enlightenment16

Paket-Details
Name enlightenment16
Version 1.0.17-1
Beschreibung A fast, flexible, and very extensible Window Manager
URL http://www.enlightenment.org
Lizenzen BSD, custom
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur x86_64
Gruppen
Packer Eric Belanger @
Erstellt am 19.08.2015 01:36
Veröffentlicht am 19.08.2015 02:25
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket enlightenment16-1.0.17-1-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 214e85f3c09c8c9df0364d678dad9b71
SHA256-Prüfsumme cc124bac7a7cabceefedbe7d4fbfa8d57d580c9904e27a42c78bc8b07ce9d6ef
PGP-Signatur enlightenment16-1.0.17-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 7,59 MByte
Installations-Größe 14,49 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
     hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
          Dateien
          • usr
           • bin
            • e16
            • e16-gnome
            • e16-kde
            • edox
            • eesh
            • epp
            • starte16
           • lib
            • e16
             • libhack.so
           • share
            • applications
             • e16.desktop
            • doc
             • e16
              • e16.html
            • e16
             • config
              • actionclasses.cfg
              • bindings.cfg
              • definitions
              • e16keyedit.db
              • fonts.pango.cfg
              • fonts.xft.cfg
              • matches.cfg
             • E-docs
              • bg.png
              • exit1.png
              • exit2.png
              • next1.png
              • next2.png
              • prev1.png
              • prev2.png
              • title.png
             • fonts
              • bold.ttf
              • COPYRIGHT.Vera
              • normal.ttf
              • Vera.ttf
              • VeraBd.ttf
             • icons
              • default.png
              • e.png
              • e16.png
              • iconbox.png
              • mon.png
              • pager.png
             • menus
              • desktop.menu
              • enlightenment.menu
              • maintenance.menu
              • settings.menu
              • winops.menu
              • winops_groups.menu
              • winops_layer.menu
              • winops_misc.menu
              • winops_opacity.menu
              • winops_size.menu
             • misc
              • e16-dbus-cmd
              • starte16
              • starte16-gnome
              • starte16-kde
              • Xclients.e16-gnome.sh
              • Xclients.e16-kde.sh
              • Xclients.e16.sh
             • pix
              • about.png
              • areas.png
              • bg.png
              • desktops.png
              • elogo48.png
              • focus.png
              • fx.png
              • key_blank.png
              • key_ctrl.png
              • key_lock.png
              • key_mod1.png
              • key_mod2.png
              • key_mod3.png
              • key_mod4.png
              • key_mod5.png
              • key_shift.png
              • mouse_0.png
              • mouse_1.png
              • mouse_2.png
              • mouse_3.png
              • mouse_4.png
              • mouse_5.png
              • mouse_any.png
              • moveres.png
              • pager.png
              • place.png
              • raise.png
              • snapshots.png
              • sound.png
              • tips.png
              • wait1.png
              • wait10.png
              • wait11.png
              • wait12.png
              • wait2.png
              • wait3.png
              • wait4.png
              • wait5.png
              • wait6.png
              • wait7.png
              • wait8.png
              • wait9.png
             • scripts
              • e_cache_clean
              • e_cache_query
              • e_gen_menu
              • session.sh
             • themes
              • BlueSteel
               • ABOUT
                • bg.png
                • logo.png
                • MAIN
               • backgrounds
                • backgrounds.cfg
                • images
                 • All-Good-People-4.jpg
                 • Enigmas-Oven-2.jpg
               • borders.cfg
               • borders
                • BORDERLESS
                 • border.cfg
                • borders.cfg
                • common
                 • border.cfg
                 • images
                  • bottomresize_bg.png
                  • bottomresize_fg.png
                  • close_bg.png
                  • close_cl.png
                  • close_fg.png
                  • close_sh_bg.png
                  • close_sh_cl.png
                  • close_sh_fg.png
                  • default_bottomtrim_bg.png
                  • default_bottomtrim_fg.png
                  • default_bottom_bg.png
                  • default_bottom_fg.png
                  • default_title_bg.png
                  • default_title_fg.png
                  • default_top_bg.png
                  • default_top_fg.png
                  • fixed_bottom_bg.png
                  • fixed_bottom_fg.png
                  • leftresize_bg.png
                  • leftresize_fg.png
                  • leftside_bottomtrim_bg.png
                  • leftside_bottomtrim_fg.png
                  • leftside_title_bg.png
                  • leftside_title_fg.png
                  • lefttoptrim_bg.png
                  • lefttoptrim_fg.png
                  • lefttrim_bg.png
                  • lefttrim_fg.png
                  • left_bg.png
                  • left_fg.png
                  • minimize_bg.png
                  • minimize_cl.png
                  • minimize_fg.png
                  • righttrim_bg.png
                  • righttrim_fg.png
                  • right_bg.png
                  • right_fg.png
                  • stick_bg.png
                  • stick_bg_st.png
                  • stick_cl.png
                  • stick_fg.png
                  • stick_fg_st.png
                  • stick_sh_bg.png
                  • stick_sh_bg_st.png
                  • stick_sh_cl.png
                  • stick_sh_fg.png
                  • stick_sh_fg_st.png
                  • toprighttrim_bg.png
                  • toprighttrim_fg.png
                  • transient_title_bg.png
                  • transient_title_fg.png
                  • verysmall_top_bg.png
                  • verysmall_top_fg.png
                  • verysmall_top_sh_bg.png
                  • verysmall_top_sh_fg.png
                • DEFAULT
                 • border.cfg
                 • images
                  • maximize_bg.png
                  • maximize_cl.png
                  • maximize_fg.png
                • FIXEDSIZE
                 • border.cfg
                • ICONBOX
                 • border.cfg
                • LEFTPAGER
                 • border.cfg
                 • images
                  • resize_bg.png
                  • resize_cl.png
                  • resize_fg.png
                  • rightbottomtrim_bg.png
                  • rightbottomtrim_fg.png
                  • right_bg.png
                  • right_fg.png
                  • shade_bg.png
                  • shade_cl.png
                  • shade_fg.png
                  • title_bg.png
                  • title_fg.png
                  • toptrim_bg.png
                  • toptrim_fg.png
                  • unshade_bg.png
                  • unshade_cl.png
                  • unshade_fg.png
                • LEFTSIDE
                 • border.cfg
                 • images
                  • bottomresize_bg.png
                  • bottomresize_fg.png
                  • bottom_bg.png
                  • bottom_fg.png
                  • close_bg.png
                  • close_cl.png
                  • close_fg.png
                  • close_sh_bg.png
                  • close_sh_cl.png
                  • close_sh_fg.png
                  • left_bg.png
                  • left_fg.png
                  • maximize_bg.png
                  • maximize_cl.png
                  • maximize_fg.png
                  • maximize_hl.png
                  • minimize_bg.png
                  • minimize_cl.png
                  • minimize_fg.png
                  • minimize_hl.png
                  • rightresize_bg.png
                  • rightresize_fg.png
                  • righttrim_bg.png
                  • righttrim_fg.png
                  • right_bg.png
                  • right_fg.png
                  • stick_bg.png
                  • stick_bg_st.png
                  • stick_cl.png
                  • stick_fg.png
                  • stick_fg_st.png
                  • stick_sh_bg.png
                  • stick_sh_bg_st.png
                  • stick_sh_cl.png
                  • stick_sh_fg.png
                  • stick_sh_fg_st.png
                  • toptrim_bg.png
                  • toptrim_fg.png
                  • top_bg.png
                  • top_fg.png
                • PAGER
                 • border.cfg
                 • images
                  • left_bg.png
                  • left_fg.png
                  • resize_bg.png
                  • resize_cl.png
                  • resize_fg.png
                  • shade_bg.png
                  • shade_cl.png
                  • shade_fg.png
                  • unshade_bg.png
                  • unshade_cl.png
                  • unshade_fg.png
                • SMALL
                 • border.cfg
                • SMALLFIXED
                 • border.cfg
                • TRANSIENT
                 • border.cfg
                 • images
                  • topright_bg.png
                  • topright_fg.png
                  • top_sh_bg.png
                  • top_sh_fg.png
                • VERYSMALL
                 • border.cfg
                 • images
                  • leftresize_bg.png
                  • leftresize_fg.png
                  • rightresize_bg.png
                  • rightresize_fg.png
                • VERYSMALLFIXED
                 • border.cfg
               • buttons.cfg
               • buttons
                • buttons.cfg
               • colormodifiers.cfg
               • common
                • images
                 • bg.png
                 • blank.png
                 • dragbar_horiz.png
                 • selected.png
               • coords
                • coords.cfg
               • cursors.cfg
               • cursors
                • bw_images
                 • arrow_left.xbm
                 • arrow_left.xbm.mask
                 • arrow_right.xbm
                 • arrow_right.xbm.mask
                 • cursor.xbm
                 • cursor.xbm.mask
                 • iconify.xbm
                 • iconify.xbm.mask
                 • kill.xbm
                 • kill.xbm.mask
                 • max.xbm
                 • max.xbm.mask
                 • move.xbm
                 • move.xbm.mask
                 • resize_bl.xbm
                 • resize_bl.xbm.mask
                 • resize_br.xbm
                 • resize_br.xbm.mask
                 • resize_h.xbm
                 • resize_h.xbm.mask
                 • resize_v.xbm
                 • resize_v.xbm.mask
                 • stick.xbm
                 • stick.xbm.mask
                • cursors.cfg
               • desktops.cfg
               • dialogs
                • dialogs.cfg
                • images
                 • button_down.png
                 • button_up.png
                 • check_off.png
                 • check_on.png
                 • darkbg.png
                 • lightbg.png
                 • radio_off.png
                 • radio_on.png
                 • separator.png
                 • slider_horiz.png
                 • slider_vert.png
                 • window.png
               • dock
                • dock.cfg
                • images
                 • icon.png
               • dragbar
                • dragbar.cfg
                • images
                 • downarrow.png
                 • downarrow_cl.png
                 • dragbar_vert.png
                 • leftarrow.png
                 • leftarrow_cl.png
                 • rightarrow.png
                 • rightarrow_cl.png
                 • uparrow.png
                 • uparrow_cl.png
               • epplets
                • epplets.cfg
                • images
                 • arrow_down_cl.png
                 • arrow_down_fg.png
                 • arrow_left_cl.png
                 • arrow_left_fg.png
                 • arrow_right_cl.png
                 • arrow_right_fg.png
                 • arrow_up_cl.png
                 • arrow_up_fg.png
                 • bar.png
                 • bg_h.png
                 • bg_v.png
                 • button_cl.png
                 • button_fg.png
                 • close_cl.png
                 • close_fg.png
                 • config_cl.png
                 • config_fg.png
                 • drawingarea.png
                 • eject_cl.png
                 • eject_fg.png
                 • ff_cl.png
                 • ff_fg.png
                 • help_cl.png
                 • help_fg.png
                 • next_cl.png
                 • next_fg.png
                 • pause_cl.png
                 • pause_fg.png
                 • play_cl.png
                 • play_fg.png
                 • prev_cl.png
                 • prev_fg.png
                 • repeat_cl.png
                 • repeat_fg.png
                 • rw_cl.png
                 • rw_fg.png
                 • skip_cl.png
                 • skip_fg.png
                 • slider_base_h.png
                 • slider_base_v.png
                 • slider_knob_h.png
                 • slider_knob_v.png
                 • stop_cl.png
                 • stop_fg.png
                 • togglebutton_down.png
                 • togglebutton_up.png
               • Eterm
                • Eterm.cfg
                • images
                 • anchor_fg.png
                 • anchor_hl.png
                 • bg.png
                 • downarrow_cl.png
                 • downarrow_fg.png
                 • downarrow_hl.png
                 • leftarrow_cl.png
                 • leftarrow_fg.png
                 • leftarrow_hl.png
                 • menubg.png
                 • menu_selected.png
                 • rightarrow_cl.png
                 • rightarrow_fg.png
                 • rightarrow_hl.png
                 • submenu.png
                 • submenu_selected.png
                 • trough.png
                 • uparrow_cl.png
                 • uparrow_fg.png
                 • uparrow_hl.png
               • focuslist
                • focuslist.cfg
                • images
                 • lightbg.png
                 • lightbg_hl.png
               • fonts.theme.cfg
               • iconbox
                • iconbox.cfg
                • images
                 • arrow_down.png
                 • arrow_down_cl.png
                 • arrow_left.png
                 • arrow_left_cl.png
                 • arrow_right.png
                 • arrow_right_cl.png
                 • arrow_up.png
                 • arrow_up_cl.png
                 • bar_h.png
                 • bar_v.png
                 • base_h.png
                 • base_v.png
                 • bg_h.png
                 • bg_v.png
                 • cover_h.png
                 • cover_v.png
                 • icon.png
                 • knob_h.png
                 • knob_v.png
               • imageclasses.cfg
               • init.cfg
               • init
                • images
                 • bar.png
                 • bg.jpg
                 • logo.png
                • init.cfg
               • menustyles.cfg
               • menustyles
                • images
                 • submenu.png
                 • submenu_selected.png
                • menustyles.cfg
               • pager
                • images
                 • selected.png
                 • window.png
                • pager.cfg
               • README
               • slideouts.cfg
               • slideouts
                • slideouts.cfg
               • sound.cfg
               • sound
                • sound.cfg
               • tooltips.cfg
               • tooltips
                • images
                 • cloud_large.png
                 • cloud_small.png
                • tooltips.cfg
               • ttfonts
                • vixar.ttf
               • windowmatches.cfg
              • BrushedMetal-Tigert
               • ABOUT
                • Edoc_bg.png
                • MAIN
                • title.png
               • backgrounds
                • backgrounds.cfg
                • images
                 • dark_brushed.png
                 • dark_vertical_gradient_brushed.png
                 • light_brushed.png
                 • light_vertical_gradient_brushed.png
                 • small_turquoise_pebbles.jpg
                 • turqouise_bg.jpg
                 • turquoise_garage_floor.jpg
                 • turquoise_leather.jpg
                 • turquoise_tiles.jpg
                 • turquoise_treemoon.jpg
                 • turquoise_wrinkles.jpg
               • borders.cfg
               • borders
                • BORDERLESS
                 • border.cfg
                • borders.cfg
                • BORDER_ONLY
                 • border.cfg
                • common
                 • border.cfg
                 • images
                  • b0-.png
                  • b0.png
                  • b1-.png
                  • b1.png
                  • b2-.png
                  • b2.png
                  • b3-.png
                  • b3.png
                  • b4-.png
                  • b4.png
                  • b5-.png
                  • b5.png
                  • b6-.png
                  • b6.png
                  • b7-.png
                  • b7.png
                  • b8-.png
                  • b8.png
                  • bb4-.png
                  • bb4.png
                  • bb5-.png
                  • bb5.png
                  • bb6-.png
                  • bb6.png
                  • bb8-.png
                  • bb8.png
                  • black.png
                  • blank.png
                  • t1-.png
                  • t1-b.png
                  • t1.png
                  • t1b.png
                  • t2-.png
                  • t2.png
                  • t2s-.png
                  • t2s.png
                  • t3-.png
                  • t3-b.png
                  • t3.png
                  • t3b.png
                  • t4-.png
                  • t4-b.png
                  • t4.png
                  • t4b.png
                  • t5-.png
                  • t5-b.png
                  • t5.png
                  • t5b.png
                  • tt1-.png
                  • tt1-b.png
                  • tt1.png
                  • tt1b.png
                  • tt2-.png
                  • tt2.png
                  • tt2s-.png
                  • tt2s.png
                  • tt3-.png
                  • tt3-b.png
                  • tt3.png
                  • tt3b.png
                  • tt4-.png
                  • tt4-b.png
                  • tt4.png
                  • tt4b.png
                  • tt5-.png
                  • tt5-b.png
                  • tt5.png
                  • tt5b.png
                • DEFAULT
                 • border.cfg
                • FIXED_SIZE
                 • border.cfg
                • ICONBOX
                 • border.cfg
                • MENU
                 • border.cfg
                • MENU_BORDER_ONLY
                 • border.cfg
                • PAGER
                 • border.cfg
                 • images
                  • pb1.png
                  • pb2.png
                  • pb3.png
                  • pb4.png
                  • pb5.png
                  • pb6.png
                  • pb8.png
                  • pb9.png
                • RIGHT_PAGER
                 • border.cfg
                 • images
                  • pb1.png
                  • pb2.png
                  • pb3.png
                  • pb4.png
                  • pb5.png
                  • pb6.png
                  • pb8.png
                  • pb9.png
                • SHAPED
                 • border.cfg
                • TRANSIENT
                 • border.cfg
               • buttons.cfg
               • buttons
                • buttons.cfg
               • colormodifiers.cfg
               • common
                • images
                 • blank.png
                 • light_brushed.png
               • coords
                • coords.cfg
                • images
                 • coord.png
               • cursors.cfg
               • cursors
                • bw_images
                 • cursor.xbm
                 • cursor.xbm.mask
                 • iconify.xbm
                 • iconify.xbm.mask
                 • kill.xbm
                 • kill.xbm.mask
                 • move.xbm
                 • move.xbm.mask
                 • resize_br.xbm
                 • resize_br.xbm.mask
                 • resize_h.xbm
                 • resize_h.xbm.mask
                 • resize_tr.xbm
                 • resize_tr.xbm.mask
                 • resize_v.xbm
                 • resize_v.xbm.mask
                • cursors.cfg
               • desktops.cfg
               • dialogs
                • dialogs.cfg
                • images
                 • bg.png
                 • bt1.png
                 • bt2.png
                 • button1.png
                 • button2.png
                 • button3.png
                 • indent.png
                 • r1-.png
                 • r1.png
                 • sl1.png
                 • sl1b.png
                 • sl2.png
                 • sl2b.png
                 • slh.png
                 • slv.png
                 • w0-.png
                 • w0.png
                 • w1-.png
                 • w1.png
               • dock
                • dock.cfg
                • images
                 • bt1.png
                 • bt2.png
               • dragbar
                • dragbar.cfg
                • images
                 • a1.png
                 • a1b.png
                 • a2.png
                 • a2b.png
                 • bt1.png
                 • bt2.png
               • epplets
                • epplets.cfg
                • images
                 • ar_d1.png
                 • ar_d2.png
                 • ar_d3.png
                 • ar_l1.png
                 • ar_l2.png
                 • ar_l3.png
                 • ar_r1.png
                 • ar_r2.png
                 • ar_r3.png
                 • ar_u1.png
                 • ar_u2.png
                 • ar_u3.png
                 • b1.png
                 • b2.png
                 • b3.png
                 • bb1.png
                 • bb2.png
                 • bg.png
                 • bg_v.png
                 • close1.png
                 • close2.png
                 • close3.png
                 • config1.png
                 • config2.png
                 • config3.png
                 • da.png
                 • eject1.png
                 • eject2.png
                 • eject3.png
                 • ff1.png
                 • ff2.png
                 • ff3.png
                 • help1.png
                 • help2.png
                 • help3.png
                 • next1.png
                 • next2.png
                 • next3.png
                 • pause1.png
                 • pause2.png
                 • pause3.png
                 • pb_h.png
                 • pb_v.png
                 • play1.png
                 • play2.png
                 • play3.png
                 • prev1.png
                 • prev2.png
                 • prev3.png
                 • repeat1.png
                 • repeat2.png
                 • repeat3.png
                 • rw1.png
                 • rw2.png
                 • rw3.png
                 • skip1.png
                 • skip2.png
                 • skip3.png
                 • stop1.png
                 • stop2.png
                 • stop3.png
                 • s_h.png
                 • s_k1.png
                 • s_k2.png
                 • s_v.png
               • eterm
                • eterm.cfg
                • images
                 • a_d_1.png
                 • a_d_2.png
                 • a_l_1.png
                 • a_l_2.png
                 • a_r_1.png
                 • a_r_2.png
                 • a_u_1.png
                 • a_u_2.png
                 • bg.jpg
                 • bt.png
                 • mb2.png
                 • mb3.png
                 • sb1.png
                 • sb2.png
                 • t.png
               • focuslist
                • focuslist.cfg
                • images
                 • mb1.png
                 • mb2.png
               • fonts.theme.cfg
               • iconbox
                • iconbox.cfg
                • images
                 • ar_d1.png
                 • ar_d2.png
                 • ar_l1.png
                 • ar_l2.png
                 • ar_r1.png
                 • ar_r2.png
                 • ar_u1.png
                 • ar_u2.png
                 • bt1.png
                 • ib_cover_h.png
                 • ib_cover_v.png
                 • ib_h.png
                 • ib_v.png
                 • mb1.png
                 • sl1.png
                 • sl2.png
                 • slh.png
                 • slv.png
               • imageclasses.cfg
               • init.cfg
               • init
                • images
                 • bt1.png
                 • light_vetical_gradient_brushed.png
                 • progress_bar.png
                 • text_bg.png
                 • turquoise_brushed.png
                • init.cfg
               • menustyles.cfg
               • menustyles
                • images
                 • mb1.png
                 • mb2.png
                 • mb3.png
                • menustyles.cfg
               • pager
                • images
                 • mb1.png
                 • p_bg.png
                 • p_sel.png
                 • p_win.png
                • pager.cfg
               • README
               • slideouts.cfg
               • slideouts
                • slideouts.cfg
               • sound.cfg
               • sound
                • samples
                 • E_already_active.wav
                 • E_error_ipc.wav
                 • E_goodbye.wav
                 • E_logout.wav
                 • E_scanning.wav
                 • E_settings_areas.wav
                 • E_settings_audio.wav
                 • E_settings_autoraise.wav
                 • E_settings_bg.wav
                 • E_settings_desktops.wav
                 • E_settings_focus.wav
                 • E_settings_fx.wav
                 • E_settings_moveresize.wav
                 • E_settings_pager.wav
                 • E_settings_placement.wav
                 • E_settings_tooltips.wav
                 • E_wait.wav
                 • E_warning.wav
                 • E_welcome.wav
                 • SOUND_DEICONIFY.wav
                 • SOUND_DESKTOP_SHUT.wav
                 • SOUND_FOCUS_SET.wav
                 • SOUND_ICONIFY.wav
                 • SOUND_MENU_SHOW.wav
                 • SOUND_MOVE_AREA_DOWN.wav
                 • SOUND_MOVE_RESIST.wav
                 • SOUND_NEW_ICONBOX.wav
                 • SOUND_SHADE.wav
                 • SOUND_UNSHADE.wav
                 • SOUND_WINDOW_BORDER_CHANGE.wav
                 • SOUND_WINDOW_CHANGE_LAYER_DOWN.wav
                 • SOUND_WINDOW_CLOSE.wav
                 • SOUND_WINDOW_SLIDE.wav
                 • SOUND_WINDOW_STICK.wav
                 • SOUND_WINDOW_UNSTICK.wav
                • sound.cfg
               • tooltips.cfg
               • tooltips
                • imageclasses.cfg
                • images
                 • cloud1.png
                 • cloud2.png
                 • cloud_logo.png
                • tooltips.cfg
               • ttfonts
                • aircut3.ttf
               • windowmatches.cfg
              • Ganymede
               • ABOUT
                • background.png
                • bullet.gif
                • econtrol.png
                • ganymede.png
                • MAIN
                • pulldowns.png
               • ACTIVATE_BUTTONS
               • backgrounds
                • backgrounds.cfg
                • images
                 • enlightenment.png
                 • French-Products-for-Ganymede.png
                 • logo_small.png
                 • logo_tiny.png
               • borders.cfg
               • borders
                • BORDERLESS
                 • border.cfg
                • borders.cfg
                • common
                 • border.cfg
                • DEFAULT
                 • border.cfg
                 • images
                  • bottleft_s.png
                  • bottleft_u.png
                  • bottom_s.png
                  • bottom_u.png
                  • bottright_c.png
                  • bottright_f.png
                  • bottright_s.png
                  • bottright_u.png
                  • left_s.png
                  • left_u.png
                  • right_s.png
                  • right_u.png
                  • slideout_c.png
                  • slideout_f.png
                  • slideout_s.png
                  • slideout_u.png
                  • sticky_bottleft_s.png
                  • sticky_bottleft_u.png
                  • sticky_bottom_s.png
                  • sticky_bottom_u.png
                  • sticky_bottright_c.png
                  • sticky_bottright_f.png
                  • sticky_bottright_s.png
                  • sticky_bottright_u.png
                  • sticky_button_c.png
                  • sticky_button_f.png
                  • sticky_button_s.png
                  • sticky_button_u.png
                  • sticky_iconify_c.png
                  • sticky_iconify_f.png
                  • sticky_iconify_s.png
                  • sticky_iconify_u.png
                  • sticky_left_s.png
                  • sticky_left_u.png
                  • sticky_lower_c.png
                  • sticky_lower_f.png
                  • sticky_lower_s.png
                  • sticky_lower_u.png
                  • sticky_raise_c.png
                  • sticky_raise_f.png
                  • sticky_raise_s.png
                  • sticky_raise_u.png
                  • sticky_right_s.png
                  • sticky_right_u.png
                  • sticky_slideout_c.png
                  • sticky_slideout_f.png
                  • sticky_slideout_s.png
                  • sticky_slideout_u.png
                  • sticky_stick_c.png
                  • sticky_stick_f.png
                  • sticky_stick_s.png
                  • sticky_stick_u.png
                  • sticky_topleft_c.png
                  • sticky_topleft_f.png
                  • sticky_topleft_s.png
                  • sticky_topleft_u.png
                  • sticky_topright_bar_s.png
                  • sticky_topright_bar_u.png
                  • sticky_topright_c.png
                  • sticky_topright_f.png
                  • sticky_topright_left_c.png
                  • sticky_topright_left_f.png
                  • sticky_topright_left_s.png
                  • sticky_topright_left_u.png
                  • sticky_topright_s.png
                  • sticky_topright_u.png
                  • sticky_top_c.png
                  • sticky_top_f.png
                  • sticky_top_s.png
                  • sticky_top_u.png
                  • topleft_c.png
                  • topleft_f.png
                  • topleft_s.png
                  • topleft_u.png
                  • topright_bar_s.png
                  • topright_bar_u.png
                  • topright_c.png
                  • topright_f.png
                  • topright_left_c.png
                  • topright_left_f.png
                  • topright_left_s.png
                  • topright_left_u.png
                  • topright_s.png
                  • topright_u.png
                  • top_c.png
                  • top_f.png
                  • top_s.png
                  • top_u.png
                • DEFAULT_BLUE
                 • border.cfg
                 • images
                  • bottleft_s.png
                  • bottleft_u.png
                  • bottom_s.png
                  • bottom_u.png
                  • bottright_c.png
                  • bottright_f.png
                  • bottright_s.png
                  • bottright_u.png
                  • left_s.png
                  • left_u.png
                  • right_s.png
                  • right_u.png
                  • slideout_c.png
                  • slideout_f.png
                  • slideout_s.png
                  • slideout_u.png
                  • sticky_bottleft_s.png
                  • sticky_bottleft_u.png
                  • sticky_bottom_s.png
                  • sticky_bottom_u.png
                  • sticky_bottright_c.png
                  • sticky_bottright_f.png
                  • sticky_bottright_s.png
                  • sticky_bottright_u.png
                  • sticky_button_c.png
                  • sticky_button_f.png
                  • sticky_button_s.png
                  • sticky_button_u.png
                  • sticky_iconify_c.png
                  • sticky_iconify_f.png
                  • sticky_iconify_s.png
                  • sticky_iconify_u.png
                  • sticky_left_s.png
                  • sticky_left_u.png
                  • sticky_lower_c.png
                  • sticky_lower_f.png
                  • sticky_lower_s.png
                  • sticky_lower_u.png
                  • sticky_raise_c.png
                  • sticky_raise_f.png
                  • sticky_raise_s.png
                  • sticky_raise_u.png
                  • sticky_right_s.png
                  • sticky_right_u.png
                  • sticky_slideout_c.png
                  • sticky_slideout_f.png
                  • sticky_slideout_s.png
                  • sticky_slideout_u.png
                  • sticky_stick_c.png
                  • sticky_stick_f.png
                  • sticky_stick_s.png
                  • sticky_stick_u.png
                  • sticky_topleft_c.png
                  • sticky_topleft_f.png
                  • sticky_topleft_s.png
                  • sticky_topleft_u.png
                  • sticky_topright_bar_s.png
                  • sticky_topright_bar_u.png
                  • sticky_topright_c.png
                  • sticky_topright_f.png
                  • sticky_topright_left_c.png
                  • sticky_topright_left_f.png
                  • sticky_topright_left_s.png
                  • sticky_topright_left_u.png
                  • sticky_topright_s.png
                  • sticky_topright_u.png
                  • sticky_top_c.png
                  • sticky_top_f.png
                  • sticky_top_s.png
                  • sticky_top_u.png
                  • topleft_c.png
                  • topleft_f.png
                  • topleft_s.png
                  • topleft_u.png
                  • topright_bar_s.png
                  • topright_bar_u.png
                  • topright_c.png
                  • topright_f.png
                  • topright_left_c.png
                  • topright_left_f.png
                  • topright_left_s.png
                  • topright_left_u.png
                  • topright_s.png
                  • topright_u.png
                  • top_c.png
                  • top_f.png
                  • top_s.png
                  • top_u.png
                • DEFAULT_SHADE_DOWNWARD
                 • border.cfg
                • DEFAULT_SHADE_DOWNWARD_BLUE
                 • border.cfg
                • GREEN
                 • border.cfg
                 • images
                  • bottleft_s.png
                  • bottleft_u.png
                  • bottom_s.png
                  • bottom_u.png
                  • bottright_c.png
                  • bottright_f.png
                  • bottright_s.png
                  • bottright_u.png
                  • left_s.png
                  • left_u.png
                  • right_s.png
                  • right_u.png
                  • slideout_c.png
                  • slideout_f.png
                  • slideout_s.png
                  • slideout_u.png
                  • sticky_bottleft_s.png
                  • sticky_bottleft_u.png
                  • sticky_bottom_s.png
                  • sticky_bottom_u.png
                  • sticky_bottright_c.png
                  • sticky_bottright_f.png
                  • sticky_bottright_s.png
                  • sticky_bottright_u.png
                  • sticky_button_c.png
                  • sticky_button_f.png
                  • sticky_button_s.png
                  • sticky_button_u.png
                  • sticky_iconify_c.png
                  • sticky_iconify_f.png
                  • sticky_iconify_s.png
                  • sticky_iconify_u.png
                  • sticky_left_s.png
                  • sticky_left_u.png
                  • sticky_lower_c.png
                  • sticky_lower_f.png
                  • sticky_lower_s.png
                  • sticky_lower_u.png
                  • sticky_raise_c.png
                  • sticky_raise_f.png
                  • sticky_raise_s.png
                  • sticky_raise_u.png
                  • sticky_right_s.png
                  • sticky_right_u.png
                  • sticky_slideout_c.png
                  • sticky_slideout_f.png
                  • sticky_slideout_s.png
                  • sticky_slideout_u.png
                  • sticky_stick_c.png
                  • sticky_stick_f.png
                  • sticky_stick_s.png
                  • sticky_stick_u.png
                  • sticky_topleft_c.png
                  • sticky_topleft_f.png
                  • sticky_topleft_s.png
                  • sticky_topleft_u.png
                  • sticky_topright_bar_s.png
                  • sticky_topright_bar_u.png
                  • sticky_topright_c.png
                  • sticky_topright_f.png
                  • sticky_topright_left_c.png
                  • sticky_topright_left_f.png
                  • sticky_topright_left_s.png
                  • sticky_topright_left_u.png
                  • sticky_topright_s.png
                  • sticky_topright_u.png
                  • sticky_top_c.png
                  • sticky_top_f.png
                  • sticky_top_s.png
                  • sticky_top_u.png
                  • topleft_c.png
                  • topleft_f.png
                  • topleft_s.png
                  • topleft_u.png
                  • topright_bar_s.png
                  • topright_bar_u.png
                  • topright_c.png
                  • topright_f.png
                  • topright_left_c.png
                  • topright_left_f.png
                  • topright_left_s.png
                  • topright_left_u.png
                  • topright_s.png
                  • topright_u.png
                  • top_c.png
                  • top_f.png
                  • top_s.png
                  • top_u.png
                • ICONBOX
                 • border.cfg
                • MENU_BORDER
                 • border.cfg
                 • images
                  • bottom_s.png
                  • bottom_u.png
                  • left_s.png
                  • left_u.png
                  • right_s.png
                  • right_u.png
                  • top_flat_s.png
                  • top_flat_u.png
                  • top_s.png
                  • top_u.png
                • MENU_NOTITLE
                 • border.cfg
                • PAGER
                 • border.cfg
                 • images
                  • pager_bottleft_s.png
                  • pager_bottleft_u.png
                  • pager_bottom_s.png
                  • pager_bottom_u.png
                  • pager_bottright_s.png
                  • pager_bottright_u.png
                  • pager_b_bottom_c.png
                  • pager_b_bottom_s.png
                  • pager_b_bottom_u.png
                  • pager_left_s.png
                  • pager_left_u.png
                  • pager_l_left_c.png
                  • pager_l_left_s.png
                  • pager_l_left_u.png
                  • pager_right_s.png
                  • pager_right_u.png
                  • pager_r_right_c.png
                  • pager_r_right_s.png
                  • pager_r_right_u.png
                  • pager_topleft_s.png
                  • pager_topleft_u.png
                  • pager_topright_s.png
                  • pager_topright_u.png
                  • pager_top_s.png
                  • pager_top_u.png
                  • pager_t_top_c.png
                  • pager_t_top_s.png
                  • pager_t_top_u.png
                • PAGER_BLUE
                 • border.cfg
                 • images
                  • pager_bottleft_s.png
                  • pager_bottleft_u.png
                  • pager_bottom_s.png
                  • pager_bottom_u.png
                  • pager_bottright_s.png
                  • pager_bottright_u.png
                  • pager_b_bottom_c.png
                  • pager_b_bottom_s.png
                  • pager_b_bottom_u.png
                  • pager_left_s.png
                  • pager_left_u.png
                  • pager_l_left_c.png
                  • pager_l_left_s.png
                  • pager_l_left_u.png
                  • pager_right_s.png
                  • pager_right_u.png
                  • pager_r_right_c.png
                  • pager_r_right_s.png
                  • pager_r_right_u.png
                  • pager_topleft_s.png
                  • pager_topleft_u.png
                  • pager_topright_s.png
                  • pager_topright_u.png
                  • pager_top_s.png
                  • pager_top_u.png
                  • pager_t_top_c.png
                  • pager_t_top_s.png
                  • pager_t_top_u.png
                • PAGER_BOTTOM
                 • border.cfg
                • PAGER_BOTTOM_BLUE
                 • border.cfg
                • PAGER_LEFT
                 • border.cfg
                • PAGER_LEFT_BLUE
                 • border.cfg
                • PAGER_RIGHT
                 • border.cfg
                • PAGER_RIGHT_BLUE
                 • border.cfg
                • RED
                 • border.cfg
                 • images
                  • bottleft_s.png
                  • bottleft_u.png
                  • bottom_s.png
                  • bottom_u.png
                  • bottright_c.png
                  • bottright_f.png
                  • bottright_s.png
                  • bottright_u.png
                  • left_s.png
                  • left_u.png
                  • right_s.png
                  • right_u.png
                  • slideout_c.png
                  • slideout_f.png
                  • slideout_s.png
                  • slideout_u.png
                  • sticky_bottleft_s.png
                  • sticky_bottleft_u.png
                  • sticky_bottom_s.png
                  • sticky_bottom_u.png
                  • sticky_bottright_c.png
                  • sticky_bottright_f.png
                  • sticky_bottright_s.png
                  • sticky_bottright_u.png
                  • sticky_button_c.png
                  • sticky_button_f.png
                  • sticky_button_s.png
                  • sticky_button_u.png
                  • sticky_iconify_c.png
                  • sticky_iconify_f.png
                  • sticky_iconify_s.png
                  • sticky_iconify_u.png
                  • sticky_left_s.png
                  • sticky_left_u.png
                  • sticky_lower_c.png
                  • sticky_lower_f.png
                  • sticky_lower_s.png
                  • sticky_lower_u.png
                  • sticky_raise_c.png
                  • sticky_raise_f.png
                  • sticky_raise_s.png
                  • sticky_raise_u.png
                  • sticky_right_s.png
                  • sticky_right_u.png
                  • sticky_slideout_c.png
                  • sticky_slideout_f.png
                  • sticky_slideout_s.png
                  • sticky_slideout_u.png
                  • sticky_stick_c.png
                  • sticky_stick_f.png
                  • sticky_stick_s.png
                  • sticky_stick_u.png
                  • sticky_topleft_c.png
                  • sticky_topleft_f.png
                  • sticky_topleft_s.png
                  • sticky_topleft_u.png
                  • sticky_topright_bar_s.png
                  • sticky_topright_bar_u.png
                  • sticky_topright_c.png
                  • sticky_topright_f.png
                  • sticky_topright_left_c.png
                  • sticky_topright_left_f.png
                  • sticky_topright_left_s.png
                  • sticky_topright_left_u.png
                  • sticky_topright_s.png
                  • sticky_topright_u.png
                  • sticky_top_c.png
                  • sticky_top_f.png
                  • sticky_top_s.png
                  • sticky_top_u.png
                  • topleft_c.png
                  • topleft_f.png
                  • topleft_s.png
                  • topleft_u.png
                  • topright_bar_s.png
                  • topright_bar_u.png
                  • topright_c.png
                  • topright_f.png
                  • topright_left_c.png
                  • topright_left_f.png
                  • topright_left_s.png
                  • topright_left_u.png
                  • topright_s.png
                  • topright_u.png
                  • top_c.png
                  • top_f.png
                  • top_s.png
                  • top_u.png
                • ROTATED
                 • border.cfg
                 • images
                  • bottleft_s.png
                  • bottleft_u.png
                  • bottom_s.png
                  • bottom_u.png
                  • bottright_c.png
                  • bottright_f.png
                  • bottright_s.png
                  • bottright_u.png
                  • button_c.png
                  • button_f.png
                  • button_s.png
                  • button_u.png
                  • iconify_c.png
                  • iconify_f.png
                  • iconify_s.png
                  • iconify_u.png
                  • left_s.png
                  • left_u.png
                  • right_s.png
                  • right_u.png
                  • slideout_c.png
                  • slideout_f.png
                  • slideout_s.png
                  • slideout_u.png
                  • sticky_bottleft_s.png
                  • sticky_bottleft_u.png
                  • sticky_bottom_s.png
                  • sticky_bottom_u.png
                  • sticky_bottright_c.png
                  • sticky_bottright_f.png
                  • sticky_bottright_s.png
                  • sticky_bottright_u.png
                  • sticky_button_c.png
                  • sticky_button_f.png
                  • sticky_button_s.png
                  • sticky_button_u.png
                  • sticky_iconify_c.png
                  • sticky_iconify_f.png
                  • sticky_iconify_s.png
                  • sticky_iconify_u.png
                  • sticky_left_s.png
                  • sticky_left_u.png
                  • sticky_lower_c.png
                  • sticky_lower_f.png
                  • sticky_lower_s.png
                  • sticky_lower_u.png
                  • sticky_raise_c.png
                  • sticky_raise_f.png
                  • sticky_raise_s.png
                  • sticky_raise_u.png
                  • sticky_right_s.png
                  • sticky_right_u.png
                  • sticky_slideout_c.png
                  • sticky_slideout_f.png
                  • sticky_slideout_s.png
                  • sticky_slideout_u.png
                  • sticky_stick_c.png
                  • sticky_stick_f.png
                  • sticky_stick_s.png
                  • sticky_stick_u.png
                  • sticky_topleft_c.png
                  • sticky_topleft_f.png
                  • sticky_topleft_s.png
                  • sticky_topleft_u.png
                  • sticky_topright_bar_s.png
                  • sticky_topright_bar_u.png
                  • sticky_topright_c.png
                  • sticky_topright_f.png
                  • sticky_topright_left_c.png
                  • sticky_topright_left_f.png
                  • sticky_topright_left_s.png
                  • sticky_topright_left_u.png
                  • sticky_topright_s.png
                  • sticky_topright_u.png
                  • sticky_top_c.png
                  • sticky_top_f.png
                  • sticky_top_s.png
                  • sticky_top_u.png
                  • topleft_c.png
                  • topleft_f.png
                  • topleft_s.png
                  • topleft_u.png
                  • topright_bar_s.png
                  • topright_bar_u.png
                  • topright_c.png
                  • topright_f.png
                  • topright_left_c.png
                  • topright_left_f.png
                  • topright_left_s.png
                  • topright_left_u.png
                  • topright_s.png
                  • topright_u.png
                  • top_c.png
                  • top_f.png
                  • top_s.png
                  • top_u.png
                • ROTATED_BLUE
                 • border.cfg
                 • images
                  • bottleft_s.png
                  • bottleft_u.png
                  • bottom_s.png
                  • bottom_u.png
                  • bottright_c.png
                  • bottright_f.png
                  • bottright_s.png
                  • bottright_u.png
                  • button_c.png
                  • button_f.png
                  • button_s.png
                  • button_u.png
                  • iconify_c.png
                  • iconify_f.png
                  • iconify_s.png
                  • iconify_u.png
                  • left_s.png
                  • left_u.png
                  • right_s.png
                  • right_u.png
                  • slideout_c.png
                  • slideout_f.png
                  • slideout_s.png
                  • slideout_u.png
                  • sticky_bottleft_s.png
                  • sticky_bottleft_u.png
                  • sticky_bottom_s.png
                  • sticky_bottom_u.png
                  • sticky_bottright_c.png
                  • sticky_bottright_f.png
                  • sticky_bottright_s.png
                  • sticky_bottright_u.png
                  • sticky_button_c.png
                  • sticky_button_f.png
                  • sticky_button_s.png
                  • sticky_button_u.png
                  • sticky_iconify_c.png
                  • sticky_iconify_f.png
                  • sticky_iconify_s.png
                  • sticky_iconify_u.png
                  • sticky_left_s.png
                  • sticky_left_u.png
                  • sticky_lower_c.png
                  • sticky_lower_f.png
                  • sticky_lower_s.png
                  • sticky_lower_u.png
                  • sticky_raise_c.png
                  • sticky_raise_f.png
                  • sticky_raise_s.png
                  • sticky_raise_u.png
                  • sticky_right_s.png
                  • sticky_right_u.png
                  • sticky_slideout_c.png
                  • sticky_slideout_f.png
                  • sticky_slideout_s.png
                  • sticky_slideout_u.png
                  • sticky_stick_c.png
                  • sticky_stick_f.png
                  • sticky_stick_s.png
                  • sticky_stick_u.png
                  • sticky_topleft_c.png
                  • sticky_topleft_f.png
                  • sticky_topleft_s.png
                  • sticky_topleft_u.png
                  • sticky_topright_bar_s.png
                  • sticky_topright_bar_u.png
                  • sticky_topright_c.png
                  • sticky_topright_f.png
                  • sticky_topright_left_c.png
                  • sticky_topright_left_f.png
                  • sticky_topright_left_s.png
                  • sticky_topright_left_u.png
                  • sticky_topright_s.png
                  • sticky_topright_u.png
                  • sticky_top_c.png
                  • sticky_top_f.png
                  • sticky_top_s.png
                  • sticky_top_u.png
                  • topleft_c.png
                  • topleft_f.png
                  • topleft_s.png
                  • topleft_u.png
                  • topright_bar_s.png
                  • topright_bar_u.png
                  • topright_c.png
                  • topright_f.png
                  • topright_left_c.png
                  • topright_left_f.png
                  • topright_left_s.png
                  • topright_left_u.png
                  • topright_s.png
                  • topright_u.png
                  • top_c.png
                  • top_f.png
                  • top_s.png
                  • top_u.png
                • TRANSIENT
                 • border.cfg
                 • images
                  • dialog_bottleft_s.png
                  • dialog_bottleft_u.png
                  • dialog_bottom_s.png
                  • dialog_bottom_u.png
                  • dialog_bottright_c.png
                  • dialog_bottright_f.png
                  • dialog_bottright_s.png
                  • dialog_bottright_u.png
                  • dialog_left_s.png
                  • dialog_left_u.png
                  • dialog_right_s.png
                  • dialog_right_u.png
                  • dialog_sticky_bottleft_s.png
                  • dialog_sticky_bottleft_u.png
                  • dialog_sticky_bottom_s.png
                  • dialog_sticky_bottom_u.png
                  • dialog_sticky_bottright_c.png
                  • dialog_sticky_bottright_f.png
                  • dialog_sticky_bottright_s.png
                  • dialog_sticky_bottright_u.png
                  • dialog_sticky_left_s.png
                  • dialog_sticky_left_u.png
                  • dialog_sticky_right_s.png
                  • dialog_sticky_right_u.png
                  • dialog_sticky_topleft_s.png
                  • dialog_sticky_topleft_u.png
                  • dialog_sticky_topright_s.png
                  • dialog_sticky_topright_u.png
                  • dialog_sticky_top_s.png
                  • dialog_sticky_top_u.png
                  • dialog_topleft_s.png
                  • dialog_topleft_u.png
                  • dialog_topright_s.png
                  • dialog_topright_u.png
                  • dialog_top_s.png
                  • dialog_top_u.png
               • buttons
                • buttons.cfg
                • images
                 • btn_action_cleanup_normal.png
                 • btn_action_deskray_normal.png
                 • btn_action_exit_normal.png
                 • btn_action_help_normal.png
                 • btn_action_restart_normal.png
                 • btn_autosave_normal.png
                 • btn_cleanslide_normal.png
                 • btn_deskslide_normal.png
                 • btn_dragdir_normal.png
                 • btn_dragorder_normal.png
                 • btn_focus_normal.png
                 • btn_mapslide_normal.png
                 • btn_move_normal.png
                 • btn_resize_normal.png
                 • btn_slidemode_normal.png
                 • btn_sound_normal.png
                 • right_tab_template_clicked.png
                 • right_tab_template_sel.png
                 • right_tab_template_unsel.png
                 • tab_template_clicked.png
                 • tab_template_sel.png
                 • tab_template_unsel.png
               • BUTTON_CONFIG_HOWTO
               • ChangeLog
               • colormodifiers.cfg
               • common
                • button_c.png
                • button_f.png
                • button_s.png
                • button_u.png
                • dock_c.png
                • dock_s.png
                • dock_u.png
                • empty.png
               • coords
                • coords.cfg
               • cursors.cfg
               • cursors
                • bw_images
                 • cursor.xbm
                 • cursor.xbm.mask
                 • iconify.xbm
                 • iconify.xbm.mask
                 • kill.xbm
                 • kill.xbm.mask
                 • move.xbm
                 • move.xbm.mask
                 • new.gif
                 • resize.xbm
                 • resize.xbm.mask
                 • resize_br.xbm
                 • resize_br.xbm.mask
                 • resize_h.xbm
                 • resize_h.xbm.mask
                 • resize_tr.xbm
                 • resize_tr.xbm.mask
                 • resize_v.xbm
                 • resize_v.xbm.mask
                 • slideout.xbm
                 • slideout.xbm.mask
                 • slideout_rotated.xbm
                 • slideout_rotated.xbm.mask
                 • sticky.xbm
                 • sticky.xbm.mask
                • cursors.cfg
               • desktops.cfg
               • dialogs
                • dialogs.cfg
                • images
                 • checkbox_f.png
                 • checkbox_s.png
                 • checkbox_u.png
                 • knob_clicked.png
                 • knob_normal.png
                 • radio_focused.png
                 • radio_sel.png
                 • radio_unsel.png
                 • separator.png
                 • slider_back_horiz.png
                 • slider_back_vert.png
               • dock
                • dock.cfg
               • dragbar
                • dragbar.cfg
                • images
                 • dragbar_clicked.png
                 • dragbar_deskray_clicked.png
                 • dragbar_deskray_hilited.png
                 • dragbar_deskray_normal.png
                 • dragbar_deskray_vert_clicked.png
                 • dragbar_deskray_vert_hilited.png
                 • dragbar_deskray_vert_normal.png
                 • dragbar_hilited.png
                 • dragbar_lower_clicked.png
                 • dragbar_lower_hilited.png
                 • dragbar_lower_normal.png
                 • dragbar_normal.png
                 • dragbar_raise_clicked.png
                 • dragbar_raise_hilited.png
                 • dragbar_raise_normal.png
                 • dragbar_vert_clicked.png
                 • dragbar_vert_hilited.png
                 • dragbar_vert_normal.png
               • epplets
                • epplets.cfg
                • images
                 • arrow_down_c.png
                 • arrow_down_s.png
                 • arrow_down_u.png
                 • arrow_left_c.png
                 • arrow_left_s.png
                 • arrow_left_u.png
                 • arrow_right_c.png
                 • arrow_right_s.png
                 • arrow_right_u.png
                 • arrow_up_c.png
                 • arrow_up_s.png
                 • arrow_up_u.png
                 • button_c.png
                 • button_s.png
                 • button_u.png
                 • close_c.png
                 • close_s.png
                 • close_u.png
                 • configure_c.png
                 • configure_s.png
                 • configure_u.png
                 • eject_c.png
                 • eject_s.png
                 • eject_u.png
                 • ff_c.png
                 • ff_s.png
                 • ff_u.png
                 • help_c.png
                 • help_s.png
                 • help_u.png
                 • hslider_normal.png
                 • knob_clicked.png
                 • knob_normal.png
                 • next_c.png
                 • next_s.png
                 • next_u.png
                 • pause_c.png
                 • pause_s.png
                 • pause_u.png
                 • play_c.png
                 • play_s.png
                 • play_u.png
                 • prev_c.png
                 • prev_s.png
                 • prev_u.png
                 • repeat_c.png
                 • repeat_s.png
                 • repeat_u.png
                 • rew_c.png
                 • rew_s.png
                 • rew_u.png
                 • skip_c.png
                 • skip_s.png
                 • skip_u.png
                 • stop_c.png
                 • stop_s.png
                 • stop_u.png
                 • vslider_normal.png
               • Eterm
                • imageclasses.cfg
               • fonts.theme.cfg
               • Ganymede
                • arrow_down1.png
                • arrow_down2.png
                • arrow_down3.png
                • arrow_up1.png
                • arrow_up2.png
                • arrow_up3.png
                • background_vert.png
                • blue.ppm
                • blue_dark.ppm
                • green.ppm
                • MAIN
                • red.ppm
                • scrollbar_vert.png
                • theme.cfg
               • Ganymede_gkrellm
                • bg_bordered.xpm
                • bg_chart.xpm
                • bg_panel.xpm
                • bg_spacer.xpm
                • bg_timer.xpm
                • chart_grid.xpm
                • chart_labels.xpm
                • digits.xpm
                • frame_horizontal.xpm
                • frame_side.xpm
                • gkrellmrc
                • krell_meter.xpm
                • krell_panel.xpm
                • meter_labels.xpm
                • net_leds.xpm
                • numbers.xpm
                • ppp_button.xpm
               • iconbox
                • iconbox.cfg
                • images
                 • arrow_down1.png
                 • arrow_down2.png
                 • arrow_down3.png
                 • arrow_left1.png
                 • arrow_left2.png
                 • arrow_left3.png
                 • arrow_right1.png
                 • arrow_right2.png
                 • arrow_right3.png
                 • arrow_up1.png
                 • arrow_up2.png
                 • arrow_up3.png
                 • cover.png
                 • knob_clicked.png
                 • knob_normal.png
                 • scrollbar_horiz.png
                 • scrollbar_vert.png
               • imageclasses.cfg
               • init.cfg
               • init
                • images
                 • background_left.png
                 • background_left_rot.png
                 • background_right.png
                 • empty.png
                 • ganymede.png
                 • progressbar.png
                • init.cfg
               • Makefile
               • menustyles.cfg
               • menustyles
                • images
                 • back.png
                 • clicked_more.png
                 • editor.png
                 • ee.png
                 • focus.png
                 • focused_more.png
                 • gimp.png
                 • mail.png
                 • net.png
                 • normal_more.png
                 • painting.png
                 • terminal.png
                 • tool.png
                • menustyles.cfg
               • pager
                • images
                 • pager_current.png
                 • pager_current_blue.png
                • pager.cfg
               • Pulldowns
                • ganymede.editors.menu
                • ganymede.graphics.menu
                • ganymede.mailers.menu
                • ganymede.net.menu
                • ganymede.other.menu
                • ganymede.terminals.menu
               • README
               • slideouts.cfg
               • slideouts
                • images
                 • BLUE
                  • iconify_c.png
                  • iconify_f.png
                  • iconify_s.png
                  • iconify_u.png
                  • lower_c.png
                  • lower_f.png
                  • lower_s.png
                  • lower_u.png
                  • raise_c.png
                  • raise_f.png
                  • raise_s.png
                  • raise_u.png
                  • stick_c.png
                  • stick_f.png
                  • stick_s.png
                  • stick_u.png
                  • template_button_c.png
                  • template_button_f.png
                  • template_button_s.png
                 • GREEN
                  • iconify_c.png
                  • iconify_f.png
                  • iconify_s.png
                  • iconify_u.png
                  • lower_c.png
                  • lower_f.png
                  • lower_s.png
                  • lower_u.png
                  • raise_c.png
                  • raise_f.png
                  • raise_s.png
                  • raise_u.png
                  • stick_c.png
                  • stick_f.png
                  • stick_s.png
                  • stick_u.png
                  • template_button_c.png
                  • template_button_f.png
                  • template_button_s.png
                 • iconify_c.png
                 • iconify_f.png
                 • iconify_s.png
                 • iconify_u.png
                 • lower_c.png
                 • lower_f.png
                 • lower_s.png
                 • lower_u.png
                 • raise_c.png
                 • raise_f.png
                 • raise_s.png
                 • raise_u.png
                 • RED
                  • iconify_c.png
                  • iconify_f.png
                  • iconify_s.png
                  • iconify_u.png
                  • lower_c.png
                  • lower_f.png
                  • lower_s.png
                  • lower_u.png
                  • raise_c.png
                  • raise_f.png
                  • raise_s.png
                  • raise_u.png
                  • stick_c.png
                  • stick_f.png
                  • stick_s.png
                  • stick_u.png
                  • template_button_c.png
                  • template_button_f.png
                  • template_button_s.png
                 • rotated
                  • BLUE
                   • iconify_c.png
                   • iconify_f.png
                   • iconify_s.png
                   • iconify_u.png
                   • lower_c.png
                   • lower_f.png
                   • lower_s.png
                   • lower_u.png
                   • raise_c.png
                   • raise_f.png
                   • raise_s.png
                   • raise_u.png
                   • stick_c.png
                   • stick_f.png
                   • stick_s.png
                   • stick_u.png
                  • iconify_c.png
                  • iconify_f.png
                  • iconify_s.png
                  • iconify_u.png
                  • lower_c.png
                  • lower_f.png
                  • lower_s.png
                  • lower_u.png
                  • raise_c.png
                  • raise_f.png
                  • raise_s.png
                  • raise_u.png
                  • stick_c.png
                  • stick_f.png
                  • stick_s.png
                  • stick_u.png
                 • stick_c.png
                 • stick_f.png
                 • stick_s.png
                 • stick_u.png
                 • template_button_c.png
                 • template_button_f.png
                 • template_button_s.png
                • slideouts.cfg
               • sound.cfg
               • sound
                • samples
                 • conlink.wav
                 • missile.wav
                 • service.wav
                 • whoosh.wav
                • sound.cfg
               • tooltips.cfg
               • tooltips
                • images
                 • bubble_large.png
                 • bubble_small.png
                • tooltips.cfg
               • ttfonts
                • ganymede.ttf
                • ganymede_italic.ttf
               • windowmatches.cfg
              • ShinyMetal
               • ABOUT
                • Edoc_bg.png
                • MAIN
               • backgrounds
                • backgrounds.cfg
                • images
                 • Elogo.png
                 • Enlightenment_gry.png
                 • V_gray_grad.png
               • borders.cfg
               • borders
                • BORDERLESS
                 • border.cfg
                • borders.cfg
                • BOTTOM
                 • border.cfg
                • DEFAULT
                 • border.cfg
                • FIXEDSIZE
                 • border.cfg
                • ICONBOX
                 • border.cfg
                • images.cfg
                • MENU_BORDER
                 • border.cfg
                • PAGER
                 • border.cfg
                • SHAPED
                 • border.cfg
                • SIDE
                 • border.cfg
                • slideouts.cfg
                • textclasses.cfg
                • TRANSIENT
                 • border.cfg
               • coords
                • coords.cfg
               • cursors.cfg
               • cursors
                • cursors.cfg
                • images
                 • cursor.xbm
                 • cursor.xbm.mask
                 • iconify.xbm
                 • iconify.xbm.mask
                 • kill.xbm
                 • kill.xbm.mask
                 • move.xbm
                 • move.xbm.mask
                 • resize_br.xbm
                 • resize_br.xbm.mask
                 • resize_h.xbm
                 • resize_h.xbm.mask
                 • resize_tr.xbm
                 • resize_tr.xbm.mask
                 • resize_v.xbm
                 • resize_v.xbm.mask
               • desktops.cfg
               • dialogs
                • dialogs.cfg
                • images
                 • bg.png
                 • bt1.png
                 • bt2.png
                 • button1.png
                 • button2.png
                 • button3.png
                 • indent.png
                 • r1-.png
                 • r1.png
                 • rule.png
                 • sl1.png
                 • sl2.png
                 • slh.png
                 • slv.png
                 • w0-.png
                 • w0.png
                 • w1-.png
                 • w1.png
               • dock
                • dock.cfg
               • dragbar
                • dragbar.cfg
                • images
                 • dragbar_clicked.png
                 • dragbar_deskray_clicked.png
                 • dragbar_deskray_hilited.png
                 • dragbar_deskray_normal.png
                 • dragbar_deskray_vert_clicked.png
                 • dragbar_deskray_vert_hilited.png
                 • dragbar_deskray_vert_normal.png
                 • dragbar_hilited.png
                 • dragbar_lower_clicked.png
                 • dragbar_lower_hilited.png
                 • dragbar_lower_normal.png
                 • dragbar_normal.png
                 • dragbar_raise_0.png
                 • dragbar_raise_clicked.png
                 • dragbar_raise_hilited.png
                 • dragbar_raise_normal.png
                 • dragbar_vert_clicked.png
                 • dragbar_vert_hilited.png
                 • dragbar_vert_normal.png
               • epplets
                • epplets.cfg
                • images
                 • .xvpics
                  • ar_d1.png
                  • ar_d2.png
                  • ar_d3.png
                  • ar_l1.png
                  • ar_l2.png
                  • ar_l3.png
                  • ar_r1.png
                  • ar_r2.png
                  • ar_r3.png
                  • ar_u1.png
                  • ar_u2.png
                  • ar_u3.png
                  • b1.png
                  • b2.png
                  • b3.png
                  • bb1.png
                  • bb2.png
                  • bg_h.png
                  • bg_v.png
                  • close1.png
                  • close2.png
                  • close3.png
                  • config1.png
                  • config2.png
                  • config3.png
                  • da.png
                  • eject1.png
                  • eject2.png
                  • eject3.png
                  • ff1.png
                  • ff2.png
                  • ff3.png
                  • help1.png
                  • help2.png
                  • help3.png
                  • next1.png
                  • next2.png
                  • next3.png
                  • pause1.png
                  • pause2.png
                  • pause3.png
                  • pb_h.png
                  • pb_v.png
                  • play1.png
                  • play2.png
                  • play3.png
                  • prev1.png
                  • prev2.png
                  • prev3.png
                  • repeat1.png
                  • repeat2.png
                  • repeat3.png
                  • rw1.png
                  • rw2.png
                  • rw3.png
                  • skip1.png
                  • skip2.png
                  • skip3.png
                  • stop1.png
                  • stop2.png
                  • stop3.png
                  • s_h.png
                  • s_k1.png
                  • s_k2.png
                  • s_v.png
                 • ar_d1.png
                 • ar_d2.png
                 • ar_d3.png
                 • ar_l1.png
                 • ar_l2.png
                 • ar_l3.png
                 • ar_r1.png
                 • ar_r2.png
                 • ar_r3.png
                 • ar_u1.png
                 • ar_u2.png
                 • ar_u3.png
                 • b1.png
                 • b2.png
                 • b3.png
                 • bb1.png
                 • bb2.png
                 • bg_h.png
                 • bg_v.png
                 • close1.png
                 • close2.png
                 • close3.png
                 • config1.png
                 • config2.png
                 • config3.png
                 • da.png
                 • eject1.png
                 • eject2.png
                 • eject3.png
                 • ff1.png
                 • ff2.png
                 • ff3.png
                 • help1.png
                 • help2.png
                 • help3.png
                 • next1.png
                 • next2.png
                 • next3.png
                 • pause1.png
                 • pause2.png
                 • pause3.png
                 • pb_h.png
                 • pb_v.png
                 • play1.png
                 • play2.png
                 • play3.png
                 • prev1.png
                 • prev2.png
                 • prev3.png
                 • repeat1.png
                 • repeat2.png
                 • repeat3.png
                 • rw1.png
                 • rw2.png
                 • rw3.png
                 • skip1.png
                 • skip2.png
                 • skip3.png
                 • stop1.png
                 • stop2.png
                 • stop3.png
                 • s_h.png
                 • s_k1.png
                 • s_k2.png
                 • s_v.png
                 • tmp
                  • bg_h.png
                  • bg_v.png
               • eterm
                • eterm.cfg
                • images
                 • a_d_1.png
                 • a_d_2.png
                 • a_l_1.png
                 • a_l_2.png
                 • a_r_1.png
                 • a_r_2.png
                 • a_u_1.png
                 • a_u_2.png
                 • bg.jpg
                 • bt.png
                 • mb2.png
                 • mb3.png
                 • sb1.png
               • focuslist
                • focuslist.cfg
               • fonts.theme.cfg
               • iconbox
                • iconbox.cfg
               • imageclasses.cfg
               • images
                • bar_amber_horizontal_1.png
                • bar_amber_horizontal_2.png
                • bar_amber_horizontal_3.png
                • bar_amber_vertical_1.png
                • bar_amber_vertical_2.png
                • bar_amber_vertical_3.png
                • bar_horizontal_1.png
                • bar_horizontal_2.png
                • bar_horizontal_3.png
                • bar_vertical_1.png
                • bar_vertical_2.png
                • bar_vertical_3.png
                • black.png
                • blank.png
                • button_1.png
                • button_2.png
                • button_3.png
                • button_arrow_down_1.png
                • button_arrow_down_2.png
                • button_arrow_down_3.png
                • button_arrow_left_1.png
                • button_arrow_left_2.png
                • button_arrow_left_3.png
                • button_arrow_right_1.png
                • button_arrow_right_2.png
                • button_arrow_right_3.png
                • button_arrow_up_1.png
                • button_arrow_up_2.png
                • button_arrow_up_3.png
                • button_iconify_1.png
                • button_iconify_2.png
                • button_iconify_3.png
                • button_kill_1.png
                • button_kill_2.png
                • button_kill_3.png
                • button_maximise_1.png
                • button_maximise_2.png
                • button_maximise_3.png
                • button_maximise_horizontal_1.png
                • button_maximise_horizontal_2.png
                • button_maximise_horizontal_3.png
                • button_maximise_vertical_1.png
                • button_maximise_vertical_2.png
                • button_maximise_vertical_3.png
                • button_slideout_right_1.png
                • button_slideout_right_2.png
                • button_slideout_right_3.png
                • button_stick_1.png
                • button_stick_2.png
                • button_stick_3.png
                • button_swirl_1.png
                • button_swirl_2.png
                • button_swirl_3.png
                • button_up_bar_1.png
                • button_up_bar_2.png
                • button_up_bar_3.png
                • dock1.png
                • dock2.png
                • dock3.png
                • icon.png
               • init.cfg
               • init
                • images
                 • progress_bar.png
                 • progress_bar_number.png
                 • progress_bar_text.png
                 • startup_background.jpg
                 • startup_logo.png
                • init.cfg
               • menustyles.cfg
               • menustyles
                • images
                 • menu1.png
                 • menu2.png
                 • menu3.png
                • menustyles.cfg
               • pager
                • images
                 • p_sel.png
                • pager.cfg
               • README
               • slideouts.cfg
               • sound.cfg
               • sound
                • samples
                 • Beep.wav
                 • beethoven.wav
                 • Boing.wav
                 • boingiggig.wav
                 • Boom.wav
                 • Bubbles.wav
                 • Bweep.wav
                 • Doink.wav
                 • DoorClose.wav
                 • drip.wav
                 • Eeeooop.wav
                 • estart.wav
                 • FingerSnap.wav
                 • Machine.wav
                 • MechFootstep.wav
                 • rubberband.wav
                 • Shutdown.wav
                 • tink.wav
                 • Troll_Grumble.wav
                 • Wooeep.wav
                • sound.cfg
               • tooltips.cfg
               • tooltips
                • images
                 • ttip_cloud_big.png
                 • ttip_cloud_small.png
                 • ttip_help.png
                • tooltips.cfg
               • ttfonts
                • aircut3.ttf
                • rothwell.ttf
                • zirkle.ttf
               • windowmatches.cfg
              • winter
               • ABOUT
                • bg.png
                • MAIN
               • backgrounds
                • backgrounds.cfg
                • images
                 • startup-bg.png
                 • winter_logo.png
                 • winter_ui.png
                 • winter_ui_blue.png
                 • winter_ui_green.png
               • borders.cfg
               • borders
                • AUTOSHADE
                 • border.cfg
                • BORDERLESS
                 • border.cfg
                • borders.cfg
                • BORDER_ONLY
                 • border.cfg
                 • images
                  • bl.png
                  • br.png
                  • horiz.png
                  • tl.png
                  • tr.png
                • common
                 • border.cfg
                 • images
                  • border-bl-blue.png
                  • border-bl.png
                  • border-bottom-blue_alternative.png
                  • border-bottom.png
                  • border-bottom_alternative.png
                  • border-br-blue.png
                  • border-br.png
                  • border-button.png
                  • border-close1.png
                  • border-close1_hilited.png
                  • border-close2.png
                  • border-dot1.png
                  • border-dot2.png
                  • border-iconify1.png
                  • border-iconify1_hilited.png
                  • border-iconify2.png
                  • border-lr.png
                  • border-max1.png
                  • border-max1_hilited.png
                  • border-max2.png
                  • border-minus.png
                  • border-minus2.png
                  • border-plus1.png
                  • border-plus2.png
                  • border-top-blue.png
                  • border-top-blue_alternative.png
                  • border-top-blue_text.png
                  • border-top.png
                  • border-topmiddle.png
                  • border-top_alternative.png
                  • border-top_iconbox.png
                  • border-top_iconbox_blue.png
                  • border-top_text.png
                  • ic_border-l.png
                  • ic_border-r.png
                  • menu-border-bottom.png
                  • menu-border-top.png
                 • Winter.Changelog
                • DEFAULT
                 • border.cfg
                • DIALOG
                 • border.cfg
                • FIXED_SIZE
                 • border.cfg
                • ICONBOX
                 • border.cfg
                • MENU
                 • border.cfg
                • MENU_BORDER_ONLY
                 • border.cfg
                • PAGER
                 • border.cfg
                 • images
                  • pb1.png
                  • pb2.png
                  • pb3.png
                  • pb4.png
                  • pb5.png
                  • pb6.png
                  • pb8.png
                  • pb9l.png
                  • pb9r.png
                • PAGER_AUTOSHADE
                 • border.cfg
                • PAGER_SHADE_RIGHT
                 • border.cfg
                • RIGHT_PAGER
                 • border.cfg
                 • images
                  • pb1.png
                  • pb2.png
                  • pb3.png
                  • pb4.png
                  • pb5.png
                  • pb6.png
                  • pb8.png
                  • pb9l.png
                  • pb9r.png
                • RIGHT_PAGER_SHADE_LEFT
                 • border.cfg
                • SHAPED
                 • border.cfg
                • TRANSIENT
                 • border.cfg
               • buttons.cfg
               • buttons
                • buttons.cfg
               • colormodifiers.cfg
               • common
                • images
                 • blank.png
                 • blue_bar.png
                 • light_brushed.png
               • coords
                • coords.cfg
               • cursors.cfg
               • cursors
                • cursors.cfg
               • desktops.cfg
               • dialogs
                • dialogs.cfg
                • images
                 • arrow-down.png
                 • arrow-left.png
                 • arrow-right.png
                 • arrow-up.png
                 • bg.png
                 • button-clicked.png
                 • button-over.png
                 • button-up.png
                 • checkbox-checked.png
                 • checkbox-checked_clicked.png
                 • checkbox-checked_hilited.png
                 • checkbox.png
                 • checkbox_clicked.png
                 • checkbox_hilited.png
                 • indent.png
                 • ondent.png
                 • radio-on.png
                 • radio-on_clicked.png
                 • radio-on_hilited.png
                 • radio.png
                 • radio_clicked.png
                 • radio_hilited.png
                 • scroll-bar-vert.png
                 • scroll-down.png
                 • scroll-left.png
                 • scroll-right.png
                 • scroll-trough-horiz.png
                 • scroll-trough-vert.png
                 • scroll-up.png
                 • scrollbar-horiz-deco.png
                 • scrollbar-horiz.png
                 • scrollbar-vert-deco.png
                 • separator.png
                 • slider-handle-h.png
                 • slider-handle-h_clicked.png
                 • slider-handle-h_hilited.png
                 • slider-handle-h_on.png
                 • slider-handle-v.png
                 • slider-handle-v_clicked.png
                 • slider-handle-v_hilited.png
                 • slider-handle-v_on.png
                 • slider-trough-h.png
                 • slider-trough-v.png
                 • slider-trough.png
                 • trough.png
                 • window-base.png
               • dock
                • dock.cfg
               • dragbar
                • dragbar.cfg
                • images
                 • a1.png
                 • a1b.png
                 • a2.png
                 • a2b.png
                 • dragbar_horiz.png
                 • dragbar_vert.png
               • epplets
                • epplets.cfg
                • images
                 • ar_d1.png
                 • ar_d2.png
                 • ar_d3.png
                 • ar_l1.png
                 • ar_l2.png
                 • ar_l3.png
                 • ar_r1.png
                 • ar_r2.png
                 • ar_r3.png
                 • ar_u1.png
                 • ar_u2.png
                 • ar_u3.png
                 • b1.png
                 • b2.png
                 • b3.png
                 • bb1.png
                 • bb2.png
                 • bg.png
                 • bg_v.png
                 • blank1.png
                 • blank2.png
                 • blank3.png
                 • close1.png
                 • close2.png
                 • close3.png
                 • config1.png
                 • config2.png
                 • config3.png
                 • da.png
                 • eject1.png
                 • eject2.png
                 • eject3.png
                 • ff1.png
                 • ff2.png
                 • ff3.png
                 • help1.png
                 • help2.png
                 • help3.png
                 • next1.png
                 • next2.png
                 • next3.png
                 • pause1.png
                 • pause2.png
                 • pause3.png
                 • pb_h.png
                 • pb_v.png
                 • play1.png
                 • play2.png
                 • play3.png
                 • prev1.png
                 • prev2.png
                 • prev3.png
                 • repeat1.png
                 • repeat2.png
                 • repeat3.png
                 • rw1.png
                 • rw2.png
                 • rw3.png
                 • skip1.png
                 • skip2.png
                 • skip3.png
                 • stop1.png
                 • stop2.png
                 • stop3.png
                 • s_h.png
                 • s_k1.png
                 • s_k2.png
                 • s_k3.png
                 • s_v.png
               • eterm
                • eterm.cfg
                • images
                 • a_d_1.png
                 • a_d_2.png
                 • a_l_1.png
                 • a_l_2.png
                 • a_r_1.png
                 • a_r_2.png
                 • a_u_1.png
                 • a_u_2.png
                 • bg.jpg
                 • bt.png
                 • mb2.png
                 • mb3.png
                 • sb1.png
                 • sb2.png
                 • t.png
               • focuslist
                • focuslist.cfg
                • images
                 • hbar.png
                 • hbar2.png
               • fonts.theme.cfg
               • iconbox
                • iconbox.cfg
                • images
                 • base_.png
                 • bg.png
                 • blank.png
                 • button-h.png
                 • cover.png
                 • scroll-base_h.png
                 • scroll-base_v.png
                 • scroll-knob.png
                 • scroll-knob_active.png
                 • scroll-knob_clicked.png
                 • unused.png
               • imageclasses.cfg
               • init.cfg
               • init
                • images
                 • btn3.png
                 • progress.png
                 • progress_bar.png
                • init.cfg
               • menustyles.cfg
               • menustyles
                • images
                 • menu-arrow-sel.png
                 • menu-arrow.png
                 • menu-sel.png
                • menustyles.cfg
               • pager
                • images
                 • p_bg.png
                 • p_sel.png
                 • p_win.png
                • pager.cfg
               • README
               • slideouts.cfg
               • slideouts
                • slideouts.cfg
               • sound.cfg
               • sound
                • sound.cfg
               • tooltips.cfg
               • tooltips
                • images
                 • clear.png
                 • tooltipbg.png
                • tooltips.cfg
            • gnome-session
             • sessions
              • e16-gnome.session
            • licenses
             • enlightenment16
              • COPYING
              • COPYRIGHT.Vera
            • locale
             • ar
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • bg
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • bs
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • ca
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • cs
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • csb
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • da
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • de
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • en_US
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • eo
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • es
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • fo
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • fr
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • gl
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • hr
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • hu
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • it
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • ja
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • ko
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • nb
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • nl
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • pl
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • pt
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • pt_BR
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • ru
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • sk
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • sr
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • sv
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • tr
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • uk
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
             • zh_CN
              • LC_MESSAGES
               • e16.mo
            • man
             • man1
              • e16.1.gz
            • xsessions
             • e16-gnome2-session.desktop
             • e16-gnome3-session.desktop
             • e16-kde-session.desktop
             • e16-session.desktop