
              • enums_70.html
              • enums_70.js
              • enums_72.html
              • enums_72.js
              • enums_73.html
              • enums_73.js
              • enums_74.html
              • enums_74.js
              • enums_77.html
              • enums_77.js
              • enumvalues_61.html
              • enumvalues_61.js
              • enumvalues_62.html
              • enumvalues_62.js
              • enumvalues_63.html
              • enumvalues_63.js
              • enumvalues_64.html
              • enumvalues_64.js
              • enumvalues_65.html
              • enumvalues_65.js
              • enumvalues_66.html
              • enumvalues_66.js
              • enumvalues_67.html
              • enumvalues_67.js
              • enumvalues_68.html
              • enumvalues_68.js
              • enumvalues_69.html
              • enumvalues_69.js
              • enumvalues_6a.html
              • enumvalues_6a.js
              • enumvalues_6b.html
              • enumvalues_6b.js
              • enumvalues_6c.html
              • enumvalues_6c.js
              • enumvalues_6d.html
              • enumvalues_6d.js
              • enumvalues_6e.html
              • enumvalues_6e.js
              • enumvalues_6f.html
              • enumvalues_6f.js
              • enumvalues_70.html
              • enumvalues_70.js
              • enumvalues_72.html
              • enumvalues_72.js
              • enumvalues_73.html
              • enumvalues_73.js
              • enumvalues_74.html
              • enumvalues_74.js
              • enumvalues_75.html
              • enumvalues_75.js
              • enumvalues_76.html
              • enumvalues_76.js
              • enumvalues_77.html
              • enumvalues_77.js
              • enumvalues_78.html
              • enumvalues_78.js
              • enumvalues_79.html
              • enumvalues_79.js
              • functions_61.html
              • functions_61.js
              • functions_62.html
              • functions_62.js
              • functions_63.html
              • functions_63.js
              • functions_64.html
              • functions_64.js
              • functions_65.html
              • functions_65.js
              • functions_66.html
              • functions_66.js
              • functions_67.html
              • functions_67.js
              • functions_68.html
              • functions_68.js
              • functions_69.html
              • functions_69.js
              • functions_6b.html
              • functions_6b.js
              • functions_6c.html
              • functions_6c.js
              • functions_6d.html
              • functions_6d.js
              • functions_6e.html
              • functions_6e.js
              • functions_6f.html
              • functions_6f.js
              • functions_70.html
              • functions_70.js
              • functions_71.html
              • functions_71.js
              • functions_72.html
              • functions_72.js
              • functions_73.html
              • functions_73.js
              • functions_74.html
              • functions_74.js
              • functions_75.html
              • functions_75.js
              • functions_76.html
              • functions_76.js
              • functions_77.html
              • functions_77.js
              • functions_78.html
              • functions_78.js
              • functions_79.html
              • functions_79.js
              • functions_7a.html
              • functions_7a.js
              • functions_7e.html
              • functions_7e.js
              • mag_sel.png
              • nomatches.html
              • pages_63.html
              • pages_63.js
              • pages_64.html
              • pages_64.js
              • pages_68.html
              • pages_68.js
              • pages_69.html
              • pages_69.js
              • pages_71.html
              • pages_71.js
              • pages_73.html
              • pages_73.js
              • pages_77.html
              • pages_77.js
              • search.css
              • search.js
              • search_l.png
              • search_m.png
              • search_r.png
              • typedefs_61.html
              • typedefs_61.js
              • typedefs_62.html
              • typedefs_62.js
              • typedefs_63.html
              • typedefs_63.js
              • typedefs_64.html
              • typedefs_64.js
              • typedefs_69.html
              • typedefs_69.js
              • typedefs_6c.html
              • typedefs_6c.js
              • typedefs_6f.html
              • typedefs_6f.js
              • typedefs_70.html
              • typedefs_70.js
              • typedefs_72.html
              • typedefs_72.js
              • typedefs_73.html
              • typedefs_73.js
              • typedefs_74.html
              • typedefs_74.js
              • variables_62.html
              • variables_62.js
              • variables_63.html
              • variables_63.js
              • variables_64.html
              • variables_64.js
              • variables_68.html
              • variables_68.js
              • variables_69.html
              • variables_69.js
              • variables_6b.html
              • variables_6b.js
              • variables_6c.html
              • variables_6c.js
              • variables_6d.html
              • variables_6d.js
              • variables_6f.html
              • variables_6f.js
              • variables_73.html
              • variables_73.js
              • variables_74.html
              • variables_74.js
              • variables_76.html
              • variables_76.js
             • sinus.png
             • sliders.png
             • spectrogram1.png
             • spectrogram2.png
             • spectrogram3.png
             • spectrogramscreenshots.html
             • sync_off.png
             • sync_on.png
             • sysinfo.png
             • tabs.css
             • tab_a.png
             • tab_b.png
             • tab_h.png
             • tab_s.png
          • licenses
           • qwt
            • LICENSE
          • man
           • man3
            • controlscreenshots.3.gz
            • curvescreenshots.3.gz
            • histogramscreenshots.3.gz
            • QwtAbstractLegend.3.gz
            • QwtAbstractScale.3.gz
            • QwtAbstractScaleDraw.3.gz
            • QwtAbstractSeriesStore.3.gz
            • QwtAbstractSlider.3.gz
            • QwtAlphaColorMap.3.gz
            • QwtAnalogClock.3.gz
            • QwtArraySeriesData.3.gz
            • QwtArrowButton.3.gz
            • qwtchangelog.3.gz
            • QwtClipper.3.gz
            • QwtColorMap.3.gz
            • QwtColumnRect.3.gz
            • QwtColumnSymbol.3.gz
            • QwtCompass.3.gz
            • QwtCompassMagnetNeedle.3.gz
            • QwtCompassRose.3.gz
            • QwtCompassScaleDraw.3.gz
            • QwtCompassWindArrow.3.gz
            • QwtCounter.3.gz
            • QwtCPointerData.3.gz
            • QwtCurveFitter.3.gz
            • QwtDate.3.gz
            • QwtDateScaleDraw.3.gz
            • QwtDateScaleEngine.3.gz
            • QwtDial.3.gz
            • QwtDialNeedle.3.gz
            • QwtDialSimpleNeedle.3.gz
            • QwtDynGridLayout.3.gz
            • QwtEventPattern.3.gz
            • QwtEventPattern_KeyPattern.3.gz
            • QwtEventPattern_MousePattern.3.gz
            • QwtGraphic.3.gz
            • qwtinstall.3.gz
            • QwtInterval.3.gz
            • QwtIntervalSample.3.gz
            • QwtIntervalSeriesData.3.gz
            • QwtIntervalSymbol.3.gz
            • QwtKnob.3.gz
            • QwtLegend.3.gz
            • QwtLegendData.3.gz
            • QwtLegendLabel.3.gz
            • qwtlicense.3.gz
            • QwtLinearColorMap.3.gz
            • QwtLinearScaleEngine.3.gz
            • QwtLogScaleEngine.3.gz
            • QwtLogTransform.3.gz
            • QwtMagnifier.3.gz
            • QwtMathMLTextEngine.3.gz
            • QwtMatrixRasterData.3.gz
            • QwtNullPaintDevice.3.gz
            • QwtNullTransform.3.gz
            • QwtOHLCSample.3.gz
            • QwtPainter.3.gz
            • QwtPainterCommand.3.gz
            • QwtPanner.3.gz
            • QwtPicker.3.gz
            • QwtPickerClickPointMachine.3.gz
            • QwtPickerClickRectMachine.3.gz
            • QwtPickerDragLineMachine.3.gz
            • QwtPickerDragPointMachine.3.gz
            • QwtPickerDragRectMachine.3.gz
            • QwtPickerMachine.3.gz
            • QwtPickerPolygonMachine.3.gz
            • QwtPickerTrackerMachine.3.gz
            • QwtPixelMatrix.3.gz
            • QwtPlainTextEngine.3.gz
            • QwtPlot.3.gz
            • QwtPlotAbstractBarChart.3.gz
            • QwtPlotBarChart.3.gz
            • QwtPlotCanvas.3.gz
            • QwtPlotCurve.3.gz
            • QwtPlotDict.3.gz
            • QwtPlotDirectPainter.3.gz
            • QwtPlotGLCanvas.3.gz
            • QwtPlotGrid.3.gz
            • QwtPlotHistogram.3.gz
            • QwtPlotIntervalCurve.3.gz
            • QwtPlotItem.3.gz
            • QwtPlotLayout.3.gz
            • QwtPlotLegendItem.3.gz
            • QwtPlotMagnifier.3.gz
            • QwtPlotMarker.3.gz
            • QwtPlotMultiBarChart.3.gz
            • QwtPlotPanner.3.gz
            • QwtPlotPicker.3.gz
            • QwtPlotRasterItem.3.gz
            • QwtPlotRenderer.3.gz
            • QwtPlotRescaler.3.gz
            • QwtPlotScaleItem.3.gz
            • QwtPlotSeriesItem.3.gz
            • QwtPlotShapeItem.3.gz
            • QwtPlotSpectroCurve.3.gz
            • QwtPlotSpectrogram.3.gz
            • QwtPlotSvgItem.3.gz
            • QwtPlotTextLabel.3.gz
            • QwtPlotTradingCurve.3.gz
            • QwtPlotZoneItem.3.gz
            • QwtPlotZoomer.3.gz
            • QwtPoint3D.3.gz
            • QwtPoint3DSeriesData.3.gz
            • QwtPointArrayData.3.gz
            • QwtPointMapper.3.gz
            • QwtPointPolar.3.gz
            • QwtPointSeriesData.3.gz
            • QwtPowerTransform.3.gz
            • QwtRasterData.3.gz
            • QwtRichTextEngine.3.gz
            • QwtRoundScaleDraw.3.gz
            • QwtSamplingThread.3.gz
            • QwtScaleArithmetic.3.gz
            • QwtScaleDiv.3.gz
            • QwtScaleDraw.3.gz
            • QwtScaleEngine.3.gz
            • QwtScaleMap.3.gz
            • QwtScaleWidget.3.gz
            • QwtSeriesData.3.gz
            • QwtSeriesStore.3.gz
            • QwtSetSample.3.gz
            • QwtSetSeriesData.3.gz
            • QwtSimpleCompassRose.3.gz
            • QwtSlider.3.gz
            • QwtSpline.3.gz
            • QwtSplineCurveFitter.3.gz
            • QwtSymbol.3.gz
            • QwtSyntheticPointData.3.gz
            • QwtSystemClock.3.gz
            • QwtText.3.gz
            • QwtTextEngine.3.gz
            • QwtTextLabel.3.gz
            • QwtThermo.3.gz
            • QwtTradingChartData.3.gz
            • QwtTransform.3.gz
            • QwtWeedingCurveFitter.3.gz
            • QwtWheel.3.gz
            • QwtWidgetOverlay.3.gz
            • scatterscreenshots.3.gz
            • spectrogramscreenshots.3.gz
            • _tmp_qwt-6.1.2-tmp_src_.3.gz
            • _tmp_qwt-6.1.2-tmp_textengines_.3.gz
            • _tmp_qwt-6.1.2-tmp_textengines_mathml_.3.gz
          • qt4
           • mkspecs
            • features
             • qwt.prf
             • qwtconfig.pri
             • qwtfunctions.pri