qt5-webkit

Paket-Details
Name qt5-webkit
Version 5.7.0-2
Beschreibung Classes for a WebKit2 based implementation and a new QML API
URL http://qt-project.org/
Lizenzen GPL3, LGPL3, FDL, custom
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur x86_64
Gruppen qt, qt5
Packer Evangelos Foutras @
Erstellt am 28.11.2016 14:06
Veröffentlicht am 01.12.2016 11:05
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket qt5-webkit-5.7.0-2-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 9ec06703d0c5b63335bba432460b171a
SHA256-Prüfsumme 9bbb06e719962565964c3e30a1557d39f4fdd2999d2b53d98050947951009b81
PGP-Signatur qt5-webkit-5.7.0-2-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 8,75 MByte
Installations-Größe 37,04 MByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
  • qt
   hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
    Dateien
    • usr
     • include
      • qt
       • QtWebKit
        • 5.7.0
         • QtWebKit
          • private
           • bytearraytestdata.h
           • qhttpheader_p.h
           • qquicknetworkreply_p.h
           • qquicknetworkrequest_p.h
           • qquickurlschemedelegate_p.h
           • qquickwebpage_p.h
           • qquickwebpage_p_p.h
           • qquickwebview_p.h
           • qquickwebview_p_p.h
           • qrawwebview_p.h
           • qrawwebview_p_p.h
           • qtwebsecurityorigin_p.h
           • qwebchannelwebkittransport_p.h
           • qwebdatabase_p.h
           • qwebdownloaditem_p.h
           • qwebdownloaditem_p_p.h
           • qwebelement_p.h
           • qwebhistory_p.h
           • qwebiconimageprovider_p.h
           • qwebkittest_p.h
           • qwebloadrequest_p.h
           • qwebnavigationhistory_p.h
           • qwebnavigationhistory_p_p.h
           • qwebnavigationrequest_p.h
           • qwebpermissionrequest_p.h
           • qwebplugindatabase_p.h
           • qwebpreferences_p.h
           • qwebpreferences_p_p.h
           • qwebscriptworld.h
           • qwebscriptworld_p.h
           • qwebsecurityorigin_p.h
           • testwindow.h
           • util.h
        • QtWebKit
        • QtWebKitDepends
        • QtWebKitVersion
        • qtwebkitversion.h
        • QWebDatabase
        • qwebdatabase.h
        • QWebElement
        • qwebelement.h
        • QWebElementCollection
        • QWebFullScreenVideoHandler
        • QWebHapticFeedbackPlayer
        • QWebHistory
        • qwebhistory.h
        • QWebHistoryInterface
        • qwebhistoryinterface.h
        • QWebHistoryItem
        • qwebkitglobal.h
        • QWebKitPlatformPlugin
        • qwebkitplatformplugin.h
        • QWebNotificationData
        • QWebNotificationPresenter
        • QWebPluginFactory
        • qwebpluginfactory.h
        • QWebSecurityOrigin
        • qwebsecurityorigin.h
        • QWebSelectData
        • QWebSelectMethod
        • QWebSettings
        • qwebsettings.h
        • QWebSpellChecker
        • QWebTouchModifier
       • QtWebKitWidgets
        • 5.7.0
         • QtWebKitWidgets
          • private
           • qwebframe_p.h
           • qwebinspector_p.h
           • qwebpage_p.h
           • qwebviewaccessible_p.h
        • QGraphicsWebView
        • qgraphicswebview.h
        • QtWebKitWidgets
        • QtWebKitWidgetsDepends
        • QtWebKitWidgetsVersion
        • qtwebkitwidgetsversion.h
        • QWebFrame
        • qwebframe.h
        • QWebHitTestResult
        • QWebInspector
        • qwebinspector.h
        • QWebPage
        • qwebpage.h
        • QWebView
        • qwebview.h
     • lib
      • cmake
       • Qt5WebKit
        • Qt5WebKitConfig.cmake
        • Qt5WebKitConfigVersion.cmake
       • Qt5WebKitWidgets
        • Qt5WebKitWidgetsConfig.cmake
        • Qt5WebKitWidgetsConfigVersion.cmake
      • libQt5WebKit.prl
      • libQt5WebKit.so
      • libQt5WebKit.so.5
      • libQt5WebKit.so.5.7
      • libQt5WebKit.so.5.7.0
      • libQt5WebKitWidgets.prl
      • libQt5WebKitWidgets.so
      • libQt5WebKitWidgets.so.5
      • libQt5WebKitWidgets.so.5.7
      • libQt5WebKitWidgets.so.5.7.0
      • pkgconfig
       • Qt5WebKit.pc
       • Qt5WebKitWidgets.pc
      • qt
       • libexec
        • QtWebPluginProcess
        • QtWebProcess
       • mkspecs
        • modules
         • qt_lib_webkit.pri
         • qt_lib_webkitwidgets.pri
         • qt_lib_webkitwidgets_private.pri
         • qt_lib_webkit_private.pri
       • qml
        • QtWebKit
         • experimental
          • libqmlwebkitexperimentalplugin.so
          • qmldir
         • libqmlwebkitplugin.so
         • plugins.qmltypes
         • qmldir
     • share
      • licenses
       • qt5-webkit