libkdegames

Paket-Details
Name libkdegames
Version 16.12.2-1
Beschreibung Common code and data for many KDE games
URL https://www.kde.org/applications/games/
Lizenzen GPL, LGPL, FDL
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur x86_64
Gruppen
Packer Antonio Rojas @
Erstellt am 07.02.2017 23:00
Veröffentlicht am 09.02.2017 19:33
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket libkdegames-16.12.2-1-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme ef8bfb3d9c0ba0af9295aacedcd83dee
SHA256-Prüfsumme d8f324f5a96b85133f1505e38b5aec092b383b09010323c6d6f8f69aeee6ce4f
PGP-Signatur libkdegames-16.12.2-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 5,57 MByte
Installations-Größe 33,26 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
       Dateien
       • usr
        • include
         • KF5
          • KF5KDEGames
           • highscore
            • khighscore.h
            • kscoredialog.h
           • KDE
            • KExtHighscore
            • KGameClock
            • KGamePopupItem
            • KGameRenderedItem
            • KGameRenderedObjectItem
            • KGameRenderer
            • KGameRendererClient
            • KgAudioScene
            • KgDeclarativeView
            • KgDifficulty
            • KgSound
            • KgTheme
            • KgThemeProvider
            • KgThemeSelector
            • KHighscore
            • KScoreDialog
            • KStandardGameAction
           • kdegames_version.h
           • kgameclock.h
           • kgamepopupitem.h
           • kgamerendereditem.h
           • kgamerenderedobjectitem.h
           • kgamerenderer.h
           • kgamerendererclient.h
           • kgaudioscene.h
           • kgdeclarativeview.h
           • kgdifficulty.h
           • kgsound.h
           • kgtheme.h
           • kgthemeprovider.h
           • kgthemeselector.h
           • kstandardgameaction.h
           • libkdegamesprivate
            • kchatbase.h
            • kchatbaseitemdelegate.h
            • kchatbasemodel.h
            • kgame
             • kgame.h
             • kgamechat.h
             • kgameerror.h
             • kgameio.h
             • kgamemessage.h
             • kgamenetwork.h
             • kgameproperty.h
             • kgamepropertyhandler.h
             • kgamesequence.h
             • kgameversion.h
             • kmessageclient.h
             • kmessageio.h
             • kmessageserver.h
             • kplayer.h
            • kgamecanvas.h
            • kgamedifficulty.h
            • kgamesvgdocument.h
            • kgametheme.h
            • kgamethemeselector.h
            • libkdegamesprivate_export.h
           • libkdegames_capabilities.h
           • libkdegames_export.h
        • lib
         • cmake
          • KF5KDEGames
           • KF5KDEGamesConfig.cmake
           • KF5KDEGamesConfigVersion.cmake
           • KF5KDEGamesLibraryDepends-release.cmake
           • KF5KDEGamesLibraryDepends.cmake
         • libKF5KDEGames.so
         • libKF5KDEGames.so.7
         • libKF5KDEGames.so.7.0.0
         • libKF5KDEGamesPrivate.so
         • libKF5KDEGamesPrivate.so.1
         • libKF5KDEGamesPrivate.so.1.0.0
         • qt
          • qml
           • org
            • kde
             • games
              • core
               • KgItem.qml
               • libcorebindingsplugin.so
               • qmldir
        • share
         • carddecks
          • svg-ancient-egyptians
           • 11.png
           • Ancient_Egyptians.svgz
           • index.desktop
          • svg-dondorf
           • 11.png
           • dondorf.svgz
           • index.desktop
          • svg-future
           • 11.png
           • future.svgz
           • index.desktop
          • svg-gm-paris
           • 11.png
           • index.desktop
           • paris.svgz
          • svg-jolly-royal
           • 11.png
           • index.desktop
           • jolly-royal.svgz
          • svg-konqi-modern
           • 11.png
           • index.desktop
           • konqi.svgz
          • svg-nicu-ornamental
           • 11.png
           • AUTHORS
           • COPYING
           • index.desktop
           • ornamental.svgz
          • svg-nicu-white
           • 11.png
           • AUTHORS
           • COPYING
           • index.desktop
           • white.svgz
          • svg-oxygen-air
           • 11.png
           • index.desktop
           • oxygen-air.svgz
          • svg-oxygen-white
           • 11.png
           • index.desktop
           • oxygen-white.svgz
          • svg-oxygen
           • 11.png
           • index.desktop
           • oxygen.svgz
          • svg-penguins
           • 11.png
           • COPYRIGHT
           • index.desktop
           • penguins.svgz
          • svg-standard
           • 11.png
           • index.desktop
           • standard.svgz
          • svg-tigullio-international
           • index.desktop
           • queen-of-hearts.png
           • tigullio-international.svgz
          • svg-xskat-french
           • 11.png
           • COPYRIGHT
           • french.svgz
           • index.desktop
          • svg-xskat-german
           • 11.png
           • COPYRIGHT
           • german.svgz
           • index.desktop
         • kconf_update
          • kgthemeprovider-migration.upd