openmpi

Paket-Details
Name openmpi
Version 1.10.6-1
Beschreibung High performance message passing library (MPI)
URL http://www.open-mpi.org
Lizenzen custom
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur x86_64
Gruppen
Packer Anatol Pomozov @
Erstellt am 21.02.2017 19:41
Veröffentlicht am 23.02.2017 03:28
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket openmpi-1.10.6-1-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 7526707e6a010acceaa8feaf98ffee0e
SHA256-Prüfsumme 0e2eaef595e13f4ffe9cb6ea2b536863da924bdeee6ffcde8eb492eeff8f6e19
PGP-Signatur openmpi-1.10.6-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 6,95 MByte
Installations-Größe 22,15 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
     Dateien
     • etc
      • ld.so.conf.d
       • openmpi.conf
      • openmpi
       • openmpi-default-hostfile
       • openmpi-mca-params.conf
       • openmpi-totalview.tcl
     • usr
      • bin
       • mpic++
       • mpic++-vt
       • mpiCC
       • mpicc
       • mpiCC-vt
       • mpicc-vt
       • mpicxx
       • mpicxx-vt
       • mpiexec
       • mpif77
       • mpif77-vt
       • mpif90
       • mpif90-vt
       • mpifort
       • mpifort-vt
       • mpirun
       • ompi-clean
       • ompi-ps
       • ompi-server
       • ompi-top
       • ompi_info
       • opal_wrapper
       • opari
       • orte-clean
       • orte-dvm
       • orte-info
       • orte-ps
       • orte-server
       • orte-submit
       • orte-top
       • ortecc
       • orted
       • orterun
       • oshcc
       • oshfort
       • oshmem_info
       • oshrun
       • otfaux
       • otfcompress
       • otfconfig
       • otfdecompress
       • otfinfompi
       • otfmerge
       • otfmerge-mpi
       • otfprint
       • otfprofile
       • otfprofile-mpi
       • otfshrink
       • shmemcc
       • shmemfort
       • shmemrun
       • vtc++
       • vtCC
       • vtcc
       • vtcxx
       • vtf77
       • vtf90
       • vtfilter
       • vtfilter-mpi
       • vtfiltergen
       • vtfiltergen-mpi
       • vtfort
       • vtrun
       • vtunify
       • vtunify-mpi
       • vtwrapper
      • include
       • mpi-ext.h
       • mpi.h
       • mpif-config.h
       • mpif-constants.h
       • mpif-ext.h
       • mpif-externals.h
       • mpif-handles.h
       • mpif-io-constants.h
       • mpif-io-handles.h
       • mpif-sentinels.h
       • mpif-sizeof.h
       • mpif.h
       • mpi_portable_platform.h
       • mpp
        • shmem.fh
        • shmem.h
       • openmpi
        • ompi
         • mpi
          • cxx
           • comm.h
           • comm_inln.h
           • constants.h
           • datatype.h
           • datatype_inln.h
           • errhandler.h
           • errhandler_inln.h
           • exception.h
           • file.h
           • file_inln.h
           • functions.h
           • functions_inln.h
           • group.h
           • group_inln.h
           • info.h
           • info_inln.h
           • intercomm.h
           • intercomm_inln.h
           • intracomm.h
           • intracomm_inln.h
           • mpicxx.h
           • op.h
           • op_inln.h
           • request.h
           • request_inln.h
           • status.h
           • status_inln.h
           • topology.h
           • topology_inln.h
           • win.h
           • win_inln.h
       • openshmem
        • oshmem
         • constants.h
         • frameworks.h
         • types.h
         • version.h
        • oshmem_config.h
       • pshmem.h
       • pshmemx.h
       • shmem-compat.h
       • shmem.fh
       • shmem.h
       • shmemx.h
       • vampirtrace
        • opari_omp.h
        • open-trace-format
         • otf.h
         • otfaux.h
         • OTFAUX_MsgMatching.h
         • OTFAUX_State.h
         • OTFAUX_Thumbnail.h
         • OTF_CopyHandler.h
         • OTF_CopyHandler_stream.h
         • OTF_Definitions.h
         • OTF_Errno.h
         • OTF_File.h
         • OTF_FileManager.h
         • OTF_Filenames.h
         • OTF_File_iofsl.h
         • OTF_HandlerArray.h
         • OTF_inttypes.h
         • OTF_inttypes_unix.h
         • OTF_KeyValue.h
         • OTF_MasterControl.h
         • OTF_RBuffer.h
         • OTF_Reader.h
         • OTF_RStream.h
         • OTF_Version.h
         • OTF_WBuffer.h
         • OTF_Writer.h
         • OTF_WStream.h
        • pomp_lib.h
        • vt_inttypes.h
        • vt_libwrap.h
        • vt_plugin_cntr.h
        • vt_user.h
        • vt_user.inc
        • vt_user_comment.h
        • vt_user_comment.inc
        • vt_user_control.h
        • vt_user_control.inc
        • vt_user_count.h
        • vt_user_count.inc
        • vt_user_marker.h
        • vt_user_marker.inc
        • vt_user_message.h
        • vt_user_message.inc
        • vt_user_region.h
        • vt_user_region.inc
        • vt_wrap_pthread.h
      • lib
       • openmpi
        • libmca_common_sm.so
        • libmca_common_sm.so.4
        • libmca_common_sm.so.4.0.4
        • libmpi.so
        • libmpi.so.12
        • libmpi.so.12.0.6
        • libmpi_cxx.so
        • libmpi_cxx.so.1
        • libmpi_cxx.so.1.1.3
        • libmpi_mpifh.so
        • libmpi_mpifh.so.12
        • libmpi_mpifh.so.12.0.1
        • libmpi_usempif08.so
        • libmpi_usempif08.so.11
        • libmpi_usempif08.so.11.1.1
        • libmpi_usempi_ignore_tkr.so
        • libmpi_usempi_ignore_tkr.so.6
        • libmpi_usempi_ignore_tkr.so.6.2.0
        • libompitrace.so
        • libompitrace.so.0
        • libompitrace.so.0.0.0
        • libopen-pal.so
        • libopen-pal.so.13
        • libopen-pal.so.13.0.4
        • libopen-rte.so
        • libopen-rte.so.12
        • libopen-rte.so.12.0.4
        • libopen-trace-format.a
        • libopen-trace-format.so
        • libopen-trace-format.so.1
        • libopen-trace-format.so.1.0.0
        • liboshmem.so
        • liboshmem.so.8
        • liboshmem.so.8.1.2
        • libotfaux.a
        • libotfaux.so
        • libotfaux.so.0
        • libotfaux.so.0.0.0
        • libvt-hyb.a
        • libvt-hyb.so
        • libvt-hyb.so.0
        • libvt-hyb.so.0.0.0
        • libvt-mpi-unify.a
        • libvt-mpi-unify.so
        • libvt-mpi-unify.so.0
        • libvt-mpi-unify.so.0.0.0
        • libvt-mpi.a
        • libvt-mpi.so
        • libvt-mpi.so.0
        • libvt-mpi.so.0.0.0
        • libvt-mt.a
        • libvt-mt.so
        • libvt-mt.so.0
        • libvt-mt.so.0.0.0
        • libvt-pomp.a
        • libvt.a
        • libvt.so
        • libvt.so.0
        • libvt.so.0.0.0
        • mpi.mod
        • mpi_ext.mod
        • mpi_f08.mod
        • mpi_f08_callbacks.mod
        • mpi_f08_ext.mod
        • mpi_f08_interfaces.mod
        • mpi_f08_interfaces_callbacks.mod
        • mpi_f08_types.mod
        • openmpi
         • libompi_dbg_msgq.so
         • mca_allocator_basic.so
         • mca_allocator_bucket.so
         • mca_atomic_basic.so
         • mca_bcol_basesmuma.so
         • mca_bcol_ptpcoll.so
         • mca_bml_r2.so
         • mca_btl_self.so
         • mca_btl_sm.so
         • mca_btl_tcp.so
         • mca_btl_vader.so
         • mca_coll_basic.so
         • mca_coll_hierarch.so
         • mca_coll_inter.so
         • mca_coll_libnbc.so
         • mca_coll_ml.so
         • mca_coll_self.so
         • mca_coll_sm.so
         • mca_coll_sync.so
         • mca_coll_tuned.so
         • mca_compress_bzip.so
         • mca_compress_gzip.so
         • mca_crs_none.so
         • mca_db_hash.so
         • mca_db_print.so
         • mca_dfs_app.so
         • mca_dfs_orted.so
         • mca_dfs_test.so
         • mca_dpm_orte.so
         • mca_errmgr_default_app.so
         • mca_errmgr_default_hnp.so
         • mca_errmgr_default_orted.so
         • mca_errmgr_default_tool.so
         • mca_ess_env.so
         • mca_ess_hnp.so
         • mca_ess_singleton.so
         • mca_ess_tool.so
         • mca_fbtl_posix.so
         • mca_fcoll_dynamic.so
         • mca_fcoll_individual.so
         • mca_fcoll_static.so
         • mca_fcoll_two_phase.so
         • mca_fcoll_ylib.so
         • mca_filem_raw.so
         • mca_fs_ufs.so
         • mca_grpcomm_bad.so
         • mca_iof_hnp.so
         • mca_iof_mr_hnp.so
         • mca_iof_mr_orted.so
         • mca_iof_orted.so
         • mca_iof_tool.so
         • mca_io_ompio.so
         • mca_io_romio.so
         • mca_memheap_buddy.so
         • mca_memheap_ptmalloc.so
         • mca_mpool_grdma.so
         • mca_mpool_sm.so
         • mca_odls_default.so
         • mca_oob_tcp.so
         • mca_osc_pt2pt.so
         • mca_osc_sm.so
         • mca_plm_isolated.so
         • mca_plm_rsh.so
         • mca_pml_bfo.so
         • mca_pml_cm.so
         • mca_pml_ob1.so
         • mca_pstat_linux.so
         • mca_pubsub_orte.so
         • mca_ras_loadleveler.so
         • mca_ras_simulator.so
         • mca_rcache_vma.so
         • mca_rmaps_mindist.so
         • mca_rmaps_ppr.so
         • mca_rmaps_rank_file.so
         • mca_rmaps_resilient.so
         • mca_rmaps_round_robin.so
         • mca_rmaps_seq.so
         • mca_rmaps_staged.so
         • mca_rml_oob.so
         • mca_routed_binomial.so
         • mca_routed_debruijn.so
         • mca_routed_direct.so
         • mca_routed_radix.so
         • mca_sbgp_basesmsocket.so
         • mca_sbgp_basesmuma.so
         • mca_sbgp_p2p.so
         • mca_scoll_basic.so
         • mca_scoll_mpi.so
         • mca_sec_basic.so
         • mca_sharedfp_individual.so
         • mca_sharedfp_lockedfile.so
         • mca_sharedfp_sm.so
         • mca_shmem_mmap.so
         • mca_shmem_posix.so
         • mca_shmem_sysv.so
         • mca_spml_yoda.so
         • mca_sshmem_mmap.so
         • mca_sshmem_sysv.so
         • mca_state_app.so
         • mca_state_dvm.so
         • mca_state_hnp.so
         • mca_state_novm.so
         • mca_state_orted.so
         • mca_state_staged_hnp.so
         • mca_state_staged_orted.so
         • mca_state_tool.so
         • mca_topo_basic.so
         • mca_vprotocol_pessimist.so
        • pkgconfig
         • ompi-c.pc
         • ompi-cxx.pc
         • ompi-f77.pc
         • ompi-f90.pc
         • ompi-fort.pc
         • ompi.pc
         • orte.pc
        • pmpi_f08_interfaces.mod
       • pkgconfig
        • ompi-c.pc
        • ompi-cxx.pc
        • ompi-f77.pc
        • ompi-f90.pc
        • ompi.pc
      • share
       • licenses
        • openmpi
         • LICENSE
       • man
        • man1
         • mpic++.1.gz
         • mpiCC.1.gz
         • mpicc.1.gz
         • mpicxx.1.gz
         • mpiexec.1.gz
         • mpif77.1.gz
         • mpif90.1.gz
         • mpifort.1.gz
         • mpirun.1.gz
         • ompi-clean.1.gz
         • ompi-ps.1.gz
         • ompi-server.1.gz
         • ompi-top.1.gz
         • ompi_info.1.gz
         • opal_wrapper.1.gz
         • orte-clean.1.gz
         • orte-dvm.1.gz
         • orte-info.1.gz
         • orte-ps.1.gz
         • orte-server.1.gz
         • orte-submit.1.gz
         • orte-top.1.gz
         • orted.1.gz
         • orterun.1.gz
         • oshcc.1.gz
         • oshfort.1.gz
         • oshmem_info.1.gz
         • oshrun.1.gz
         • shmemcc.1.gz
         • shmemfort.1.gz
         • shmemrun.1.gz
        • man3
         • intro_shmem.3.gz
         • MPI.3.gz
         • MPI_Abort.3.gz
         • MPI_Accumulate.3.gz
         • MPI_Address.3.gz
         • MPI_Add_error_class.3.gz
         • MPI_Add_error_code.3.gz
         • MPI_Add_error_string.3.gz
         • MPI_Aint_add.3.gz
         • MPI_Aint_diff.3.gz
         • MPI_Allgather.3.gz
         • MPI_Allgatherv.3.gz
         • MPI_Alloc_mem.3.gz
         • MPI_Allreduce.3.gz
         • MPI_Alltoall.3.gz
         • MPI_Alltoallv.3.gz
         • MPI_Alltoallw.3.gz
         • MPI_Attr_delete.3.gz
         • MPI_Attr_get.3.gz
         • MPI_Attr_put.3.gz
         • MPI_Barrier.3.gz
         • MPI_Bcast.3.gz
         • MPI_Bsend.3.gz
         • MPI_Bsend_init.3.gz
         • MPI_Buffer_attach.3.gz
         • MPI_Buffer_detach.3.gz
         • MPI_Cancel.3.gz
         • MPI_Cartdim_get.3.gz
         • MPI_Cart_coords.3.gz
         • MPI_Cart_create.3.gz
         • MPI_Cart_get.3.gz
         • MPI_Cart_map.3.gz
         • MPI_Cart_rank.3.gz
         • MPI_Cart_shift.3.gz
         • MPI_Cart_sub.3.gz
         • MPI_Close_port.3.gz
         • MPI_Comm_accept.3.gz
         • MPI_Comm_c2f.3.gz
         • MPI_Comm_call_errhandler.3.gz
         • MPI_Comm_compare.3.gz
         • MPI_Comm_connect.3.gz
         • MPI_Comm_create.3.gz
         • MPI_Comm_create_errhandler.3.gz
         • MPI_Comm_create_group.3.gz
         • MPI_Comm_create_keyval.3.gz
         • MPI_Comm_delete_attr.3.gz
         • MPI_Comm_disconnect.3.gz
         • MPI_Comm_dup.3.gz
         • MPI_Comm_dup_with_info.3.gz
         • MPI_Comm_f2c.3.gz
         • MPI_Comm_free.3.gz
         • MPI_Comm_free_keyval.3.gz
         • MPI_Comm_get_attr.3.gz
         • MPI_Comm_get_errhandler.3.gz
         • MPI_Comm_get_info.3.gz
         • MPI_Comm_get_name.3.gz
         • MPI_Comm_get_parent.3.gz
         • MPI_Comm_group.3.gz
         • MPI_Comm_idup.3.gz
         • MPI_Comm_join.3.gz
         • MPI_Comm_rank.3.gz
         • MPI_Comm_remote_group.3.gz
         • MPI_Comm_remote_size.3.gz
         • MPI_Comm_set_attr.3.gz
         • MPI_Comm_set_errhandler.3.gz
         • MPI_Comm_set_info.3.gz
         • MPI_Comm_set_name.3.gz
         • MPI_Comm_size.3.gz
         • MPI_Comm_spawn.3.gz
         • MPI_Comm_spawn_multiple.3.gz
         • MPI_Comm_split.3.gz
         • MPI_Comm_split_type.3.gz
         • MPI_Comm_test_inter.3.gz
         • MPI_Compare_and_swap.3.gz
         • MPI_Dims_create.3.gz
         • MPI_Dist_graph_create.3.gz
         • MPI_Dist_graph_create_adjacent.3.gz
         • MPI_Dist_graph_neighbors.3.gz
         • MPI_Dist_graph_neighbors_count.3.gz
         • MPI_Errhandler_create.3.gz
         • MPI_Errhandler_free.3.gz
         • MPI_Errhandler_get.3.gz
         • MPI_Errhandler_set.3.gz
         • MPI_Error_class.3.gz
         • MPI_Error_string.3.gz
         • MPI_Exscan.3.gz
         • MPI_Fetch_and_op.3.gz
         • MPI_File_c2f.3.gz
         • MPI_File_call_errhandler.3.gz
         • MPI_File_close.3.gz
         • MPI_File_create_errhandler.3.gz
         • MPI_File_delete.3.gz
         • MPI_File_f2c.3.gz
         • MPI_File_get_amode.3.gz
         • MPI_File_get_atomicity.3.gz
         • MPI_File_get_byte_offset.3.gz
         • MPI_File_get_errhandler.3.gz
         • MPI_File_get_group.3.gz
         • MPI_File_get_info.3.gz
         • MPI_File_get_position.3.gz
         • MPI_File_get_position_shared.3.gz
         • MPI_File_get_size.3.gz
         • MPI_File_get_type_extent.3.gz
         • MPI_File_get_view.3.gz
         • MPI_File_iread.3.gz
         • MPI_File_iread_at.3.gz
         • MPI_File_iread_shared.3.gz
         • MPI_File_iwrite.3.gz
         • MPI_File_iwrite_at.3.gz
         • MPI_File_iwrite_shared.3.gz
         • MPI_File_open.3.gz
         • MPI_File_preallocate.3.gz
         • MPI_File_read.3.gz
         • MPI_File_read_all.3.gz
         • MPI_File_read_all_begin.3.gz
         • MPI_File_read_all_end.3.gz
         • MPI_File_read_at.3.gz
         • MPI_File_read_at_all.3.gz
         • MPI_File_read_at_all_begin.3.gz
         • MPI_File_read_at_all_end.3.gz
         • MPI_File_read_ordered.3.gz
         • MPI_File_read_ordered_begin.3.gz
         • MPI_File_read_ordered_end.3.gz
         • MPI_File_read_shared.3.gz
         • MPI_File_seek.3.gz
         • MPI_File_seek_shared.3.gz
         • MPI_File_set_atomicity.3.gz
         • MPI_File_set_errhandler.3.gz
         • MPI_File_set_info.3.gz
         • MPI_File_set_size.3.gz
         • MPI_File_set_view.3.gz
         • MPI_File_sync.3.gz
         • MPI_File_write.3.gz
         • MPI_File_write_all.3.gz
         • MPI_File_write_all_begin.3.gz
         • MPI_File_write_all_end.3.gz
         • MPI_File_write_at.3.gz
         • MPI_File_write_at_all.3.gz
         • MPI_File_write_at_all_begin.3.gz
         • MPI_File_write_at_all_end.3.gz
         • MPI_File_write_ordered.3.gz
         • MPI_File_write_ordered_begin.3.gz
         • MPI_File_write_ordered_end.3.gz
         • MPI_File_write_shared.3.gz
         • MPI_Finalize.3.gz
         • MPI_Finalized.3.gz
         • MPI_Free_mem.3.gz
         • MPI_Gather.3.gz
         • MPI_Gatherv.3.gz
         • MPI_Get.3.gz
         • MPI_Get_accumulate.3.gz
         • MPI_Get_address.3.gz
         • MPI_Get_count.3.gz
         • MPI_Get_elements.3.gz
         • MPI_Get_elements_x.3.gz
         • MPI_Get_library_version.3.gz
         • MPI_Get_processor_name.3.gz
         • MPI_Get_version.3.gz
         • MPI_Graphdims_get.3.gz
         • MPI_Graph_create.3.gz
         • MPI_Graph_get.3.gz
         • MPI_Graph_map.3.gz
         • MPI_Graph_neighbors.3.gz
         • MPI_Graph_neighbors_count.3.gz
         • MPI_Grequest_complete.3.gz
         • MPI_Grequest_start.3.gz
         • MPI_Group_c2f.3.gz
         • MPI_Group_compare.3.gz
         • MPI_Group_difference.3.gz
         • MPI_Group_excl.3.gz
         • MPI_Group_f2c.3.gz
         • MPI_Group_free.3.gz
         • MPI_Group_incl.3.gz
         • MPI_Group_intersection.3.gz
         • MPI_Group_range_excl.3.gz
         • MPI_Group_range_incl.3.gz
         • MPI_Group_rank.3.gz
         • MPI_Group_size.3.gz
         • MPI_Group_translate_ranks.3.gz
         • MPI_Group_union.3.gz
         • MPI_Iallgather.3.gz
         • MPI_Iallgatherv.3.gz
         • MPI_Iallreduce.3.gz
         • MPI_Ialltoall.3.gz
         • MPI_Ialltoallv.3.gz
         • MPI_Ialltoallw.3.gz
         • MPI_Ibarrier.3.gz
         • MPI_Ibcast.3.gz
         • MPI_Ibsend.3.gz
         • MPI_Iexscan.3.gz
         • MPI_Igather.3.gz
         • MPI_Igatherv.3.gz
         • MPI_Improbe.3.gz
         • MPI_Imrecv.3.gz
         • MPI_Ineighbor_allgather.3.gz
         • MPI_Ineighbor_allgatherv.3.gz
         • MPI_Ineighbor_alltoall.3.gz
         • MPI_Ineighbor_alltoallv.3.gz
         • MPI_Ineighbor_alltoallw.3.gz
         • MPI_Info_c2f.3.gz
         • MPI_Info_create.3.gz
         • MPI_Info_delete.3.gz
         • MPI_Info_dup.3.gz
         • MPI_Info_env.3.gz
         • MPI_Info_f2c.3.gz
         • MPI_Info_free.3.gz
         • MPI_Info_get.3.gz
         • MPI_Info_get_nkeys.3.gz
         • MPI_Info_get_nthkey.3.gz
         • MPI_Info_get_valuelen.3.gz
         • MPI_Info_set.3.gz
         • MPI_Init.3.gz
         • MPI_Initialized.3.gz
         • MPI_Init_thread.3.gz
         • MPI_Intercomm_create.3.gz
         • MPI_Intercomm_merge.3.gz
         • MPI_Iprobe.3.gz
         • MPI_Irecv.3.gz
         • MPI_Ireduce.3.gz
         • MPI_Ireduce_scatter.3.gz
         • MPI_Ireduce_scatter_block.3.gz
         • MPI_Irsend.3.gz
         • MPI_Iscan.3.gz
         • MPI_Iscatter.3.gz
         • MPI_Iscatterv.3.gz
         • MPI_Isend.3.gz
         • MPI_Issend.3.gz
         • MPI_Is_thread_main.3.gz
         • MPI_Keyval_create.3.gz
         • MPI_Keyval_free.3.gz
         • MPI_Lookup_name.3.gz
         • MPI_Mprobe.3.gz
         • MPI_Mrecv.3.gz
         • MPI_Neighbor_allgather.3.gz
         • MPI_Neighbor_allgatherv.3.gz
         • MPI_Neighbor_alltoall.3.gz
         • MPI_Neighbor_alltoallv.3.gz
         • MPI_Neighbor_alltoallw.3.gz
         • MPI_Open_port.3.gz
         • MPI_Op_c2f.3.gz
         • MPI_Op_create.3.gz
         • MPI_Op_f2c.3.gz
         • MPI_Op_free.3.gz
         • MPI_Pack.3.gz
         • MPI_Pack_external.3.gz
         • MPI_Pack_external_size.3.gz
         • MPI_Pack_size.3.gz
         • MPI_Pcontrol.3.gz
         • MPI_Probe.3.gz
         • MPI_Publish_name.3.gz
         • MPI_Put.3.gz
         • MPI_Query_thread.3.gz
         • MPI_Raccumulate.3.gz
         • MPI_Recv.3.gz
         • MPI_Recv_init.3.gz
         • MPI_Reduce.3.gz
         • MPI_Reduce_local.3.gz
         • MPI_Reduce_scatter.3.gz
         • MPI_Reduce_scatter_block.3.gz
         • MPI_Register_datarep.3.gz
         • MPI_Request_c2f.3.gz
         • MPI_Request_f2c.3.gz
         • MPI_Request_free.3.gz
         • MPI_Request_get_status.3.gz
         • MPI_Rget.3.gz
         • MPI_Rget_accumulate.3.gz
         • MPI_Rput.3.gz
         • MPI_Rsend.3.gz
         • MPI_Rsend_init.3.gz
         • MPI_Scan.3.gz
         • MPI_Scatter.3.gz
         • MPI_Scatterv.3.gz
         • MPI_Send.3.gz
         • MPI_Sendrecv.3.gz
         • MPI_Sendrecv_replace.3.gz
         • MPI_Send_init.3.gz
         • MPI_Sizeof.3.gz
         • MPI_Ssend.3.gz
         • MPI_Ssend_init.3.gz
         • MPI_Start.3.gz
         • MPI_Startall.3.gz
         • MPI_Status_c2f.3.gz
         • MPI_Status_f2c.3.gz
         • MPI_Status_set_cancelled.3.gz
         • MPI_Status_set_elements.3.gz
         • MPI_Status_set_elements_x.3.gz
         • MPI_Test.3.gz
         • MPI_Testall.3.gz
         • MPI_Testany.3.gz
         • MPI_Testsome.3.gz
         • MPI_Test_cancelled.3.gz
         • MPI_Topo_test.3.gz
         • MPI_Type_c2f.3.gz
         • MPI_Type_commit.3.gz
         • MPI_Type_contiguous.3.gz
         • MPI_Type_create_darray.3.gz
         • MPI_Type_create_f90_complex.3.gz
         • MPI_Type_create_f90_integer.3.gz
         • MPI_Type_create_f90_real.3.gz
         • MPI_Type_create_hindexed.3.gz
         • MPI_Type_create_hindexed_block.3.gz
         • MPI_Type_create_hvector.3.gz
         • MPI_Type_create_indexed_block.3.gz
         • MPI_Type_create_keyval.3.gz
         • MPI_Type_create_resized.3.gz
         • MPI_Type_create_struct.3.gz
         • MPI_Type_create_subarray.3.gz
         • MPI_Type_delete_attr.3.gz
         • MPI_Type_dup.3.gz
         • MPI_Type_extent.3.gz
         • MPI_Type_f2c.3.gz
         • MPI_Type_free.3.gz
         • MPI_Type_free_keyval.3.gz
         • MPI_Type_get_attr.3.gz
         • MPI_Type_get_contents.3.gz
         • MPI_Type_get_envelope.3.gz
         • MPI_Type_get_extent.3.gz
         • MPI_Type_get_extent_x.3.gz
         • MPI_Type_get_name.3.gz
         • MPI_Type_get_true_extent.3.gz
         • MPI_Type_get_true_extent_x.3.gz
         • MPI_Type_hindexed.3.gz
         • MPI_Type_hvector.3.gz
         • MPI_Type_indexed.3.gz
         • MPI_Type_lb.3.gz
         • MPI_Type_match_size.3.gz
         • MPI_Type_set_attr.3.gz
         • MPI_Type_set_name.3.gz
         • MPI_Type_size.3.gz
         • MPI_Type_size_x.3.gz
         • MPI_Type_struct.3.gz
         • MPI_Type_ub.3.gz
         • MPI_Type_vector.3.gz
         • MPI_T_category_changed.3.gz
         • MPI_T_category_get_categories.3.gz
         • MPI_T_category_get_cvars.3.gz
         • MPI_T_category_get_info.3.gz
         • MPI_T_category_get_num.3.gz
         • MPI_T_category_get_pvars.3.gz
         • MPI_T_cvar_get_info.3.gz
         • MPI_T_cvar_get_num.3.gz
         • MPI_T_cvar_handle_alloc.3.gz
         • MPI_T_cvar_handle_free.3.gz
         • MPI_T_cvar_read.3.gz
         • MPI_T_cvar_write.3.gz
         • MPI_T_enum_get_info.3.gz
         • MPI_T_enum_get_item.3.gz
         • MPI_T_finalize.3.gz
         • MPI_T_init_thread.3.gz
         • MPI_T_pvar_get_info.3.gz
         • MPI_T_pvar_get_num.3.gz
         • MPI_T_pvar_handle_alloc.3.gz
         • MPI_T_pvar_handle_free.3.gz
         • MPI_T_pvar_read.3.gz
         • MPI_T_pvar_readreset.3.gz
         • MPI_T_pvar_reset.3.gz
         • MPI_T_pvar_session_create.3.gz
         • MPI_T_pvar_session_free.3.gz
         • MPI_T_pvar_start.3.gz
         • MPI_T_pvar_stop.3.gz
         • MPI_T_pvar_write.3.gz
         • MPI_Unpack.3.gz
         • MPI_Unpack_external.3.gz
         • MPI_Unpublish_name.3.gz
         • MPI_Wait.3.gz
         • MPI_Waitall.3.gz
         • MPI_Waitany.3.gz
         • MPI_Waitsome.3.gz
         • MPI_Win_allocate.3.gz
         • MPI_Win_allocate_shared.3.gz
         • MPI_Win_attach.3.gz
         • MPI_Win_c2f.3.gz
         • MPI_Win_call_errhandler.3.gz
         • MPI_Win_complete.3.gz
         • MPI_Win_create.3.gz
         • MPI_Win_create_dynamic.3.gz
         • MPI_Win_create_errhandler.3.gz
         • MPI_Win_create_keyval.3.gz
         • MPI_Win_delete_attr.3.gz
         • MPI_Win_detach.3.gz
         • MPI_Win_f2c.3.gz
         • MPI_Win_fence.3.gz
         • MPI_Win_flush.3.gz
         • MPI_Win_flush_all.3.gz
         • MPI_Win_flush_local.3.gz
         • MPI_Win_flush_local_all.3.gz
         • MPI_Win_free.3.gz
         • MPI_Win_free_keyval.3.gz
         • MPI_Win_get_attr.3.gz
         • MPI_Win_get_errhandler.3.gz
         • MPI_Win_get_group.3.gz
         • MPI_Win_get_info.3.gz
         • MPI_Win_get_name.3.gz
         • MPI_Win_lock.3.gz
         • MPI_Win_lock_all.3.gz
         • MPI_Win_post.3.gz
         • MPI_Win_set_attr.3.gz
         • MPI_Win_set_errhandler.3.gz
         • MPI_Win_set_info.3.gz
         • MPI_Win_set_name.3.gz
         • MPI_Win_shared_query.3.gz
         • MPI_Win_start.3.gz
         • MPI_Win_sync.3.gz
         • MPI_Win_test.3.gz
         • MPI_Win_unlock.3.gz
         • MPI_Win_unlock_all.3.gz
         • MPI_Win_wait.3.gz
         • MPI_Wtick.3.gz
         • MPI_Wtime.3.gz
         • OpenMPI.3.gz
         • OpenSHMEM.3.gz
         • shfree.3.gz
         • shmalloc.3.gz
         • shmemalign.3.gz
         • shmem_addr_accessible.3.gz
         • shmem_align.3.gz
         • shmem_barrier.3.gz
         • shmem_barrier_all.3.gz
         • shmem_broadcast32.3.gz
         • shmem_broadcast64.3.gz
         • shmem_char_g.3.gz
         • shmem_char_get.3.gz
         • shmem_char_p.3.gz
         • shmem_char_put.3.gz
         • shmem_clear_cache_inv.3.gz
         • shmem_clear_cache_line_inv.3.gz
         • shmem_clear_lock.3.gz
         • shmem_collect32.3.gz
         • shmem_collect64.3.gz
         • shmem_complexd_prod_to_all.3.gz
         • shmem_complexd_sum_to_all.3.gz
         • shmem_complexf_prod_to_all.3.gz
         • shmem_complexf_sum_to_all.3.gz
         • shmem_double_g.3.gz
         • shmem_double_get.3.gz
         • shmem_double_iget.3.gz
         • shmem_double_iput.3.gz
         • shmem_double_max_to_all.3.gz
         • shmem_double_min_to_all.3.gz
         • shmem_double_p.3.gz
         • shmem_double_prod_to_all.3.gz
         • shmem_double_put.3.gz
         • shmem_double_sum_to_all.3.gz
         • shmem_double_swap.3.gz
         • shmem_fcollect32.3.gz
         • shmem_fcollect64.3.gz
         • shmem_fence.3.gz
         • shmem_finalize.3.gz
         • shmem_float_g.3.gz
         • shmem_float_get.3.gz
         • shmem_float_iget.3.gz
         • shmem_float_iput.3.gz
         • shmem_float_max_to_all.3.gz
         • shmem_float_min_to_all.3.gz
         • shmem_float_p.3.gz
         • shmem_float_prod_to_all.3.gz
         • shmem_float_put.3.gz
         • shmem_float_sum_to_all.3.gz
         • shmem_float_swap.3.gz
         • shmem_free.3.gz
         • shmem_get128.3.gz
         • shmem_get32.3.gz
         • shmem_get64.3.gz
         • shmem_getmem.3.gz
         • shmem_global_exit.3.gz
         • shmem_iget128.3.gz
         • shmem_iget32.3.gz
         • shmem_iget64.3.gz
         • shmem_info_get_name.3.gz
         • shmem_info_get_version.3.gz
         • shmem_init.3.gz
         • shmem_int_add.3.gz
         • shmem_int_and_to_all.3.gz
         • shmem_int_cswap.3.gz
         • shmem_int_fadd.3.gz
         • shmem_int_finc.3.gz
         • shmem_int_g.3.gz
         • shmem_int_get.3.gz
         • shmem_int_iget.3.gz
         • shmem_int_inc.3.gz
         • shmem_int_iput.3.gz
         • shmem_int_max_to_all.3.gz
         • shmem_int_min_to_all.3.gz
         • shmem_int_or_to_all.3.gz
         • shmem_int_p.3.gz
         • shmem_int_prod_to_all.3.gz
         • shmem_int_put.3.gz
         • shmem_int_sum_to_all.3.gz
         • shmem_int_swap.3.gz
         • shmem_int_wait.3.gz
         • shmem_int_wait_until.3.gz
         • shmem_int_xor_to_all.3.gz
         • shmem_iput128.3.gz
         • shmem_iput32.3.gz
         • shmem_iput64.3.gz
         • shmem_longdouble_g.3.gz
         • shmem_longdouble_get.3.gz
         • shmem_longdouble_iget.3.gz
         • shmem_longdouble_iput.3.gz
         • shmem_longdouble_max_to_all.3.gz
         • shmem_longdouble_min_to_all.3.gz
         • shmem_longdouble_p.3.gz
         • shmem_longdouble_prod_to_all.3.gz
         • shmem_longdouble_put.3.gz
         • shmem_longlong_add.3.gz
         • shmem_longlong_and_to_all.3.gz
         • shmem_longlong_cswap.3.gz
         • shmem_longlong_fadd.3.gz
         • shmem_longlong_finc.3.gz
         • shmem_longlong_g.3.gz
         • shmem_longlong_get.3.gz
         • shmem_longlong_iget.3.gz
         • shmem_longlong_inc.3.gz
         • shmem_longlong_iput.3.gz
         • shmem_longlong_max_to_all.3.gz
         • shmem_longlong_min_to_all.3.gz
         • shmem_longlong_or_to_all.3.gz
         • shmem_longlong_p.3.gz
         • shmem_longlong_prod_to_all.3.gz
         • shmem_longlong_put.3.gz
         • shmem_longlong_sum_to_all.3.gz
         • shmem_longlong_swap.3.gz
         • shmem_longlong_wait.3.gz
         • shmem_longlong_wait_until.3.gz
         • shmem_longlong_xor_to_all.3.gz
         • shmem_long_add.3.gz
         • shmem_long_and_to_all.3.gz
         • shmem_long_cswap.3.gz
         • shmem_long_fadd.3.gz
         • shmem_long_finc.3.gz
         • shmem_long_g.3.gz
         • shmem_long_get.3.gz
         • shmem_long_iget.3.gz
         • shmem_long_inc.3.gz
         • shmem_long_iput.3.gz
         • shmem_long_max_to_all.3.gz
         • shmem_long_min_to_all.3.gz
         • shmem_long_or_to_all.3.gz
         • shmem_long_p.3.gz
         • shmem_long_prod_to_all.3.gz
         • shmem_long_put.3.gz
         • shmem_long_sum_to_all.3.gz
         • shmem_long_swap.3.gz
         • shmem_long_wait.3.gz
         • shmem_long_wait_until.3.gz
         • shmem_long_xor_to_all.3.gz
         • shmem_malloc.3.gz
         • shmem_my_pe.3.gz
         • shmem_n_pes.3.gz
         • shmem_pe_accessible.3.gz
         • shmem_ptr.3.gz
         • shmem_put128.3.gz
         • shmem_put32.3.gz
         • shmem_put64.3.gz
         • shmem_putmem.3.gz
         • shmem_quiet.3.gz
         • shmem_realloc.3.gz
         • shmem_set_cache_inv.3.gz
         • shmem_set_cache_line_inv.3.gz
         • shmem_set_lock.3.gz
         • shmem_short_and_to_all.3.gz
         • shmem_short_g.3.gz
         • shmem_short_get.3.gz
         • shmem_short_iget.3.gz
         • shmem_short_iput.3.gz
         • shmem_short_max_to_all.3.gz
         • shmem_short_min_to_all.3.gz
         • shmem_short_or_to_all.3.gz
         • shmem_short_p.3.gz
         • shmem_short_prod_to_all.3.gz
         • shmem_short_put.3.gz
         • shmem_short_sum_to_all.3.gz
         • shmem_short_wait.3.gz
         • shmem_short_wait_until.3.gz
         • shmem_short_xor_to_all.3.gz
         • shmem_swap.3.gz
         • shmem_test_lock.3.gz
         • shmem_udcflush.3.gz
         • shmem_udcflush_line.3.gz
         • shmem_wait.3.gz
         • shmem_wait_until.3.gz
         • shrealloc.3.gz
         • start_pes.3.gz
         • _my_pe.3.gz
         • _num_pes.3.gz
        • man7
         • ompi_crcp.7.gz
         • opal_crs.7.gz
         • orte_filem.7.gz
         • orte_hosts.7.gz
         • orte_snapc.7.gz
         • orte_sstore.7.gz
       • openmpi
        • amca-param-sets
         • example.conf
        • help-btl-vader.txt
        • help-coll-sync.txt
        • help-dash-host.txt
        • help-db-base.txt
        • help-errmgr-base.txt
        • help-ess-base.txt
        • help-ess-hnp.txt
        • help-hostfile.txt
        • help-mca-base.txt
        • help-mca-bml-r2.txt
        • help-mca-coll-base.txt
        • help-mca-op-base.txt
        • help-mca-var.txt
        • help-mpi-api.txt
        • help-mpi-btl-base.txt
        • help-mpi-btl-sm.txt
        • help-mpi-btl-tcp.txt
        • help-mpi-coll-ml.txt
        • help-mpi-coll-sm.txt
        • help-mpi-common-sm.txt
        • help-mpi-errors.txt
        • help-mpi-pml-bfo.txt
        • help-mpi-pml-ob1.txt
        • help-mpi-runtime.txt
        • help-mpool-base.txt
        • help-ompi-crcp-base.txt
        • help-ompi-dpm-base.txt
        • help-ompi-dpm-orte.txt
        • help-ompi-pubsub-orte.txt
        • help-oob-base.txt
        • help-oob-tcp.txt
        • help-opal-compress-base.txt
        • help-opal-compress-bzip.txt
        • help-opal-compress-gzip.txt
        • help-opal-crs-base.txt
        • help-opal-crs-none.txt
        • help-opal-hwloc-base.txt
        • help-opal-runtime.txt
        • help-opal-shmem-mmap.txt
        • help-opal-shmem-posix.txt
        • help-opal-shmem-sysv.txt
        • help-opal-timer-linux.txt
        • help-opal-util.txt
        • help-opal-wrapper.txt
        • help-opal_info.txt
        • help-orte-clean.txt
        • help-orte-filem-base.txt
        • help-orte-filem-raw.txt
        • help-orte-info.txt
        • help-orte-odls-base.txt
        • help-orte-odls-default.txt
        • help-orte-ps.txt
        • help-orte-rmaps-base.txt
        • help-orte-rmaps-md.txt
        • help-orte-rmaps-ppr.txt
        • help-orte-rmaps-resilient.txt
        • help-orte-rmaps-rr.txt
        • help-orte-rmaps-seq.txt
        • help-orte-runtime.txt
        • help-orte-server.txt
        • help-orte-snapc-base.txt
        • help-orte-sstore-base.txt
        • help-orte-top.txt
        • help-orted.txt
        • help-orterun.txt
        • help-oshmem-info.txt
        • help-oshmem-memheap.txt
        • help-oshmem-spml-yoda.txt
        • help-oshmem-sshmem-mmap.txt
        • help-oshmem-sshmem-sysv.txt
        • help-oshmem-sshmem.txt
        • help-plm-base.txt
        • help-plm-rsh.txt
        • help-ras-base.txt
        • help-ras-simulator.txt
        • help-regex.txt
        • help-rmaps_rank_file.txt
        • help-sec-base.txt
        • help-shmem-api.txt
        • help-shmem-runtime.txt
        • help-state-staged-hnp.txt
        • mca-coll-ml.config
        • mpic++-vt-wrapper-data.txt
        • mpic++-wrapper-data.txt
        • mpicc-vt-wrapper-data.txt
        • mpiCC-vt-wrapper-data.txt
        • mpiCC-wrapper-data.txt
        • mpicc-wrapper-data.txt
        • mpicxx-vt-wrapper-data.txt
        • mpicxx-wrapper-data.txt
        • mpif77-vt-wrapper-data.txt
        • mpif77-wrapper-data.txt
        • mpif90-vt-wrapper-data.txt
        • mpif90-wrapper-data.txt
        • mpifort-vt-wrapper-data.txt
        • mpifort-wrapper-data.txt
        • openmpi-valgrind.supp
        • ortecc-wrapper-data.txt
        • oshcc-wrapper-data.txt
        • oshfort-wrapper-data.txt
        • shmemcc-wrapper-data.txt
        • shmemfort-wrapper-data.txt
       • vampirtrace
        • doc
         • ChangeLog
         • LICENSE
         • opari
          • ChangeLog
          • lacsi01.pdf
          • LICENSE
          • opari-logo-100.gif
          • Readme.html
         • otf
          • ChangeLog
          • LICENSE
          • otfprofile.pdf
          • otfprofile_clustering.pdf
          • otftools.pdf
          • specification.pdf
         • UserManual.html
         • UserManual.pdf
        • FILTER.SPEC
        • GROUPS.SPEC
        • libtool
        • METRICS.SPEC
        • omp.h
        • vtc++-wrapper-data.txt
        • vtcc-wrapper-data.txt
        • vtCC-wrapper-data.txt
        • vtcxx-wrapper-data.txt
        • vtf77-wrapper-data.txt
        • vtf90-wrapper-data.txt
        • vtfort-wrapper-data.txt