libkdegames

Paket-Details
Name libkdegames
Version 16.04.1-1
Beschreibung Common code and data for many KDE games
URL https://www.kde.org/applications/games/
Lizenzen GPL, LGPL, FDL
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur x86_64
Gruppen
Packer Antonio Rojas @
Erstellt am 07.05.2016 00:35
Veröffentlicht am 10.05.2016 21:20
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket libkdegames-16.04.1-1-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 3d92883fa80eccc9d3083e4cf9e4d4c6
SHA256-Prüfsumme 0038bcf4922047abfe648cb45e07306a1d132c3053e1b8c402fb5fa54df454b3
PGP-Signatur libkdegames-16.04.1-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 5,52 MByte
Installations-Größe 33,26 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
       Dateien
       • usr
        • include
         • KF5
          • KF5KDEGames
           • highscore
            • khighscore.h
            • kscoredialog.h
           • KDE
            • KExtHighscore
            • KGameClock
            • KGamePopupItem
            • KGameRenderedItem
            • KGameRenderedObjectItem
            • KGameRenderer
            • KGameRendererClient
            • KgAudioScene
            • KgDeclarativeView
            • KgDifficulty
            • KgSound
            • KgTheme
            • KgThemeProvider
            • KgThemeSelector
            • KHighscore
            • KScoreDialog
            • KStandardGameAction
           • kdegames_version.h
           • kgameclock.h
           • kgamepopupitem.h
           • kgamerendereditem.h
           • kgamerenderedobjectitem.h
           • kgamerenderer.h
           • kgamerendererclient.h
           • kgaudioscene.h
           • kgdeclarativeview.h
           • kgdifficulty.h
           • kgsound.h
           • kgtheme.h
           • kgthemeprovider.h
           • kgthemeselector.h
           • kstandardgameaction.h
           • libkdegamesprivate
            • kchatbase.h
            • kchatbaseitemdelegate.h
            • kchatbasemodel.h
            • kgame
             • kgame.h
             • kgamechat.h
             • kgameerror.h
             • kgameio.h
             • kgamemessage.h
             • kgamenetwork.h
             • kgameproperty.h
             • kgamepropertyhandler.h
             • kgamesequence.h
             • kgameversion.h
             • kmessageclient.h
             • kmessageio.h
             • kmessageserver.h
             • kplayer.h
            • kgamecanvas.h
            • kgamedifficulty.h
            • kgamesvgdocument.h
            • kgametheme.h
            • kgamethemeselector.h
            • libkdegamesprivate_export.h
           • libkdegames_capabilities.h
           • libkdegames_export.h
        • lib
         • cmake
          • KF5KDEGames
           • KF5KDEGamesConfig.cmake
           • KF5KDEGamesConfigVersion.cmake
           • KF5KDEGamesLibraryDepends-release.cmake
           • KF5KDEGamesLibraryDepends.cmake
         • libKF5KDEGames.so
         • libKF5KDEGames.so.7
         • libKF5KDEGames.so.7.0.0
         • libKF5KDEGamesPrivate.so
         • libKF5KDEGamesPrivate.so.1
         • libKF5KDEGamesPrivate.so.1.0.0
         • qt
          • qml
           • org
            • kde
             • games
              • core
               • KgItem.qml
               • libcorebindingsplugin.so
               • qmldir
        • share
         • carddecks
          • svg-ancient-egyptians
           • 11.png
           • Ancient_Egyptians.svgz
           • index.desktop
          • svg-dondorf
           • 11.png
           • dondorf.svgz
           • index.desktop
          • svg-future
           • 11.png
           • future.svgz
           • index.desktop
          • svg-gm-paris
           • 11.png
           • index.desktop
           • paris.svgz
          • svg-jolly-royal
           • 11.png
           • index.desktop
           • jolly-royal.svgz
          • svg-konqi-modern
           • 11.png
           • index.desktop
           • konqi.svgz
          • svg-nicu-ornamental
           • 11.png
           • AUTHORS
           • COPYING
           • index.desktop
           • ornamental.svgz
          • svg-nicu-white
           • 11.png
           • AUTHORS
           • COPYING
           • index.desktop
           • white.svgz
          • svg-oxygen-air
           • 11.png
           • index.desktop
           • oxygen-air.svgz
          • svg-oxygen-white
           • 11.png
           • index.desktop
           • oxygen-white.svgz
          • svg-oxygen
           • 11.png
           • index.desktop
           • oxygen.svgz
          • svg-penguins
           • 11.png
           • COPYRIGHT
           • index.desktop
           • penguins.svgz
          • svg-standard
           • 11.png
           • index.desktop
           • standard.svgz
          • svg-tigullio-international
           • index.desktop
           • queen-of-hearts.png
           • tigullio-international.svgz
          • svg-xskat-french
           • 11.png
           • COPYRIGHT
           • french.svgz
           • index.desktop
          • svg-xskat-german
           • 11.png
           • COPYRIGHT
           • german.svgz
           • index.desktop
         • kconf_update
          • kgthemeprovider-migration.upd