gobject-introspection

Paket-Details
Name gobject-introspection
Version 1.50.0+1+gb8d92b0-2
Beschreibung Introspection system for GObject-based libraries
URL https://live.gnome.org/GObjectIntrospection
Lizenzen LGPL, GPL
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur x86_64
Gruppen
Packer Jan de Groot @
Erstellt am 20.10.2016 14:18
Veröffentlicht am 20.10.2016 14:26
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket gobject-introspection-1.50.0+1+gb8d92b0-2-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 7c1cc335d5829bd5074354c3e7248101
SHA256-Prüfsumme 707231a4142b2a301ed78eb9d0b532f037ed60a9696c45d8327f1a96d597304d
PGP-Signatur gobject-introspection-1.50.0+1+gb8d92b0-2-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 1,05 MByte
Installations-Größe 10,17 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
       Dateien
       • usr
        • bin
         • g-ir-annotation-tool
         • g-ir-compiler
         • g-ir-doc-tool
         • g-ir-generate
         • g-ir-inspect
         • g-ir-scanner
        • include
         • gobject-introspection-1.0
          • giarginfo.h
          • gibaseinfo.h
          • gicallableinfo.h
          • giconstantinfo.h
          • gienuminfo.h
          • gifieldinfo.h
          • gifunctioninfo.h
          • giinterfaceinfo.h
          • giobjectinfo.h
          • gipropertyinfo.h
          • giregisteredtypeinfo.h
          • girepository.h
          • girffi.h
          • gisignalinfo.h
          • gistructinfo.h
          • gitypeinfo.h
          • gitypelib.h
          • gitypes.h
          • giunioninfo.h
          • giversionmacros.h
          • givfuncinfo.h
        • lib
         • gobject-introspection
          • giscanner
           • annotationmain.py
           • annotationparser.py
           • ast.py
           • cachestore.py
           • ccompiler.py
           • codegen.py
           • collections
            • counter.py
            • ordereddict.py
            • __init__.py
            • __pycache__
             • counter.cpython-35.opt-1.pyc
             • counter.cpython-35.pyc
             • ordereddict.cpython-35.opt-1.pyc
             • ordereddict.cpython-35.pyc
             • __init__.cpython-35.opt-1.pyc
             • __init__.cpython-35.pyc
           • docmain.py
           • doctemplates
            • base.tmpl
            • C
             • callback.tmpl
             • class.tmpl
             • constructor.tmpl
             • default.tmpl
             • enum.tmpl
             • field.tmpl
             • function.tmpl
             • interface.tmpl
             • method.tmpl
             • namespace.tmpl
             • property.tmpl
             • record.tmpl
             • signal.tmpl
             • vfunc.tmpl
            • class.tmpl
            • Gjs
             • callback.tmpl
             • class.tmpl
             • constructor.tmpl
             • default.tmpl
             • enum.tmpl
             • field.tmpl
             • function.tmpl
             • interface.tmpl
             • method.tmpl
             • namespace.tmpl
             • property.tmpl
             • record.tmpl
             • signal.tmpl
             • vfunc.tmpl
            • namespace.tmpl
            • Python
             • callback.tmpl
             • class.tmpl
             • constructor.tmpl
             • default.tmpl
             • enum.tmpl
             • field.tmpl
             • function.tmpl
             • interface.tmpl
             • method.tmpl
             • namespace.tmpl
             • property.tmpl
             • record.tmpl
             • signal.tmpl
             • vfunc.tmpl
           • docwriter.py
           • dumper.py
           • gdumpparser.py
           • girparser.py
           • girwriter.py
           • introspectablepass.py
           • libtoolimporter.py
           • maintransformer.py
           • message.py
           • msvccompiler.py
           • scannermain.py
           • sectionparser.py
           • shlibs.py
           • sourcescanner.py
           • testcodegen.py
           • transformer.py
           • utils.py
           • xmlwriter.py
           • _giscanner.so
           • __init__.py
           • __pycache__
            • annotationmain.cpython-35.opt-1.pyc
            • annotationmain.cpython-35.pyc
            • annotationparser.cpython-35.opt-1.pyc
            • annotationparser.cpython-35.pyc
            • ast.cpython-35.opt-1.pyc
            • ast.cpython-35.pyc
            • cachestore.cpython-35.opt-1.pyc
            • cachestore.cpython-35.pyc
            • ccompiler.cpython-35.opt-1.pyc
            • ccompiler.cpython-35.pyc
            • codegen.cpython-35.opt-1.pyc
            • codegen.cpython-35.pyc
            • docmain.cpython-35.opt-1.pyc
            • docmain.cpython-35.pyc
            • docwriter.cpython-35.opt-1.pyc
            • docwriter.cpython-35.pyc
            • dumper.cpython-35.opt-1.pyc
            • dumper.cpython-35.pyc
            • gdumpparser.cpython-35.opt-1.pyc
            • gdumpparser.cpython-35.pyc
            • girparser.cpython-35.opt-1.pyc
            • girparser.cpython-35.pyc
            • girwriter.cpython-35.opt-1.pyc
            • girwriter.cpython-35.pyc
            • introspectablepass.cpython-35.opt-1.pyc
            • introspectablepass.cpython-35.pyc
            • libtoolimporter.cpython-35.opt-1.pyc
            • libtoolimporter.cpython-35.pyc
            • maintransformer.cpython-35.opt-1.pyc
            • maintransformer.cpython-35.pyc
            • message.cpython-35.opt-1.pyc
            • message.cpython-35.pyc
            • msvccompiler.cpython-35.opt-1.pyc
            • msvccompiler.cpython-35.pyc
            • scannermain.cpython-35.opt-1.pyc
            • scannermain.cpython-35.pyc
            • sectionparser.cpython-35.opt-1.pyc
            • sectionparser.cpython-35.pyc
            • shlibs.cpython-35.opt-1.pyc
            • shlibs.cpython-35.pyc
            • sourcescanner.cpython-35.opt-1.pyc
            • sourcescanner.cpython-35.pyc
            • testcodegen.cpython-35.opt-1.pyc
            • testcodegen.cpython-35.pyc
            • transformer.cpython-35.opt-1.pyc
            • transformer.cpython-35.pyc
            • utils.cpython-35.opt-1.pyc
            • utils.cpython-35.pyc
            • xmlwriter.cpython-35.opt-1.pyc
            • xmlwriter.cpython-35.pyc
            • __init__.cpython-35.opt-1.pyc
            • __init__.cpython-35.pyc
         • pkgconfig
          • gobject-introspection-1.0.pc
          • gobject-introspection-no-export-1.0.pc
        • share
         • aclocal
          • introspection.m4
         • gir-1.0
          • cairo-1.0.gir
          • DBus-1.0.gir
          • DBusGLib-1.0.gir
          • fontconfig-2.0.gir
          • freetype2-2.0.gir
          • Gio-2.0.gir
          • GIRepository-2.0.gir
          • GL-1.0.gir
          • GLib-2.0.gir
          • GModule-2.0.gir
          • GObject-2.0.gir
          • libxml2-2.0.gir
          • win32-1.0.gir
          • xfixes-4.0.gir
          • xft-2.0.gir
          • xlib-2.0.gir
          • xrandr-1.3.gir
         • gobject-introspection-1.0
          • gdump.c
          • Makefile.introspection
          • tests
           • annotation.c
           • annotation.h
           • drawable.c
           • drawable.h
           • everything.c
           • everything.h
           • foo.c
           • foo.h
           • gimarshallingtests.c
           • gimarshallingtests.h
           • gitestmacros.h
           • regress.c
           • regress.h
           • utility.c
           • utility.h
           • warnlib.c
           • warnlib.h
         • gtk-doc
          • html
           • gi
            • annotation-glossary.html
            • api-index-1-29-0.html
            • api-index-1-29-17.html
            • api-index-1-30-1.html
            • api-index-1-34.html
            • api-index-1-35-8.html
            • api-index-deprecated.html
            • api-index-full.html
            • ch01.html
            • ch03.html
            • gi-building.html
            • gi-common-types.html
            • gi-GIArgInfo.html
            • gi-GIBaseInfo.html
            • gi-GICallableInfo.html
            • gi-GICallbackInfo.html
            • gi-GIConstantInfo.html
            • gi-GIEnumInfo.html
            • gi-GIFieldInfo.html
            • gi-GIFunctionInfo.html
            • gi-GIInterfaceInfo.html
            • gi-GIObjectInfo.html
            • gi-GIPropertyInfo.html
            • gi-gir-reference.html
            • gi-GIRegisteredTypeInfo.html
            • gi-girffi.html
            • gi-GISignalInfo.html
            • gi-GIStructInfo.html
            • gi-GITypeInfo.html
            • gi-GITypelib.html
            • gi-gitypelib.html
            • gi-GIUnionInfo.html
            • gi-GIValueInfo.html
            • gi-GIVFuncInfo.html
            • gi-programming.html
            • gi-struct-hierarchy.html
            • gi-typelib.html
            • gi.devhelp2
            • gi.html
            • GIRepository.html
            • home.png
            • index.html
            • left-insensitive.png
            • left.png
            • overview.html
            • overview.png
            • right-insensitive.png
            • right.png
            • style.css
            • up-insensitive.png
            • up.png
         • man
          • man1
           • g-ir-compiler.1.gz
           • g-ir-generate.1.gz
           • g-ir-scanner.1.gz