xf86-input-wacom

Paket-Details
Name xf86-input-wacom
Version 0.32.0-1
Beschreibung X.Org Wacom tablet driver
URL http://linuxwacom.sourceforge.net/
Lizenzen GPL
Paket-Details
Repositorium extra
Architektur x86_64
Gruppen
Packer Jan Alexander Steffens (heftig) @
Erstellt am 24.11.2015 23:20
Veröffentlicht am 24.11.2015 23:21
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket xf86-input-wacom-0.32.0-1-x86_64.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme bda916b9e6450708375bd80a52e4c13e
SHA256-Prüfsumme 4bde41bff0b767ffdbc0c18f6834f83749df8d938e79e6f1a168ca748f1da300
PGP-Signatur xf86-input-wacom-0.32.0-1-x86_64.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 81,96 KByte
Installations-Größe 229 KByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
   • X-ABI-XINPUT_VERSION<22.1
   • X-ABI-XINPUT_VERSION>=23
   • xorg-server<1.16
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
       Dateien
       • usr
        • bin
         • isdv4-serial-debugger
         • isdv4-serial-inputattach
         • xsetwacom
        • include
         • xorg
          • isdv4.h
          • wacom-properties.h
          • wacom-util.h
          • Xwacom.h
        • lib
         • pkgconfig
          • xorg-wacom.pc
         • systemd
          • system
           • wacom-inputattach@.service
         • udev
          • rules.d
           • wacom.rules
         • xorg
          • modules
           • input
            • wacom_drv.so
        • share
         • man
          • man1
           • xsetwacom.1.gz
          • man4
           • wacom.4.gz
         • X11
          • xorg.conf.d
           • 50-wacom.conf