qt5-sensors

Paket-Details

Name qt5-sensors
Version 5.11.1-1
Beschreibung Provides access to sensor hardware and motion gesture recognition
URL http://qt-project.org/
Lizenzen GPL3, LGPL3, FDL, custom
Repositorium extra
Architektur x86_64
Gruppen qt, qt5
Packer Antonio Rojas
Erstellt am 18.06.2018 18:43
Veröffentlicht am 20.06.2018 23:36
Quelltext Quelldateien, Änderungshistorie
Bugs Bug-Tracker
Paket qt5-sensors-5.11.1-1-x86_64.pkg.tar.xz
PGP-Signatur qt5-sensors-5.11.1-1-x86_64.pkg.tar.xz .sig
Paket-Größe 160,42 KByte
Installations-Größe 900,00 KByte

Abhängigkeiten

Dateien