rrdtool

Paket-Details
Name rrdtool
Version 1.5.5-1
Beschreibung Data logging and graphing application
URL http://www.rrdtool.org
Lizenzen GPL, custom
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur i686
Gruppen
Packer Eric Belanger @
Erstellt am 14.01.2016 05:46
Veröffentlicht am 14.01.2016 06:23
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket rrdtool-1.5.5-1-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 857f0e2ea9047e23d779ba9691a77d40
SHA256-Prüfsumme cda5c7e4a39b19672f4925177f32b93a62f7b7f86b1023f4c35f1e04d509afa0
PGP-Signatur rrdtool-1.5.5-1-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 619,98 KByte
Installations-Größe 2,33 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
     Dateien
     • usr
      • bin
       • rrdcached
       • rrdcgi
       • rrdcreate
       • rrdinfo
       • rrdtool
       • rrdupdate
      • include
       • rrd.h
       • rrd_client.h
       • rrd_format.h
      • lib
       • librrd.so
       • librrd.so.4
       • librrd.so.4.3.5
       • librrd_th.so
       • librrd_th.so.4
       • librrd_th.so.4.3.5
       • lua
        • 5.1
         • rrd.so
         • rrd.so.0
         • rrd.so.0.0.0
       • perl5
        • vendor_perl
         • auto
          • RRDs
           • RRDs.so
         • RRDs.pm
       • pkgconfig
        • librrd.pc
       • python2.7
        • site-packages
         • py_rrdtool-0.2.2-py2.7.egg-info
         • rrdtool.so
       • rrdtool
        • ifOctets.tcl
        • pkgIndex.tcl
       • ruby
        • vendor_ruby
         • 2.3.0
          • i686-linux
           • RRD.so
       • systemd
        • system
         • rrdcached.service
         • rrdcached.socket
       • tclrrd1.5.5.so
      • share
       • doc
        • rrdtool-1.5.5
         • html
          • bin_dec_hex.html
          • cdeftutorial.html
          • index.html
          • librrd.html
          • rpntutorial.html
          • rrd-beginners.html
          • rrdbuild.html
          • rrdcached.html
          • rrdcgi.html
          • rrdcreate.html
          • rrddump.html
          • rrdfetch.html
          • rrdfirst.html
          • rrdflushcached.html
          • rrdgraph.html
          • rrdgraph_data.html
          • rrdgraph_examples.html
          • rrdgraph_graph.html
          • rrdgraph_rpn.html
          • rrdinfo.html
          • rrdlast.html
          • rrdlastupdate.html
          • rrdlua.html
          • RRDp.html
          • rrdresize.html
          • rrdrestore.html
          • RRDs.html
          • rrdthreads.html
          • rrdtool.html
          • rrdtune.html
          • rrdtutorial.html
          • rrdupdate.html
          • rrdxport.html
         • txt
          • bin_dec_hex.txt
          • cdeftutorial.txt
          • librrd.txt
          • rpntutorial.txt
          • rrd-beginners.txt
          • rrdbuild.txt
          • rrdcached.txt
          • rrdcgi.txt
          • rrdcreate.txt
          • rrddump.txt
          • rrdfetch.txt
          • rrdfirst.txt
          • rrdflushcached.txt
          • rrdgraph.txt
          • rrdgraph_data.txt
          • rrdgraph_examples.txt
          • rrdgraph_graph.txt
          • rrdgraph_rpn.txt
          • rrdinfo.txt
          • rrdlast.txt
          • rrdlastupdate.txt
          • rrdlua.txt
          • rrdresize.txt
          • rrdrestore.txt
          • rrdthreads.txt
          • rrdtool.txt
          • rrdtune.txt
          • rrdtutorial.txt
          • rrdupdate.txt
          • rrdxport.txt
       • licenses
        • rrdtool
         • LICENSE
       • man
        • man1
         • bin_dec_hex.1.gz
         • cdeftutorial.1.gz
         • rpntutorial.1.gz
         • rrd-beginners.1.gz
         • rrdbuild.1.gz
         • rrdcached.1.gz
         • rrdcgi.1.gz
         • rrdcreate.1.gz
         • rrddump.1.gz
         • rrdfetch.1.gz
         • rrdfirst.1.gz
         • rrdflushcached.1.gz
         • rrdgraph.1.gz
         • rrdgraph_data.1.gz
         • rrdgraph_examples.1.gz
         • rrdgraph_graph.1.gz
         • rrdgraph_rpn.1.gz
         • rrdinfo.1.gz
         • rrdlast.1.gz
         • rrdlastupdate.1.gz
         • rrdlua.1.gz
         • rrdresize.1.gz
         • rrdrestore.1.gz
         • rrdthreads.1.gz
         • rrdtool.1.gz
         • rrdtune.1.gz
         • rrdtutorial.1.gz
         • rrdupdate.1.gz
         • rrdxport.1.gz
        • man3
         • librrd.3.gz
         • RRDp.3pm.gz
         • RRDs.3pm.gz
       • perl5
        • vendor_perl
         • RRDp.pm
       • rrdtool
        • examples
         • 4charts.pl
         • bigtops.pl
         • cgi-demo.cgi
         • minmax.pl
         • perftest.pl
         • piped-demo.pl
         • rrdcached
          • rrdcached-size.pl
          • RRDCached.pm
         • shared-demo.pl
         • stripes.pl
         • stripes.py