libkdegames

Paket-Details
Name libkdegames
Version 16.08.3-1
Beschreibung Common code and data for many KDE games
URL https://www.kde.org/applications/games/
Lizenzen GPL, LGPL, FDL
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur x86_64
Gruppen
Packer Antonio Rojas @
Erstellt am 08.11.2016 13:13
Veröffentlicht am 10.11.2016 19:42
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket libkdegames-16.08.3-1-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme aa278b387a4325bafd9fe3561f92dfe0
SHA256-Prüfsumme e4fd3b1f88fdd62355c98334ebc7a005cdceaef06c084de920267d87d108d538
PGP-Signatur libkdegames-16.08.3-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 5,57 MByte
Installations-Größe 33,26 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
       Dateien
       • usr
        • include
         • KF5
          • KF5KDEGames
           • highscore
            • khighscore.h
            • kscoredialog.h
           • KDE
            • KExtHighscore
            • KGameClock
            • KGamePopupItem
            • KGameRenderedItem
            • KGameRenderedObjectItem
            • KGameRenderer
            • KGameRendererClient
            • KgAudioScene
            • KgDeclarativeView
            • KgDifficulty
            • KgSound
            • KgTheme
            • KgThemeProvider
            • KgThemeSelector
            • KHighscore
            • KScoreDialog
            • KStandardGameAction
           • kdegames_version.h
           • kgameclock.h
           • kgamepopupitem.h
           • kgamerendereditem.h
           • kgamerenderedobjectitem.h
           • kgamerenderer.h
           • kgamerendererclient.h
           • kgaudioscene.h
           • kgdeclarativeview.h
           • kgdifficulty.h
           • kgsound.h
           • kgtheme.h
           • kgthemeprovider.h
           • kgthemeselector.h
           • kstandardgameaction.h
           • libkdegamesprivate
            • kchatbase.h
            • kchatbaseitemdelegate.h
            • kchatbasemodel.h
            • kgame
             • kgame.h
             • kgamechat.h
             • kgameerror.h
             • kgameio.h
             • kgamemessage.h
             • kgamenetwork.h
             • kgameproperty.h
             • kgamepropertyhandler.h
             • kgamesequence.h
             • kgameversion.h
             • kmessageclient.h
             • kmessageio.h
             • kmessageserver.h
             • kplayer.h
            • kgamecanvas.h
            • kgamedifficulty.h
            • kgamesvgdocument.h
            • kgametheme.h
            • kgamethemeselector.h
            • libkdegamesprivate_export.h
           • libkdegames_capabilities.h
           • libkdegames_export.h
        • lib
         • cmake
          • KF5KDEGames
           • KF5KDEGamesConfig.cmake
           • KF5KDEGamesConfigVersion.cmake
           • KF5KDEGamesLibraryDepends-release.cmake
           • KF5KDEGamesLibraryDepends.cmake
         • libKF5KDEGames.so
         • libKF5KDEGames.so.7
         • libKF5KDEGames.so.7.0.0
         • libKF5KDEGamesPrivate.so
         • libKF5KDEGamesPrivate.so.1
         • libKF5KDEGamesPrivate.so.1.0.0
         • qt
          • qml
           • org
            • kde
             • games
              • core
               • KgItem.qml
               • libcorebindingsplugin.so
               • qmldir
        • share
         • carddecks
          • svg-ancient-egyptians
           • 11.png
           • Ancient_Egyptians.svgz
           • index.desktop
          • svg-dondorf
           • 11.png
           • dondorf.svgz
           • index.desktop
          • svg-future
           • 11.png
           • future.svgz
           • index.desktop
          • svg-gm-paris
           • 11.png
           • index.desktop
           • paris.svgz
          • svg-jolly-royal
           • 11.png
           • index.desktop
           • jolly-royal.svgz
          • svg-konqi-modern
           • 11.png
           • index.desktop
           • konqi.svgz
          • svg-nicu-ornamental
           • 11.png
           • AUTHORS
           • COPYING
           • index.desktop
           • ornamental.svgz
          • svg-nicu-white
           • 11.png
           • AUTHORS
           • COPYING
           • index.desktop
           • white.svgz
          • svg-oxygen-air
           • 11.png
           • index.desktop
           • oxygen-air.svgz
          • svg-oxygen-white
           • 11.png
           • index.desktop
           • oxygen-white.svgz
          • svg-oxygen
           • 11.png
           • index.desktop
           • oxygen.svgz
          • svg-penguins
           • 11.png
           • COPYRIGHT
           • index.desktop
           • penguins.svgz
          • svg-standard
           • 11.png
           • index.desktop
           • standard.svgz
          • svg-tigullio-international
           • index.desktop
           • queen-of-hearts.png
           • tigullio-international.svgz
          • svg-xskat-french
           • 11.png
           • COPYRIGHT
           • french.svgz
           • index.desktop
          • svg-xskat-german
           • 11.png
           • COPYRIGHT
           • german.svgz
           • index.desktop
         • kconf_update
          • kgthemeprovider-migration.upd