qwt

Paket-Details
Name qwt
Version 6.1.3-1
Beschreibung Qt Widgets for Technical Applications
URL http://qwt.sourceforge.net/
Lizenzen custom:qwt
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur i686
Gruppen
Packer Ronald van Haren @
Erstellt am 07.11.2016 10:04
Veröffentlicht am 07.11.2016 11:07
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket qwt-6.1.3-1-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 54c88056a22e6aba411405e51469322c
SHA256-Prüfsumme 50771d56c924744468229812614478d3b832404996f46eddbd0d00d69d1f9c88
PGP-Signatur qwt-6.1.3-1-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 3,46 MByte
Installations-Größe 18,16 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
     hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
          Dateien
          • usr
           • include
            • qwt
             • qwt.h
             • qwt_abstract_legend.h
             • qwt_abstract_scale.h
             • qwt_abstract_scale_draw.h
             • qwt_abstract_slider.h
             • qwt_analog_clock.h
             • qwt_arrow_button.h
             • qwt_clipper.h
             • qwt_color_map.h
             • qwt_column_symbol.h
             • qwt_compass.h
             • qwt_compass_rose.h
             • qwt_compat.h
             • qwt_counter.h
             • qwt_curve_fitter.h
             • qwt_date.h
             • qwt_date_scale_draw.h
             • qwt_date_scale_engine.h
             • qwt_dial.h
             • qwt_dial_needle.h
             • qwt_dyngrid_layout.h
             • qwt_event_pattern.h
             • qwt_global.h
             • qwt_graphic.h
             • qwt_interval.h
             • qwt_interval_symbol.h
             • qwt_knob.h
             • qwt_legend.h
             • qwt_legend_data.h
             • qwt_legend_label.h
             • qwt_magnifier.h
             • qwt_math.h
             • qwt_matrix_raster_data.h
             • qwt_null_paintdevice.h
             • qwt_painter.h
             • qwt_painter_command.h
             • qwt_panner.h
             • qwt_picker.h
             • qwt_picker_machine.h
             • qwt_pixel_matrix.h
             • qwt_plot.h
             • qwt_plot_abstract_barchart.h
             • qwt_plot_barchart.h
             • qwt_plot_canvas.h
             • qwt_plot_curve.h
             • qwt_plot_dict.h
             • qwt_plot_directpainter.h
             • qwt_plot_grid.h
             • qwt_plot_histogram.h
             • qwt_plot_intervalcurve.h
             • qwt_plot_item.h
             • qwt_plot_layout.h
             • qwt_plot_legenditem.h
             • qwt_plot_magnifier.h
             • qwt_plot_marker.h
             • qwt_plot_multi_barchart.h
             • qwt_plot_panner.h
             • qwt_plot_picker.h
             • qwt_plot_rasteritem.h
             • qwt_plot_renderer.h
             • qwt_plot_rescaler.h
             • qwt_plot_scaleitem.h
             • qwt_plot_seriesitem.h
             • qwt_plot_shapeitem.h
             • qwt_plot_spectrocurve.h
             • qwt_plot_spectrogram.h
             • qwt_plot_svgitem.h
             • qwt_plot_textlabel.h
             • qwt_plot_tradingcurve.h
             • qwt_plot_zoneitem.h
             • qwt_plot_zoomer.h
             • qwt_point_3d.h
             • qwt_point_data.h
             • qwt_point_mapper.h
             • qwt_point_polar.h
             • qwt_raster_data.h
             • qwt_round_scale_draw.h
             • qwt_samples.h
             • qwt_sampling_thread.h
             • qwt_scale_div.h
             • qwt_scale_draw.h
             • qwt_scale_engine.h
             • qwt_scale_map.h
             • qwt_scale_widget.h
             • qwt_series_data.h
             • qwt_series_store.h
             • qwt_slider.h
             • qwt_spline.h
             • qwt_symbol.h
             • qwt_system_clock.h
             • qwt_text.h
             • qwt_text_engine.h
             • qwt_text_label.h
             • qwt_thermo.h
             • qwt_transform.h
             • qwt_wheel.h
             • qwt_widget_overlay.h
           • lib
            • libqwt.so
            • libqwt.so.6
            • libqwt.so.6.1
            • libqwt.so.6.1.3
            • qt4
             • plugins
              • designer
               • libqwt_designer_plugin.so
           • share
            • doc
             • qwt
              • html
               • analogclock.png
               • annotated.html
               • annotated_dup.js
               • arrowdown.png
               • arrowright.png
               • barchart-grouped-600x400.png
               • barchart-stacked-600x400.png
               • barchartscreenshots.html
               • bc_s.png
               • bdwn.png
               • bode-blue-600x400.png
               • bode-rosy-600x400.png
               • classes.html
               • class_qwt_abstract_legend-members.html
               • class_qwt_abstract_legend.html
               • class_qwt_abstract_legend.js
               • class_qwt_abstract_legend__inherit__graph.map
               • class_qwt_abstract_legend__inherit__graph.md5
               • class_qwt_abstract_legend__inherit__graph.png
               • class_qwt_abstract_scale-members.html
               • class_qwt_abstract_scale.html
               • class_qwt_abstract_scale.js
               • class_qwt_abstract_scale_draw-members.html
               • class_qwt_abstract_scale_draw.html
               • class_qwt_abstract_scale_draw.js
               • class_qwt_abstract_scale_draw__inherit__graph.map
               • class_qwt_abstract_scale_draw__inherit__graph.md5
               • class_qwt_abstract_scale_draw__inherit__graph.png
               • class_qwt_abstract_scale__inherit__graph.map
               • class_qwt_abstract_scale__inherit__graph.md5
               • class_qwt_abstract_scale__inherit__graph.png
               • class_qwt_abstract_series_store-members.html
               • class_qwt_abstract_series_store.html
               • class_qwt_abstract_series_store.js
               • class_qwt_abstract_series_store__inherit__graph.map
               • class_qwt_abstract_series_store__inherit__graph.md5
               • class_qwt_abstract_series_store__inherit__graph.png
               • class_qwt_abstract_slider-members.html
               • class_qwt_abstract_slider.html
               • class_qwt_abstract_slider.js
               • class_qwt_abstract_slider__inherit__graph.map
               • class_qwt_abstract_slider__inherit__graph.md5
               • class_qwt_abstract_slider__inherit__graph.png
               • class_qwt_alpha_color_map-members.html
               • class_qwt_alpha_color_map.html
               • class_qwt_alpha_color_map.js
               • class_qwt_alpha_color_map__inherit__graph.map
               • class_qwt_alpha_color_map__inherit__graph.md5
               • class_qwt_alpha_color_map__inherit__graph.png
               • class_qwt_analog_clock-members.html
               • class_qwt_analog_clock.html
               • class_qwt_analog_clock.js
               • class_qwt_analog_clock__inherit__graph.map
               • class_qwt_analog_clock__inherit__graph.md5
               • class_qwt_analog_clock__inherit__graph.png
               • class_qwt_array_series_data-members.html
               • class_qwt_array_series_data.html
               • class_qwt_array_series_data.js
               • class_qwt_array_series_data__inherit__graph.map
               • class_qwt_array_series_data__inherit__graph.md5
               • class_qwt_array_series_data__inherit__graph.png
               • class_qwt_arrow_button-members.html
               • class_qwt_arrow_button.html
               • class_qwt_arrow_button.js
               • class_qwt_arrow_button__inherit__graph.map
               • class_qwt_arrow_button__inherit__graph.md5
               • class_qwt_arrow_button__inherit__graph.png
               • class_qwt_clipper-members.html
               • class_qwt_clipper.html
               • class_qwt_color_map-members.html
               • class_qwt_color_map.html
               • class_qwt_color_map.js
               • class_qwt_color_map__inherit__graph.map
               • class_qwt_color_map__inherit__graph.md5
               • class_qwt_color_map__inherit__graph.png
               • class_qwt_column_rect-members.html
               • class_qwt_column_rect.html
               • class_qwt_column_rect.js
               • class_qwt_column_symbol-members.html
               • class_qwt_column_symbol.html
               • class_qwt_column_symbol.js
               • class_qwt_compass-members.html
               • class_qwt_compass.html
               • class_qwt_compass.js
               • class_qwt_compass_magnet_needle-members.html
               • class_qwt_compass_magnet_needle.html
               • class_qwt_compass_magnet_needle.js
               • class_qwt_compass_magnet_needle__inherit__graph.map
               • class_qwt_compass_magnet_needle__inherit__graph.md5
               • class_qwt_compass_magnet_needle__inherit__graph.png
               • class_qwt_compass_rose-members.html
               • class_qwt_compass_rose.html
               • class_qwt_compass_rose.js
               • class_qwt_compass_rose__inherit__graph.map
               • class_qwt_compass_rose__inherit__graph.md5
               • class_qwt_compass_rose__inherit__graph.png
               • class_qwt_compass_scale_draw-members.html
               • class_qwt_compass_scale_draw.html
               • class_qwt_compass_scale_draw.js
               • class_qwt_compass_scale_draw__inherit__graph.map
               • class_qwt_compass_scale_draw__inherit__graph.md5
               • class_qwt_compass_scale_draw__inherit__graph.png
               • class_qwt_compass_wind_arrow-members.html
               • class_qwt_compass_wind_arrow.html
               • class_qwt_compass_wind_arrow.js
               • class_qwt_compass_wind_arrow__inherit__graph.map
               • class_qwt_compass_wind_arrow__inherit__graph.md5
               • class_qwt_compass_wind_arrow__inherit__graph.png
               • class_qwt_compass__inherit__graph.map
               • class_qwt_compass__inherit__graph.md5
               • class_qwt_compass__inherit__graph.png
               • class_qwt_counter-members.html
               • class_qwt_counter.html
               • class_qwt_counter.js
               • class_qwt_counter__inherit__graph.map
               • class_qwt_counter__inherit__graph.md5
               • class_qwt_counter__inherit__graph.png
               • class_qwt_curve_fitter-members.html
               • class_qwt_curve_fitter.html
               • class_qwt_curve_fitter.js
               • class_qwt_curve_fitter__inherit__graph.map
               • class_qwt_curve_fitter__inherit__graph.md5
               • class_qwt_curve_fitter__inherit__graph.png
               • class_qwt_c_pointer_data-members.html
               • class_qwt_c_pointer_data.html
               • class_qwt_c_pointer_data.js
               • class_qwt_c_pointer_data__inherit__graph.map
               • class_qwt_c_pointer_data__inherit__graph.md5
               • class_qwt_c_pointer_data__inherit__graph.png
               • class_qwt_date-members.html
               • class_qwt_date.html
               • class_qwt_date.js
               • class_qwt_date_scale_draw-members.html
               • class_qwt_date_scale_draw.html
               • class_qwt_date_scale_draw.js
               • class_qwt_date_scale_draw__inherit__graph.map
               • class_qwt_date_scale_draw__inherit__graph.md5
               • class_qwt_date_scale_draw__inherit__graph.png
               • class_qwt_date_scale_engine-members.html
               • class_qwt_date_scale_engine.html
               • class_qwt_date_scale_engine.js
               • class_qwt_date_scale_engine__inherit__graph.map
               • class_qwt_date_scale_engine__inherit__graph.md5
               • class_qwt_date_scale_engine__inherit__graph.png
               • class_qwt_dial-members.html
               • class_qwt_dial.html
               • class_qwt_dial.js
               • class_qwt_dial_needle-members.html
               • class_qwt_dial_needle.html
               • class_qwt_dial_needle.js
               • class_qwt_dial_needle__inherit__graph.map
               • class_qwt_dial_needle__inherit__graph.md5
               • class_qwt_dial_needle__inherit__graph.png
               • class_qwt_dial_simple_needle-members.html
               • class_qwt_dial_simple_needle.html
               • class_qwt_dial_simple_needle.js
               • class_qwt_dial_simple_needle__inherit__graph.map
               • class_qwt_dial_simple_needle__inherit__graph.md5
               • class_qwt_dial_simple_needle__inherit__graph.png
               • class_qwt_dial__inherit__graph.map
               • class_qwt_dial__inherit__graph.md5
               • class_qwt_dial__inherit__graph.png
               • class_qwt_dyn_grid_layout-members.html
               • class_qwt_dyn_grid_layout.html
               • class_qwt_dyn_grid_layout.js
               • class_qwt_dyn_grid_layout__inherit__graph.map
               • class_qwt_dyn_grid_layout__inherit__graph.md5
               • class_qwt_dyn_grid_layout__inherit__graph.png
               • class_qwt_event_pattern-members.html
               • class_qwt_event_pattern.html
               • class_qwt_event_pattern.js
               • class_qwt_event_pattern_1_1_key_pattern-members.html
               • class_qwt_event_pattern_1_1_key_pattern.html
               • class_qwt_event_pattern_1_1_key_pattern.js
               • class_qwt_event_pattern_1_1_mouse_pattern-members.html
               • class_qwt_event_pattern_1_1_mouse_pattern.html
               • class_qwt_event_pattern_1_1_mouse_pattern.js
               • class_qwt_event_pattern__inherit__graph.map
               • class_qwt_event_pattern__inherit__graph.md5
               • class_qwt_event_pattern__inherit__graph.png
               • class_qwt_graphic-members.html
               • class_qwt_graphic.html
               • class_qwt_graphic.js
               • class_qwt_graphic__inherit__graph.map
               • class_qwt_graphic__inherit__graph.md5
               • class_qwt_graphic__inherit__graph.png
               • class_qwt_interval-members.html
               • class_qwt_interval.html
               • class_qwt_interval.js
               • class_qwt_interval_sample-members.html
               • class_qwt_interval_sample.html
               • class_qwt_interval_sample.js
               • class_qwt_interval_series_data-members.html
               • class_qwt_interval_series_data.html
               • class_qwt_interval_series_data.js
               • class_qwt_interval_series_data__inherit__graph.map
               • class_qwt_interval_series_data__inherit__graph.md5
               • class_qwt_interval_series_data__inherit__graph.png
               • class_qwt_interval_symbol-members.html
               • class_qwt_interval_symbol.html
               • class_qwt_interval_symbol.js
               • class_qwt_knob-members.html
               • class_qwt_knob.html
               • class_qwt_knob.js
               • class_qwt_knob__inherit__graph.map
               • class_qwt_knob__inherit__graph.md5
               • class_qwt_knob__inherit__graph.png
               • class_qwt_legend-members.html
               • class_qwt_legend.html
               • class_qwt_legend.js
               • class_qwt_legend_data-members.html
               • class_qwt_legend_data.html
               • class_qwt_legend_data.js
               • class_qwt_legend_label-members.html
               • class_qwt_legend_label.html
               • class_qwt_legend_label.js
               • class_qwt_legend_label__inherit__graph.map
               • class_qwt_legend_label__inherit__graph.md5
               • class_qwt_legend_label__inherit__graph.png
               • class_qwt_legend__inherit__graph.map
               • class_qwt_legend__inherit__graph.md5
               • class_qwt_legend__inherit__graph.png
               • class_qwt_linear_color_map-members.html
               • class_qwt_linear_color_map.html
               • class_qwt_linear_color_map.js
               • class_qwt_linear_color_map__inherit__graph.map
               • class_qwt_linear_color_map__inherit__graph.md5
               • class_qwt_linear_color_map__inherit__graph.png
               • class_qwt_linear_scale_engine-members.html
               • class_qwt_linear_scale_engine.html
               • class_qwt_linear_scale_engine.js
               • class_qwt_linear_scale_engine__inherit__graph.map
               • class_qwt_linear_scale_engine__inherit__graph.md5
               • class_qwt_linear_scale_engine__inherit__graph.png
               • class_qwt_log_scale_engine-members.html
               • class_qwt_log_scale_engine.html
               • class_qwt_log_scale_engine.js
               • class_qwt_log_scale_engine__inherit__graph.map
               • class_qwt_log_scale_engine__inherit__graph.md5
               • class_qwt_log_scale_engine__inherit__graph.png
               • class_qwt_log_transform-members.html
               • class_qwt_log_transform.html
               • class_qwt_log_transform.js
               • class_qwt_log_transform__inherit__graph.map
               • class_qwt_log_transform__inherit__graph.md5
               • class_qwt_log_transform__inherit__graph.png
               • class_qwt_magnifier-members.html
               • class_qwt_magnifier.html
               • class_qwt_magnifier.js
               • class_qwt_magnifier__inherit__graph.map
               • class_qwt_magnifier__inherit__graph.md5
               • class_qwt_magnifier__inherit__graph.png
               • class_qwt_math_m_l_text_engine-members.html
               • class_qwt_math_m_l_text_engine.html
               • class_qwt_math_m_l_text_engine.js
               • class_qwt_math_m_l_text_engine__inherit__graph.map
               • class_qwt_math_m_l_text_engine__inherit__graph.md5
               • class_qwt_math_m_l_text_engine__inherit__graph.png
               • class_qwt_matrix_raster_data-members.html
               • class_qwt_matrix_raster_data.html
               • class_qwt_matrix_raster_data.js
               • class_qwt_matrix_raster_data__inherit__graph.map
               • class_qwt_matrix_raster_data__inherit__graph.md5
               • class_qwt_matrix_raster_data__inherit__graph.png
               • class_qwt_null_paint_device-members.html
               • class_qwt_null_paint_device.html
               • class_qwt_null_paint_device.js
               • class_qwt_null_paint_device__inherit__graph.map
               • class_qwt_null_paint_device__inherit__graph.md5
               • class_qwt_null_paint_device__inherit__graph.png
               • class_qwt_null_transform-members.html
               • class_qwt_null_transform.html
               • class_qwt_null_transform.js
               • class_qwt_null_transform__inherit__graph.map
               • class_qwt_null_transform__inherit__graph.md5
               • class_qwt_null_transform__inherit__graph.png
               • class_qwt_o_h_l_c_sample-members.html
               • class_qwt_o_h_l_c_sample.html
               • class_qwt_o_h_l_c_sample.js
               • class_qwt_painter-members.html
               • class_qwt_painter.html
               • class_qwt_painter_command-members.html
               • class_qwt_painter_command.html
               • class_qwt_painter_command.js
               • class_qwt_panner-members.html
               • class_qwt_panner.html
               • class_qwt_panner.js
               • class_qwt_panner__inherit__graph.map
               • class_qwt_panner__inherit__graph.md5
               • class_qwt_panner__inherit__graph.png
               • class_qwt_picker-members.html
               • class_qwt_picker.html
               • class_qwt_picker.js
               • class_qwt_picker_click_point_machine-members.html
               • class_qwt_picker_click_point_machine.html
               • class_qwt_picker_click_point_machine.js
               • class_qwt_picker_click_point_machine__inherit__graph.map
               • class_qwt_picker_click_point_machine__inherit__graph.md5
               • class_qwt_picker_click_point_machine__inherit__graph.png
               • class_qwt_picker_click_rect_machine-members.html
               • class_qwt_picker_click_rect_machine.html
               • class_qwt_picker_click_rect_machine.js
               • class_qwt_picker_click_rect_machine__inherit__graph.map
               • class_qwt_picker_click_rect_machine__inherit__graph.md5
               • class_qwt_picker_click_rect_machine__inherit__graph.png
               • class_qwt_picker_drag_line_machine-members.html
               • class_qwt_picker_drag_line_machine.html
               • class_qwt_picker_drag_line_machine.js
               • class_qwt_picker_drag_line_machine__inherit__graph.map
               • class_qwt_picker_drag_line_machine__inherit__graph.md5
               • class_qwt_picker_drag_line_machine__inherit__graph.png
               • class_qwt_picker_drag_point_machine-members.html
               • class_qwt_picker_drag_point_machine.html
               • class_qwt_picker_drag_point_machine.js
               • class_qwt_picker_drag_point_machine__inherit__graph.map
               • class_qwt_picker_drag_point_machine__inherit__graph.md5
               • class_qwt_picker_drag_point_machine__inherit__graph.png
               • class_qwt_picker_drag_rect_machine-members.html
               • class_qwt_picker_drag_rect_machine.html
               • class_qwt_picker_drag_rect_machine.js
               • class_qwt_picker_drag_rect_machine__inherit__graph.map
               • class_qwt_picker_drag_rect_machine__inherit__graph.md5
               • class_qwt_picker_drag_rect_machine__inherit__graph.png
               • class_qwt_picker_machine-members.html
               • class_qwt_picker_machine.html
               • class_qwt_picker_machine.js
               • class_qwt_picker_machine__inherit__graph.map
               • class_qwt_picker_machine__inherit__graph.md5
               • class_qwt_picker_machine__inherit__graph.png
               • class_qwt_picker_polygon_machine-members.html
               • class_qwt_picker_polygon_machine.html
               • class_qwt_picker_polygon_machine.js
               • class_qwt_picker_polygon_machine__inherit__graph.map
               • class_qwt_picker_polygon_machine__inherit__graph.md5
               • class_qwt_picker_polygon_machine__inherit__graph.png
               • class_qwt_picker_tracker_machine-members.html
               • class_qwt_picker_tracker_machine.html
               • class_qwt_picker_tracker_machine.js
               • class_qwt_picker_tracker_machine__inherit__graph.map
               • class_qwt_picker_tracker_machine__inherit__graph.md5
               • class_qwt_picker_tracker_machine__inherit__graph.png
               • class_qwt_picker__inherit__graph.map
               • class_qwt_picker__inherit__graph.md5
               • class_qwt_picker__inherit__graph.png
               • class_qwt_pixel_matrix-members.html
               • class_qwt_pixel_matrix.html
               • class_qwt_pixel_matrix.js
               • class_qwt_pixel_matrix__inherit__graph.map
               • class_qwt_pixel_matrix__inherit__graph.md5
               • class_qwt_pixel_matrix__inherit__graph.png
               • class_qwt_plain_text_engine-members.html
               • class_qwt_plain_text_engine.html
               • class_qwt_plain_text_engine.js
               • class_qwt_plain_text_engine__inherit__graph.map
               • class_qwt_plain_text_engine__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plain_text_engine__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot-members.html
               • class_qwt_plot.html
               • class_qwt_plot.js
               • class_qwt_plot_abstract_bar_chart-members.html
               • class_qwt_plot_abstract_bar_chart.html
               • class_qwt_plot_abstract_bar_chart.js
               • class_qwt_plot_abstract_bar_chart__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_abstract_bar_chart__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_abstract_bar_chart__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_bar_chart-members.html
               • class_qwt_plot_bar_chart.html
               • class_qwt_plot_bar_chart.js
               • class_qwt_plot_bar_chart__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_bar_chart__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_bar_chart__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_canvas-members.html
               • class_qwt_plot_canvas.html
               • class_qwt_plot_canvas.js
               • class_qwt_plot_canvas__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_canvas__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_canvas__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_curve-members.html
               • class_qwt_plot_curve.html
               • class_qwt_plot_curve.js
               • class_qwt_plot_curve__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_curve__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_curve__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_dict-members.html
               • class_qwt_plot_dict.html
               • class_qwt_plot_dict.js
               • class_qwt_plot_dict__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_dict__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_dict__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_direct_painter-members.html
               • class_qwt_plot_direct_painter.html
               • class_qwt_plot_direct_painter.js
               • class_qwt_plot_direct_painter__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_direct_painter__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_direct_painter__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_grid-members.html
               • class_qwt_plot_grid.html
               • class_qwt_plot_grid.js
               • class_qwt_plot_grid__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_grid__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_grid__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_g_l_canvas-members.html
               • class_qwt_plot_g_l_canvas.html
               • class_qwt_plot_g_l_canvas.js
               • class_qwt_plot_g_l_canvas__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_g_l_canvas__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_g_l_canvas__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_histogram-members.html
               • class_qwt_plot_histogram.html
               • class_qwt_plot_histogram.js
               • class_qwt_plot_histogram__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_histogram__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_histogram__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_interval_curve-members.html
               • class_qwt_plot_interval_curve.html
               • class_qwt_plot_interval_curve.js
               • class_qwt_plot_interval_curve__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_interval_curve__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_interval_curve__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_item-members.html
               • class_qwt_plot_item.html
               • class_qwt_plot_item.js
               • class_qwt_plot_item__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_item__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_item__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_layout-members.html
               • class_qwt_plot_layout.html
               • class_qwt_plot_layout.js
               • class_qwt_plot_legend_item-members.html
               • class_qwt_plot_legend_item.html
               • class_qwt_plot_legend_item.js
               • class_qwt_plot_legend_item__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_legend_item__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_legend_item__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_magnifier-members.html
               • class_qwt_plot_magnifier.html
               • class_qwt_plot_magnifier.js
               • class_qwt_plot_magnifier__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_magnifier__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_magnifier__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_marker-members.html
               • class_qwt_plot_marker.html
               • class_qwt_plot_marker.js
               • class_qwt_plot_marker__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_marker__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_marker__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_multi_bar_chart-members.html
               • class_qwt_plot_multi_bar_chart.html
               • class_qwt_plot_multi_bar_chart.js
               • class_qwt_plot_multi_bar_chart__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_multi_bar_chart__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_multi_bar_chart__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_panner-members.html
               • class_qwt_plot_panner.html
               • class_qwt_plot_panner.js
               • class_qwt_plot_panner__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_panner__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_panner__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_picker-members.html
               • class_qwt_plot_picker.html
               • class_qwt_plot_picker.js
               • class_qwt_plot_picker__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_picker__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_picker__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_raster_item-members.html
               • class_qwt_plot_raster_item.html
               • class_qwt_plot_raster_item.js
               • class_qwt_plot_raster_item__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_raster_item__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_raster_item__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_renderer-members.html
               • class_qwt_plot_renderer.html
               • class_qwt_plot_renderer.js
               • class_qwt_plot_renderer__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_renderer__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_renderer__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_rescaler-members.html
               • class_qwt_plot_rescaler.html
               • class_qwt_plot_rescaler.js
               • class_qwt_plot_rescaler__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_rescaler__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_rescaler__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_scale_item-members.html
               • class_qwt_plot_scale_item.html
               • class_qwt_plot_scale_item.js
               • class_qwt_plot_scale_item__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_scale_item__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_scale_item__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_series_item-members.html
               • class_qwt_plot_series_item.html
               • class_qwt_plot_series_item.js
               • class_qwt_plot_series_item__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_series_item__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_series_item__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_shape_item-members.html
               • class_qwt_plot_shape_item.html
               • class_qwt_plot_shape_item.js
               • class_qwt_plot_shape_item__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_shape_item__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_shape_item__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_spectrogram-members.html
               • class_qwt_plot_spectrogram.html
               • class_qwt_plot_spectrogram.js
               • class_qwt_plot_spectrogram__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_spectrogram__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_spectrogram__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_spectro_curve-members.html
               • class_qwt_plot_spectro_curve.html
               • class_qwt_plot_spectro_curve.js
               • class_qwt_plot_spectro_curve__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_spectro_curve__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_spectro_curve__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_svg_item-members.html
               • class_qwt_plot_svg_item.html
               • class_qwt_plot_svg_item.js
               • class_qwt_plot_svg_item__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_svg_item__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_svg_item__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_text_label-members.html
               • class_qwt_plot_text_label.html
               • class_qwt_plot_text_label.js
               • class_qwt_plot_text_label__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_text_label__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_text_label__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_trading_curve-members.html
               • class_qwt_plot_trading_curve.html
               • class_qwt_plot_trading_curve.js
               • class_qwt_plot_trading_curve__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_trading_curve__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_trading_curve__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_zone_item-members.html
               • class_qwt_plot_zone_item.html
               • class_qwt_plot_zone_item.js
               • class_qwt_plot_zone_item__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_zone_item__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_zone_item__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot_zoomer-members.html
               • class_qwt_plot_zoomer.html
               • class_qwt_plot_zoomer.js
               • class_qwt_plot_zoomer__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot_zoomer__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot_zoomer__inherit__graph.png
               • class_qwt_plot__inherit__graph.map
               • class_qwt_plot__inherit__graph.md5
               • class_qwt_plot__inherit__graph.png
               • class_qwt_point3_d-members.html
               • class_qwt_point3_d.html
               • class_qwt_point3_d.js
               • class_qwt_point3_d_series_data-members.html
               • class_qwt_point3_d_series_data.html
               • class_qwt_point3_d_series_data.js
               • class_qwt_point3_d_series_data__inherit__graph.map
               • class_qwt_point3_d_series_data__inherit__graph.md5
               • class_qwt_point3_d_series_data__inherit__graph.png
               • class_qwt_point_array_data-members.html
               • class_qwt_point_array_data.html
               • class_qwt_point_array_data.js
               • class_qwt_point_array_data__inherit__graph.map
               • class_qwt_point_array_data__inherit__graph.md5
               • class_qwt_point_array_data__inherit__graph.png
               • class_qwt_point_mapper-members.html
               • class_qwt_point_mapper.html
               • class_qwt_point_mapper.js
               • class_qwt_point_polar-members.html
               • class_qwt_point_polar.html
               • class_qwt_point_polar.js
               • class_qwt_point_series_data-members.html
               • class_qwt_point_series_data.html
               • class_qwt_point_series_data.js
               • class_qwt_point_series_data__inherit__graph.map
               • class_qwt_point_series_data__inherit__graph.md5
               • class_qwt_point_series_data__inherit__graph.png
               • class_qwt_power_transform-members.html
               • class_qwt_power_transform.html
               • class_qwt_power_transform.js
               • class_qwt_power_transform__inherit__graph.map
               • class_qwt_power_transform__inherit__graph.md5
               • class_qwt_power_transform__inherit__graph.png
               • class_qwt_raster_data-members.html
               • class_qwt_raster_data.html
               • class_qwt_raster_data.js
               • class_qwt_raster_data__inherit__graph.map
               • class_qwt_raster_data__inherit__graph.md5
               • class_qwt_raster_data__inherit__graph.png
               • class_qwt_rich_text_engine-members.html
               • class_qwt_rich_text_engine.html
               • class_qwt_rich_text_engine.js
               • class_qwt_rich_text_engine__inherit__graph.map
               • class_qwt_rich_text_engine__inherit__graph.md5
               • class_qwt_rich_text_engine__inherit__graph.png
               • class_qwt_round_scale_draw-members.html
               • class_qwt_round_scale_draw.html
               • class_qwt_round_scale_draw.js
               • class_qwt_round_scale_draw__inherit__graph.map
               • class_qwt_round_scale_draw__inherit__graph.md5
               • class_qwt_round_scale_draw__inherit__graph.png
               • class_qwt_sampling_thread-members.html
               • class_qwt_sampling_thread.html
               • class_qwt_sampling_thread.js
               • class_qwt_sampling_thread__inherit__graph.map
               • class_qwt_sampling_thread__inherit__graph.md5
               • class_qwt_sampling_thread__inherit__graph.png
               • class_qwt_scale_arithmetic-members.html
               • class_qwt_scale_arithmetic.html
               • class_qwt_scale_div-members.html
               • class_qwt_scale_div.html
               • class_qwt_scale_div.js
               • class_qwt_scale_draw-members.html
               • class_qwt_scale_draw.html
               • class_qwt_scale_draw.js
               • class_qwt_scale_draw__inherit__graph.map
               • class_qwt_scale_draw__inherit__graph.md5
               • class_qwt_scale_draw__inherit__graph.png
               • class_qwt_scale_engine-members.html
               • class_qwt_scale_engine.html
               • class_qwt_scale_engine.js
               • class_qwt_scale_engine__inherit__graph.map
               • class_qwt_scale_engine__inherit__graph.md5
               • class_qwt_scale_engine__inherit__graph.png
               • class_qwt_scale_map-members.html
               • class_qwt_scale_map.html
               • class_qwt_scale_map.js
               • class_qwt_scale_widget-members.html
               • class_qwt_scale_widget.html
               • class_qwt_scale_widget.js
               • class_qwt_scale_widget__inherit__graph.map
               • class_qwt_scale_widget__inherit__graph.md5
               • class_qwt_scale_widget__inherit__graph.png
               • class_qwt_series_data-members.html
               • class_qwt_series_data.html
               • class_qwt_series_data.js
               • class_qwt_series_data__inherit__graph.map
               • class_qwt_series_data__inherit__graph.md5
               • class_qwt_series_data__inherit__graph.png
               • class_qwt_series_store-members.html
               • class_qwt_series_store.html
               • class_qwt_series_store.js
               • class_qwt_series_store__inherit__graph.map
               • class_qwt_series_store__inherit__graph.md5
               • class_qwt_series_store__inherit__graph.png
               • class_qwt_set_sample-members.html
               • class_qwt_set_sample.html
               • class_qwt_set_sample.js
               • class_qwt_set_series_data-members.html
               • class_qwt_set_series_data.html
               • class_qwt_set_series_data.js
               • class_qwt_set_series_data__inherit__graph.map
               • class_qwt_set_series_data__inherit__graph.md5
               • class_qwt_set_series_data__inherit__graph.png
               • class_qwt_simple_compass_rose-members.html
               • class_qwt_simple_compass_rose.html
               • class_qwt_simple_compass_rose.js
               • class_qwt_simple_compass_rose__inherit__graph.map
               • class_qwt_simple_compass_rose__inherit__graph.md5
               • class_qwt_simple_compass_rose__inherit__graph.png
               • class_qwt_slider-members.html
               • class_qwt_slider.html
               • class_qwt_slider.js
               • class_qwt_slider__inherit__graph.map
               • class_qwt_slider__inherit__graph.md5
               • class_qwt_slider__inherit__graph.png
               • class_qwt_spline-members.html
               • class_qwt_spline.html
               • class_qwt_spline.js
               • class_qwt_spline_curve_fitter-members.html
               • class_qwt_spline_curve_fitter.html
               • class_qwt_spline_curve_fitter.js
               • class_qwt_spline_curve_fitter__inherit__graph.map
               • class_qwt_spline_curve_fitter__inherit__graph.md5
               • class_qwt_spline_curve_fitter__inherit__graph.png
               • class_qwt_symbol-members.html
               • class_qwt_symbol.html
               • class_qwt_symbol.js
               • class_qwt_synthetic_point_data-members.html
               • class_qwt_synthetic_point_data.html
               • class_qwt_synthetic_point_data.js
               • class_qwt_synthetic_point_data__inherit__graph.map
               • class_qwt_synthetic_point_data__inherit__graph.md5
               • class_qwt_synthetic_point_data__inherit__graph.png
               • class_qwt_system_clock-members.html
               • class_qwt_system_clock.html
               • class_qwt_system_clock.js
               • class_qwt_text-members.html
               • class_qwt_text.html
               • class_qwt_text.js
               • class_qwt_text_engine-members.html
               • class_qwt_text_engine.html
               • class_qwt_text_engine.js
               • class_qwt_text_engine__inherit__graph.map
               • class_qwt_text_engine__inherit__graph.md5
               • class_qwt_text_engine__inherit__graph.png
               • class_qwt_text_label-members.html
               • class_qwt_text_label.html
               • class_qwt_text_label.js
               • class_qwt_text_label__inherit__graph.map
               • class_qwt_text_label__inherit__graph.md5
               • class_qwt_text_label__inherit__graph.png
               • class_qwt_thermo-members.html
               • class_qwt_thermo.html
               • class_qwt_thermo.js
               • class_qwt_thermo__inherit__graph.map
               • class_qwt_thermo__inherit__graph.md5
               • class_qwt_thermo__inherit__graph.png
               • class_qwt_trading_chart_data-members.html
               • class_qwt_trading_chart_data.html
               • class_qwt_trading_chart_data.js
               • class_qwt_trading_chart_data__inherit__graph.map
               • class_qwt_trading_chart_data__inherit__graph.md5
               • class_qwt_trading_chart_data__inherit__graph.png
               • class_qwt_transform-members.html
               • class_qwt_transform.html
               • class_qwt_transform.js
               • class_qwt_transform__inherit__graph.map
               • class_qwt_transform__inherit__graph.md5
               • class_qwt_transform__inherit__graph.png
               • class_qwt_weeding_curve_fitter-members.html
               • class_qwt_weeding_curve_fitter.html
               • class_qwt_weeding_curve_fitter.js
               • class_qwt_weeding_curve_fitter__inherit__graph.map
               • class_qwt_weeding_curve_fitter__inherit__graph.md5
               • class_qwt_weeding_curve_fitter__inherit__graph.png
               • class_qwt_wheel-members.html
               • class_qwt_wheel.html
               • class_qwt_wheel.js
               • class_qwt_wheel__inherit__graph.map
               • class_qwt_wheel__inherit__graph.md5
               • class_qwt_wheel__inherit__graph.png
               • class_qwt_widget_overlay-members.html
               • class_qwt_widget_overlay.html
               • class_qwt_widget_overlay.js
               • class_qwt_widget_overlay__inherit__graph.map
               • class_qwt_widget_overlay__inherit__graph.md5
               • class_qwt_widget_overlay__inherit__graph.png
               • closed.png
               • controlscreenshots.html
               • cpuplot-600x400.png
               • cpuplot-oily-600x400.png
               • curves.png
               • curvescreenshots.html
               • dials1.png
               • dials2.png
               • dir_03fad1f4ea3ce3b02cb95059119ea2f4.html
               • dir_38ce0752a9eb8d28f937191131181730.html
               • dir_68267d1309a1af8e8297ef4c3efbcdba.html
               • distrowatch-600x400.png
               • doc.png
               • doxygen.css
               • doxygen.png
               • dynsections.js
               • folderclosed.png
               • folderopen.png
               • formula.repository
               • form_0.png
               • form_1.png
               • form_2.png
               • form_3.png
               • form_4.png
               • form_5.png
               • friedberg-bars-600x400.png
               • friedberg-tube-600x400.png
               • functions.html
               • functions_0x7e.html
               • functions_b.html
               • functions_c.html
               • functions_d.html
               • functions_dup.js
               • functions_e.html
               • functions_enum.html
               • functions_eval.html
               • functions_eval.js
               • functions_eval_b.html
               • functions_eval_c.html
               • functions_eval_d.html
               • functions_eval_e.html
               • functions_eval_f.html
               • functions_eval_g.html
               • functions_eval_h.html
               • functions_eval_i.html
               • functions_eval_j.html
               • functions_eval_k.html
               • functions_eval_l.html
               • functions_eval_m.html
               • functions_eval_n.html
               • functions_eval_o.html
               • functions_eval_p.html
               • functions_eval_r.html
               • functions_eval_s.html
               • functions_eval_t.html
               • functions_eval_u.html
               • functions_eval_v.html
               • functions_eval_w.html
               • functions_eval_x.html
               • functions_eval_y.html
               • functions_f.html
               • functions_func.html
               • functions_func.js
               • functions_func_0x7e.html
               • functions_func_b.html
               • functions_func_c.html
               • functions_func_d.html
               • functions_func_e.html
               • functions_func_f.html
               • functions_func_g.html
               • functions_func_h.html
               • functions_func_i.html
               • functions_func_k.html
               • functions_func_l.html
               • functions_func_m.html
               • functions_func_n.html
               • functions_func_o.html
               • functions_func_p.html
               • functions_func_r.html
               • functions_func_s.html
               • functions_func_t.html
               • functions_func_u.html
               • functions_func_v.html
               • functions_func_w.html
               • functions_func_x.html
               • functions_func_y.html
               • functions_func_z.html
               • functions_g.html
               • functions_h.html
               • functions_i.html
               • functions_j.html
               • functions_k.html
               • functions_l.html
               • functions_m.html
               • functions_n.html
               • functions_o.html
               • functions_p.html
               • functions_r.html
               • functions_s.html
               • functions_t.html
               • functions_type.html
               • functions_u.html
               • functions_v.html
               • functions_vars.html
               • functions_w.html
               • functions_x.html
               • functions_y.html
               • functions_z.html
               • graph_legend.html
               • graph_legend.md5
               • graph_legend.png
               • hierarchy.html
               • hierarchy.js
               • index.html
               • index.qhp
               • inherits.html
               • inherit_graph_0.map
               • inherit_graph_0.md5
               • inherit_graph_0.png
               • inherit_graph_1.map
               • inherit_graph_1.md5
               • inherit_graph_1.png
               • inherit_graph_10.map
               • inherit_graph_10.md5
               • inherit_graph_10.png
               • inherit_graph_11.map
               • inherit_graph_11.md5
               • inherit_graph_11.png
               • inherit_graph_12.map
               • inherit_graph_12.md5
               • inherit_graph_12.png
               • inherit_graph_13.map
               • inherit_graph_13.md5
               • inherit_graph_13.png
               • inherit_graph_14.map
               • inherit_graph_14.md5
               • inherit_graph_14.png
               • inherit_graph_15.map
               • inherit_graph_15.md5
               • inherit_graph_15.png
               • inherit_graph_16.map
               • inherit_graph_16.md5
               • inherit_graph_16.png
               • inherit_graph_17.map
               • inherit_graph_17.md5
               • inherit_graph_17.png
               • inherit_graph_18.map
               • inherit_graph_18.md5
               • inherit_graph_18.png
               • inherit_graph_19.map
               • inherit_graph_19.md5
               • inherit_graph_19.png
               • inherit_graph_2.map
               • inherit_graph_2.md5
               • inherit_graph_2.png
               • inherit_graph_20.map
               • inherit_graph_20.md5
               • inherit_graph_20.png
               • inherit_graph_21.map
               • inherit_graph_21.md5
               • inherit_graph_21.png
               • inherit_graph_22.map
               • inherit_graph_22.md5
               • inherit_graph_22.png
               • inherit_graph_23.map
               • inherit_graph_23.md5
               • inherit_graph_23.png
               • inherit_graph_24.map
               • inherit_graph_24.md5
               • inherit_graph_24.png
               • inherit_graph_25.map
               • inherit_graph_25.md5
               • inherit_graph_25.png
               • inherit_graph_26.map
               • inherit_graph_26.md5
               • inherit_graph_26.png
               • inherit_graph_27.map
               • inherit_graph_27.md5
               • inherit_graph_27.png
               • inherit_graph_28.map
               • inherit_graph_28.md5
               • inherit_graph_28.png
               • inherit_graph_29.map
               • inherit_graph_29.md5
               • inherit_graph_29.png
               • inherit_graph_3.map
               • inherit_graph_3.md5
               • inherit_graph_3.png
               • inherit_graph_30.map
               • inherit_graph_30.md5
               • inherit_graph_30.png
               • inherit_graph_31.map
               • inherit_graph_31.md5
               • inherit_graph_31.png
               • inherit_graph_32.map
               • inherit_graph_32.md5
               • inherit_graph_32.png
               • inherit_graph_33.map
               • inherit_graph_33.md5
               • inherit_graph_33.png
               • inherit_graph_34.map
               • inherit_graph_34.md5
               • inherit_graph_34.png
               • inherit_graph_35.map
               • inherit_graph_35.md5
               • inherit_graph_35.png
               • inherit_graph_36.map
               • inherit_graph_36.md5
               • inherit_graph_36.png
               • inherit_graph_37.map
               • inherit_graph_37.md5
               • inherit_graph_37.png
               • inherit_graph_38.map
               • inherit_graph_38.md5
               • inherit_graph_38.png
               • inherit_graph_39.map
               • inherit_graph_39.md5
               • inherit_graph_39.png
               • inherit_graph_4.map
               • inherit_graph_4.md5
               • inherit_graph_4.png
               • inherit_graph_40.map
               • inherit_graph_40.md5
               • inherit_graph_40.png
               • inherit_graph_41.map
               • inherit_graph_41.md5
               • inherit_graph_41.png
               • inherit_graph_42.map
               • inherit_graph_42.md5
               • inherit_graph_42.png
               • inherit_graph_43.map
               • inherit_graph_43.md5
               • inherit_graph_43.png
               • inherit_graph_44.map
               • inherit_graph_44.md5
               • inherit_graph_44.png
               • inherit_graph_45.map
               • inherit_graph_45.md5
               • inherit_graph_45.png
               • inherit_graph_46.map
               • inherit_graph_46.md5
               • inherit_graph_46.png
               • inherit_graph_47.map
               • inherit_graph_47.md5
               • inherit_graph_47.png
               • inherit_graph_48.map
               • inherit_graph_48.md5
               • inherit_graph_48.png
               • inherit_graph_49.map
               • inherit_graph_49.md5
               • inherit_graph_49.png
               • inherit_graph_5.map
               • inherit_graph_5.md5
               • inherit_graph_5.png
               • inherit_graph_50.map
               • inherit_graph_50.md5
               • inherit_graph_50.png
               • inherit_graph_6.map
               • inherit_graph_6.md5
               • inherit_graph_6.png
               • inherit_graph_7.map
               • inherit_graph_7.md5
               • inherit_graph_7.png
               • inherit_graph_8.map
               • inherit_graph_8.md5
               • inherit_graph_8.png
               • inherit_graph_9.map
               • inherit_graph_9.md5
               • inherit_graph_9.png
               • itemeditor-600x400.png
               • jquery.js
               • knob.png
               • navtree.css
               • navtree.js
               • navtreedata.js
               • navtreeindex0.js
               • navtreeindex1.js
               • navtreeindex10.js
               • navtreeindex11.js
               • navtreeindex2.js
               • navtreeindex3.js
               • navtreeindex4.js
               • navtreeindex5.js
               • navtreeindex6.js
               • navtreeindex7.js
               • navtreeindex8.js
               • navtreeindex9.js
               • nav_f.png
               • nav_g.png
               • nav_h.png
               • open.png
               • otherscreenshots.html
               • pages.html
               • plot.png
               • qwtchangelog.html
               • qwtinstall.html
               • qwtlicense.html
               • qwt__abstract__legend_8h_source.html
               • qwt__abstract__scale_8h_source.html
               • qwt__abstract__scale__draw_8h_source.html
               • qwt__abstract__slider_8h_source.html
               • qwt__analog__clock_8h_source.html
               • qwt__arrow__button_8h_source.html
               • qwt__clipper_8h_source.html
               • qwt__color__map_8h_source.html
               • qwt__column__symbol_8h_source.html
               • qwt__compass_8h_source.html
               • qwt__compass__rose_8h_source.html
               • qwt__compat_8h_source.html
               • qwt__counter_8h_source.html
               • qwt__curve__fitter_8h_source.html
               • qwt__date_8h_source.html
               • qwt__date__scale__draw_8h_source.html
               • qwt__date__scale__engine_8h_source.html
               • qwt__dial_8h_source.html
               • qwt__dial__needle_8h_source.html
               • qwt__dyngrid__layout_8h_source.html
               • qwt__event__pattern_8h_source.html
               • qwt__global_8h_source.html
               • qwt__graphic_8h_source.html
               • qwt__interval_8h_source.html
               • qwt__interval__symbol_8h_source.html
               • qwt__knob_8h_source.html
               • qwt__legend_8h_source.html
               • qwt__legend__data_8h_source.html
               • qwt__legend__label_8h_source.html
               • qwt__magnifier_8h_source.html
               • qwt__mathml__text__engine_8h_source.html
               • qwt__math_8h_source.html
               • qwt__matrix__raster__data_8h_source.html
               • qwt__mml__document_8h_source.html
               • qwt__null__paintdevice_8h_source.html
               • qwt__painter_8h_source.html
               • qwt__painter__command_8h_source.html
               • qwt__panner_8h_source.html
               • qwt__picker_8h_source.html
               • qwt__picker__machine_8h_source.html
               • qwt__pixel__matrix_8h_source.html
               • qwt__plot_8h_source.html
               • qwt__plot__abstract__barchart_8h_source.html
               • qwt__plot__barchart_8h_source.html
               • qwt__plot__canvas_8h_source.html
               • qwt__plot__curve_8h_source.html
               • qwt__plot__dict_8h_source.html
               • qwt__plot__directpainter_8h_source.html
               • qwt__plot__glcanvas_8h_source.html
               • qwt__plot__grid_8h_source.html
               • qwt__plot__histogram_8h_source.html
               • qwt__plot__intervalcurve_8h_source.html
               • qwt__plot__item_8h_source.html
               • qwt__plot__layout_8h_source.html
               • qwt__plot__legenditem_8h_source.html
               • qwt__plot__magnifier_8h_source.html
               • qwt__plot__marker_8h_source.html
               • qwt__plot__multi__barchart_8h_source.html
               • qwt__plot__panner_8h_source.html
               • qwt__plot__picker_8h_source.html
               • qwt__plot__rasteritem_8h_source.html
               • qwt__plot__renderer_8h_source.html
               • qwt__plot__rescaler_8h_source.html
               • qwt__plot__scaleitem_8h_source.html
               • qwt__plot__seriesitem_8h_source.html
               • qwt__plot__shapeitem_8h_source.html
               • qwt__plot__spectrocurve_8h_source.html
               • qwt__plot__spectrogram_8h_source.html
               • qwt__plot__svgitem_8h_source.html
               • qwt__plot__textlabel_8h_source.html
               • qwt__plot__tradingcurve_8h_source.html
               • qwt__plot__zoneitem_8h_source.html
               • qwt__plot__zoomer_8h_source.html
               • qwt__point__3d_8h_source.html
               • qwt__point__data_8h_source.html
               • qwt__point__mapper_8h_source.html
               • qwt__point__polar_8h_source.html
               • qwt__raster__data_8h_source.html
               • qwt__round__scale__draw_8h_source.html
               • qwt__samples_8h_source.html
               • qwt__sampling__thread_8h_source.html
               • qwt__scale__div_8h_source.html
               • qwt__scale__draw_8h_source.html
               • qwt__scale__engine_8h_source.html
               • qwt__scale__map_8h_source.html
               • qwt__scale__widget_8h_source.html
               • qwt__series__data_8h_source.html
               • qwt__series__store_8h_source.html
               • qwt__slider_8h_source.html
               • qwt__spline_8h_source.html
               • qwt__symbol_8h_source.html
               • qwt__system__clock_8h_source.html
               • qwt__text_8h_source.html
               • qwt__text__engine_8h_source.html
               • qwt__text__label_8h_source.html
               • qwt__thermo_8h_source.html
               • qwt__transform_8h_source.html
               • qwt__wheel_8h_source.html
               • qwt__widget__overlay_8h_source.html
               • radio.png
               • resize.js
               • scatterplot-600x400.png
               • search
                • all_0.html
                • all_0.js
                • all_1.html
                • all_1.js
                • all_10.html
                • all_10.js
                • all_11.html
                • all_11.js
                • all_12.html
                • all_12.js
                • all_13.html
                • all_13.js
                • all_14.html
                • all_14.js
                • all_15.html
                • all_15.js
                • all_16.html
                • all_16.js
                • all_17.html
                • all_17.js
                • all_18.html
                • all_18.js
                • all_19.html
                • all_19.js
                • all_1a.html
                • all_1a.js
                • all_2.html
                • all_2.js
                • all_3.html
                • all_3.js
                • all_4.html
                • all_4.js
                • all_5.html
                • all_5.js
                • all_6.html
                • all_6.js
                • all_7.html
                • all_7.js
                • all_8.html
                • all_8.js
                • all_9.html
                • all_9.js
                • all_a.html
                • all_a.js
                • all_b.html
                • all_b.js
                • all_c.html
                • all_c.js
                • all_d.html
                • all_d.js
                • all_e.html
                • all_e.js
                • all_f.html
                • all_f.js
                • classes_0.html
                • classes_0.js
                • classes_1.html
                • classes_1.js
                • classes_2.html
                • classes_2.js
                • close.png
                • enums_0.html
                • enums_0.js
                • enums_1.html
                • enums_1.js
                • enums_10.html
                • enums_10.js
                • enums_2.html
                • enums_2.js
                • enums_3.html
                • enums_3.js
                • enums_4.html
                • enums_4.js
                • enums_5.html
                • enums_5.js
                • enums_6.html
                • enums_6.js
                • enums_7.html
                • enums_7.js
                • enums_8.html
                • enums_8.js
                • enums_9.html
                • enums_9.js
                • enums_a.html
                • enums_a.js
                • enums_b.html
                • enums_b.js
                • enums_c.html
                • enums_c.js
                • enums_d.html
                • enums_d.js
                • enums_e.html
                • enums_e.js
                • enums_f.html
                • enums_f.js
                • enumvalues_0.html
                • enumvalues_0.js
                • enumvalues_1.html
                • enumvalues_1.js
                • enumvalues_10.html
                • enumvalues_10.js
                • enumvalues_11.html
                • enumvalues_11.js
                • enumvalues_12.html
                • enumvalues_12.js
                • enumvalues_13.html
                • enumvalues_13.js
                • enumvalues_14.html
                • enumvalues_14.js
                • enumvalues_15.html
                • enumvalues_15.js
                • enumvalues_16.html
                • enumvalues_16.js
                • enumvalues_17.html
                • enumvalues_17.js
                • enumvalues_2.html
                • enumvalues_2.js
                • enumvalues_3.html
                • enumvalues_3.js
                • enumvalues_4.html
                • enumvalues_4.js
                • enumvalues_5.html
                • enumvalues_5.js
                • enumvalues_6.html
                • enumvalues_6.js
                • enumvalues_7.html
                • enumvalues_7.js
                • enumvalues_8.html
                • enumvalues_8.js
                • enumvalues_9.html
                • enumvalues_9.js
                • enumvalues_a.html
                • enumvalues_a.js
                • enumvalues_b.html
                • enumvalues_b.js
                • enumvalues_c.html
                • enumvalues_c.js
                • enumvalues_d.html
                • enumvalues_d.js
                • enumvalues_e.html
                • enumvalues_e.js
                • enumvalues_f.html
                • enumvalues_f.js
                • functions_0.html
                • functions_0.js
                • functions_1.html
                • functions_1.js
                • functions_10.html
                • functions_10.js
                • functions_11.html
                • functions_11.js
                • functions_12.html
                • functions_12.js
                • functions_13.html
                • functions_13.js
                • functions_14.html
                • functions_14.js
                • functions_15.html
                • functions_15.js
                • functions_16.html
                • functions_16.js
                • functions_17.html
                • functions_17.js
                • functions_18.html
                • functions_18.js
                • functions_19.html
                • functions_19.js
                • functions_2.html
                • functions_2.js
                • functions_3.html
                • functions_3.js
                • functions_4.html
                • functions_4.js
                • functions_5.html
                • functions_5.js
                • functions_6.html
                • functions_6.js
                • functions_7.html
                • functions_7.js
                • functions_8.html
                • functions_8.js
                • functions_9.html
                • functions_9.js
                • functions_a.html
                • functions_a.js
                • functions_b.html
                • functions_b.js
                • functions_c.html
                • functions_c.js
                • functions_d.html
                • functions_d.js
                • functions_e.html
                • functions_e.js
                • functions_f.html
                • functions_f.js
                • mag_sel.png
                • nomatches.html
                • pages_0.html
                • pages_0.js
                • pages_1.html
                • pages_1.js
                • pages_2.html
                • pages_2.js
                • pages_3.html
                • pages_3.js
                • pages_4.html
                • pages_4.js
                • pages_5.html
                • pages_5.js
                • pages_6.html
                • pages_6.js
                • pages_7.html
                • pages_7.js
                • search.css
                • search.js
                • searchdata.js
                • search_l.png
                • search_m.png
                • search_r.png
                • typedefs_0.html
                • typedefs_0.js
                • typedefs_1.html
                • typedefs_1.js
                • typedefs_2.html
                • typedefs_2.js
                • typedefs_3.html
                • typedefs_3.js
                • typedefs_4.html
                • typedefs_4.js
                • typedefs_5.html
                • typedefs_5.js
                • typedefs_6.html
                • typedefs_6.js
                • typedefs_7.html
                • typedefs_7.js
                • typedefs_8.html
                • typedefs_8.js
                • typedefs_9.html
                • typedefs_9.js
                • typedefs_a.html
                • typedefs_a.js
                • variables_0.html
                • variables_0.js
                • variables_1.html
                • variables_1.js
                • variables_2.html
                • variables_2.js
                • variables_3.html
                • variables_3.js
                • variables_4.html
                • variables_4.js
                • variables_5.html
                • variables_5.js
                • variables_6.html
                • variables_6.js
                • variables_7.html
                • variables_7.js
                • variables_8.html
                • variables_8.js
                • variables_9.html
                • variables_9.js
                • variables_a.html
                • variables_a.js
                • variables_b.html
                • variables_b.js
               • sliders.png
               • spectrogram-contour1-600x400.png
               • spectrogram-contour2-600x400.png
               • spectrogram-hue-600x400.png
               • spectrogram-rgb-600x400.png
               • spectrogram-saturation-600x400.png
               • spectrogram-value-600x400.png
               • spectrogramscreenshots.html
               • splitbar.png
               • stockchart-600x400.png
               • sync_off.png
               • sync_on.png
               • sysinfo.png
               • tabs.css
               • tab_a.png
               • tab_b.png
               • tab_h.png
               • tab_s.png
               • tvplot-600x400.png
            • licenses
             • qwt
              • LICENSE
            • man
             • man3
              • barchartscreenshots.3.gz
              • controlscreenshots.3.gz
              • curvescreenshots.3.gz
              • otherscreenshots.3.gz
              • QwtAbstractLegend.3.gz
              • QwtAbstractScale.3.gz
              • QwtAbstractScaleDraw.3.gz
              • QwtAbstractSeriesStore.3.gz
              • QwtAbstractSlider.3.gz
              • QwtAlphaColorMap.3.gz
              • QwtAnalogClock.3.gz
              • QwtArraySeriesData.3.gz
              • QwtArrowButton.3.gz
              • qwtchangelog.3.gz
              • QwtClipper.3.gz
              • QwtColorMap.3.gz
              • QwtColumnRect.3.gz
              • QwtColumnSymbol.3.gz
              • QwtCompass.3.gz
              • QwtCompassMagnetNeedle.3.gz
              • QwtCompassRose.3.gz
              • QwtCompassScaleDraw.3.gz
              • QwtCompassWindArrow.3.gz
              • QwtCounter.3.gz
              • QwtCPointerData.3.gz
              • QwtCurveFitter.3.gz
              • QwtDate.3.gz
              • QwtDateScaleDraw.3.gz
              • QwtDateScaleEngine.3.gz
              • QwtDial.3.gz
              • QwtDialNeedle.3.gz
              • QwtDialSimpleNeedle.3.gz
              • QwtDynGridLayout.3.gz
              • QwtEventPattern.3.gz
              • QwtEventPattern_KeyPattern.3.gz
              • QwtEventPattern_MousePattern.3.gz
              • QwtGraphic.3.gz
              • qwtinstall.3.gz
              • QwtInterval.3.gz
              • QwtIntervalSample.3.gz
              • QwtIntervalSeriesData.3.gz
              • QwtIntervalSymbol.3.gz
              • QwtKnob.3.gz
              • QwtLegend.3.gz
              • QwtLegendData.3.gz
              • QwtLegendLabel.3.gz
              • qwtlicense.3.gz
              • QwtLinearColorMap.3.gz
              • QwtLinearScaleEngine.3.gz
              • QwtLogScaleEngine.3.gz
              • QwtLogTransform.3.gz
              • QwtMagnifier.3.gz
              • QwtMathMLTextEngine.3.gz
              • QwtMatrixRasterData.3.gz
              • QwtNullPaintDevice.3.gz
              • QwtNullTransform.3.gz
              • QwtOHLCSample.3.gz
              • QwtPainter.3.gz
              • QwtPainterCommand.3.gz
              • QwtPanner.3.gz
              • QwtPicker.3.gz
              • QwtPickerClickPointMachine.3.gz
              • QwtPickerClickRectMachine.3.gz
              • QwtPickerDragLineMachine.3.gz
              • QwtPickerDragPointMachine.3.gz
              • QwtPickerDragRectMachine.3.gz
              • QwtPickerMachine.3.gz
              • QwtPickerPolygonMachine.3.gz
              • QwtPickerTrackerMachine.3.gz
              • QwtPixelMatrix.3.gz
              • QwtPlainTextEngine.3.gz
              • QwtPlot.3.gz
              • QwtPlotAbstractBarChart.3.gz
              • QwtPlotBarChart.3.gz
              • QwtPlotCanvas.3.gz
              • QwtPlotCurve.3.gz
              • QwtPlotDict.3.gz
              • QwtPlotDirectPainter.3.gz
              • QwtPlotGLCanvas.3.gz
              • QwtPlotGrid.3.gz
              • QwtPlotHistogram.3.gz
              • QwtPlotIntervalCurve.3.gz
              • QwtPlotItem.3.gz
              • QwtPlotLayout.3.gz
              • QwtPlotLegendItem.3.gz
              • QwtPlotMagnifier.3.gz
              • QwtPlotMarker.3.gz
              • QwtPlotMultiBarChart.3.gz
              • QwtPlotPanner.3.gz
              • QwtPlotPicker.3.gz
              • QwtPlotRasterItem.3.gz
              • QwtPlotRenderer.3.gz
              • QwtPlotRescaler.3.gz
              • QwtPlotScaleItem.3.gz
              • QwtPlotSeriesItem.3.gz
              • QwtPlotShapeItem.3.gz
              • QwtPlotSpectroCurve.3.gz
              • QwtPlotSpectrogram.3.gz
              • QwtPlotSvgItem.3.gz
              • QwtPlotTextLabel.3.gz
              • QwtPlotTradingCurve.3.gz
              • QwtPlotZoneItem.3.gz
              • QwtPlotZoomer.3.gz
              • QwtPoint3D.3.gz
              • QwtPoint3DSeriesData.3.gz
              • QwtPointArrayData.3.gz
              • QwtPointMapper.3.gz
              • QwtPointPolar.3.gz
              • QwtPointSeriesData.3.gz
              • QwtPowerTransform.3.gz
              • QwtRasterData.3.gz
              • QwtRichTextEngine.3.gz
              • QwtRoundScaleDraw.3.gz
              • QwtSamplingThread.3.gz
              • QwtScaleArithmetic.3.gz
              • QwtScaleDiv.3.gz
              • QwtScaleDraw.3.gz
              • QwtScaleEngine.3.gz
              • QwtScaleMap.3.gz
              • QwtScaleWidget.3.gz
              • QwtSeriesData.3.gz
              • QwtSeriesStore.3.gz
              • QwtSetSample.3.gz
              • QwtSetSeriesData.3.gz
              • QwtSimpleCompassRose.3.gz
              • QwtSlider.3.gz
              • QwtSpline.3.gz
              • QwtSplineCurveFitter.3.gz
              • QwtSymbol.3.gz
              • QwtSyntheticPointData.3.gz
              • QwtSystemClock.3.gz
              • QwtText.3.gz
              • QwtTextEngine.3.gz
              • QwtTextLabel.3.gz
              • QwtThermo.3.gz
              • QwtTradingChartData.3.gz
              • QwtTransform.3.gz
              • QwtWeedingCurveFitter.3.gz
              • QwtWheel.3.gz
              • QwtWidgetOverlay.3.gz
              • spectrogramscreenshots.3.gz
              • _tmp_qwt-6.1.3-tmp_src_.3.gz
              • _tmp_qwt-6.1.3-tmp_textengines_.3.gz
              • _tmp_qwt-6.1.3-tmp_textengines_mathml_.3.gz
            • qt4
             • mkspecs
              • features
               • qwt.prf
               • qwtconfig.pri
               • qwtfunctions.pri