libldap

Paket-Details
Name libldap
Version 2.4.44-2
Beschreibung Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) client libraries
URL http://www.openldap.org/
Lizenzen custom
Paket-Details
Repositorium testing
Architektur i686
Gruppen
Packer Antonio Rojas @
Erstellt am 10.05.2016 23:31
Veröffentlicht am 27.05.2016 10:02
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket libldap-2.4.44-2-i686.pkg.tar.xz
MD5-Prüfsumme 8831ac8beca155a2dfe03dd05fad6b98
SHA256-Prüfsumme 931359e2397cba049c85b3014532f974afa3115bc31c57b04a43906bac7e19b0
PGP-Signatur libldap-2.4.44-2-i686.pkg.tar.xz.sig
Paket-Größe 301,01 KByte
Installations-Größe 982 KByte
Abhängigkeiten
hängt ab von benötigt von stellt bereit kollidiert mit ersetzt
    hängt optional ab von optional benötigt von Bauen hängt ab von Bauen benötigt von Test hängt ab von
        Dateien
        • etc
         • openldap
          • ldap.conf
        • usr
         • include
          • lber.h
          • lber_types.h
          • ldap.h
          • ldap_cdefs.h
          • ldap_features.h
          • ldap_schema.h
          • ldap_utf8.h
          • ldif.h
          • slapi-plugin.h
         • lib
          • liblber-2.4.so.2
          • liblber-2.4.so.2.10.7
          • liblber.so
          • liblber.so.2
          • libldap-2.4.so.2
          • libldap-2.4.so.2.10.7
          • libldap.so
          • libldap.so.2
          • libldap_r-2.4.so.2
          • libldap_r-2.4.so.2.10.7
          • libldap_r.so
         • share
          • licenses
           • libldap
            • LICENSE
          • man
           • man3
            • ber_alloc_t.3.gz
            • ber_bvarray_add.3.gz
            • ber_bvarray_free.3.gz
            • ber_bvdup.3.gz
            • ber_bvecadd.3.gz
            • ber_bvecfree.3.gz
            • ber_bvfree.3.gz
            • ber_bvstr.3.gz
            • ber_bvstrdup.3.gz
            • ber_dupbv.3.gz
            • ber_first_element.3.gz
            • ber_flush.3.gz
            • ber_free.3.gz
            • ber_get_bitstring.3.gz
            • ber_get_boolean.3.gz
            • ber_get_enum.3.gz
            • ber_get_int.3.gz
            • ber_get_next.3.gz
            • ber_get_null.3.gz
            • ber_get_stringa.3.gz
            • ber_get_stringb.3.gz
            • ber_next_element.3.gz
            • ber_peek_tag.3.gz
            • ber_printf.3.gz
            • ber_put_enum.3.gz
            • ber_put_int.3.gz
            • ber_put_null.3.gz
            • ber_put_ostring.3.gz
            • ber_put_seq.3.gz
            • ber_put_set.3.gz
            • ber_put_string.3.gz
            • ber_scanf.3.gz
            • ber_skip_tag.3.gz
            • ber_start_set.3.gz
            • ber_str2bv.3.gz
            • lber-decode.3.gz
            • lber-encode.3.gz
            • lber-memory.3.gz
            • lber-sockbuf.3.gz
            • lber-types.3.gz
            • ldap.3.gz
            • ldap_abandon.3.gz
            • ldap_abandon_ext.3.gz
            • ldap_add.3.gz
            • ldap_add_ext.3.gz
            • ldap_add_ext_s.3.gz
            • ldap_add_s.3.gz
            • ldap_attributetype2name.3.gz
            • ldap_attributetype2str.3.gz
            • ldap_attributetype_free.3.gz
            • ldap_bind.3.gz
            • ldap_bind_s.3.gz
            • ldap_compare.3.gz
            • ldap_compare_ext.3.gz
            • ldap_compare_ext_s.3.gz
            • ldap_compare_s.3.gz
            • ldap_controls.3.gz
            • ldap_controls_dup.3.gz
            • ldap_controls_free.3.gz
            • ldap_control_create.3.gz
            • ldap_control_dup.3.gz
            • ldap_control_find.3.gz
            • ldap_control_free.3.gz
            • ldap_count_entries.3.gz
            • ldap_count_messages.3.gz
            • ldap_count_references.3.gz
            • ldap_count_values.3.gz
            • ldap_count_values_len.3.gz
            • ldap_dcedn2dn.3.gz
            • ldap_delete.3.gz
            • ldap_delete_ext.3.gz
            • ldap_delete_ext_s.3.gz
            • ldap_delete_s.3.gz
            • ldap_destroy.3.gz
            • ldap_dn2ad_canonical.3.gz
            • ldap_dn2dcedn.3.gz
            • ldap_dn2str.3.gz
            • ldap_dn2ufn.3.gz
            • ldap_dnfree.3.gz
            • ldap_dup.3.gz
            • ldap_err2string.3.gz
            • ldap_errlist.3.gz
            • ldap_error.3.gz
            • ldap_explode_dn.3.gz
            • ldap_explode_rdn.3.gz
            • ldap_extended_operation.3.gz
            • ldap_extended_operation_s.3.gz
            • ldap_first_attribute.3.gz
            • ldap_first_entry.3.gz
            • ldap_first_message.3.gz
            • ldap_first_reference.3.gz
            • ldap_free_urldesc.3.gz
            • ldap_get_dn.3.gz
            • ldap_get_option.3.gz
            • ldap_get_values.3.gz
            • ldap_get_values_len.3.gz
            • ldap_init.3.gz
            • ldap_initialize.3.gz
            • ldap_init_fd.3.gz
            • ldap_install_tls.3.gz
            • ldap_is_ldap_url.3.gz
            • ldap_matchingrule2name.3.gz
            • ldap_matchingrule2str.3.gz
            • ldap_matchingrule_free.3.gz
            • ldap_memalloc.3.gz
            • ldap_memcalloc.3.gz
            • ldap_memfree.3.gz
            • ldap_memory.3.gz
            • ldap_memrealloc.3.gz
            • ldap_memvfree.3.gz
            • ldap_modify.3.gz
            • ldap_modify_ext.3.gz
            • ldap_modify_ext_s.3.gz
            • ldap_modify_s.3.gz
            • ldap_modrdn.3.gz
            • ldap_modrdn2.3.gz
            • ldap_modrdn2_s.3.gz
            • ldap_modrdn_s.3.gz
            • ldap_mods_free.3.gz
            • ldap_msgfree.3.gz
            • ldap_msgid.3.gz
            • ldap_msgtype.3.gz
            • ldap_next_attribute.3.gz
            • ldap_next_entry.3.gz
            • ldap_next_message.3.gz
            • ldap_next_reference.3.gz
            • ldap_objectclass2name.3.gz
            • ldap_objectclass2str.3.gz
            • ldap_objectclass_free.3.gz
            • ldap_open.3.gz
            • ldap_parse_extended_result.3.gz
            • ldap_parse_reference.3.gz
            • ldap_parse_result.3.gz
            • ldap_parse_sasl_bind_result.3.gz
            • ldap_parse_sort_control.3.gz
            • ldap_parse_vlv_control.3.gz
            • ldap_perror.3.gz
            • ldap_rename.3.gz
            • ldap_rename_s.3.gz
            • ldap_result.3.gz
            • ldap_result2error.3.gz
            • ldap_sasl_bind.3.gz
            • ldap_sasl_bind_s.3.gz
            • ldap_schema.3.gz
            • ldap_scherr2str.3.gz
            • ldap_search.3.gz
            • ldap_search_ext.3.gz
            • ldap_search_ext_s.3.gz
            • ldap_search_s.3.gz
            • ldap_search_st.3.gz
            • ldap_set_option.3.gz
            • ldap_set_rebind_proc.3.gz
            • ldap_set_urllist_proc.3.gz
            • ldap_simple_bind.3.gz
            • ldap_simple_bind_s.3.gz
            • ldap_sort.3.gz
            • ldap_sort_entries.3.gz
            • ldap_sort_strcasecmp.3.gz
            • ldap_sort_values.3.gz
            • ldap_start_tls.3.gz
            • ldap_start_tls_s.3.gz
            • ldap_str2attributetype.3.gz
            • ldap_str2dn.3.gz
            • ldap_str2matchingrule.3.gz
            • ldap_str2objectclass.3.gz
            • ldap_str2syntax.3.gz
            • ldap_strdup.3.gz
            • ldap_sync.3.gz
            • ldap_syntax2name.3.gz
            • ldap_syntax2str.3.gz
            • ldap_syntax_free.3.gz
            • ldap_tls.3.gz
            • ldap_tls_inplace.3.gz
            • ldap_unbind.3.gz
            • ldap_unbind_ext.3.gz
            • ldap_unbind_ext_s.3.gz
            • ldap_unbind_s.3.gz
            • ldap_url.3.gz
            • ldap_url_parse.3.gz
            • ldap_value_free.3.gz
            • ldap_value_free_len.3.gz
            • ld_errno.3.gz
           • man5
            • ldap.conf.5.gz